πλουτεω • PLOUTEW • plouteō

Search: πλουτειν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλουτεινπλουτέωπλουτ(ε)·εινpres act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλουτεινπλουτέωπλουτ(ε)·εινpres act inf

πλουτέω (πλουτ(ε)-, πλουτη·σ-, πλουτη·σ-, πεπλουτη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτωπλουτ(ε)·ωπλουτουμαιπλουτ(ε)·ομαι
2ndπλουτειςπλουτ(ε)·ειςπλουτῃ, πλουτει, πλουτεισαιπλουτ(ε)·ῃ, πλουτ(ε)·ει classical, πλουτ(ε)·εσαι alt
3rdπλουτειπλουτ(ε)·ειπλουτειταιπλουτ(ε)·εται
Pl1stπλουτουμενπλουτ(ε)·ομενπλουτουμεθαπλουτ(ε)·ομεθα
2ndπλουτειτεπλουτ(ε)·ετεπλουτεισθεπλουτ(ε)·εσθε
3rdπλουτουσιν, πλουτουσιπλουτ(ε)·ουσι(ν)πλουτουνταιπλουτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτωπλουτ(ε)·ωπλουτωμαιπλουτ(ε)·ωμαι
2ndπλουτῃςπλουτ(ε)·ῃςπλουτῃπλουτ(ε)·ῃ
3rdπλουτῃπλουτ(ε)·ῃπλουτηταιπλουτ(ε)·ηται
Pl1stπλουτωμενπλουτ(ε)·ωμενπλουτωμεθαπλουτ(ε)·ωμεθα
2ndπλουτητεπλουτ(ε)·ητεπλουτησθεπλουτ(ε)·ησθε
3rdπλουτωσιν, πλουτωσιπλουτ(ε)·ωσι(ν)πλουτωνταιπλουτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτοιμιπλουτ(ε)·οιμιπλουτοιμηνπλουτ(ε)·οιμην
2ndπλουτοιςπλουτ(ε)·οιςπλουτοιοπλουτ(ε)·οιο
3rdπλουτοιπλουτ(ε)·οιπλουτοιτοπλουτ(ε)·οιτο
Pl1stπλουτοιμενπλουτ(ε)·οιμενπλουτοιμεθαπλουτ(ε)·οιμεθα
2ndπλουτοιτεπλουτ(ε)·οιτεπλουτοισθεπλουτ(ε)·οισθε
3rdπλουτοιεν, πλουτοισανπλουτ(ε)·οιεν, πλουτ(ε)·οισαν altπλουτοιντοπλουτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλουτειπλουτ(ε)·επλουτου[GNT][LXX]πλουτ(ε)·ου
3rdπλουτειτωπλουτ(ε)·ετωπλουτεισθωπλουτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπλουτειτεπλουτ(ε)·ετεπλουτεισθεπλουτ(ε)·εσθε
3rdπλουτειτωσαν, πλουτουντωνπλουτ(ε)·ετωσαν, πλουτ(ε)·οντων classicalπλουτεισθωσαν, πλουτεισθωνπλουτ(ε)·εσθωσαν, πλουτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλουτειν[GNT][LXX]​πλουτ(ε)·εινπλουτεισθαι​πλουτ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτουσαπλουτουνπλουτ(ε)·ουσ·απλουτ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπλουτων[GNT][LXX]πλουτ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλουτουσανπλουτουνταπλουτ(ε)·ουσ·ανπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπλουτουσῃπλουτουντιπλουτ(ε)·ουσ·ῃπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπλουτουσηςπλουτουντοςπλουτ(ε)·ουσ·ηςπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλουτουσαιπλουτουντεςπλουτουνταπλουτ(ε)·ουσ·αιπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·εςπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλουτουσαςπλουτουντας[GNT][LXX]πλουτ(ε)·ουσ·αςπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπλουτουσαιςπλουτουσι, πλουτουσινπλουτ(ε)·ουσ·αιςπλουτ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλουτουσωνπλουτουντωνπλουτ(ε)·ουσ·ωνπλουτ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτουμενηπλουτουμενεπλουτ(ε)·ομεν·ηπλουτ(ε)·ομεν·ε
Nomπλουτουμενοςπλουτ(ε)·ομεν·ος
Accπλουτουμενηνπλουτουμενονπλουτ(ε)·ομεν·ηνπλουτ(ε)·ομεν·ον
