πλασσω • PLASSW • plassō

Search: πλασας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλασαςπλάσσωπλασ·[σ]α[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλασαςπλάσσωπλασ·[σ]α[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλασσω[LXX]πλασσ·ωπλασσομαιπλασσ·ομαι
2ndπλασσειςπλασσ·ειςπλασσῃ, πλασσει[LXX], πλασσεσαιπλασσ·ῃ, πλασσ·ει classical, πλασσ·εσαι alt
3rdπλασσει[LXX]πλασσ·ειπλασσεταιπλασσ·εται
Pl1stπλασσομενπλασσ·ομενπλασσομεθαπλασσ·ομεθα
2ndπλασσετεπλασσ·ετεπλασσεσθεπλασσ·εσθε
3rdπλασσουσιν, πλασσουσιπλασσ·ουσι(ν)πλασσονταιπλασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλασσω[LXX]πλασσ·ωπλασσωμαιπλασσ·ωμαι
2ndπλασσῃςπλασσ·ῃςπλασσῃπλασσ·ῃ
3rdπλασσῃπλασσ·ῃπλασσηταιπλασσ·ηται
Pl1stπλασσωμενπλασσ·ωμενπλασσωμεθαπλασσ·ωμεθα
2ndπλασσητεπλασσ·ητεπλασσησθεπλασσ·ησθε
3rdπλασσωσιν, πλασσωσιπλασσ·ωσι(ν)πλασσωνταιπλασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλασσοιμιπλασσ·οιμιπλασσοιμηνπλασσ·οιμην
2ndπλασσοιςπλασσ·οιςπλασσοιοπλασσ·οιο
3rdπλασσοιπλασσ·οιπλασσοιτοπλασσ·οιτο
Pl1stπλασσοιμενπλασσ·οιμενπλασσοιμεθαπλασσ·οιμεθα
2ndπλασσοιτεπλασσ·οιτεπλασσοισθεπλασσ·οισθε
3rdπλασσοιεν, πλασσοισανπλασσ·οιεν, πλασσ·οισαν altπλασσοιντοπλασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλασσεπλασσ·επλασσουπλασσ·ου
3rdπλασσετωπλασσ·ετωπλασσεσθωπλασσ·εσθω
Pl1st
2ndπλασσετεπλασσ·ετεπλασσεσθεπλασσ·εσθε
3rdπλασσετωσαν, πλασσοντωνπλασσ·ετωσαν, πλασσ·οντων classicalπλασσεσθωσαν, πλασσεσθωνπλασσ·εσθωσαν, πλασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλασσειν​πλασσ·ειν​πλασσεσθαι​πλασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασσουσαπλασσονπλασσ·ουσ·απλασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπλασσων[LXX]πλασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλασσουσανπλασσονταπλασσ·ουσ·ανπλασσ·ο[υ]ντ·α
Datπλασσουσῃπλασσοντιπλασσ·ουσ·ῃπλασσ·ο[υ]ντ·ι
Genπλασσουσηςπλασσοντοςπλασσ·ουσ·ηςπλασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλασσουσαιπλασσοντες[LXX]πλασσονταπλασσ·ουσ·αιπλασσ·ο[υ]ντ·εςπλασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλασσουσαςπλασσονταςπλασσ·ουσ·αςπλασσ·ο[υ]ντ·ας
Datπλασσουσαιςπλασσουσι, πλασσουσινπλασσ·ουσ·αιςπλασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλασσουσωνπλασσοντωνπλασσ·ουσ·ωνπλασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασσομενηπλασσομενεπλασσ·ομεν·ηπλασσ·ομεν·ε
Nomπλασσομενοςπλασσ·ομεν·ος
Accπλασσομενηνπλασσομενονπλασσ·ομεν·ηνπλασσ·ομεν·ον
Datπλασσομενῃπλασσομενῳπλασσ·ομεν·ῃπλασσ·ομεν·ῳ
Genπλασσομενηςπλασσομενουπλασσ·ομεν·ηςπλασσ·ομεν·ου
PlVocπλασσομεναιπλασσομενοιπλασσομεναπλασσ·ομεν·αιπλασσ·ομεν·οιπλασσ·ομεν·α
Nom
Accπλασσομεναςπλασσομενουςπλασσ·ομεν·αςπλασσ·ομεν·ους
Datπλασσομεναιςπλασσομενοιςπλασσ·ομεν·αιςπλασσ·ομεν·οις
Genπλασσομενωνπλασσομενωνπλασσ·ομεν·ωνπλασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλασσονε·πλασσ·ονεπλασσομηνε·πλασσ·ομην
2ndεπλασσεςε·πλασσ·εςεπλασσουε·πλασσ·ου
3rdεπλασσεν, επλασσεε·πλασσ·ε(ν)επλασσετοε·πλασσ·ετο
Pl1stεπλασσομενε·πλασσ·ομενεπλασσομεθαε·πλασσ·ομεθα
2ndεπλασσετεε·πλασσ·ετεεπλασσεσθεε·πλασσ·εσθε
3rdεπλασσον, επλασσοσανε·πλασσ·ον, ε·πλασσ·οσαν altεπλασσοντοε·πλασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλασα[LXX]ε·πλασ·[σ]αεπλασαμηνε·πλασ·[σ]αμην
2ndεπλασας[LXX]ε·πλασ·[σ]αςεπλασωε·πλασ·[σ]ω
3rdεπλασεν[LXX], επλασεε·πλασ·[σ]ε(ν), ε·πλασ·[σ]ε(ν)επλασατο[LXX]ε·πλασ·[σ]ατο
Pl1stεπλασαμενε·πλασ·[σ]αμενεπλασαμεθαε·πλασ·[σ]αμεθα
2ndεπλασατεε·πλασ·[σ]ατεεπλασασθεε·πλασ·[σ]ασθε
3rdεπλασαν[LXX]ε·πλασ·[σ]ανεπλασαντοε·πλασ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλασωπλασ·[σ]ωπλασωμαιπλασ·[σ]ωμαι
2ndπλασῃςπλασ·[σ]ῃςπλασῃπλασ·[σ]ῃ
3rdπλασῃπλασ·[σ]ῃπλασηταιπλασ·[σ]ηται
Pl1stπλασωμενπλασ·[σ]ωμενπλασωμεθαπλασ·[σ]ωμεθα
2ndπλασητεπλασ·[σ]ητεπλασησθεπλασ·[σ]ησθε
3rdπλασωσιν, πλασωσιπλασ·[σ]ωσι(ν)πλασωνταιπλασ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλασαιμιπλασ·[σ]αιμιπλασαιμηνπλασ·[σ]αιμην
2ndπλασαις, πλασειαςπλασ·[σ]αις, πλασ·[σ]ειας classicalπλασαιοπλασ·[σ]αιο
3rdπλασαι[LXX], πλασειεπλασ·[σ]αι, πλασ·[σ]ειε classicalπλασαιτοπλασ·[σ]αιτο
Pl1stπλασαιμενπλασ·[σ]αιμενπλασαιμεθαπλασ·[σ]αιμεθα
2ndπλασαιτεπλασ·[σ]αιτεπλασαισθεπλασ·[σ]αισθε
3rdπλασαιεν, πλασαισαν, πλασειαν, πλασειενπλασ·[σ]αιεν, πλασ·[σ]αισαν alt, πλασ·[σ]ειαν classical, πλασ·[σ]ειεν classicalπλασαιντοπλασ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλασονπλασ·[σ]ονπλασαι[LXX]πλασ·[σ]αι
3rdπλασατωπλασ·[σ]ατωπλασασθωπλασ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπλασατεπλασ·[σ]ατεπλασασθεπλασ·[σ]ασθε
3rdπλασατωσαν, πλασαντωνπλασ·[σ]ατωσαν, πλασ·[σ]αντων classicalπλασασθωσαν, πλασασθωνπλασ·[σ]ασθωσαν, πλασ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλασαι[LXX]​πλασ·[σ]αιπλασασθαι​πλασ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασασαπλασας[LXX]πλασανπλασ·[σ]ασ·απλασ·[σ]α[ντ]·ςπλασ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπλασασανπλασαντα[LXX]πλασ·[σ]ασ·ανπλασ·[σ]αντ·α
Datπλασασῃπλασαντι[GNT][LXX]πλασ·[σ]ασ·ῃπλασ·[σ]αντ·ι
Genπλασασηςπλασαντοςπλασ·[σ]ασ·ηςπλασ·[σ]αντ·ος
PlVocπλασασαιπλασαντεςπλασαντα[LXX]πλασ·[σ]ασ·αιπλασ·[σ]αντ·εςπλασ·[σ]αντ·α
Nom
Accπλασασαςπλασανταςπλασ·[σ]ασ·αςπλασ·[σ]αντ·ας
