πληροω • PLHROW • plēroō

Search: πληρουντος

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πληρουντος; πληρουντοςπληρόωπληρ(ο)·ο[υ]ντ·ος; πληρ(ο)·ο[υ]ντ·οςpres act ptcp mas gen sg; pres act ptcp neu gen sg

πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρω[LXX]πληρ(ο)·ωπληρουμαιπληρ(ο)·ομαι
2ndπληροις[GNT]πληρ(ο)·ειςπληροι, πληρουσαιπληρ(ο)·ῃ, πληρ(ο)·ει classical, πληρ(ο)·εσαι alt
3rdπληροιπληρ(ο)·ειπληρουται[GNT]πληρ(ο)·εται
Pl1stπληρουμενπληρ(ο)·ομενπληρουμεθαπληρ(ο)·ομεθα
2ndπληρουτε[LXX]πληρ(ο)·ετεπληρουσθε[GNT]πληρ(ο)·εσθε
3rdπληρουσιν, πληρουσιπληρ(ο)·ουσι(ν)πληρουνταιπληρ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρω[LXX]πληρ(ο)·ωπληρωμαιπληρ(ο)·ωμαι
2ndπληροις[GNT]πληρ(ο)·ῃςπληροιπληρ(ο)·ῃ
3rdπληροιπληρ(ο)·ῃπληρωταιπληρ(ο)·ηται
Pl1stπληρωμενπληρ(ο)·ωμενπληρωμεθαπληρ(ο)·ωμεθα
2ndπληρωτεπληρ(ο)·ητεπληρωσθεπληρ(ο)·ησθε
3rdπληρωσιν[LXX], πληρωσιπληρ(ο)·ωσι(ν), πληρ(ο)·ωσι(ν)πληρωνταιπληρ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληροιμιπληρ(ο)·οιμιπληροιμηνπληρ(ο)·οιμην
2ndπληροις[GNT]πληρ(ο)·οιςπληροιοπληρ(ο)·οιο
3rdπληροιπληρ(ο)·οιπληροιτοπληρ(ο)·οιτο
Pl1stπληροιμενπληρ(ο)·οιμενπληροιμεθαπληρ(ο)·οιμεθα
2ndπληροιτεπληρ(ο)·οιτεπληροισθεπληρ(ο)·οισθε
3rdπληροιεν, πληροισανπληρ(ο)·οιεν, πληρ(ο)·οισαν altπληροιντοπληρ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληρουπληρ(ο)·επληρουπληρ(ο)·ου
3rdπληρουτωπληρ(ο)·ετωπληρουσθωπληρ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπληρουτε[LXX]πληρ(ο)·ετεπληρουσθε[GNT]πληρ(ο)·εσθε
3rdπληρουτωσαν, πληρουντωνπληρ(ο)·ετωσαν, πληρ(ο)·οντων classicalπληρουσθωσαν, πληρουσθωνπληρ(ο)·εσθωσαν, πληρ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληρουν[GNT][LXX]​πληρ(ο)·εινπληρουσθαι[LXX]​πληρ(ο)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρουσαπληρουν[GNT][LXX]πληρ(ο)·ουσ·απληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπληρωνπληρ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπληρουσανπληρουνταπληρ(ο)·ουσ·ανπληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπληρουσῃπληρουντιπληρ(ο)·ουσ·ῃπληρ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπληρουσηςπληρουντος[LXX]πληρ(ο)·ουσ·ηςπληρ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπληρουσαιπληρουντες[LXX]πληρουνταπληρ(ο)·ουσ·αιπληρ(ο)·ο[υ]ντ·εςπληρ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπληρουσαςπληρουντας[LXX]πληρ(ο)·ουσ·αςπληρ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datπληρουσαιςπληρουσι, πληρουσινπληρ(ο)·ουσ·αιςπληρ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπληρουσωνπληρουντωνπληρ(ο)·ουσ·ωνπληρ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρουμενηπληρουμενεπληρ(ο)·ομεν·ηπληρ(ο)·ομεν·ε