Datπλουτουμενῃπλουτουμενῳπλουτ(ε)·ομεν·ῃπλουτ(ε)·ομεν·ῳ
Genπλουτουμενηςπλουτουμενουπλουτ(ε)·ομεν·ηςπλουτ(ε)·ομεν·ου
PlVocπλουτουμεναιπλουτουμενοιπλουτουμεναπλουτ(ε)·ομεν·αιπλουτ(ε)·ομεν·οιπλουτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπλουτουμεναςπλουτουμενουςπλουτ(ε)·ομεν·αςπλουτ(ε)·ομεν·ους
Datπλουτουμεναιςπλουτουμενοιςπλουτ(ε)·ομεν·αιςπλουτ(ε)·ομεν·οις
Genπλουτουμενωνπλουτουμενωνπλουτ(ε)·ομεν·ωνπλουτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλουτουνε·πλουτ(ε)·ονεπλουτουμηνε·πλουτ(ε)·ομην
2ndεπλουτειςε·πλουτ(ε)·εςεπλουτουε·πλουτ(ε)·ου
3rdεπλουτειε·πλουτ(ε)·εεπλουτειτοε·πλουτ(ε)·ετο
Pl1stεπλουτουμενε·πλουτ(ε)·ομενεπλουτουμεθαε·πλουτ(ε)·ομεθα
2ndεπλουτειτεε·πλουτ(ε)·ετεεπλουτεισθεε·πλουτ(ε)·εσθε
3rdεπλουτουν, επλουτουσανε·πλουτ(ε)·ον, ε·πλουτ(ε)·οσαν altεπλουτουντοε·πλουτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτησωπλουτη·σωπλουτησομαιπλουτη·σομαι
2ndπλουτησειςπλουτη·σειςπλουτησῃ[LXX], πλουτησει[LXX], πλουτησεσαιπλουτη·σῃ, πλουτη·σει classical, πλουτη·σεσαι alt
3rdπλουτησει[LXX]πλουτη·σειπλουτησεταιπλουτη·σεται
Pl1stπλουτησομενπλουτη·σομενπλουτησομεθαπλουτη·σομεθα
2ndπλουτησετεπλουτη·σετεπλουτησεσθεπλουτη·σεσθε
3rdπλουτησουσιν, πλουτησουσιπλουτη·σουσι(ν)πλουτησονταιπλουτη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτησοιμιπλουτη·σοιμιπλουτησοιμηνπλουτη·σοιμην
2ndπλουτησοιςπλουτη·σοιςπλουτησοιοπλουτη·σοιο
3rdπλουτησοιπλουτη·σοιπλουτησοιτοπλουτη·σοιτο
Pl1stπλουτησοιμενπλουτη·σοιμενπλουτησοιμεθαπλουτη·σοιμεθα
2ndπλουτησοιτεπλουτη·σοιτεπλουτησοισθεπλουτη·σοισθε
3rdπλουτησοιενπλουτη·σοιενπλουτησοιντοπλουτη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλουτησειν​πλουτη·σειν​πλουτησεσθαι​πλουτη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτησουσαπλουτησονπλουτη·σουσ·απλουτη·σο[υ]ν[τ]
Nomπλουτησωνπλουτη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπλουτησουσανπλουτησονταπλουτη·σουσ·ανπλουτη·σο[υ]ντ·α
Datπλουτησουσῃπλουτησοντιπλουτη·σουσ·ῃπλουτη·σο[υ]ντ·ι
Genπλουτησουσηςπλουτησοντοςπλουτη·σουσ·ηςπλουτη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπλουτησουσαιπλουτησοντεςπλουτησονταπλουτη·σουσ·αιπλουτη·σο[υ]ντ·εςπλουτη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπλουτησουσαςπλουτησονταςπλουτη·σουσ·αςπλουτη·σο[υ]ντ·ας
Datπλουτησουσαιςπλουτησουσι, πλουτησουσινπλουτη·σουσ·αιςπλουτη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπλουτησουσωνπλουτησοντωνπλουτη·σουσ·ωνπλουτη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτησομενηπλουτησομενεπλουτη·σομεν·ηπλουτη·σομεν·ε
Nomπλουτησομενοςπλουτη·σομεν·ος
Accπλουτησομενηνπλουτησομενονπλουτη·σομεν·ηνπλουτη·σομεν·ον
Datπλουτησομενῃπλουτησομενῳπλουτη·σομεν·ῃπλουτη·σομεν·ῳ
Genπλουτησομενηςπλουτησομενουπλουτη·σομεν·ηςπλουτη·σομεν·ου
PlVocπλουτησομεναιπλουτησομενοιπλουτησομεναπλουτη·σομεν·αιπλουτη·σομεν·οιπλουτη·σομεν·α
Nom
Accπλουτησομεναςπλουτησομενουςπλουτη·σομεν·αςπλουτη·σομεν·ους