Datπλασασαιςπλασασι, πλασασινπλασ·[σ]ασ·αιςπλασ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπλασασωνπλασαντωνπλασ·[σ]ασ·ωνπλασ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασαμενηπλασαμενεπλασ·[σ]αμεν·ηπλασ·[σ]αμεν·ε
Nomπλασαμενοςπλασ·[σ]αμεν·ος
Accπλασαμενηνπλασαμενονπλασ·[σ]αμεν·ηνπλασ·[σ]αμεν·ον
Datπλασαμενῃπλασαμενῳπλασ·[σ]αμεν·ῃπλασ·[σ]αμεν·ῳ
Genπλασαμενηςπλασαμενουπλασ·[σ]αμεν·ηςπλασ·[σ]αμεν·ου
PlVocπλασαμεναιπλασαμενοιπλασαμεναπλασ·[σ]αμεν·αιπλασ·[σ]αμεν·οιπλασ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπλασαμεναςπλασαμενουςπλασ·[σ]αμεν·αςπλασ·[σ]αμεν·ους
Datπλασαμεναιςπλασαμενοιςπλασ·[σ]αμεν·αιςπλασ·[σ]αμεν·οις
Genπλασαμενωνπλασαμενωνπλασ·[σ]αμεν·ωνπλασ·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλασμαιπεπλασ·μαι
2ndπεπλασαιπεπλασ·[σ]αι
3rdπεπλασταιπεπλασ·ται
Pl1stπεπλασμεθαπεπλασ·μεθα
2ndπεπλασθεπεπλασ·[σ]θε
3rdπεπλαδαταιπεπλασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλασομαιπεπλασ·[σ]ομαι
2ndπεπλασῃ, πεπλασειπεπλασ·[σ]ῃ, πεπλασ·[σ]ει classical
3rdπεπλασεταιπεπλασ·[σ]εται
Pl1stπεπλασομεθαπεπλασ·[σ]ομεθα
2ndπεπλασεσθεπεπλασ·[σ]εσθε
3rdπεπλασονταιπεπλασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλασοιμηνπεπλασ·[σ]οιμην
2ndπεπλασοιοπεπλασ·[σ]οιο
3rdπεπλασοιτοπεπλασ·[σ]οιτο
Pl1stπεπλασοιμεθαπεπλασ·[σ]οιμεθα
2ndπεπλασοισθεπεπλασ·[σ]οισθε
3rdπεπλασοιντοπεπλασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπλασοπεπλασ·[σ]ο
3rdπεπλασθωπεπλασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεπλασθεπεπλασ·[σ]θε
3rdπεπλασθωσαν, πεπλασθωνπεπλασ·[σ]θωσαν, πεπλασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλασθαι​πεπλασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλασεσθαι​πεπλασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπλασμενηπεπλασμενεπεπλασ·μεν·ηπεπλασ·μεν·ε
Nomπεπλασμενοςπεπλασ·μεν·ος
Accπεπλασμενηνπεπλασμενον[LXX]πεπλασ·μεν·ηνπεπλασ·μεν·ον
Datπεπλασμενῃπεπλασμενῳπεπλασ·μεν·ῃπεπλασ·μεν·ῳ
Genπεπλασμενηςπεπλασμενουπεπλασ·μεν·ηςπεπλασ·μεν·ου
PlVocπεπλασμεναιπεπλασμενοιπεπλασμεναπεπλασ·μεν·αιπεπλασ·μεν·οιπεπλασ·μεν·α
Nom
Accπεπλασμεναςπεπλασμενουςπεπλασ·μεν·αςπεπλασ·μεν·ους
Datπεπλασμεναιςπεπλασμενοιςπεπλασ·μεν·αιςπεπλασ·μεν·οις
Genπεπλασμενωνπεπλασμενωνπεπλασ·μεν·ωνπεπλασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπλασμηνε·πεπλασ·μην
2ndεπεπλασοε·πεπλασ·[σ]ο
3rdεπεπλαστοε·πεπλασ·το
Pl1stεπεπλασμεθαε·πεπλασ·μεθα
2ndεπεπλασθεε·πεπλασ·[σ]θε
3rdεπεπλαδατοε·πεπλασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλασμην[ε]·πεπλασ·μην
2ndπεπλασο[ε]·πεπλασ·[σ]ο
3rdπεπλαστο[ε]·πεπλασ·το
Pl1stπεπλασμεθα[ε]·πεπλασ·μεθα
2ndπεπλασθε[ε]·πεπλασ·[σ]θε
3rdπεπλαδατο[ε]·πεπλασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλασθηνε·πλασ·θην
2ndεπλασθηςε·πλασ·θης
