πλεοναζω • PLEONAZW • pleonazō

Search: πλεοναζον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλεοναζον; πλεοναζονπλεονάζωπλεοναζ·ο[υ]ν[τ]; πλεοναζ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλεοναζονπλεονάζωπλεοναζ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
πλεοναζονπλεονάζωπλεοναζ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεοναζωπλεοναζ·ωπλεοναζομαιπλεοναζ·ομαι
2ndπλεοναζειςπλεοναζ·ειςπλεοναζῃ, πλεοναζει[GNT][LXX], πλεοναζεσαιπλεοναζ·ῃ, πλεοναζ·ει classical, πλεοναζ·εσαι alt
3rdπλεοναζει[GNT][LXX]πλεοναζ·ειπλεοναζεταιπλεοναζ·εται
Pl1stπλεοναζομενπλεοναζ·ομενπλεοναζομεθαπλεοναζ·ομεθα
2ndπλεοναζετεπλεοναζ·ετεπλεοναζεσθεπλεοναζ·εσθε
3rdπλεοναζουσιν, πλεοναζουσιπλεοναζ·ουσι(ν)πλεοναζονταιπλεοναζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεοναζωπλεοναζ·ωπλεοναζωμαιπλεοναζ·ωμαι
2ndπλεοναζῃςπλεοναζ·ῃςπλεοναζῃπλεοναζ·ῃ
3rdπλεοναζῃπλεοναζ·ῃπλεοναζηταιπλεοναζ·ηται
Pl1stπλεοναζωμενπλεοναζ·ωμενπλεοναζωμεθαπλεοναζ·ωμεθα
2ndπλεοναζητεπλεοναζ·ητεπλεοναζησθεπλεοναζ·ησθε
3rdπλεοναζωσιν, πλεοναζωσιπλεοναζ·ωσι(ν)πλεοναζωνταιπλεοναζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεοναζοιμιπλεοναζ·οιμιπλεοναζοιμηνπλεοναζ·οιμην
2ndπλεοναζοιςπλεοναζ·οιςπλεοναζοιοπλεοναζ·οιο
3rdπλεοναζοιπλεοναζ·οιπλεοναζοιτοπλεοναζ·οιτο
Pl1stπλεοναζοιμενπλεοναζ·οιμενπλεοναζοιμεθαπλεοναζ·οιμεθα
2ndπλεοναζοιτεπλεοναζ·οιτεπλεοναζοισθεπλεοναζ·οισθε
3rdπλεοναζοιεν, πλεοναζοισανπλεοναζ·οιεν, πλεοναζ·οισαν altπλεοναζοιντοπλεοναζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλεοναζεπλεοναζ·επλεοναζουπλεοναζ·ου
3rdπλεοναζετωπλεοναζ·ετωπλεοναζεσθωπλεοναζ·εσθω
Pl1st
2ndπλεοναζετεπλεοναζ·ετεπλεοναζεσθεπλεοναζ·εσθε
3rdπλεοναζετωσαν, πλεοναζοντων[LXX]πλεοναζ·ετωσαν, πλεοναζ·οντων classicalπλεοναζεσθωσαν, πλεοναζεσθωνπλεοναζ·εσθωσαν, πλεοναζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλεοναζειν[LXX]​πλεοναζ·εινπλεοναζεσθαι​πλεοναζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεοναζουσαπλεοναζον[LXX]πλεοναζ·ουσ·απλεοναζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπλεοναζων[LXX]πλεοναζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλεοναζουσανπλεοναζοντα[GNT]πλεοναζ·ουσ·ανπλεοναζ·ο[υ]ντ·α
Datπλεοναζουσῃ[LXX]πλεοναζοντιπλεοναζ·ουσ·ῃπλεοναζ·ο[υ]ντ·ι