Nomπληρουμενοςπληρ(ο)·ομεν·ος
Accπληρουμενηνπληρουμενον[GNT]πληρ(ο)·ομεν·ηνπληρ(ο)·ομεν·ον
Datπληρουμενῃπληρουμενῳπληρ(ο)·ομεν·ῃπληρ(ο)·ομεν·ῳ
Genπληρουμενηςπληρουμενου[GNT]πληρ(ο)·ομεν·ηςπληρ(ο)·ομεν·ου
PlVocπληρουμεναιπληρουμενοιπληρουμεναπληρ(ο)·ομεν·αιπληρ(ο)·ομεν·οιπληρ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπληρουμεναςπληρουμενουςπληρ(ο)·ομεν·αςπληρ(ο)·ομεν·ους
Datπληρουμεναιςπληρουμενοιςπληρ(ο)·ομεν·αιςπληρ(ο)·ομεν·οις
Genπληρουμενων[LXX]πληρουμενων[LXX]πληρ(ο)·ομεν·ωνπληρ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπληρουνε·πληρ(ο)·ονεπληρουμηνε·πληρ(ο)·ομην
2ndεπληρουςε·πληρ(ο)·εςεπληρου[GNT][LXX]ε·πληρ(ο)·ου
3rdεπληρου[GNT][LXX]ε·πληρ(ο)·εεπληρουτο[GNT]ε·πληρ(ο)·ετο
Pl1stεπληρουμενε·πληρ(ο)·ομενεπληρουμεθαε·πληρ(ο)·ομεθα
2ndεπληρουτεε·πληρ(ο)·ετεεπληρουσθεε·πληρ(ο)·εσθε
3rdεπληρουν, επληρουσανε·πληρ(ο)·ον, ε·πληρ(ο)·οσαν altεπληρουντο[GNT]ε·πληρ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρωσω[LXX]πληρω·σωπληρωσομαιπληρω·σομαι
2ndπληρωσεις[GNT][LXX]πληρω·σειςπληρωσῃ[GNT][LXX], πληρωσει[GNT][LXX], πληρωσεσαιπληρω·σῃ, πληρω·σει classical, πληρω·σεσαι alt
3rdπληρωσει[GNT][LXX]πληρω·σειπληρωσεταιπληρω·σεται
Pl1stπληρωσομενπληρω·σομενπληρωσομεθαπληρω·σομεθα
2ndπληρωσετεπληρω·σετεπληρωσεσθεπληρω·σεσθε
3rdπληρωσουσιν[LXX], πληρωσουσιπληρω·σουσι(ν), πληρω·σουσι(ν)πληρωσονταιπληρω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρωσοιμιπληρω·σοιμιπληρωσοιμηνπληρω·σοιμην
2ndπληρωσοιςπληρω·σοιςπληρωσοιοπληρω·σοιο
3rdπληρωσοιπληρω·σοιπληρωσοιτοπληρω·σοιτο
Pl1stπληρωσοιμενπληρω·σοιμενπληρωσοιμεθαπληρω·σοιμεθα
2ndπληρωσοιτεπληρω·σοιτεπληρωσοισθεπληρω·σοισθε
3rdπληρωσοιενπληρω·σοιενπληρωσοιντοπληρω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληρωσειν​πληρω·σειν​πληρωσεσθαι​πληρω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωσουσαπληρωσον[LXX]πληρω·σουσ·απληρω·σο[υ]ν[τ]
Nomπληρωσωνπληρω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπληρωσουσανπληρωσονταπληρω·σουσ·ανπληρω·σο[υ]ντ·α
Datπληρωσουσῃπληρωσοντιπληρω·σουσ·ῃπληρω·σο[υ]ντ·ι
Genπληρωσουσηςπληρωσοντοςπληρω·σουσ·ηςπληρω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπληρωσουσαιπληρωσοντεςπληρωσονταπληρω·σουσ·αιπληρω·σο[υ]ντ·εςπληρω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπληρωσουσαςπληρωσονταςπληρω·σουσ·αςπληρω·σο[υ]ντ·ας
Datπληρωσουσαιςπληρωσουσι, πληρωσουσιν[LXX]πληρω·σουσ·αιςπληρω·σου[ντ]·σι(ν), πληρω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπληρωσουσωνπληρωσοντωνπληρω·σουσ·ωνπληρω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωσομενηπληρωσομενεπληρω·σομεν·ηπληρω·σομεν·ε
