πληθυνω • PLHQUNW • plēthunō

Search: πληθυνθησονται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πληθυνθησονταιπληθύνωπληθυν·θησονταιfut θη ind 3rd pl

πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνω[GNT][LXX]πληθυν·ωπληθυνομαιπληθυν·ομαι
2ndπληθυνειςπληθυν·ειςπληθυνῃ[LXX], πληθυνει[GNT][LXX], πληθυνεσαιπληθυν·ῃ, πληθυν·ει classical, πληθυν·εσαι alt
3rdπληθυνει[GNT][LXX]πληθυν·ειπληθυνεται[LXX]πληθυν·εται
Pl1stπληθυνομενπληθυν·ομενπληθυνομεθαπληθυν·ομεθα
2ndπληθυνετεπληθυν·ετεπληθυνεσθε[LXX]πληθυν·εσθε
3rdπληθυνουσιν[LXX], πληθυνουσι[LXX]πληθυν·ουσι(ν)πληθυνονταιπληθυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνω[GNT][LXX]πληθυν·ωπληθυνωμαιπληθυν·ωμαι
2ndπληθυνῃς[LXX]πληθυν·ῃςπληθυνῃ[LXX]πληθυν·ῃ
3rdπληθυνῃ[LXX]πληθυν·ῃπληθυνηταιπληθυν·ηται
Pl1stπληθυνωμενπληθυν·ωμενπληθυνωμεθαπληθυν·ωμεθα
2ndπληθυνητε[LXX]πληθυν·ητεπληθυνησθεπληθυν·ησθε
3rdπληθυνωσιν[LXX], πληθυνωσιπληθυν·ωσι(ν), πληθυν·ωσι(ν)πληθυνωνταιπληθυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνοιμιπληθυν·οιμιπληθυνοιμηνπληθυν·οιμην
2ndπληθυνοιςπληθυν·οιςπληθυνοιοπληθυν·οιο
3rdπληθυνοιπληθυν·οιπληθυνοιτοπληθυν·οιτο
Pl1stπληθυνοιμενπληθυν·οιμενπληθυνοιμεθαπληθυν·οιμεθα
2ndπληθυνοιτεπληθυν·οιτεπληθυνοισθεπληθυν·οισθε
3rdπληθυνοιεν, πληθυνοισανπληθυν·οιεν, πληθυν·οισαν altπληθυνοιντοπληθυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληθυνεπληθυν·επληθυνου[LXX]πληθυν·ου
3rdπληθυνετωπληθυν·ετωπληθυνεσθωπληθυν·εσθω
Pl1st
2ndπληθυνετεπληθυν·ετεπληθυνεσθε[LXX]πληθυν·εσθε
3rdπληθυνετωσαν, πληθυνοντων[GNT]πληθυν·ετωσαν, πληθυν·οντων classicalπληθυνεσθωσαν[LXX], πληθυνεσθωνπληθυν·εσθωσαν, πληθυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληθυνειν​πληθυν·ειν​πληθυνεσθαι​πληθυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνουσα[LXX]πληθυνον[LXX]πληθυν·ουσ·απληθυν·ο[υ]ν[τ]
Nomπληθυνων[GNT][LXX]πληθυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπληθυνουσανπληθυνοντα[LXX]πληθυν·ουσ·ανπληθυν·ο[υ]ντ·α
Datπληθυνουσῃπληθυνοντιπληθυν·ουσ·ῃπληθυν·ο[υ]ντ·ι
Genπληθυνουσηςπληθυνοντοςπληθυν·ουσ·ηςπληθυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπληθυνουσαιπληθυνοντες[LXX]πληθυνοντα[LXX]πληθυν·ουσ·αιπληθυν·ο[υ]ντ·εςπληθυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπληθυνουσαςπληθυνονταςπληθυν·ουσ·αςπληθυν·ο[υ]ντ·ας
Datπληθυνουσαιςπληθυνουσι[LXX], πληθυνουσιν[LXX]πληθυν·ουσ·αιςπληθυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπληθυνουσωνπληθυνοντων[GNT]πληθυν·ουσ·ωνπληθυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνομενηπληθυνομενεπληθυν·ομεν·ηπληθυν·ομεν·ε