Genπλεοναζουσης[LXX]πλεοναζοντοςπλεοναζ·ουσ·ηςπλεοναζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλεοναζουσαιπλεοναζοντες[LXX]πλεοναζοντα[GNT]πλεοναζ·ουσ·αιπλεοναζ·ο[υ]ντ·εςπλεοναζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλεοναζουσαςπλεοναζονταςπλεοναζ·ουσ·αςπλεοναζ·ο[υ]ντ·ας
Datπλεοναζουσαιςπλεοναζουσι, πλεοναζουσινπλεοναζ·ουσ·αιςπλεοναζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλεοναζουσωνπλεοναζοντων[LXX]πλεοναζ·ουσ·ωνπλεοναζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεοναζομενηπλεοναζομενεπλεοναζ·ομεν·ηπλεοναζ·ομεν·ε
Nomπλεοναζομενοςπλεοναζ·ομεν·ος
Accπλεοναζομενηνπλεοναζομενονπλεοναζ·ομεν·ηνπλεοναζ·ομεν·ον
Datπλεοναζομενῃπλεοναζομενῳπλεοναζ·ομεν·ῃπλεοναζ·ομεν·ῳ
Genπλεοναζομενηςπλεοναζομενουπλεοναζ·ομεν·ηςπλεοναζ·ομεν·ου
PlVocπλεοναζομεναιπλεοναζομενοιπλεοναζομεναπλεοναζ·ομεν·αιπλεοναζ·ομεν·οιπλεοναζ·ομεν·α
Nom
Accπλεοναζομεναςπλεοναζομενουςπλεοναζ·ομεν·αςπλεοναζ·ομεν·ους
Datπλεοναζομεναιςπλεοναζομενοιςπλεοναζ·ομεν·αιςπλεοναζ·ομεν·οις
Genπλεοναζομενωνπλεοναζομενωνπλεοναζ·ομεν·ωνπλεοναζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλεοναζονε·πλεοναζ·ονεπλεοναζομηνε·πλεοναζ·ομην
2ndεπλεοναζεςε·πλεοναζ·εςεπλεοναζουε·πλεοναζ·ου
3rdεπλεοναζεν, επλεοναζεε·πλεοναζ·ε(ν)επλεοναζετοε·πλεοναζ·ετο
Pl1stεπλεοναζομενε·πλεοναζ·ομενεπλεοναζομεθαε·πλεοναζ·ομεθα
2ndεπλεοναζετεε·πλεοναζ·ετεεπλεοναζεσθεε·πλεοναζ·εσθε
3rdεπλεοναζον, επλεοναζοσανε·πλεοναζ·ον, ε·πλεοναζ·οσαν altεπλεοναζοντοε·πλεοναζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεονασω[LXX]πλεονα·σωπλεονασομαιπλεονα·σομαι
2ndπλεονασεις[LXX]πλεονα·σειςπλεονασῃ[GNT], πλεονασει, πλεονασεσαιπλεονα·σῃ, πλεονα·σει classical, πλεονα·σεσαι alt
3rdπλεονασειπλεονα·σειπλεονασεταιπλεονα·σεται
Pl1stπλεονασομενπλεονα·σομενπλεονασομεθαπλεονα·σομεθα
2ndπλεονασετεπλεονα·σετεπλεονασεσθεπλεονα·σεσθε
3rdπλεονασουσιν, πλεονασουσιπλεονα·σουσι(ν)πλεονασονταιπλεονα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεονασοιμιπλεονα·σοιμιπλεονασοιμηνπλεονα·σοιμην
2ndπλεονασοιςπλεονα·σοιςπλεονασοιοπλεονα·σοιο
3rdπλεονασοιπλεονα·σοιπλεονασοιτοπλεονα·σοιτο
Pl1stπλεονασοιμενπλεονα·σοιμενπλεονασοιμεθαπλεονα·σοιμεθα
2ndπλεονασοιτεπλεονα·σοιτεπλεονασοισθεπλεονα·σοισθε
3rdπλεονασοιενπλεονα·σοιενπλεονασοιντοπλεονα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλεονασειν​πλεονα·σειν​πλεονασεσθαι​πλεονα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασουσαπλεονασονπλεονα·σουσ·απλεονα·σο[υ]ν[τ]
Nomπλεονασωνπλεονα·σο[υ]ν[τ]·^
Accπλεονασουσανπλεονασονταπλεονα·σουσ·ανπλεονα·σο[υ]ντ·α