Nomπληρωσομενοςπληρω·σομεν·ος
Accπληρωσομενηνπληρωσομενονπληρω·σομεν·ηνπληρω·σομεν·ον
Datπληρωσομενῃπληρωσομενῳπληρω·σομεν·ῃπληρω·σομεν·ῳ
Genπληρωσομενηςπληρωσομενουπληρω·σομεν·ηςπληρω·σομεν·ου
PlVocπληρωσομεναιπληρωσομενοιπληρωσομεναπληρω·σομεν·αιπληρω·σομεν·οιπληρω·σομεν·α
Nom
Accπληρωσομεναςπληρωσομενουςπληρω·σομεν·αςπληρω·σομεν·ους
Datπληρωσομεναιςπληρωσομενοιςπληρω·σομεν·αιςπληρω·σομεν·οις
Genπληρωσομενωνπληρωσομενωνπληρω·σομεν·ωνπληρω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπληρωσα[LXX]ε·πληρω·σαεπληρωσαμηνε·πληρω·σαμην
2ndεπληρωσας[LXX]ε·πληρω·σαςεπληρωσωε·πληρω·σω
3rdεπληρωσεν[GNT][LXX], επληρωσεε·πληρω·σε(ν), ε·πληρω·σε(ν)επληρωσατοε·πληρω·σατο
Pl1stεπληρωσαμενε·πληρω·σαμενεπληρωσαμεθαε·πληρω·σαμεθα
2ndεπληρωσατε[LXX]ε·πληρω·σατεεπληρωσασθεε·πληρω·σασθε
3rdεπληρωσαν[GNT][LXX]ε·πληρω·σανεπληρωσαντοε·πληρω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρωσω[LXX]πληρω·σωπληρωσωμαιπληρω·σωμαι
2ndπληρωσῃςπληρω·σῃςπληρωσῃ[GNT][LXX]πληρω·σῃ
3rdπληρωσῃ[GNT][LXX]πληρω·σῃπληρωσηταιπληρω·σηται
Pl1stπληρωσωμενπληρω·σωμενπληρωσωμεθαπληρω·σωμεθα
2ndπληρωσητεπληρω·σητεπληρωσησθεπληρω·σησθε
3rdπληρωσωσιν[GNT], πληρωσωσιπληρω·σωσι(ν), πληρω·σωσι(ν)πληρωσωνταιπληρω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληρωσαιμιπληρω·σαιμιπληρωσαιμηνπληρω·σαιμην
2ndπληρωσαις, πληρωσειαςπληρω·σαις, πληρω·σειας classicalπληρωσαιοπληρω·σαιο
3rdπληρωσαι[GNT][LXX], πληρωσειεπληρω·σαι, πληρω·σειε classicalπληρωσαιτοπληρω·σαιτο
Pl1stπληρωσαιμενπληρω·σαιμενπληρωσαιμεθαπληρω·σαιμεθα
2ndπληρωσαιτεπληρω·σαιτεπληρωσαισθεπληρω·σαισθε
3rdπληρωσαιεν, πληρωσαισαν, πληρωσειαν, πληρωσειενπληρω·σαιεν, πληρω·σαισαν alt, πληρω·σειαν classical, πληρω·σειεν classicalπληρωσαιντοπληρω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληρωσον[LXX]πληρω·σονπληρωσαι[GNT][LXX]πληρω·σαι
3rdπληρωσατωπληρω·σατωπληρωσασθωπληρω·σασθω
Pl1st
2ndπληρωσατε[GNT][LXX]πληρω·σατεπληρωσασθεπληρω·σασθε
3rdπληρωσατωσαν, πληρωσαντωνπληρω·σατωσαν, πληρω·σαντων classicalπληρωσασθωσαν, πληρωσασθωνπληρω·σασθωσαν, πληρω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληρωσαι[GNT][LXX]​πληρω·σαιπληρωσασθαι​πληρω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωσασαπληρωσαςπληρωσανπληρω·σασ·απληρω·σα[ντ]·ςπληρω·σαν[τ]
Nom
Accπληρωσασανπληρωσανταπληρω·σασ·ανπληρω·σαντ·α
Datπληρωσασῃπληρωσαντιπληρω·σασ·ῃπληρω·σαντ·ι
Genπληρωσασηςπληρωσαντοςπληρω·σασ·ηςπληρω·σαντ·ος
PlVocπληρωσασαιπληρωσαντες[GNT]πληρωσανταπληρω·σασ·αιπληρω·σαντ·εςπληρω·σαντ·α
Nom
Accπληρωσασαςπληρωσανταςπληρω·σασ·αςπληρω·σαντ·ας