3rdεπλασθη[GNT][LXX]ε·πλασ·θη
Pl1stεπλασθημενε·πλασ·θημεν
2ndεπλασθητεε·πλασ·θητε
3rdεπλασθησανε·πλασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλασθησομαιπλασ·θησομαι
2ndπλασθησῃ, πλασθησειπλασ·θησῃ, πλασ·θησει classical
3rdπλασθησεταιπλασ·θησεται
Pl1stπλασθησομεθαπλασ·θησομεθα
2ndπλασθησεσθεπλασ·θησεσθε
3rdπλασθησονται[LXX]πλασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλασθωπλασ·θω
2ndπλασθῃςπλασ·θῃς
3rdπλασθῃπλασ·θῃ
Pl1stπλασθωμενπλασ·θωμεν
2ndπλασθητεπλασ·θητε
3rdπλασθωσιν, πλασθωσιπλασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλασθειηνπλασ·θειην
2ndπλασθειηςπλασ·θειης
3rdπλασθειηπλασ·θειη
Pl1stπλασθειημεν, πλασθειμενπλασ·θειημεν, πλασ·θειμεν classical
2ndπλασθειητε, πλασθειτεπλασ·θειητε, πλασ·θειτε classical
3rdπλασθειησαν, πλασθειενπλασ·θειησαν, πλασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλασθησοιμηνπλασ·θησοιμην
2ndπλασθησοιοπλασ·θησοιο
3rdπλασθησοιτοπλασ·θησοιτο
Pl1stπλασθησοιμεθαπλασ·θησοιμεθα
2ndπλασθησοισθεπλασ·θησοισθε
3rdπλασθησοιντοπλασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλασθητιπλασ·θητι
3rdπλασθητωπλασ·θητω
Pl1st
2ndπλασθητεπλασ·θητε
3rdπλασθητωσαν, πλασθεντωνπλασ·θητωσαν, πλασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλασθηναι[LXX]​πλασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλασθησεσθαι​πλασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασθεισαπλασθειςπλασθενπλασ·θεισ·απλασ·θει[ντ]·ςπλασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλασθεισανπλασθενταπλασ·θεισ·ανπλασ·θε[ι]ντ·α
Datπλασθεισῃπλασθεντιπλασ·θεισ·ῃπλασ·θε[ι]ντ·ι
Genπλασθεισηςπλασθεντοςπλασ·θεισ·ηςπλασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλασθεισαιπλασθεντες[LXX]πλασθενταπλασ·θεισ·αιπλασ·θε[ι]ντ·εςπλασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλασθεισαςπλασθενταςπλασ·θεισ·αςπλασ·θε[ι]ντ·ας
Datπλασθεισαιςπλασθεισι, πλασθεισινπλασ·θεισ·αιςπλασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλασθεισωνπλασθεντωνπλασ·θεισ·ωνπλασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλασθησομενηπλασθησομενεπλασ·θησομεν·ηπλασ·θησομεν·ε
Nomπλασθησομενοςπλασ·θησομεν·ος
Accπλασθησομενηνπλασθησομενονπλασ·θησομεν·ηνπλασ·θησομεν·ον
Datπλασθησομενῃπλασθησομενῳπλασ·θησομεν·ῃπλασ·θησομεν·ῳ
Genπλασθησομενηςπλασθησομενουπλασ·θησομεν·ηςπλασ·θησομεν·ου
PlVocπλασθησομεναιπλασθησομενοιπλασθησομεναπλασ·θησομεν·αιπλασ·θησομεν·οιπλασ·θησομεν·α
Nom
Accπλασθησομεναςπλασθησομενουςπλασ·θησομεν·αςπλασ·θησομεν·ους
Datπλασθησομεναιςπλασθησομενοιςπλασ·θησομεν·αιςπλασ·θησομεν·οις
Genπλασθησομενωνπλασθησομενωνπλασ·θησομεν·ωνπλασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 23:12:55 EST