Datπλεονασουσῃπλεονασοντιπλεονα·σουσ·ῃπλεονα·σο[υ]ντ·ι
Genπλεονασουσηςπλεονασοντοςπλεονα·σουσ·ηςπλεονα·σο[υ]ντ·ος
PlVocπλεονασουσαιπλεονασοντεςπλεονασονταπλεονα·σουσ·αιπλεονα·σο[υ]ντ·εςπλεονα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπλεονασουσαςπλεονασονταςπλεονα·σουσ·αςπλεονα·σο[υ]ντ·ας
Datπλεονασουσαιςπλεονασουσι, πλεονασουσινπλεονα·σουσ·αιςπλεονα·σου[ντ]·σι(ν)
Genπλεονασουσωνπλεονασοντωνπλεονα·σουσ·ωνπλεονα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασομενηπλεονασομενεπλεονα·σομεν·ηπλεονα·σομεν·ε
Nomπλεονασομενοςπλεονα·σομεν·ος
Accπλεονασομενηνπλεονασομενονπλεονα·σομεν·ηνπλεονα·σομεν·ον
Datπλεονασομενῃπλεονασομενῳπλεονα·σομεν·ῃπλεονα·σομεν·ῳ
Genπλεονασομενηςπλεονασομενουπλεονα·σομεν·ηςπλεονα·σομεν·ου
PlVocπλεονασομεναιπλεονασομενοιπλεονασομεναπλεονα·σομεν·αιπλεονα·σομεν·οιπλεονα·σομεν·α
Nom
Accπλεονασομεναςπλεονασομενουςπλεονα·σομεν·αςπλεονα·σομεν·ους
Datπλεονασομεναιςπλεονασομενοιςπλεονα·σομεν·αιςπλεονα·σομεν·οις
Genπλεονασομενωνπλεονασομενωνπλεονα·σομεν·ωνπλεονα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλεονασαε·πλεονα·σαεπλεονασαμηνε·πλεονα·σαμην
2ndεπλεονασας[LXX]ε·πλεονα·σαςεπλεονασωε·πλεονα·σω
3rdεπλεονασεν[GNT][LXX], επλεονασεε·πλεονα·σε(ν), ε·πλεονα·σε(ν)επλεονασατοε·πλεονα·σατο
Pl1stεπλεονασαμενε·πλεονα·σαμενεπλεονασαμεθαε·πλεονα·σαμεθα
2ndεπλεονασατεε·πλεονα·σατεεπλεονασασθεε·πλεονα·σασθε
3rdεπλεονασαν[LXX]ε·πλεονα·σανεπλεονασαντοε·πλεονα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεονασω[LXX]πλεονα·σωπλεονασωμαιπλεονα·σωμαι
2ndπλεονασῃςπλεονα·σῃςπλεονασῃ[GNT]πλεονα·σῃ
3rdπλεονασῃ[GNT]πλεονα·σῃπλεονασηταιπλεονα·σηται
Pl1stπλεονασωμενπλεονα·σωμενπλεονασωμεθαπλεονα·σωμεθα
2ndπλεονασητεπλεονα·σητεπλεονασησθεπλεονα·σησθε
3rdπλεονασωσιν[LXX], πλεονασωσιπλεονα·σωσι(ν), πλεονα·σωσι(ν)πλεονασωνταιπλεονα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλεονασαιμιπλεονα·σαιμιπλεονασαιμηνπλεονα·σαιμην
2ndπλεονασαις, πλεονασειαςπλεονα·σαις, πλεονα·σειας classicalπλεονασαιοπλεονα·σαιο
3rdπλεονασαι[GNT][LXX], πλεονασειεπλεονα·σαι, πλεονα·σειε classicalπλεονασαιτοπλεονα·σαιτο
Pl1stπλεονασαιμενπλεονα·σαιμενπλεονασαιμεθαπλεονα·σαιμεθα
2ndπλεονασαιτεπλεονα·σαιτεπλεονασαισθεπλεονα·σαισθε
3rdπλεονασαιεν, πλεονασαισαν, πλεονασειαν, πλεονασειενπλεονα·σαιεν, πλεονα·σαισαν alt, πλεονα·σειαν classical, πλεονα·σειεν classicalπλεονασαιντοπλεονα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλεονασονπλεονα·σονπλεονασαι[GNT][LXX]πλεονα·σαι