Datπληρωσασαιςπληρωσασι, πληρωσασινπληρω·σασ·αιςπληρω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπληρωσασωνπληρωσαντωνπληρω·σασ·ωνπληρω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωσαμενηπληρωσαμενεπληρω·σαμεν·ηπληρω·σαμεν·ε
Nomπληρωσαμενοςπληρω·σαμεν·ος
Accπληρωσαμενηνπληρωσαμενονπληρω·σαμεν·ηνπληρω·σαμεν·ον
Datπληρωσαμενῃπληρωσαμενῳπληρω·σαμεν·ῃπληρω·σαμεν·ῳ
Genπληρωσαμενηςπληρωσαμενουπληρω·σαμεν·ηςπληρω·σαμεν·ου
PlVocπληρωσαμεναιπληρωσαμενοιπληρωσαμεναπληρω·σαμεν·αιπληρω·σαμεν·οιπληρω·σαμεν·α
Nom
Accπληρωσαμεναςπληρωσαμενουςπληρω·σαμεν·αςπληρω·σαμεν·ους
Datπληρωσαμεναιςπληρωσαμενοιςπληρω·σαμεν·αιςπληρω·σαμεν·οις
Genπληρωσαμενωνπληρωσαμενωνπληρω·σαμεν·ωνπληρω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωκαπεπληρω·καπεπληρωμαι[GNT]πεπληρω·μαι
2ndπεπληρωκας, πεπληρωκεςπεπληρω·κας, πεπληρω·κες altπεπληρωσαιπεπληρω·σαι
3rdπεπληρωκεν[GNT][LXX], πεπληρωκεπεπληρω·κε(ν), πεπληρω·κε(ν)πεπληρωται[GNT]πεπληρω·ται
Pl1stπεπληρωκαμενπεπληρω·καμενπεπληρωμεθαπεπληρω·μεθα
2ndπεπληρωκατε[GNT]πεπληρω·κατεπεπληρωσθεπεπληρω·σθε
3rdπεπληρωκασιν, πεπληρωκασι, πεπληρωκανπεπληρω·κασι(ν), πεπληρω·καν altπεπληρωνται[LXX]πεπληρω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωσομαιπεπληρω·σομαι
2ndπεπληρωσῃ, πεπληρωσειπεπληρω·σῃ, πεπληρω·σει classical
3rdπεπληρωσεταιπεπληρω·σεται
Pl1stπεπληρωσομεθαπεπληρω·σομεθα
2ndπεπληρωσεσθεπεπληρω·σεσθε
3rdπεπληρωσονταιπεπληρω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωκωπεπληρω·κω
2ndπεπληρωκῃςπεπληρω·κῃς
3rdπεπληρωκῃπεπληρω·κῃ
Pl1stπεπληρωκωμενπεπληρω·κωμεν
2ndπεπληρωκητεπεπληρω·κητε
3rdπεπληρωκωσιν, πεπληρωκωσιπεπληρω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωκοιμι, πεπληρωκοιηνπεπληρω·κοιμι, πεπληρω·κοιην classical
2ndπεπληρωκοις, πεπληρωκοιηςπεπληρω·κοις, πεπληρω·κοιης classical
3rdπεπληρωκοι, πεπληρωκοιηπεπληρω·κοι, πεπληρω·κοιη classical
Pl1stπεπληρωκοιμενπεπληρω·κοιμεν
2ndπεπληρωκοιτεπεπληρω·κοιτε
3rdπεπληρωκοιενπεπληρω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωσοιμηνπεπληρω·σοιμην
2ndπεπληρωσοιοπεπληρω·σοιο
3rdπεπληρωσοιτοπεπληρω·σοιτο
Pl1stπεπληρωσοιμεθαπεπληρω·σοιμεθα
2ndπεπληρωσοισθεπεπληρω·σοισθε
3rdπεπληρωσοιντοπεπληρω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπληρωκεπεπληρω·κεπεπληρωσοπεπληρω·σο
3rdπεπληρωκετωπεπληρω·κετωπεπληρωσθωπεπληρω·σθω
Pl1st
2ndπεπληρωκετεπεπληρω·κετεπεπληρωσθεπεπληρω·σθε
3rdπεπληρωκετωσανπεπληρω·κετωσανπεπληρωσθωσαν, πεπληρωσθωνπεπληρω·σθωσαν, πεπληρω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπληρωκεναι[GNT]​πεπληρω·κεναιπεπληρωσθαι[LXX]​πεπληρω·σθαι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπληρωσεσθαι​πεπληρω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπληρωκυιαπεπληρωκοςπεπληρω·κυι·απεπληρω·κο[τ]·ς
