πλυνω • PLUNW • plunō

Search: πλυνει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλυνει; πλυνει; πλυνει; πλυνειπλύνωπλυν·ει; πλυν(ε)·[σ]ει; πλυν·ει; πλυν(ε)·[σ]ειpres act ind 3rd sg; fut act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλυνειπλύνωπλυν·ειpres act ind 3rd sg
πλυνειπλύνωπλυν(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
πλυνειπλύνωπλυν·ειpres mp ind 2nd sg classical
πλυνειπλύνωπλυν(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνωπλυν·ωπλυνομαιπλυν·ομαι
2ndπλυνεις[LXX]πλυν·ειςπλυνῃ[LXX], πλυνει[LXX], πλυνεσαιπλυν·ῃ, πλυν·ει classical, πλυν·εσαι alt
3rdπλυνει[LXX]πλυν·ειπλυνεταιπλυν·εται
Pl1stπλυνομενπλυν·ομενπλυνομεθαπλυν·ομεθα
2ndπλυνετεπλυν·ετεπλυνεσθεπλυν·εσθε
3rdπλυνουσιν[LXX], πλυνουσιπλυν·ουσι(ν), πλυν·ουσι(ν)πλυνονταιπλυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνωπλυν·ωπλυνωμαιπλυν·ωμαι
2ndπλυνῃςπλυν·ῃςπλυνῃ[LXX]πλυν·ῃ
3rdπλυνῃ[LXX]πλυν·ῃπλυνηταιπλυν·ηται
Pl1stπλυνωμενπλυν·ωμενπλυνωμεθαπλυν·ωμεθα
2ndπλυνητεπλυν·ητεπλυνησθεπλυν·ησθε
3rdπλυνωσιν, πλυνωσιπλυν·ωσι(ν)πλυνωνταιπλυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνοιμιπλυν·οιμιπλυνοιμηνπλυν·οιμην
2ndπλυνοιςπλυν·οιςπλυνοιοπλυν·οιο
3rdπλυνοιπλυν·οιπλυνοιτοπλυν·οιτο
Pl1stπλυνοιμενπλυν·οιμενπλυνοιμεθαπλυν·οιμεθα
2ndπλυνοιτεπλυν·οιτεπλυνοισθεπλυν·οισθε
3rdπλυνοιεν, πλυνοισανπλυν·οιεν, πλυν·οισαν altπλυνοιντοπλυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλυνεπλυν·επλυνουπλυν·ου
3rdπλυνετωπλυν·ετωπλυνεσθωπλυν·εσθω
Pl1st
2ndπλυνετεπλυν·ετεπλυνεσθεπλυν·εσθε
3rdπλυνετωσαν, πλυνοντων[LXX]πλυν·ετωσαν, πλυν·οντων classicalπλυνεσθωσαν, πλυνεσθωνπλυν·εσθωσαν, πλυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλυνειν[LXX]​πλυν·εινπλυνεσθαι​πλυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυνουσαπλυνον[LXX]πλυν·ουσ·απλυν·ο[υ]ν[τ]
Nomπλυνωνπλυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλυνουσανπλυνονταπλυν·ουσ·ανπλυν·ο[υ]ντ·α
Datπλυνουσῃπλυνοντιπλυν·ουσ·ῃπλυν·ο[υ]ντ·ι
Genπλυνουσηςπλυνοντοςπλυν·ουσ·ηςπλυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλυνουσαιπλυνοντες[GNT]πλυνονταπλυν·ουσ·αιπλυν·ο[υ]ντ·εςπλυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλυνουσαςπλυνονταςπλυν·ουσ·αςπλυν·ο[υ]ντ·ας
Datπλυνουσαιςπλυνουσι, πλυνουσιν[LXX]πλυν·ουσ·αιςπλυν·ου[ντ]·σι(ν), πλυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλυνουσωνπλυνοντων[LXX]πλυν·ουσ·ωνπλυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυνομενηπλυνομενεπλυν·ομεν·ηπλυν·ομεν·ε
Nomπλυνομενοςπλυν·ομεν·ος
Accπλυνομενηνπλυνομενονπλυν·ομεν·ηνπλυν·ομεν·ον
Datπλυνομενῃπλυνομενῳπλυν·ομεν·ῃπλυν·ομεν·ῳ
Genπλυνομενηςπλυνομενουπλυν·ομεν·ηςπλυν·ομεν·ου
PlVocπλυνομεναιπλυνομενοιπλυνομεναπλυν·ομεν·αιπλυν·ομεν·οιπλυν·ομεν·α
Nom
Accπλυνομεναςπλυνομενουςπλυν·ομεν·αςπλυν·ομεν·ους
Datπλυνομεναιςπλυνομενοιςπλυν·ομεν·αιςπλυν·ομεν·οις
