πλεω • PLEW • pleō

Search: πλεον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλεον; πλεονπλέωπλε·ο[υ]ν[τ]; πλε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
πλεον; πλεον; πλεονπλέωνπλεον; πλεον; πλεονneu nom|acc|voc sg; mas voc sg; fem voc sg
πλέωνπλέωνlexical form
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλεονπλέωπλε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
πλεονπλέωπλε·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg
πλεονπλέωνπλεονneu nom|acc|voc sg
πλεονπλέωνπλεονmas voc sg
πλεονπλέωνπλεονfem voc sg

πλέω (πλε-, -, πλευ·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεωπλε·ωπλεομαιπλε·ομαι
2ndπλεειςπλε·ειςπλεῃ, πλεει, πλεεσαιπλε·ῃ, πλε·ει classical, πλε·εσαι alt
3rdπλεειπλε·ειπλεεταιπλε·εται
Pl1stπλεομενπλε·ομενπλεομεθαπλε·ομεθα
2ndπλεετεπλε·ετεπλεεσθεπλε·εσθε
3rdπλεουσιν, πλεουσιπλε·ουσι(ν)πλεονταιπλε·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεωπλε·ωπλεωμαιπλε·ωμαι
2ndπλεῃςπλε·ῃςπλεῃπλε·ῃ
3rdπλεῃπλε·ῃπλεηταιπλε·ηται
Pl1stπλεωμενπλε·ωμενπλεωμεθαπλε·ωμεθα
2ndπλεητεπλε·ητεπλεησθεπλε·ησθε
3rdπλεωσιν, πλεωσιπλε·ωσι(ν)πλεωνταιπλε·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεοιμιπλε·οιμιπλεοιμηνπλε·οιμην
2ndπλεοιςπλε·οιςπλεοιοπλε·οιο
3rdπλεοιπλε·οιπλεοιτοπλε·οιτο
Pl1stπλεοιμενπλε·οιμενπλεοιμεθαπλε·οιμεθα
2ndπλεοιτεπλε·οιτεπλεοισθεπλε·οισθε
3rdπλεοιεν, πλεοισανπλε·οιεν, πλε·οισαν altπλεοιντοπλε·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλεεπλε·επλεουπλε·ου
3rdπλεετωπλε·ετωπλεεσθωπλε·εσθω
Pl1st
2ndπλεετεπλε·ετεπλεεσθεπλε·εσθε
3rdπλεετωσαν, πλεοντων[GNT][LXX]πλε·ετωσαν, πλε·οντων classicalπλεεσθωσαν, πλεεσθωνπλε·εσθωσαν, πλε·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλεειν, πλειν[GNT][LXX]​πλε·ειν, irreg. πλ(ε)·ειν (for πλε·ειν > πλεειν)πλεεσθαι​πλε·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεουσαπλεον[GNT][LXX]πλε·ουσ·απλε·ο[υ]ν[τ]
Nomπλεων[GNT]πλε·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλεουσανπλεονταπλε·ουσ·ανπλε·ο[υ]ντ·α
Datπλεουσῃπλεοντιπλε·ουσ·ῃπλε·ο[υ]ντ·ι
Genπλεουσηςπλεοντοςπλε·ουσ·ηςπλε·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλεουσαιπλεοντες[LXX]πλεονταπλε·ουσ·αιπλε·ο[υ]ντ·εςπλε·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλεουσαςπλεοντας[GNT]πλε·ουσ·αςπλε·ο[υ]ντ·ας
Datπλεουσαιςπλεουσι, πλεουσινπλε·ουσ·αιςπλε·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλεουσωνπλεοντων[GNT][LXX]πλε·ουσ·ωνπλε·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεομενηπλεομενεπλε·ομεν·ηπλε·ομεν·ε
Nomπλεομενοςπλε·ομεν·ος
Accπλεομενηνπλεομενονπλε·ομεν·ηνπλε·ομεν·ον
Datπλεομενῃπλεομενῳπλε·ομεν·ῃπλε·ομεν·ῳ
Genπλεομενηςπλεομενουπλε·ομεν·ηςπλε·ομεν·ου
PlVocπλεομεναιπλεομενοιπλεομεναπλε·ομεν·αιπλε·ομεν·οιπλε·ομεν·α
Nom
Accπλεομεναςπλεομενουςπλε·ομεν·αςπλε·ομεν·ους
Datπλεομεναιςπλεομενοιςπλε·ομεν·αιςπλε·ομεν·οις