Datπλουτησομεναιςπλουτησομενοιςπλουτη·σομεν·αιςπλουτη·σομεν·οις
Genπλουτησομενωνπλουτησομενωνπλουτη·σομεν·ωνπλουτη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλουτησαε·πλουτη·σαεπλουτησαμηνε·πλουτη·σαμην
2ndεπλουτησαςε·πλουτη·σαςεπλουτησωε·πλουτη·σω
3rdεπλουτησεν[LXX], επλουτησεε·πλουτη·σε(ν), ε·πλουτη·σε(ν)επλουτησατοε·πλουτη·σατο
Pl1stεπλουτησαμενε·πλουτη·σαμενεπλουτησαμεθαε·πλουτη·σαμεθα
2ndεπλουτησατε[GNT]ε·πλουτη·σατεεπλουτησασθεε·πλουτη·σασθε
3rdεπλουτησαν[GNT][LXX]ε·πλουτη·σανεπλουτησαντοε·πλουτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτησωπλουτη·σωπλουτησωμαιπλουτη·σωμαι
2ndπλουτησῃς[GNT]πλουτη·σῃςπλουτησῃ[LXX]πλουτη·σῃ
3rdπλουτησῃ[LXX]πλουτη·σῃπλουτησηταιπλουτη·σηται
Pl1stπλουτησωμενπλουτη·σωμενπλουτησωμεθαπλουτη·σωμεθα
2ndπλουτησητε[GNT]πλουτη·σητεπλουτησησθεπλουτη·σησθε
3rdπλουτησωσιν, πλουτησωσιπλουτη·σωσι(ν)πλουτησωνταιπλουτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλουτησαιμιπλουτη·σαιμιπλουτησαιμηνπλουτη·σαιμην
2ndπλουτησαις, πλουτησειαςπλουτη·σαις, πλουτη·σειας classicalπλουτησαιοπλουτη·σαιο
3rdπλουτησαι[LXX], πλουτησειεπλουτη·σαι, πλουτη·σειε classicalπλουτησαιτοπλουτη·σαιτο
Pl1stπλουτησαιμενπλουτη·σαιμενπλουτησαιμεθαπλουτη·σαιμεθα
2ndπλουτησαιτεπλουτη·σαιτεπλουτησαισθεπλουτη·σαισθε
3rdπλουτησαιεν, πλουτησαισαν, πλουτησειαν, πλουτησειενπλουτη·σαιεν, πλουτη·σαισαν alt, πλουτη·σειαν classical, πλουτη·σειεν classicalπλουτησαιντοπλουτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλουτησονπλουτη·σονπλουτησαι[LXX]πλουτη·σαι
3rdπλουτησατωπλουτη·σατωπλουτησασθωπλουτη·σασθω
Pl1st
2ndπλουτησατεπλουτη·σατεπλουτησασθεπλουτη·σασθε
3rdπλουτησατωσαν, πλουτησαντωνπλουτη·σατωσαν, πλουτη·σαντων classicalπλουτησασθωσαν, πλουτησασθωνπλουτη·σασθωσαν, πλουτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλουτησαι[LXX]​πλουτη·σαιπλουτησασθαι​πλουτη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτησασαπλουτησαςπλουτησανπλουτη·σασ·απλουτη·σα[ντ]·ςπλουτη·σαν[τ]
Nom
Accπλουτησασανπλουτησανταπλουτη·σασ·ανπλουτη·σαντ·α
Datπλουτησασῃπλουτησαντιπλουτη·σασ·ῃπλουτη·σαντ·ι
Genπλουτησασηςπλουτησαντοςπλουτη·σασ·ηςπλουτη·σαντ·ος
PlVocπλουτησασαιπλουτησαντες[GNT]πλουτησανταπλουτη·σασ·αιπλουτη·σαντ·εςπλουτη·σαντ·α
Nom
Accπλουτησασαςπλουτησανταςπλουτη·σασ·αςπλουτη·σαντ·ας
Datπλουτησασαιςπλουτησασι, πλουτησασινπλουτη·σασ·αιςπλουτη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλουτησασωνπλουτησαντωνπλουτη·σασ·ωνπλουτη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλουτησαμενηπλουτησαμενεπλουτη·σαμεν·ηπλουτη·σαμεν·ε
Nomπλουτησαμενοςπλουτη·σαμεν·ος
Accπλουτησαμενηνπλουτησαμενονπλουτη·σαμεν·ηνπλουτη·σαμεν·ον
Datπλουτησαμενῃπλουτησαμενῳπλουτη·σαμεν·ῃπλουτη·σαμεν·ῳ
Genπλουτησαμενηςπλουτησαμενουπλουτη·σαμεν·ηςπλουτη·σαμεν·ου
PlVocπλουτησαμεναιπλουτησαμενοιπλουτησαμεναπλουτη·σαμεν·αιπλουτη·σαμεν·οιπλουτη·σαμεν·α
Nom
Accπλουτησαμεναςπλουτησαμενουςπλουτη·σαμεν·αςπλουτη·σαμεν·ους