Genπλυνομενωνπλυνομενωνπλυν·ομεν·ωνπλυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλυνον[GNT]ε·πλυν·ονεπλυνομηνε·πλυν·ομην
2ndεπλυνεςε·πλυν·εςεπλυνουε·πλυν·ου
3rdεπλυνεν[LXX], επλυνεε·πλυν·ε(ν), ε·πλυν·ε(ν)επλυνετοε·πλυν·ετο
Pl1stεπλυνομενε·πλυν·ομενεπλυνομεθαε·πλυν·ομεθα
2ndεπλυνετεε·πλυν·ετεεπλυνεσθεε·πλυν·εσθε
3rdεπλυνον[GNT], επλυνοσανε·πλυν·ον, ε·πλυν·οσαν altεπλυνοντοε·πλυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνωπλυν(ε)·[σ]ωπλυνουμαιπλυν(ε)·[σ]ομαι
2ndπλυνεις[LXX]πλυν(ε)·[σ]ειςπλυνῃ[LXX], πλυνει[LXX], πλυνεισαιπλυν(ε)·[σ]ῃ, πλυν(ε)·[σ]ει classical, πλυν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπλυνει[LXX]πλυν(ε)·[σ]ειπλυνειταιπλυν(ε)·[σ]εται
Pl1stπλυνουμενπλυν(ε)·[σ]ομενπλυνουμεθαπλυν(ε)·[σ]ομεθα
2ndπλυνειτεπλυν(ε)·[σ]ετεπλυνεισθε[LXX]πλυν(ε)·[σ]εσθε
3rdπλυνουσιν[LXX], πλυνουσιπλυν(ε)·[σ]ουσι(ν), πλυν(ε)·[σ]ουσι(ν)πλυνουνταιπλυν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνοιμιπλυν(ε)·[σ]οιμιπλυνοιμηνπλυν(ε)·[σ]οιμην
2ndπλυνοιςπλυν(ε)·[σ]οιςπλυνοιοπλυν(ε)·[σ]οιο
3rdπλυνοιπλυν(ε)·[σ]οιπλυνοιτοπλυν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπλυνοιμενπλυν(ε)·[σ]οιμενπλυνοιμεθαπλυν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπλυνοιτεπλυν(ε)·[σ]οιτεπλυνοισθεπλυν(ε)·[σ]οισθε
3rdπλυνοιενπλυν(ε)·[σ]οιενπλυνοιντοπλυν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλυνειν[LXX]​πλυν(ε)·[σ]εινπλυνεισθαι​πλυν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυνουσαπλυνουνπλυν(ε)·[σ]ουσ·απλυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπλυνωνπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπλυνουσανπλυνουνταπλυν(ε)·[σ]ουσ·ανπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπλυνουσῃπλυνουντιπλυν(ε)·[σ]ουσ·ῃπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπλυνουσηςπλυνουντοςπλυν(ε)·[σ]ουσ·ηςπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπλυνουσαιπλυνουντεςπλυνουνταπλυν(ε)·[σ]ουσ·αιπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλυνουσαςπλυνουνταςπλυν(ε)·[σ]ουσ·αςπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπλυνουσαιςπλυνουσι, πλυνουσιν[LXX]πλυν(ε)·[σ]ουσ·αιςπλυν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), πλυν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπλυνουσωνπλυνουντωνπλυν(ε)·[σ]ουσ·ωνπλυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυνουμενηπλυνουμενεπλυν(ε)·[σ]ομεν·ηπλυν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπλυνουμενοςπλυν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπλυνουμενηνπλυνουμενονπλυν(ε)·[σ]ομεν·ηνπλυν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπλυνουμενῃπλυνουμενῳπλυν(ε)·[σ]ομεν·ῃπλυν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπλυνουμενηςπλυνουμενουπλυν(ε)·[σ]ομεν·ηςπλυν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπλυνουμεναιπλυνουμενοιπλυνουμεναπλυν(ε)·[σ]ομεν·αιπλυν(ε)·[σ]ομεν·οιπλυν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπλυνουμεναςπλυνουμενουςπλυν(ε)·[σ]ομεν·αςπλυν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπλυνουμεναιςπλυνουμενοιςπλυν(ε)·[σ]ομεν·αιςπλυν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπλυνουμενωνπλυνουμενωνπλυν(ε)·[σ]ομεν·ωνπλυν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλυναε·πλυν·[σ]αεπλυναμηνε·πλυν·[σ]αμην
2ndεπλυναςε·πλυν·[σ]αςεπλυνωε·πλυν·[σ]ω
3rdεπλυνεν[LXX], επλυνεε·πλυν·[σ]ε(ν), ε·πλυν·[σ]ε(ν)επλυνατοε·πλυν·[σ]ατο
Pl1stεπλυναμενε·πλυν·[σ]αμενεπλυναμεθαε·πλυν·[σ]αμεθα
2ndεπλυνατεε·πλυν·[σ]ατεεπλυνασθεε·πλυν·[σ]ασθε
3rdεπλυναν[GNT][LXX]ε·πλυν·[σ]ανεπλυναντο[LXX]ε·πλυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυνωπλυν·[σ]ωπλυνωμαιπλυν·[σ]ωμαι
2ndπλυνῃςπλυν·[σ]ῃςπλυνῃ[LXX]πλυν·[σ]ῃ
3rdπλυνῃ[LXX]πλυν·[σ]ῃπλυνηταιπλυν·[σ]ηται
Pl1stπλυνωμενπλυν·[σ]ωμενπλυνωμεθαπλυν·[σ]ωμεθα
2ndπλυνητεπλυν·[σ]ητεπλυνησθεπλυν·[σ]ησθε
3rdπλυνωσιν, πλυνωσιπλυν·[σ]ωσι(ν)πλυνωνταιπλυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλυναιμιπλυν·[σ]αιμιπλυναιμηνπλυν·[σ]αιμην
2ndπλυναις, πλυνειαςπλυν·[σ]αις, πλυν·[σ]ειας classicalπλυναιοπλυν·[σ]αιο
3rdπλυναι, πλυνειεπλυν·[σ]αι, πλυν·[σ]ειε classicalπλυναιτοπλυν·[σ]αιτο
Pl1stπλυναιμενπλυν·[σ]αιμενπλυναιμεθαπλυν·[σ]αιμεθα
2ndπλυναιτεπλυν·[σ]αιτεπλυναισθεπλυν·[σ]αισθε
3rdπλυναιεν, πλυναισαν, πλυνειαν, πλυνειενπλυν·[σ]αιεν, πλυν·[σ]αισαν alt, πλυν·[σ]ειαν classical, πλυν·[σ]ειεν classicalπλυναιντοπλυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλυνον[LXX]πλυν·[σ]ονπλυναιπλυν·[σ]αι
3rdπλυνατωπλυν·[σ]ατωπλυνασθωπλυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπλυνατεπλυν·[σ]ατεπλυνασθεπλυν·[σ]ασθε
3rdπλυνατωσαν[LXX], πλυναντωνπλυν·[σ]ατωσαν, πλυν·[σ]αντων classicalπλυνασθωσαν, πλυνασθωνπλυν·[σ]ασθωσαν, πλυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλυναι​πλυν·[σ]αι​πλυνασθαι​πλυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυνασαπλυναςπλυνανπλυν·[σ]ασ·απλυν·[σ]α[ντ]·ςπλυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπλυνασανπλυνανταπλυν·[σ]ασ·ανπλυν·[σ]αντ·α
Datπλυνασῃπλυναντιπλυν·[σ]ασ·ῃπλυν·[σ]αντ·ι
Genπλυνασηςπλυναντοςπλυν·[σ]ασ·ηςπλυν·[σ]αντ·ος
PlVocπλυνασαιπλυναντεςπλυνανταπλυν·[σ]ασ·αιπλυν·[σ]αντ·εςπλυν·[σ]αντ·α
Nom
Accπλυνασαςπλυνανταςπλυν·[σ]ασ·αςπλυν·[σ]αντ·ας
Datπλυνασαιςπλυνασι, πλυνασινπλυν·[σ]ασ·αιςπλυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπλυνασωνπλυναντωνπλυν·[σ]ασ·ωνπλυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυναμενηπλυναμενεπλυν·[σ]αμεν·ηπλυν·[σ]αμεν·ε
Nomπλυναμενος[LXX]πλυν·[σ]αμεν·ος
Accπλυναμενηνπλυναμενονπλυν·[σ]αμεν·ηνπλυν·[σ]αμεν·ον
Datπλυναμενῃπλυναμενῳπλυν·[σ]αμεν·ῃπλυν·[σ]αμεν·ῳ
Genπλυναμενηςπλυναμενουπλυν·[σ]αμεν·ηςπλυν·[σ]αμεν·ου
