πλατυνω • PLATUNW • platunō

Search: πλατυνου

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατυνουπλατύνωπλατυν·ουpres mp imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλατυνουπλατύνωπλατυν·ουpres mp imp 2nd sg

πλατύνω (πλατυν-, -, πλατυν·[σ]-, -, πεπλατυν-, πλατυν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλατυνω[LXX]πλατυν·ωπλατυνομαιπλατυν·ομαι
2ndπλατυνειςπλατυν·ειςπλατυνῃ, πλατυνει, πλατυνεσαιπλατυν·ῃ, πλατυν·ει classical, πλατυν·εσαι alt
3rdπλατυνειπλατυν·ειπλατυνεταιπλατυν·εται
Pl1stπλατυνομενπλατυν·ομενπλατυνομεθαπλατυν·ομεθα
2ndπλατυνετεπλατυν·ετεπλατυνεσθεπλατυν·εσθε
3rdπλατυνουσιν[GNT], πλατυνουσιπλατυν·ουσι(ν), πλατυν·ουσι(ν)πλατυνονταιπλατυν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλατυνω[LXX]πλατυν·ωπλατυνωμαιπλατυν·ωμαι
2ndπλατυνῃςπλατυν·ῃςπλατυνῃπλατυν·ῃ
3rdπλατυνῃπλατυν·ῃπλατυνηταιπλατυν·ηται
Pl1stπλατυνωμενπλατυν·ωμενπλατυνωμεθαπλατυν·ωμεθα
2ndπλατυνητεπλατυν·ητεπλατυνησθεπλατυν·ησθε
3rdπλατυνωσιν, πλατυνωσιπλατυν·ωσι(ν)πλατυνωνταιπλατυν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλατυνοιμιπλατυν·οιμιπλατυνοιμηνπλατυν·οιμην
2ndπλατυνοιςπλατυν·οιςπλατυνοιοπλατυν·οιο
3rdπλατυνοιπλατυν·οιπλατυνοιτοπλατυν·οιτο
Pl1stπλατυνοιμενπλατυν·οιμενπλατυνοιμεθαπλατυν·οιμεθα
2ndπλατυνοιτεπλατυν·οιτεπλατυνοισθεπλατυν·οισθε
3rdπλατυνοιεν, πλατυνοισανπλατυν·οιεν, πλατυν·οισαν altπλατυνοιντοπλατυν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλατυνεπλατυν·επλατυνου[LXX]πλατυν·ου
3rdπλατυνετωπλατυν·ετωπλατυνεσθωπλατυν·εσθω
Pl1st
2ndπλατυνετεπλατυν·ετεπλατυνεσθεπλατυν·εσθε
3rdπλατυνετωσαν, πλατυνοντωνπλατυν·ετωσαν, πλατυν·οντων classicalπλατυνεσθωσαν, πλατυνεσθωνπλατυν·εσθωσαν, πλατυν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλατυνειν​πλατυν·ειν​πλατυνεσθαι​πλατυν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυνουσαπλατυνον[LXX]πλατυν·ουσ·απλατυν·ο[υ]ν[τ]
Nomπλατυνωνπλατυν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλατυνουσανπλατυνονταπλατυν·ουσ·ανπλατυν·ο[υ]ντ·α
Datπλατυνουσῃπλατυνοντιπλατυν·ουσ·ῃπλατυν·ο[υ]ντ·ι
Genπλατυνουσηςπλατυνοντοςπλατυν·ουσ·ηςπλατυν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλατυνουσαιπλατυνοντεςπλατυνονταπλατυν·ουσ·αιπλατυν·ο[υ]ντ·εςπλατυν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλατυνουσαςπλατυνονταςπλατυν·ουσ·αςπλατυν·ο[υ]ντ·ας
Datπλατυνουσαιςπλατυνουσι, πλατυνουσιν[GNT]πλατυν·ουσ·αιςπλατυν·ου[ντ]·σι(ν), πλατυν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλατυνουσωνπλατυνοντωνπλατυν·ουσ·ωνπλατυν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυνομενηπλατυνομενεπλατυν·ομεν·ηπλατυν·ομεν·ε
Nomπλατυνομενοςπλατυν·ομεν·ος
Accπλατυνομενηνπλατυνομενονπλατυν·ομεν·ηνπλατυν·ομεν·ον
Datπλατυνομενῃπλατυνομενῳπλατυν·ομεν·ῃπλατυν·ομεν·ῳ
Genπλατυνομενηςπλατυνομενουπλατυν·ομεν·ηςπλατυν·ομεν·ου
PlVocπλατυνομεναιπλατυνομενοιπλατυνομεναπλατυν·ομεν·αιπλατυν·ομεν·οιπλατυν·ομεν·α
Nom
Accπλατυνομεναςπλατυνομενουςπλατυν·ομεν·αςπλατυν·ομεν·ους
Datπλατυνομεναιςπλατυνομενοιςπλατυν·ομεν·αιςπλατυν·ομεν·οις
Genπλατυνομενωνπλατυνομενωνπλατυν·ομεν·ωνπλατυν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλατυνονε·πλατυν·ονεπλατυνομηνε·πλατυν·ομην
2ndεπλατυνεςε·πλατυν·εςεπλατυνουε·πλατυν·ου
3rdεπλατυνεν[LXX], επλατυνεε·πλατυν·ε(ν), ε·πλατυν·ε(ν)επλατυνετοε·πλατυν·ετο
Pl1stεπλατυνομενε·πλατυν·ομενεπλατυνομεθαε·πλατυν·ομεθα
2ndεπλατυνετεε·πλατυν·ετεεπλατυνεσθεε·πλατυν·εσθε
3rdεπλατυνον, επλατυνοσανε·πλατυν·ον, ε·πλατυν·οσαν altεπλατυνοντοε·πλατυν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλατυναε·πλατυν·[σ]αεπλατυναμηνε·πλατυν·[σ]αμην
2ndεπλατυνας[LXX]ε·πλατυν·[σ]αςεπλατυνωε·πλατυν·[σ]ω
3rdεπλατυνεν[LXX], επλατυνεε·πλατυν·[σ]ε(ν), ε·πλατυν·[σ]ε(ν)επλατυνατοε·πλατυν·[σ]ατο
Pl1stεπλατυναμενε·πλατυν·[σ]αμενεπλατυναμεθαε·πλατυν·[σ]αμεθα
2ndεπλατυνατεε·πλατυν·[σ]ατεεπλατυνασθεε·πλατυν·[σ]ασθε
3rdεπλατυναν[LXX]ε·πλατυν·[σ]ανεπλατυναντοε·πλατυν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλατυνω[LXX]πλατυν·[σ]ωπλατυνωμαιπλατυν·[σ]ωμαι
2ndπλατυνῃςπλατυν·[σ]ῃςπλατυνῃπλατυν·[σ]ῃ
3rdπλατυνῃπλατυν·[σ]ῃπλατυνηταιπλατυν·[σ]ηται
Pl1stπλατυνωμενπλατυν·[σ]ωμενπλατυνωμεθαπλατυν·[σ]ωμεθα
2ndπλατυνητεπλατυν·[σ]ητεπλατυνησθεπλατυν·[σ]ησθε
3rdπλατυνωσιν, πλατυνωσιπλατυν·[σ]ωσι(ν)πλατυνωνταιπλατυν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλατυναιμιπλατυν·[σ]αιμιπλατυναιμηνπλατυν·[σ]αιμην
2ndπλατυναις, πλατυνειαςπλατυν·[σ]αις, πλατυν·[σ]ειας classicalπλατυναιοπλατυν·[σ]αιο
3rdπλατυναι[LXX], πλατυνειεπλατυν·[σ]αι, πλατυν·[σ]ειε classicalπλατυναιτοπλατυν·[σ]αιτο
Pl1stπλατυναιμενπλατυν·[σ]αιμενπλατυναιμεθαπλατυν·[σ]αιμεθα
2ndπλατυναιτεπλατυν·[σ]αιτεπλατυναισθεπλατυν·[σ]αισθε
3rdπλατυναιεν, πλατυναισαν, πλατυνειαν, πλατυνειενπλατυν·[σ]αιεν, πλατυν·[σ]αισαν alt, πλατυν·[σ]ειαν classical, πλατυν·[σ]ειεν classicalπλατυναιντοπλατυν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλατυνον[LXX]πλατυν·[σ]ονπλατυναι[LXX]πλατυν·[σ]αι