Nomπληθυνομενοςπληθυν·ομεν·ος
Accπληθυνομενηνπληθυνομενονπληθυν·ομεν·ηνπληθυν·ομεν·ον
Datπληθυνομενῃπληθυνομενῳπληθυν·ομεν·ῃπληθυν·ομεν·ῳ
Genπληθυνομενηςπληθυνομενουπληθυν·ομεν·ηςπληθυν·ομεν·ου
PlVocπληθυνομεναιπληθυνομενοιπληθυνομεναπληθυν·ομεν·αιπληθυν·ομεν·οιπληθυν·ομεν·α
Nom
Accπληθυνομεναςπληθυνομενουςπληθυν·ομεν·αςπληθυν·ομεν·ους
Datπληθυνομεναιςπληθυνομενοιςπληθυν·ομεν·αιςπληθυν·ομεν·οις
Genπληθυνομενωνπληθυνομενωνπληθυν·ομεν·ωνπληθυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπληθυνον[LXX]ε·πληθυν·ονεπληθυνομηνε·πληθυν·ομην
2ndεπληθυνεςε·πληθυν·εςεπληθυνουε·πληθυν·ου
3rdεπληθυνεν[LXX], επληθυνεε·πληθυν·ε(ν), ε·πληθυν·ε(ν)επληθυνετο[GNT][LXX]ε·πληθυν·ετο
Pl1stεπληθυνομενε·πληθυν·ομενεπληθυνομεθαε·πληθυν·ομεθα
2ndεπληθυνετεε·πληθυν·ετεεπληθυνεσθεε·πληθυν·εσθε
3rdεπληθυνον[LXX], επληθυνοσανε·πληθυν·ον, ε·πληθυν·οσαν altεπληθυνοντο[GNT]ε·πληθυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνω[GNT][LXX]πληθυν(ε)·[σ]ωπληθυνουμαιπληθυν(ε)·[σ]ομαι
2ndπληθυνειςπληθυν(ε)·[σ]ειςπληθυνῃ[LXX], πληθυνει[GNT][LXX], πληθυνεισαιπληθυν(ε)·[σ]ῃ, πληθυν(ε)·[σ]ει classical, πληθυν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπληθυνει[GNT][LXX]πληθυν(ε)·[σ]ειπληθυνειταιπληθυν(ε)·[σ]εται
Pl1stπληθυνουμενπληθυν(ε)·[σ]ομενπληθυνουμεθαπληθυν(ε)·[σ]ομεθα
2ndπληθυνειτε[LXX]πληθυν(ε)·[σ]ετεπληθυνεισθεπληθυν(ε)·[σ]εσθε
3rdπληθυνουσιν[LXX], πληθυνουσι[LXX]πληθυν(ε)·[σ]ουσι(ν)πληθυνουνταιπληθυν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνοιμιπληθυν(ε)·[σ]οιμιπληθυνοιμηνπληθυν(ε)·[σ]οιμην
2ndπληθυνοιςπληθυν(ε)·[σ]οιςπληθυνοιοπληθυν(ε)·[σ]οιο
3rdπληθυνοιπληθυν(ε)·[σ]οιπληθυνοιτοπληθυν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπληθυνοιμενπληθυν(ε)·[σ]οιμενπληθυνοιμεθαπληθυν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπληθυνοιτεπληθυν(ε)·[σ]οιτεπληθυνοισθεπληθυν(ε)·[σ]οισθε
3rdπληθυνοιενπληθυν(ε)·[σ]οιενπληθυνοιντοπληθυν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληθυνειν​πληθυν(ε)·[σ]ειν​πληθυνεισθαι​πληθυν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνουσα[LXX]πληθυνουνπληθυν(ε)·[σ]ουσ·απληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπληθυνων[GNT][LXX]πληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπληθυνουσανπληθυνουνταπληθυν(ε)·[σ]ουσ·ανπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπληθυνουσῃπληθυνουντιπληθυν(ε)·[σ]ουσ·ῃπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπληθυνουσηςπληθυνουντοςπληθυν(ε)·[σ]ουσ·ηςπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπληθυνουσαιπληθυνουντεςπληθυνουνταπληθυν(ε)·[σ]ουσ·αιπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπληθυνουσαςπληθυνουνταςπληθυν(ε)·[σ]ουσ·αςπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπληθυνουσαιςπληθυνουσι[LXX], πληθυνουσιν[LXX]πληθυν(ε)·[σ]ουσ·αιςπληθυν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπληθυνουσωνπληθυνουντωνπληθυν(ε)·[σ]ουσ·ωνπληθυν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνουμενηπληθυνουμενεπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ηπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπληθυνουμενοςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπληθυνουμενηνπληθυνουμενονπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ηνπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπληθυνουμενῃπληθυνουμενῳπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ῃπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπληθυνουμενηςπληθυνουμενουπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ηςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπληθυνουμεναιπληθυνουμενοιπληθυνουμεναπληθυν(ε)·[σ]ομεν·αιπληθυν(ε)·[σ]ομεν·οιπληθυν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπληθυνουμεναςπληθυνουμενουςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·αςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπληθυνουμεναιςπληθυνουμενοιςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·αιςπληθυν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπληθυνουμενωνπληθυνουμενωνπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ωνπληθυν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπληθυνα[LXX]ε·πληθυν·[σ]αεπληθυναμηνε·πληθυν·[σ]αμην
2ndεπληθυνας[LXX]ε·πληθυν·[σ]αςεπληθυνωε·πληθυν·[σ]ω
3rdεπληθυνεν[LXX], επληθυνεε·πληθυν·[σ]ε(ν), ε·πληθυν·[σ]ε(ν)επληθυνατοε·πληθυν·[σ]ατο
Pl1stεπληθυναμεν[LXX]ε·πληθυν·[σ]αμενεπληθυναμεθαε·πληθυν·[σ]αμεθα
2ndεπληθυνατε[LXX]ε·πληθυν·[σ]ατεεπληθυνασθεε·πληθυν·[σ]ασθε
3rdεπληθυναν[LXX]ε·πληθυν·[σ]ανεπληθυναντοε·πληθυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυνω[GNT][LXX]πληθυν·[σ]ωπληθυνωμαιπληθυν·[σ]ωμαι
2ndπληθυνῃς[LXX]πληθυν·[σ]ῃςπληθυνῃ[LXX]πληθυν·[σ]ῃ
3rdπληθυνῃ[LXX]πληθυν·[σ]ῃπληθυνηταιπληθυν·[σ]ηται
Pl1stπληθυνωμενπληθυν·[σ]ωμενπληθυνωμεθαπληθυν·[σ]ωμεθα
2ndπληθυνητε[LXX]πληθυν·[σ]ητεπληθυνησθεπληθυν·[σ]ησθε
3rdπληθυνωσιν[LXX], πληθυνωσιπληθυν·[σ]ωσι(ν), πληθυν·[σ]ωσι(ν)πληθυνωνταιπληθυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπληθυναιμιπληθυν·[σ]αιμιπληθυναιμηνπληθυν·[σ]αιμην
2ndπληθυναις, πληθυνειαςπληθυν·[σ]αις, πληθυν·[σ]ειας classicalπληθυναιοπληθυν·[σ]αιο