PlVocπλυναμεναιπλυναμενοιπλυναμεναπλυν·[σ]αμεν·αιπλυν·[σ]αμεν·οιπλυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπλυναμεναςπλυναμενουςπλυν·[σ]αμεν·αςπλυν·[σ]αμεν·ους
Datπλυναμεναιςπλυναμενοιςπλυν·[σ]αμεν·αιςπλυν·[σ]αμεν·οις
Genπλυναμενωνπλυναμενωνπλυν·[σ]αμεν·ωνπλυν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλυθηνε·πλυ·θην
2ndεπλυθηςε·πλυ·θης
3rdεπλυθηε·πλυ·θη
Pl1stεπλυθημενε·πλυ·θημεν
2ndεπλυθητεε·πλυ·θητε
3rdεπλυθησανε·πλυ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλυθησομαιπλυ·θησομαι
2ndπλυθησῃ, πλυθησειπλυ·θησῃ, πλυ·θησει classical
3rdπλυθησεται[LXX]πλυ·θησεται
Pl1stπλυθησομεθαπλυ·θησομεθα
2ndπλυθησεσθεπλυ·θησεσθε
3rdπλυθησονταιπλυ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλυθωπλυ·θω
2ndπλυθῃςπλυ·θῃς
3rdπλυθῃπλυ·θῃ
Pl1stπλυθωμενπλυ·θωμεν
2ndπλυθητεπλυ·θητε
3rdπλυθωσιν, πλυθωσιπλυ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλυθειηνπλυ·θειην
2ndπλυθειηςπλυ·θειης
3rdπλυθειηπλυ·θειη
Pl1stπλυθειημεν, πλυθειμενπλυ·θειημεν, πλυ·θειμεν classical
2ndπλυθειητε, πλυθειτεπλυ·θειητε, πλυ·θειτε classical
3rdπλυθειησαν, πλυθειενπλυ·θειησαν, πλυ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλυθησοιμηνπλυ·θησοιμην
2ndπλυθησοιοπλυ·θησοιο
3rdπλυθησοιτοπλυ·θησοιτο
Pl1stπλυθησοιμεθαπλυ·θησοιμεθα
2ndπλυθησοισθεπλυ·θησοισθε
3rdπλυθησοιντοπλυ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλυθητιπλυ·θητι
3rdπλυθητωπλυ·θητω
Pl1st
2ndπλυθητεπλυ·θητε
3rdπλυθητωσαν, πλυθεντωνπλυ·θητωσαν, πλυ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλυθηναι[LXX]​πλυ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλυθησεσθαι​πλυ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυθεισαπλυθειςπλυθενπλυ·θεισ·απλυ·θει[ντ]·ςπλυ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλυθεισανπλυθενταπλυ·θεισ·ανπλυ·θε[ι]ντ·α
Datπλυθεισῃπλυθεντιπλυ·θεισ·ῃπλυ·θε[ι]ντ·ι
Genπλυθεισηςπλυθεντοςπλυ·θεισ·ηςπλυ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλυθεισαιπλυθεντεςπλυθενταπλυ·θεισ·αιπλυ·θε[ι]ντ·εςπλυ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλυθεισαςπλυθενταςπλυ·θεισ·αςπλυ·θε[ι]ντ·ας
Datπλυθεισαιςπλυθεισι, πλυθεισινπλυ·θεισ·αιςπλυ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλυθεισωνπλυθεντωνπλυ·θεισ·ωνπλυ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλυθησομενηπλυθησομενεπλυ·θησομεν·ηπλυ·θησομεν·ε
Nomπλυθησομενοςπλυ·θησομεν·ος
Accπλυθησομενηνπλυθησομενονπλυ·θησομεν·ηνπλυ·θησομεν·ον
Datπλυθησομενῃπλυθησομενῳπλυ·θησομεν·ῃπλυ·θησομεν·ῳ
Genπλυθησομενηςπλυθησομενουπλυ·θησομεν·ηςπλυ·θησομεν·ου
PlVocπλυθησομεναιπλυθησομενοιπλυθησομεναπλυ·θησομεν·αιπλυ·θησομεν·οιπλυ·θησομεν·α
Nom
Accπλυθησομεναςπλυθησομενουςπλυ·θησομεν·αςπλυ·θησομεν·ους
Datπλυθησομεναιςπλυθησομενοιςπλυ·θησομεν·αιςπλυ·θησομεν·οις
Genπλυθησομενωνπλυθησομενωνπλυ·θησομεν·ωνπλυ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Aug-2019 19:06:12 EDT