Genπλεομενωνπλεομενωνπλε·ομεν·ωνπλε·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλεονε·πλε·ονεπλεομηνε·πλε·ομην
2ndεπλεεςε·πλε·εςεπλεουε·πλε·ου
3rdεπλεεν, επλεεε·πλε·ε(ν)επλεετοε·πλε·ετο
Pl1stεπλεομεν[GNT]ε·πλε·ομενεπλεομεθαε·πλε·ομεθα
2ndεπλεετεε·πλε·ετεεπλεεσθεε·πλε·εσθε
3rdεπλεον, επλεοσανε·πλε·ον, ε·πλε·οσαν altεπλεοντοε·πλε·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλευσαε·πλευ·σαεπλευσαμηνε·πλευ·σαμην
2ndεπλευσαςε·πλευ·σαςεπλευσωε·πλευ·σω
3rdεπλευσεν[LXX], επλευσεε·πλευ·σε(ν), ε·πλευ·σε(ν)επλευσατοε·πλευ·σατο
Pl1stεπλευσαμενε·πλευ·σαμενεπλευσαμεθαε·πλευ·σαμεθα
2ndεπλευσατεε·πλευ·σατεεπλευσασθεε·πλευ·σασθε
3rdεπλευσανε·πλευ·σανεπλευσαντοε·πλευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλευσωπλευ·σωπλευσωμαιπλευ·σωμαι
2ndπλευσῃςπλευ·σῃςπλευσῃπλευ·σῃ
3rdπλευσῃπλευ·σῃπλευσηταιπλευ·σηται
Pl1stπλευσωμενπλευ·σωμενπλευσωμεθαπλευ·σωμεθα
2ndπλευσητεπλευ·σητεπλευσησθεπλευ·σησθε
3rdπλευσωσιν, πλευσωσιπλευ·σωσι(ν)πλευσωνταιπλευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλευσαιμιπλευ·σαιμιπλευσαιμηνπλευ·σαιμην
2ndπλευσαις, πλευσειαςπλευ·σαις, πλευ·σειας classicalπλευσαιοπλευ·σαιο
3rdπλευσαι[LXX], πλευσειεπλευ·σαι, πλευ·σειε classicalπλευσαιτοπλευ·σαιτο
Pl1stπλευσαιμενπλευ·σαιμενπλευσαιμεθαπλευ·σαιμεθα
2ndπλευσαιτεπλευ·σαιτεπλευσαισθεπλευ·σαισθε
3rdπλευσαιεν, πλευσαισαν, πλευσειαν, πλευσειενπλευ·σαιεν, πλευ·σαισαν alt, πλευ·σειαν classical, πλευ·σειεν classicalπλευσαιντοπλευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλευσονπλευ·σονπλευσαι[LXX]πλευ·σαι
3rdπλευσατωπλευ·σατωπλευσασθωπλευ·σασθω
Pl1st
2ndπλευσατεπλευ·σατεπλευσασθεπλευ·σασθε
3rdπλευσατωσαν, πλευσαντωνπλευ·σατωσαν, πλευ·σαντων classicalπλευσασθωσαν, πλευσασθωνπλευ·σασθωσαν, πλευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλευσαι[LXX]​πλευ·σαιπλευσασθαι​πλευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλευσασαπλευσαςπλευσανπλευ·σασ·απλευ·σα[ντ]·ςπλευ·σαν[τ]
Nom
Accπλευσασανπλευσανταπλευ·σασ·ανπλευ·σαντ·α
Datπλευσασῃπλευσαντιπλευ·σασ·ῃπλευ·σαντ·ι
Genπλευσασηςπλευσαντοςπλευ·σασ·ηςπλευ·σαντ·ος
PlVocπλευσασαιπλευσαντεςπλευσανταπλευ·σασ·αιπλευ·σαντ·εςπλευ·σαντ·α
Nom
Accπλευσασαςπλευσανταςπλευ·σασ·αςπλευ·σαντ·ας
Datπλευσασαιςπλευσασι, πλευσασινπλευ·σασ·αιςπλευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλευσασωνπλευσαντωνπλευ·σασ·ωνπλευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλευσαμενηπλευσαμενεπλευ·σαμεν·ηπλευ·σαμεν·ε
Nomπλευσαμενοςπλευ·σαμεν·ος
Accπλευσαμενηνπλευσαμενονπλευ·σαμεν·ηνπλευ·σαμεν·ον
Datπλευσαμενῃπλευσαμενῳπλευ·σαμεν·ῃπλευ·σαμεν·ῳ
Genπλευσαμενηςπλευσαμενουπλευ·σαμεν·ηςπλευ·σαμεν·ου
PlVocπλευσαμεναιπλευσαμενοιπλευσαμεναπλευ·σαμεν·αιπλευ·σαμεν·οιπλευ·σαμεν·α
Nom
Accπλευσαμεναςπλευσαμενουςπλευ·σαμεν·αςπλευ·σαμεν·ους
Datπλευσαμεναιςπλευσαμενοιςπλευ·σαμεν·αιςπλευ·σαμεν·οις
Genπλευσαμενωνπλευσαμενωνπλευ·σαμεν·ωνπλευ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 10-Dec-2019 21:54:08 EST