3rdπληθυναι[GNT][LXX], πληθυνειεπληθυν·[σ]αι, πληθυν·[σ]ειε classicalπληθυναιτοπληθυν·[σ]αιτο
Pl1stπληθυναιμενπληθυν·[σ]αιμενπληθυναιμεθαπληθυν·[σ]αιμεθα
2ndπληθυναιτεπληθυν·[σ]αιτεπληθυναισθεπληθυν·[σ]αισθε
3rdπληθυναιεν, πληθυναισαν, πληθυνειαν, πληθυνειενπληθυν·[σ]αιεν, πληθυν·[σ]αισαν alt, πληθυν·[σ]ειαν classical, πληθυν·[σ]ειεν classicalπληθυναιντοπληθυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληθυνον[LXX]πληθυν·[σ]ονπληθυναι[GNT][LXX]πληθυν·[σ]αι
3rdπληθυνατωπληθυν·[σ]ατωπληθυνασθωπληθυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπληθυνατε[LXX]πληθυν·[σ]ατεπληθυνασθεπληθυν·[σ]ασθε
3rdπληθυνατωσαν, πληθυναντωνπληθυν·[σ]ατωσαν, πληθυν·[σ]αντων classicalπληθυνασθωσαν, πληθυνασθωνπληθυν·[σ]ασθωσαν, πληθυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πληθυναι[GNT][LXX]​πληθυν·[σ]αιπληθυνασθαι​πληθυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνασαπληθυνας[LXX]πληθυνανπληθυν·[σ]ασ·απληθυν·[σ]α[ντ]·ςπληθυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπληθυνασανπληθυνανταπληθυν·[σ]ασ·ανπληθυν·[σ]αντ·α
Datπληθυνασῃπληθυναντιπληθυν·[σ]ασ·ῃπληθυν·[σ]αντ·ι
Genπληθυνασηςπληθυναντοςπληθυν·[σ]ασ·ηςπληθυν·[σ]αντ·ος
PlVocπληθυνασαιπληθυναντεςπληθυνανταπληθυν·[σ]ασ·αιπληθυν·[σ]αντ·εςπληθυν·[σ]αντ·α
Nom
Accπληθυνασαςπληθυνανταςπληθυν·[σ]ασ·αςπληθυν·[σ]αντ·ας
Datπληθυνασαιςπληθυνασι, πληθυνασινπληθυν·[σ]ασ·αιςπληθυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπληθυνασωνπληθυναντωνπληθυν·[σ]ασ·ωνπληθυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυναμενηπληθυναμενεπληθυν·[σ]αμεν·ηπληθυν·[σ]αμεν·ε
Nomπληθυναμενοςπληθυν·[σ]αμεν·ος
Accπληθυναμενηνπληθυναμενονπληθυν·[σ]αμεν·ηνπληθυν·[σ]αμεν·ον
Datπληθυναμενῃπληθυναμενῳπληθυν·[σ]αμεν·ῃπληθυν·[σ]αμεν·ῳ
Genπληθυναμενηςπληθυναμενουπληθυν·[σ]αμεν·ηςπληθυν·[σ]αμεν·ου
PlVocπληθυναμεναιπληθυναμενοιπληθυναμεναπληθυν·[σ]αμεν·αιπληθυν·[σ]αμεν·οιπληθυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπληθυναμεναςπληθυναμενουςπληθυν·[σ]αμεν·αςπληθυν·[σ]αμεν·ους
Datπληθυναμεναιςπληθυναμενοιςπληθυν·[σ]αμεν·αιςπληθυν·[σ]αμεν·οις
Genπληθυναμενωνπληθυναμενωνπληθυν·[σ]αμεν·ωνπληθυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληθυμμαι, πεπληθυσμαιπεπληθυν·μαι
2ndπεπληθυνσαιπεπληθυν·σαι
3rdπεπληθυνται[LXX]πεπληθυν·ται
Pl1stπεπληθυμμεθα, πεπληθυσμεθαπεπληθυν·μεθα
2ndπεπληθυνθεπεπληθυν·σθε
3rdπεπληθυναταιπεπληθυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληθυνσομαιπεπληθυν·σομαι
2ndπεπληθυνσῃ, πεπληθυνσειπεπληθυν·σῃ, πεπληθυν·σει classical
3rdπεπληθυνσεταιπεπληθυν·σεται
Pl1stπεπληθυνσομεθαπεπληθυν·σομεθα
2ndπεπληθυνσεσθεπεπληθυν·σεσθε
3rdπεπληθυνσονταιπεπληθυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληθυνσοιμηνπεπληθυν·σοιμην
2ndπεπληθυνσοιοπεπληθυν·σοιο
3rdπεπληθυνσοιτοπεπληθυν·σοιτο
Pl1stπεπληθυνσοιμεθαπεπληθυν·σοιμεθα
2ndπεπληθυνσοισθεπεπληθυν·σοισθε
3rdπεπληθυνσοιντοπεπληθυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπληθυνσοπεπληθυν·σο
3rdπεπληθυνθωπεπληθυν·σθω
Pl1st
2ndπεπληθυνθεπεπληθυν·σθε
3rdπεπληθυνθωσαν, πεπληθυνθωνπεπληθυν·σθωσαν, πεπληθυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπληθυνθαι​πεπληθυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπληθυνσεσθαι​πεπληθυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπληθυμμενη[LXX], πεπληθυσμενηπεπληθυμμενε, πεπληθυσμενεπεπληθυν·μεν·η, πεπληθυν·μεν·ηπεπληθυν·μεν·ε
Nomπεπληθυμμενος, πεπληθυσμενοςπεπληθυν·μεν·ος
Accπεπληθυμμενην, πεπληθυσμενηνπεπληθυμμενον, πεπληθυσμενονπεπληθυν·μεν·ηνπεπληθυν·μεν·ον
Datπεπληθυμμενῃ, πεπληθυσμενῃπεπληθυμμενῳ, πεπληθυσμενῳπεπληθυν·μεν·ῃπεπληθυν·μεν·ῳ
Genπεπληθυμμενης, πεπληθυσμενηςπεπληθυμμενου, πεπληθυσμενουπεπληθυν·μεν·ηςπεπληθυν·μεν·ου
PlVocπεπληθυμμεναι, πεπληθυσμεναιπεπληθυμμενοι[LXX], πεπληθυσμενοιπεπληθυμμενα, πεπληθυσμεναπεπληθυν·μεν·αιπεπληθυν·μεν·οι, πεπληθυν·μεν·οιπεπληθυν·μεν·α
Nom
Accπεπληθυμμενας, πεπληθυσμεναςπεπληθυμμενους, πεπληθυσμενουςπεπληθυν·μεν·αςπεπληθυν·μεν·ους
Datπεπληθυμμεναις, πεπληθυσμεναιςπεπληθυμμενοις, πεπληθυσμενοιςπεπληθυν·μεν·αιςπεπληθυν·μεν·οις
Genπεπληθυμμενων, πεπληθυσμενωνπεπληθυμμενων, πεπληθυσμενωνπεπληθυν·μεν·ωνπεπληθυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπληθυμμην, επεπληθυσμηνε·πεπληθυν·μην
2ndεπεπληθυνσοε·πεπληθυν·σο
3rdεπεπληθυντοε·πεπληθυν·το
Pl1stεπεπληθυμμεθα, επεπληθυσμεθαε·πεπληθυν·μεθα
2ndεπεπληθυνθεε·πεπληθυν·σθε
3rdεπεπληθυνατοε·πεπληθυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπληθυμμην, πεπληθυσμην[ε]·πεπληθυν·μην
2ndπεπληθυνσο[ε]·πεπληθυν·σο
3rdπεπληθυντο[ε]·πεπληθυν·το
Pl1stπεπληθυμμεθα, πεπληθυσμεθα[ε]·πεπληθυν·μεθα
2ndπεπληθυνθε[ε]·πεπληθυν·σθε
3rdπεπληθυνατο[ε]·πεπληθυν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπληθυνθηνε·πληθυν·θην
2ndεπληθυνθης[LXX]ε·πληθυν·θης
3rdεπληθυνθη[GNT][LXX]ε·πληθυν·θη
Pl1stεπληθυνθημενε·πληθυν·θημεν
2ndεπληθυνθητεε·πληθυν·θητε
3rdεπληθυνθησαν[LXX]ε·πληθυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληθυνθησομαιπληθυν·θησομαι
2ndπληθυνθησῃ, πληθυνθησειπληθυν·θησῃ, πληθυν·θησει classical
3rdπληθυνθησεται[LXX]πληθυν·θησεται
Pl1stπληθυνθησομεθαπληθυν·θησομεθα
2ndπληθυνθησεσθεπληθυν·θησεσθε
3rdπληθυνθησονται[LXX]πληθυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληθυνθωπληθυν·θω