3rdπλατυνατωπλατυν·[σ]ατωπλατυνασθωπλατυν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπλατυνατεπλατυν·[σ]ατεπλατυνασθεπλατυν·[σ]ασθε
3rdπλατυνατωσαν, πλατυναντωνπλατυν·[σ]ατωσαν, πλατυν·[σ]αντων classicalπλατυνασθωσαν, πλατυνασθωνπλατυν·[σ]ασθωσαν, πλατυν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλατυναι[LXX]​πλατυν·[σ]αιπλατυνασθαι​πλατυν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυνασαπλατυναςπλατυνανπλατυν·[σ]ασ·απλατυν·[σ]α[ντ]·ςπλατυν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπλατυνασανπλατυνανταπλατυν·[σ]ασ·ανπλατυν·[σ]αντ·α
Datπλατυνασῃπλατυναντιπλατυν·[σ]ασ·ῃπλατυν·[σ]αντ·ι
Genπλατυνασηςπλατυναντοςπλατυν·[σ]ασ·ηςπλατυν·[σ]αντ·ος
PlVocπλατυνασαιπλατυναντεςπλατυνανταπλατυν·[σ]ασ·αιπλατυν·[σ]αντ·εςπλατυν·[σ]αντ·α
Nom
Accπλατυνασαςπλατυνανταςπλατυν·[σ]ασ·αςπλατυν·[σ]αντ·ας
Datπλατυνασαιςπλατυνασι, πλατυνασινπλατυν·[σ]ασ·αιςπλατυν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπλατυνασωνπλατυναντωνπλατυν·[σ]ασ·ωνπλατυν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυναμενηπλατυναμενεπλατυν·[σ]αμεν·ηπλατυν·[σ]αμεν·ε
Nomπλατυναμενοςπλατυν·[σ]αμεν·ος
Accπλατυναμενηνπλατυναμενονπλατυν·[σ]αμεν·ηνπλατυν·[σ]αμεν·ον
Datπλατυναμενῃπλατυναμενῳπλατυν·[σ]αμεν·ῃπλατυν·[σ]αμεν·ῳ
Genπλατυναμενηςπλατυναμενουπλατυν·[σ]αμεν·ηςπλατυν·[σ]αμεν·ου
PlVocπλατυναμεναιπλατυναμενοιπλατυναμεναπλατυν·[σ]αμεν·αιπλατυν·[σ]αμεν·οιπλατυν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπλατυναμεναςπλατυναμενουςπλατυν·[σ]αμεν·αςπλατυν·[σ]αμεν·ους
Datπλατυναμεναιςπλατυναμενοιςπλατυν·[σ]αμεν·αιςπλατυν·[σ]αμεν·οις
Genπλατυναμενωνπλατυναμενωνπλατυν·[σ]αμεν·ωνπλατυν·[σ]αμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλατυμμαι, πεπλατυσμαιπεπλατυν·μαι
2ndπεπλατυνσαιπεπλατυν·σαι
3rdπεπλατυνται[GNT]πεπλατυν·ται
Pl1stπεπλατυμμεθα, πεπλατυσμεθαπεπλατυν·μεθα
2ndπεπλατυνθεπεπλατυν·σθε
3rdπεπλατυναταιπεπλατυν·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλατυνσομαιπεπλατυν·σομαι
2ndπεπλατυνσῃ, πεπλατυνσειπεπλατυν·σῃ, πεπλατυν·σει classical
3rdπεπλατυνσεταιπεπλατυν·σεται
Pl1stπεπλατυνσομεθαπεπλατυν·σομεθα
2ndπεπλατυνσεσθεπεπλατυν·σεσθε
3rdπεπλατυνσονταιπεπλατυν·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλατυνσοιμηνπεπλατυν·σοιμην
2ndπεπλατυνσοιοπεπλατυν·σοιο
3rdπεπλατυνσοιτοπεπλατυν·σοιτο
Pl1stπεπλατυνσοιμεθαπεπλατυν·σοιμεθα
