πλημμελεω • PLHMMELEW • plēmmeleō

Search: πλημμελησῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλημμελησῃ; πλημμελησῃ; πλημμελησῃπλημμελέωπλημμελη·σῃ; πλημμελη·σῃ; πλημμελη·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλημμελησῃπλημμελέωπλημμελη·σῃ1aor act sub 3rd sg
πλημμελησῃπλημμελέωπλημμελη·σῃ1aor mp sub 2nd sg
πλημμελησῃπλημμελέωπλημμελη·σῃfut mp ind 2nd sg

πλημ·μελέω [LXX] (-, πλημμελη·σ-, πλημμελη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλημμελησωπλημμελη·σωπλημμελησομαιπλημμελη·σομαι
2ndπλημμελησειςπλημμελη·σειςπλημμελησῃ[LXX], πλημμελησει[LXX], πλημμελησεσαιπλημμελη·σῃ, πλημμελη·σει classical, πλημμελη·σεσαι alt
3rdπλημμελησει[LXX]πλημμελη·σειπλημμελησεταιπλημμελη·σεται
Pl1stπλημμελησομενπλημμελη·σομενπλημμελησομεθαπλημμελη·σομεθα
2ndπλημμελησετεπλημμελη·σετεπλημμελησεσθεπλημμελη·σεσθε
3rdπλημμελησουσιν[LXX], πλημμελησουσιπλημμελη·σουσι(ν), πλημμελη·σουσι(ν)πλημμελησονταιπλημμελη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλημμελησοιμιπλημμελη·σοιμιπλημμελησοιμηνπλημμελη·σοιμην
2ndπλημμελησοιςπλημμελη·σοιςπλημμελησοιοπλημμελη·σοιο
3rdπλημμελησοιπλημμελη·σοιπλημμελησοιτοπλημμελη·σοιτο
Pl1stπλημμελησοιμενπλημμελη·σοιμενπλημμελησοιμεθαπλημμελη·σοιμεθα
2ndπλημμελησοιτεπλημμελη·σοιτεπλημμελησοισθεπλημμελη·σοισθε
3rdπλημμελησοιενπλημμελη·σοιενπλημμελησοιντοπλημμελη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλημμελησειν​πλημμελη·σειν​πλημμελησεσθαι​πλημμελη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλημμελησουσαπλημμελησονπλημμελη·σουσ·απλημμελη·σο[υ]ν[τ]
Nomπλημμελησωνπλημμελη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπλημμελησουσανπλημμελησονταπλημμελη·σουσ·ανπλημμελη·σο[υ]ντ·α
Datπλημμελησουσῃπλημμελησοντιπλημμελη·σουσ·ῃπλημμελη·σο[υ]ντ·ι
Genπλημμελησουσηςπλημμελησοντοςπλημμελη·σουσ·ηςπλημμελη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπλημμελησουσαιπλημμελησοντεςπλημμελησονταπλημμελη·σουσ·αιπλημμελη·σο[υ]ντ·εςπλημμελη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπλημμελησουσαςπλημμελησονταςπλημμελη·σουσ·αςπλημμελη·σο[υ]ντ·ας
Datπλημμελησουσαιςπλημμελησουσι, πλημμελησουσιν[LXX]πλημμελη·σουσ·αιςπλημμελη·σου[ντ]·σι(ν), πλημμελη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπλημμελησουσωνπλημμελησοντωνπλημμελη·σουσ·ωνπλημμελη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλημμελησομενηπλημμελησομενεπλημμελη·σομεν·ηπλημμελη·σομεν·ε
Nomπλημμελησομενοςπλημμελη·σομεν·ος
Accπλημμελησομενηνπλημμελησομενονπλημμελη·σομεν·ηνπλημμελη·σομεν·ον
Datπλημμελησομενῃπλημμελησομενῳπλημμελη·σομεν·ῃπλημμελη·σομεν·ῳ
Genπλημμελησομενηςπλημμελησομενουπλημμελη·σομεν·ηςπλημμελη·σομεν·ου
PlVocπλημμελησομεναιπλημμελησομενοιπλημμελησομεναπλημμελη·σομεν·αιπλημμελη·σομεν·οιπλημμελη·σομεν·α
Nom
Accπλημμελησομεναςπλημμελησομενουςπλημμελη·σομεν·αςπλημμελη·σομεν·ους
Datπλημμελησομεναιςπλημμελησομενοιςπλημμελη·σομεν·αιςπλημμελη·σομεν·οις
Genπλημμελησομενωνπλημμελησομενωνπλημμελη·σομεν·ωνπλημμελη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλημμελησα[LXX]ε·πλημμελη·σαεπλημμελησαμηνε·πλημμελη·σαμην
2ndεπλημμελησαςε·πλημμελη·σαςεπλημμελησωε·πλημμελη·σω