Nomπεπληρωκως[LXX]πεπληρω·κο[τ]·^ς
Accπεπληρωκυιανπεπληρωκοταπεπληρω·κυι·ανπεπληρω·κοτ·α
Datπεπληρωκυιᾳπεπληρωκοτιπεπληρω·κυι·ᾳπεπληρω·κοτ·ι
Genπεπληρωκυιαςπεπληρωκοτοςπεπληρω·κυι·αςπεπληρω·κοτ·ος
PlVocπεπληρωκυιαιπεπληρωκοτεςπεπληρωκοταπεπληρω·κυι·αιπεπληρω·κοτ·εςπεπληρω·κοτ·α
Nom
Accπεπληρωκυιαςπεπληρωκοταςπεπληρω·κυι·αςπεπληρω·κοτ·ας
Datπεπληρωκυιαιςπεπληρωκοσι, πεπληρωκοσινπεπληρω·κυι·αιςπεπληρω·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπληρωκυιωνπεπληρωκοτωνπεπληρω·κυι·ωνπεπληρω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπληρωμενη[GNT][LXX]πεπληρωμενεπεπληρω·μεν·ηπεπληρω·μεν·ε
Nomπεπληρωμενος[LXX]πεπληρω·μεν·ος
Accπεπληρωμενην[GNT][LXX]πεπληρωμενονπεπληρω·μεν·ηνπεπληρω·μεν·ον
Datπεπληρωμενῃπεπληρωμενῳπεπληρω·μεν·ῃπεπληρω·μεν·ῳ
Genπεπληρωμενηςπεπληρωμενουπεπληρω·μεν·ηςπεπληρω·μεν·ου
PlVocπεπληρωμεναι[LXX]πεπληρωμενοι[GNT][LXX]πεπληρωμενα[GNT]πεπληρω·μεν·αιπεπληρω·μεν·οιπεπληρω·μεν·α
Nom
Accπεπληρωμεναςπεπληρωμενους[GNT][LXX]πεπληρω·μεν·αςπεπληρω·μεν·ους
Datπεπληρωμεναιςπεπληρωμενοιςπεπληρω·μεν·αιςπεπληρω·μεν·οις
Genπεπληρωμενωνπεπληρωμενωνπεπληρω·μεν·ωνπεπληρω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπληρωκειν, επεπληρωκηε·πεπληρω·κειν, ε·πεπληρω·κη classicalεπεπληρωμηνε·πεπληρω·μην
2ndεπεπληρωκεις, επεπληρωκηςε·πεπληρω·κεις, ε·πεπληρω·κης classicalεπεπληρωσοε·πεπληρω·σο
3rdεπεπληρωκειε·πεπληρω·κειεπεπληρωτο[LXX]ε·πεπληρω·το
Pl1stεπεπληρωκειμεν, επεπληρωκεμενε·πεπληρω·κειμεν, ε·πεπληρω·κεμεν classicalεπεπληρωμεθαε·πεπληρω·μεθα
2ndεπεπληρωκειτε, επεπληρωκετεε·πεπληρω·κειτε, ε·πεπληρω·κετε classicalεπεπληρωσθεε·πεπληρω·σθε
3rdεπεπληρωκεισαν, επεπληρωκεσανε·πεπληρω·κεισαν, ε·πεπληρω·κεσαν classicalεπεπληρωντοε·πεπληρω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληρωκειν, πεπληρωκη[ε]·πεπληρω·κειν, [ε]·πεπληρω·κη classicalπεπληρωμην[ε]·πεπληρω·μην
2ndπεπληρωκεις, πεπληρωκης[ε]·πεπληρω·κεις, [ε]·πεπληρω·κης classicalπεπληρωσο[ε]·πεπληρω·σο
3rdπεπληρωκει[ε]·πεπληρω·κειπεπληρωτο[ε]·πεπληρω·το
Pl1stπεπληρωκειμεν, πεπληρωκεμεν[ε]·πεπληρω·κειμεν, [ε]·πεπληρω·κεμεν classicalπεπληρωμεθα[ε]·πεπληρω·μεθα
2ndπεπληρωκειτε, πεπληρωκετε[ε]·πεπληρω·κειτε, [ε]·πεπληρω·κετε classicalπεπληρωσθε[ε]·πεπληρω·σθε
3rdπεπληρωκεισαν, πεπληρωκεσαν[ε]·πεπληρω·κεισαν, [ε]·πεπληρω·κεσαν classicalπεπληρωντο[ε]·πεπληρω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπληρωθην[LXX]ε·πληρω·θην
2ndεπληρωθηςε·πληρω·θης
3rdεπληρωθη[GNT][LXX]ε·πληρω·θη
Pl1stεπληρωθημενε·πληρω·θημεν
2ndεπληρωθητεε·πληρω·θητε
3rdεπληρωθησαν[LXX]ε·πληρω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληρωθησομαιπληρω·θησομαι