3rdπλεονασατωπλεονα·σατωπλεονασασθωπλεονα·σασθω
Pl1st
2ndπλεονασατεπλεονα·σατεπλεονασασθεπλεονα·σασθε
3rdπλεονασατωσαν, πλεονασαντωνπλεονα·σατωσαν, πλεονα·σαντων classicalπλεονασασθωσαν, πλεονασασθωνπλεονα·σασθωσαν, πλεονα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλεονασαι[GNT][LXX]​πλεονα·σαιπλεονασασθαι​πλεονα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασασα[GNT]πλεονασαςπλεονασανπλεονα·σασ·απλεονα·σα[ντ]·ςπλεονα·σαν[τ]
Nom
Accπλεονασασανπλεονασανταπλεονα·σασ·ανπλεονα·σαντ·α
Datπλεονασασῃπλεονασαντιπλεονα·σασ·ῃπλεονα·σαντ·ι
Genπλεονασασηςπλεονασαντοςπλεονα·σασ·ηςπλεονα·σαντ·ος
PlVocπλεονασασαιπλεονασαντεςπλεονασανταπλεονα·σασ·αιπλεονα·σαντ·εςπλεονα·σαντ·α
Nom
Accπλεονασασαςπλεονασανταςπλεονα·σασ·αςπλεονα·σαντ·ας
Datπλεονασασαιςπλεονασασι, πλεονασασινπλεονα·σασ·αιςπλεονα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλεονασασωνπλεονασαντωνπλεονα·σασ·ωνπλεονα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασαμενηπλεονασαμενεπλεονα·σαμεν·ηπλεονα·σαμεν·ε
Nomπλεονασαμενοςπλεονα·σαμεν·ος
Accπλεονασαμενηνπλεονασαμενονπλεονα·σαμεν·ηνπλεονα·σαμεν·ον
Datπλεονασαμενῃπλεονασαμενῳπλεονα·σαμεν·ῃπλεονα·σαμεν·ῳ
Genπλεονασαμενηςπλεονασαμενουπλεονα·σαμεν·ηςπλεονα·σαμεν·ου
PlVocπλεονασαμεναιπλεονασαμενοιπλεονασαμεναπλεονα·σαμεν·αιπλεονα·σαμεν·οιπλεονα·σαμεν·α
Nom
Accπλεονασαμεναςπλεονασαμενουςπλεονα·σαμεν·αςπλεονα·σαμεν·ους
Datπλεονασαμεναιςπλεονασαμενοιςπλεονα·σαμεν·αιςπλεονα·σαμεν·οις
Genπλεονασαμενωνπλεονασαμενωνπλεονα·σαμεν·ωνπλεονα·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλεονασθηνε·πλεονασ·θην
2ndεπλεονασθηςε·πλεονασ·θης
3rdεπλεονασθηε·πλεονασ·θη
Pl1stεπλεονασθημενε·πλεονασ·θημεν
2ndεπλεονασθητεε·πλεονασ·θητε
3rdεπλεονασθησαν[LXX]ε·πλεονασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλεονασθησομαιπλεονασ·θησομαι
2ndπλεονασθησῃ, πλεονασθησειπλεονασ·θησῃ, πλεονασ·θησει classical
3rdπλεονασθησεταιπλεονασ·θησεται
Pl1stπλεονασθησομεθαπλεονασ·θησομεθα
2ndπλεονασθησεσθεπλεονασ·θησεσθε
3rdπλεονασθησονταιπλεονασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλεονασθωπλεονασ·θω
2ndπλεονασθῃςπλεονασ·θῃς
3rdπλεονασθῃπλεονασ·θῃ
Pl1stπλεονασθωμενπλεονασ·θωμεν
2ndπλεονασθητεπλεονασ·θητε
3rdπλεονασθωσιν, πλεονασθωσιπλεονασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλεονασθειηνπλεονασ·θειην
2ndπλεονασθειηςπλεονασ·θειης
3rdπλεονασθειηπλεονασ·θειη
Pl1stπλεονασθειημεν, πλεονασθειμενπλεονασ·θειημεν, πλεονασ·θειμεν classical
2ndπλεονασθειητε, πλεονασθειτεπλεονασ·θειητε, πλεονασ·θειτε classical
3rdπλεονασθειησαν, πλεονασθειενπλεονασ·θειησαν, πλεονασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλεονασθησοιμηνπλεονασ·θησοιμην
2ndπλεονασθησοιοπλεονασ·θησοιο
3rdπλεονασθησοιτοπλεονασ·θησοιτο
Pl1stπλεονασθησοιμεθαπλεονασ·θησοιμεθα
2ndπλεονασθησοισθεπλεονασ·θησοισθε
3rdπλεονασθησοιντοπλεονασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλεονασθητιπλεονασ·θητι
3rdπλεονασθητωπλεονασ·θητω
Pl1st
2ndπλεονασθητεπλεονασ·θητε
3rdπλεονασθητωσαν, πλεονασθεντωνπλεονασ·θητωσαν, πλεονασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλεονασθηναι​πλεονασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλεονασθησεσθαι​πλεονασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασθεισαπλεονασθειςπλεονασθενπλεονασ·θεισ·απλεονασ·θει[ντ]·ςπλεονασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλεονασθεισανπλεονασθενταπλεονασ·θεισ·ανπλεονασ·θε[ι]ντ·α
Datπλεονασθεισῃπλεονασθεντιπλεονασ·θεισ·ῃπλεονασ·θε[ι]ντ·ι
Genπλεονασθεισηςπλεονασθεντοςπλεονασ·θεισ·ηςπλεονασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλεονασθεισαιπλεονασθεντεςπλεονασθενταπλεονασ·θεισ·αιπλεονασ·θε[ι]ντ·εςπλεονασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλεονασθεισαςπλεονασθενταςπλεονασ·θεισ·αςπλεονασ·θε[ι]ντ·ας
Datπλεονασθεισαιςπλεονασθεισι, πλεονασθεισινπλεονασ·θεισ·αιςπλεονασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλεονασθεισωνπλεονασθεντωνπλεονασ·θεισ·ωνπλεονασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλεονασθησομενηπλεονασθησομενεπλεονασ·θησομεν·ηπλεονασ·θησομεν·ε
Nomπλεονασθησομενοςπλεονασ·θησομεν·ος
Accπλεονασθησομενηνπλεονασθησομενονπλεονασ·θησομεν·ηνπλεονασ·θησομεν·ον
Datπλεονασθησομενῃπλεονασθησομενῳπλεονασ·θησομεν·ῃπλεονασ·θησομεν·ῳ
Genπλεονασθησομενηςπλεονασθησομενουπλεονασ·θησομεν·ηςπλεονασ·θησομεν·ου
PlVocπλεονασθησομεναιπλεονασθησομενοιπλεονασθησομεναπλεονασ·θησομεν·αιπλεονασ·θησομεν·οιπλεονασ·θησομεν·α
Nom
Accπλεονασθησομεναςπλεονασθησομενουςπλεονασ·θησομεν·αςπλεονασ·θησομεν·ους
Datπλεονασθησομεναιςπλεονασθησομενοιςπλεονασ·θησομεν·αιςπλεονασ·θησομεν·οις
Genπλεονασθησομενωνπλεονασθησομενωνπλεονασ·θησομεν·ωνπλεονασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 21-Jan-2020 14:36:17 EST