3rdεπλημμελησεν[LXX], επλημμελησεε·πλημμελη·σε(ν), ε·πλημμελη·σε(ν)επλημμελησατοε·πλημμελη·σατο
Pl1stεπλημμελησαμεν[LXX]ε·πλημμελη·σαμενεπλημμελησαμεθαε·πλημμελη·σαμεθα
2ndεπλημμελησατε[LXX]ε·πλημμελη·σατεεπλημμελησασθεε·πλημμελη·σασθε
3rdεπλημμελησαν[LXX]ε·πλημμελη·σανεπλημμελησαντοε·πλημμελη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλημμελησωπλημμελη·σωπλημμελησωμαιπλημμελη·σωμαι
2ndπλημμελησῃς[LXX]πλημμελη·σῃςπλημμελησῃ[LXX]πλημμελη·σῃ
3rdπλημμελησῃ[LXX]πλημμελη·σῃπλημμελησηταιπλημμελη·σηται
Pl1stπλημμελησωμενπλημμελη·σωμενπλημμελησωμεθαπλημμελη·σωμεθα
2ndπλημμελησητεπλημμελη·σητεπλημμελησησθεπλημμελη·σησθε
3rdπλημμελησωσιν[LXX], πλημμελησωσιπλημμελη·σωσι(ν), πλημμελη·σωσι(ν)πλημμελησωνταιπλημμελη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλημμελησαιμιπλημμελη·σαιμιπλημμελησαιμηνπλημμελη·σαιμην
2ndπλημμελησαις, πλημμελησειαςπλημμελη·σαις, πλημμελη·σειας classicalπλημμελησαιοπλημμελη·σαιο
3rdπλημμελησαι, πλημμελησειεπλημμελη·σαι, πλημμελη·σειε classicalπλημμελησαιτοπλημμελη·σαιτο
Pl1stπλημμελησαιμενπλημμελη·σαιμενπλημμελησαιμεθαπλημμελη·σαιμεθα
2ndπλημμελησαιτεπλημμελη·σαιτεπλημμελησαισθεπλημμελη·σαισθε
3rdπλημμελησαιεν, πλημμελησαισαν, πλημμελησειαν, πλημμελησειενπλημμελη·σαιεν, πλημμελη·σαισαν alt, πλημμελη·σειαν classical, πλημμελη·σειεν classicalπλημμελησαιντοπλημμελη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλημμελησονπλημμελη·σονπλημμελησαιπλημμελη·σαι
3rdπλημμελησατωπλημμελη·σατωπλημμελησασθωπλημμελη·σασθω
Pl1st
2ndπλημμελησατε[LXX]πλημμελη·σατεπλημμελησασθεπλημμελη·σασθε
3rdπλημμελησατωσαν, πλημμελησαντωνπλημμελη·σατωσαν, πλημμελη·σαντων classicalπλημμελησασθωσαν, πλημμελησασθωνπλημμελη·σασθωσαν, πλημμελη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλημμελησαι​πλημμελη·σαι​πλημμελησασθαι​πλημμελη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλημμελησασαπλημμελησαςπλημμελησανπλημμελη·σασ·απλημμελη·σα[ντ]·ςπλημμελη·σαν[τ]
Nom
Accπλημμελησασανπλημμελησανταπλημμελη·σασ·ανπλημμελη·σαντ·α
Datπλημμελησασῃπλημμελησαντιπλημμελη·σασ·ῃπλημμελη·σαντ·ι
Genπλημμελησασηςπλημμελησαντοςπλημμελη·σασ·ηςπλημμελη·σαντ·ος
PlVocπλημμελησασαιπλημμελησαντεςπλημμελησανταπλημμελη·σασ·αιπλημμελη·σαντ·εςπλημμελη·σαντ·α
Nom
Accπλημμελησασαςπλημμελησανταςπλημμελη·σασ·αςπλημμελη·σαντ·ας
Datπλημμελησασαιςπλημμελησασι, πλημμελησασινπλημμελη·σασ·αιςπλημμελη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλημμελησασωνπλημμελησαντωνπλημμελη·σασ·ωνπλημμελη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλημμελησαμενηπλημμελησαμενεπλημμελη·σαμεν·ηπλημμελη·σαμεν·ε
Nomπλημμελησαμενοςπλημμελη·σαμεν·ος
Accπλημμελησαμενηνπλημμελησαμενονπλημμελη·σαμεν·ηνπλημμελη·σαμεν·ον
Datπλημμελησαμενῃπλημμελησαμενῳπλημμελη·σαμεν·ῃπλημμελη·σαμεν·ῳ
Genπλημμελησαμενηςπλημμελησαμενουπλημμελη·σαμεν·ηςπλημμελη·σαμεν·ου
PlVocπλημμελησαμεναιπλημμελησαμενοιπλημμελησαμεναπλημμελη·σαμεν·αιπλημμελη·σαμεν·οιπλημμελη·σαμεν·α
Nom
Accπλημμελησαμεναςπλημμελησαμενουςπλημμελη·σαμεν·αςπλημμελη·σαμεν·ους
Datπλημμελησαμεναιςπλημμελησαμενοιςπλημμελη·σαμεν·αιςπλημμελη·σαμεν·οις
Genπλημμελησαμενωνπλημμελησαμενωνπλημμελη·σαμεν·ωνπλημμελη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Nov-2019 18:40:11 EST