Datπλουτησαμεναιςπλουτησαμενοιςπλουτη·σαμεν·αιςπλουτη·σαμεν·οις
Genπλουτησαμενωνπλουτησαμενωνπλουτη·σαμεν·ωνπλουτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλουτηκα[GNT][LXX]πεπλουτη·κα
2ndπεπλουτηκας, πεπλουτηκεςπεπλουτη·κας, πεπλουτη·κες alt
3rdπεπλουτηκεν, πεπλουτηκεπεπλουτη·κε(ν)
Pl1stπεπλουτηκαμεν[LXX]πεπλουτη·καμεν
2ndπεπλουτηκατεπεπλουτη·κατε
3rdπεπλουτηκασιν, πεπλουτηκασι, πεπλουτηκανπεπλουτη·κασι(ν), πεπλουτη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλουτηκωπεπλουτη·κω
2ndπεπλουτηκῃςπεπλουτη·κῃς
3rdπεπλουτηκῃπεπλουτη·κῃ
Pl1stπεπλουτηκωμενπεπλουτη·κωμεν
2ndπεπλουτηκητεπεπλουτη·κητε
3rdπεπλουτηκωσιν, πεπλουτηκωσιπεπλουτη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλουτηκοιμι, πεπλουτηκοιηνπεπλουτη·κοιμι, πεπλουτη·κοιην classical
2ndπεπλουτηκοις, πεπλουτηκοιηςπεπλουτη·κοις, πεπλουτη·κοιης classical
3rdπεπλουτηκοι, πεπλουτηκοιηπεπλουτη·κοι, πεπλουτη·κοιη classical
Pl1stπεπλουτηκοιμενπεπλουτη·κοιμεν
2ndπεπλουτηκοιτεπεπλουτη·κοιτε
3rdπεπλουτηκοιενπεπλουτη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπλουτηκεπεπλουτη·κε
3rdπεπλουτηκετωπεπλουτη·κετω
Pl1st
2ndπεπλουτηκετεπεπλουτη·κετε
3rdπεπλουτηκετωσανπεπλουτη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλουτηκεναι​πεπλουτη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπλουτηκυιαπεπλουτηκοςπεπλουτη·κυι·απεπλουτη·κο[τ]·ς
Nomπεπλουτηκωςπεπλουτη·κο[τ]·^ς
Accπεπλουτηκυιανπεπλουτηκοταπεπλουτη·κυι·ανπεπλουτη·κοτ·α
Datπεπλουτηκυιᾳπεπλουτηκοτιπεπλουτη·κυι·ᾳπεπλουτη·κοτ·ι
Genπεπλουτηκυιαςπεπλουτηκοτοςπεπλουτη·κυι·αςπεπλουτη·κοτ·ος
PlVocπεπλουτηκυιαιπεπλουτηκοτεςπεπλουτηκοταπεπλουτη·κυι·αιπεπλουτη·κοτ·εςπεπλουτη·κοτ·α
Nom
Accπεπλουτηκυιαςπεπλουτηκοταςπεπλουτη·κυι·αςπεπλουτη·κοτ·ας
Datπεπλουτηκυιαιςπεπλουτηκοσι, πεπλουτηκοσινπεπλουτη·κυι·αιςπεπλουτη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπλουτηκυιωνπεπλουτηκοτωνπεπλουτη·κυι·ωνπεπλουτη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπλουτηκειν, επεπλουτηκηε·πεπλουτη·κειν, ε·πεπλουτη·κη classical
2ndεπεπλουτηκεις, επεπλουτηκηςε·πεπλουτη·κεις, ε·πεπλουτη·κης classical
3rdεπεπλουτηκειε·πεπλουτη·κει
Pl1stεπεπλουτηκειμεν, επεπλουτηκεμενε·πεπλουτη·κειμεν, ε·πεπλουτη·κεμεν classical
2ndεπεπλουτηκειτε, επεπλουτηκετεε·πεπλουτη·κειτε, ε·πεπλουτη·κετε classical
3rdεπεπλουτηκεισαν, επεπλουτηκεσανε·πεπλουτη·κεισαν, ε·πεπλουτη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλουτηκειν, πεπλουτηκη[ε]·πεπλουτη·κειν, [ε]·πεπλουτη·κη classical
2ndπεπλουτηκεις, πεπλουτηκης[ε]·πεπλουτη·κεις, [ε]·πεπλουτη·κης classical
3rdπεπλουτηκει[ε]·πεπλουτη·κει
Pl1stπεπλουτηκειμεν, πεπλουτηκεμεν[ε]·πεπλουτη·κειμεν, [ε]·πεπλουτη·κεμεν classical
2ndπεπλουτηκειτε, πεπλουτηκετε[ε]·πεπλουτη·κειτε, [ε]·πεπλουτη·κετε classical
3rdπεπλουτηκεισαν, πεπλουτηκεσαν[ε]·πεπλουτη·κεισαν, [ε]·πεπλουτη·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 16-Dec-2019 05:16:36 EST