2ndπληθυνθῃςπληθυν·θῃς
3rdπληθυνθῃ[LXX]πληθυν·θῃ
Pl1stπληθυνθωμενπληθυν·θωμεν
2ndπληθυνθητε[LXX]πληθυν·θητε
3rdπληθυνθωσιν[LXX], πληθυνθωσιπληθυν·θωσι(ν), πληθυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπληθυνθειηνπληθυν·θειην
2ndπληθυνθειηςπληθυν·θειης
3rdπληθυνθειη[GNT][LXX]πληθυν·θειη
Pl1stπληθυνθειημεν, πληθυνθειμενπληθυν·θειημεν, πληθυν·θειμεν classical
2ndπληθυνθειητε, πληθυνθειτεπληθυν·θειητε, πληθυν·θειτε classical
3rdπληθυνθειησαν[LXX], πληθυνθειενπληθυν·θειησαν, πληθυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπληθυνθησοιμηνπληθυν·θησοιμην
2ndπληθυνθησοιοπληθυν·θησοιο
3rdπληθυνθησοιτοπληθυν·θησοιτο
Pl1stπληθυνθησοιμεθαπληθυν·θησοιμεθα
2ndπληθυνθησοισθεπληθυν·θησοισθε
3rdπληθυνθησοιντοπληθυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπληθυνθητιπληθυν·θητι
3rdπληθυνθητωπληθυν·θητω
Pl1st
2ndπληθυνθητε[LXX]πληθυν·θητε
3rdπληθυνθητωσαν, πληθυνθεντων[LXX]πληθυν·θητωσαν, πληθυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πληθυνθηναι[GNT][LXX]​πληθυν·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πληθυνθησεσθαι​πληθυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνθεισαπληθυνθειςπληθυνθενπληθυν·θεισ·απληθυν·θει[ντ]·ςπληθυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπληθυνθεισανπληθυνθενταπληθυν·θεισ·ανπληθυν·θε[ι]ντ·α
Datπληθυνθεισῃπληθυνθεντιπληθυν·θεισ·ῃπληθυν·θε[ι]ντ·ι
Genπληθυνθεισηςπληθυνθεντος[LXX]πληθυν·θεισ·ηςπληθυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocπληθυνθεισαιπληθυνθεντεςπληθυνθενταπληθυν·θεισ·αιπληθυν·θε[ι]ντ·εςπληθυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπληθυνθεισαςπληθυνθενταςπληθυν·θεισ·αςπληθυν·θε[ι]ντ·ας
Datπληθυνθεισαιςπληθυνθεισι, πληθυνθεισινπληθυν·θεισ·αιςπληθυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genπληθυνθεισωνπληθυνθεντων[LXX]πληθυν·θεισ·ωνπληθυν·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπληθυνθησομενηπληθυνθησομενεπληθυν·θησομεν·ηπληθυν·θησομεν·ε
Nomπληθυνθησομενοςπληθυν·θησομεν·ος
Accπληθυνθησομενηνπληθυνθησομενονπληθυν·θησομεν·ηνπληθυν·θησομεν·ον
Datπληθυνθησομενῃπληθυνθησομενῳπληθυν·θησομεν·ῃπληθυν·θησομεν·ῳ
Genπληθυνθησομενηςπληθυνθησομενουπληθυν·θησομεν·ηςπληθυν·θησομεν·ου
PlVocπληθυνθησομεναιπληθυνθησομενοιπληθυνθησομεναπληθυν·θησομεν·αιπληθυν·θησομεν·οιπληθυν·θησομεν·α
Nom
Accπληθυνθησομεναςπληθυνθησομενουςπληθυν·θησομεν·αςπληθυν·θησομεν·ους
Datπληθυνθησομεναιςπληθυνθησομενοιςπληθυν·θησομεν·αιςπληθυν·θησομεν·οις
Genπληθυνθησομενωνπληθυνθησομενωνπληθυν·θησομεν·ωνπληθυν·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 08:49:48 EDT