2ndπεπλατυνσοισθεπεπλατυν·σοισθε
3rdπεπλατυνσοιντοπεπλατυν·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπλατυνσοπεπλατυν·σο
3rdπεπλατυνθωπεπλατυν·σθω
Pl1st
2ndπεπλατυνθεπεπλατυν·σθε
3rdπεπλατυνθωσαν, πεπλατυνθωνπεπλατυν·σθωσαν, πεπλατυν·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλατυνθαι​πεπλατυν·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλατυνσεσθαι​πεπλατυν·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπλατυμμενη, πεπλατυσμενηπεπλατυμμενε, πεπλατυσμενεπεπλατυν·μεν·ηπεπλατυν·μεν·ε
Nomπεπλατυμμενος, πεπλατυσμενοςπεπλατυν·μεν·ος
Accπεπλατυμμενην, πεπλατυσμενηνπεπλατυμμενον, πεπλατυσμενονπεπλατυν·μεν·ηνπεπλατυν·μεν·ον
Datπεπλατυμμενῃ, πεπλατυσμενῃπεπλατυμμενῳ, πεπλατυσμενῳπεπλατυν·μεν·ῃπεπλατυν·μεν·ῳ
Genπεπλατυμμενης, πεπλατυσμενηςπεπλατυμμενου, πεπλατυσμενουπεπλατυν·μεν·ηςπεπλατυν·μεν·ου
PlVocπεπλατυμμεναι, πεπλατυσμεναιπεπλατυμμενοι, πεπλατυσμενοιπεπλατυμμενα, πεπλατυσμεναπεπλατυν·μεν·αιπεπλατυν·μεν·οιπεπλατυν·μεν·α
Nom
Accπεπλατυμμενας, πεπλατυσμεναςπεπλατυμμενους, πεπλατυσμενουςπεπλατυν·μεν·αςπεπλατυν·μεν·ους
Datπεπλατυμμεναις, πεπλατυσμεναιςπεπλατυμμενοις, πεπλατυσμενοιςπεπλατυν·μεν·αιςπεπλατυν·μεν·οις
Genπεπλατυμμενων, πεπλατυσμενωνπεπλατυμμενων, πεπλατυσμενωνπεπλατυν·μεν·ωνπεπλατυν·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπλατυμμην, επεπλατυσμηνε·πεπλατυν·μην
2ndεπεπλατυνσοε·πεπλατυν·σο
3rdεπεπλατυντοε·πεπλατυν·το
Pl1stεπεπλατυμμεθα, επεπλατυσμεθαε·πεπλατυν·μεθα
2ndεπεπλατυνθεε·πεπλατυν·σθε
3rdεπεπλατυνατοε·πεπλατυν·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλατυμμην, πεπλατυσμην[ε]·πεπλατυν·μην
2ndπεπλατυνσο[ε]·πεπλατυν·σο
3rdπεπλατυντο[ε]·πεπλατυν·το
Pl1stπεπλατυμμεθα, πεπλατυσμεθα[ε]·πεπλατυν·μεθα
2ndπεπλατυνθε[ε]·πεπλατυν·σθε
3rdπεπλατυνατο[ε]·πεπλατυν·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλατυνθηνε·πλατυν·θην
2ndεπλατυνθηςε·πλατυν·θης
3rdεπλατυνθη[LXX]ε·πλατυν·θη
Pl1stεπλατυνθημενε·πλατυν·θημεν
2ndεπλατυνθητεε·πλατυν·θητε
3rdεπλατυνθησαν[LXX]ε·πλατυν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλατυνθησομαιπλατυν·θησομαι
2ndπλατυνθησῃ, πλατυνθησειπλατυν·θησῃ, πλατυν·θησει classical
3rdπλατυνθησεται[LXX]πλατυν·θησεται
Pl1stπλατυνθησομεθαπλατυν·θησομεθα
2ndπλατυνθησεσθεπλατυν·θησεσθε
3rdπλατυνθησονταιπλατυν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλατυνθωπλατυν·θω
2ndπλατυνθῃςπλατυν·θῃς
3rdπλατυνθῃ[LXX]πλατυν·θῃ
Pl1stπλατυνθωμενπλατυν·θωμεν