2ndπληρωθησῃ, πληρωθησειπληρω·θησῃ, πληρω·θησει classical
3rdπληρωθησεται[GNT][LXX]πληρω·θησεται
Pl1stπληρωθησομεθαπληρω·θησομεθα
2ndπληρωθησεσθεπληρω·θησεσθε
3rdπληρωθησονται[GNT]πληρω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληρωθω[GNT]πληρω·θω
2ndπληρωθῃςπληρω·θῃς
3rdπληρωθῃ[GNT][LXX]πληρω·θῃ
Pl1stπληρωθωμενπληρω·θωμεν
2ndπληρωθητε[GNT]πληρω·θητε
3rdπληρωθωσιν[GNT][LXX], πληρωθωσιπληρω·θωσι(ν), πληρω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληρωθειηνπληρω·θειην
2ndπληρωθειηςπληρω·θειης
3rdπληρωθειηπληρω·θειη
Pl1stπληρωθειημεν, πληρωθειμενπληρω·θειημεν, πληρω·θειμεν classical
2ndπληρωθειητε, πληρωθειτεπληρω·θειητε, πληρω·θειτε classical
3rdπληρωθειησαν, πληρωθειενπληρω·θειησαν, πληρω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληρωθησοιμηνπληρω·θησοιμην
2ndπληρωθησοιοπληρω·θησοιο
3rdπληρωθησοιτοπληρω·θησοιτο
Pl1stπληρωθησοιμεθαπληρω·θησοιμεθα
2ndπληρωθησοισθεπληρω·θησοισθε
3rdπληρωθησοιντοπληρω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληρωθητιπληρω·θητι
3rdπληρωθητω[LXX]πληρω·θητω
Pl1st
2ndπληρωθητε[GNT]πληρω·θητε
3rdπληρωθητωσαν, πληρωθεντων[GNT]πληρω·θητωσαν, πληρω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πληρωθηναι[GNT][LXX]​πληρω·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πληρωθησεσθαι​πληρω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωθεισαπληρωθεις[LXX]πληρωθεν[LXX]πληρω·θεισ·απληρω·θει[ντ]·ςπληρω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπληρωθεισανπληρωθενταπληρω·θεισ·ανπληρω·θε[ι]ντ·α
Datπληρωθεισῃπληρωθεντιπληρω·θεισ·ῃπληρω·θε[ι]ντ·ι
Genπληρωθεισης[GNT]πληρωθεντοςπληρω·θεισ·ηςπληρω·θε[ι]ντ·ος
PlVocπληρωθεισαιπληρωθεντεςπληρωθενταπληρω·θεισ·αιπληρω·θε[ι]ντ·εςπληρω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπληρωθεισαςπληρωθενταςπληρω·θεισ·αςπληρω·θε[ι]ντ·ας
Datπληρωθεισαιςπληρωθεισι, πληρωθεισινπληρω·θεισ·αιςπληρω·θει[ντ]·σι(ν)
Genπληρωθεισωνπληρωθεντων[GNT]πληρω·θεισ·ωνπληρω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληρωθησομενηπληρωθησομενεπληρω·θησομεν·ηπληρω·θησομεν·ε
Nomπληρωθησομενοςπληρω·θησομεν·ος
Accπληρωθησομενηνπληρωθησομενονπληρω·θησομεν·ηνπληρω·θησομεν·ον
Datπληρωθησομενῃπληρωθησομενῳπληρω·θησομεν·ῃπληρω·θησομεν·ῳ
Genπληρωθησομενηςπληρωθησομενουπληρω·θησομεν·ηςπληρω·θησομεν·ου
PlVocπληρωθησομεναιπληρωθησομενοιπληρωθησομεναπληρω·θησομεν·αιπληρω·θησομεν·οιπληρω·θησομεν·α
Nom
Accπληρωθησομεναςπληρωθησομενουςπληρω·θησομεν·αςπληρω·θησομεν·ους
Datπληρωθησομεναιςπληρωθησομενοιςπληρω·θησομεν·αιςπληρω·θησομεν·οις
Genπληρωθησομενωνπληρωθησομενωνπληρω·θησομεν·ωνπληρω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Jan-2021 15:48:51 EST