2ndπλατυνθητε[GNT]πλατυν·θητε
3rdπλατυνθωσιν, πλατυνθωσιπλατυν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλατυνθειηνπλατυν·θειην
2ndπλατυνθειηςπλατυν·θειης
3rdπλατυνθειηπλατυν·θειη
Pl1stπλατυνθειημεν, πλατυνθειμενπλατυν·θειημεν, πλατυν·θειμεν classical
2ndπλατυνθειητε, πλατυνθειτεπλατυν·θειητε, πλατυν·θειτε classical
3rdπλατυνθειησαν, πλατυνθειενπλατυν·θειησαν, πλατυν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλατυνθησοιμηνπλατυν·θησοιμην
2ndπλατυνθησοιοπλατυν·θησοιο
3rdπλατυνθησοιτοπλατυν·θησοιτο
Pl1stπλατυνθησοιμεθαπλατυν·θησοιμεθα
2ndπλατυνθησοισθεπλατυν·θησοισθε
3rdπλατυνθησοιντοπλατυν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλατυνθητιπλατυν·θητι
3rdπλατυνθητωπλατυν·θητω
Pl1st
2ndπλατυνθητε[GNT]πλατυν·θητε
3rdπλατυνθητωσαν, πλατυνθεντωνπλατυν·θητωσαν, πλατυν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλατυνθηναι​πλατυν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλατυνθησεσθαι​πλατυν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυνθεισαπλατυνθειςπλατυνθενπλατυν·θεισ·απλατυν·θει[ντ]·ςπλατυν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλατυνθεισανπλατυνθενταπλατυν·θεισ·ανπλατυν·θε[ι]ντ·α
Datπλατυνθεισῃπλατυνθεντιπλατυν·θεισ·ῃπλατυν·θε[ι]ντ·ι
Genπλατυνθεισηςπλατυνθεντοςπλατυν·θεισ·ηςπλατυν·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλατυνθεισαιπλατυνθεντεςπλατυνθενταπλατυν·θεισ·αιπλατυν·θε[ι]ντ·εςπλατυν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλατυνθεισαςπλατυνθενταςπλατυν·θεισ·αςπλατυν·θε[ι]ντ·ας
Datπλατυνθεισαιςπλατυνθεισι, πλατυνθεισινπλατυν·θεισ·αιςπλατυν·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλατυνθεισωνπλατυνθεντωνπλατυν·θεισ·ωνπλατυν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλατυνθησομενηπλατυνθησομενεπλατυν·θησομεν·ηπλατυν·θησομεν·ε
Nomπλατυνθησομενοςπλατυν·θησομεν·ος
Accπλατυνθησομενηνπλατυνθησομενονπλατυν·θησομεν·ηνπλατυν·θησομεν·ον
Datπλατυνθησομενῃπλατυνθησομενῳπλατυν·θησομεν·ῃπλατυν·θησομεν·ῳ
Genπλατυνθησομενηςπλατυνθησομενουπλατυν·θησομεν·ηςπλατυν·θησομεν·ου
PlVocπλατυνθησομεναιπλατυνθησομενοιπλατυνθησομεναπλατυν·θησομεν·αιπλατυν·θησομεν·οιπλατυν·θησομεν·α
Nom
Accπλατυνθησομεναςπλατυνθησομενουςπλατυν·θησομεν·αςπλατυν·θησομεν·ους
Datπλατυνθησομεναιςπλατυνθησομενοιςπλατυν·θησομεν·αιςπλατυν·θησομεν·οις
Genπλατυνθησομενωνπλατυνθησομενωνπλατυν·θησομεν·ωνπλατυν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 03:57:24 EST