πλαναω • PLANAW • planaō

Search: πλανηθωσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πλανηθωσινπλανάωπλανη·θωσι(ν)aor θη sub 3rd pl

πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανω[LXX]πλαν(α)·ωπλανωμαιπλαν(α)·ομαι
2ndπλανᾳςπλαν(α)·ειςπλανᾳ[GNT][LXX], πλανασαιπλαν(α)·ῃ, πλαν(α)·ει classical, πλαν(α)·εσαι alt
3rdπλανᾳ[GNT][LXX]πλαν(α)·ειπλαναται[LXX]πλαν(α)·εται
Pl1stπλανωμεν[GNT]πλαν(α)·ομενπλανωμεθαπλαν(α)·ομεθα
2ndπλανατεπλαν(α)·ετεπλανασθε[GNT]πλαν(α)·εσθε
3rdπλανωσιν[LXX], πλανωσιπλαν(α)·ουσι(ν), πλαν(α)·ουσι(ν)πλανωνται[GNT][LXX]πλαν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανω[LXX]πλαν(α)·ωπλανωμαιπλαν(α)·ωμαι
2ndπλανᾳςπλαν(α)·ῃςπλανᾳ[GNT][LXX]πλαν(α)·ῃ
3rdπλανᾳ[GNT][LXX]πλαν(α)·ῃπλαναται[LXX]πλαν(α)·ηται
Pl1stπλανωμεν[GNT]πλαν(α)·ωμενπλανωμεθαπλαν(α)·ωμεθα
2ndπλανατεπλαν(α)·ητεπλανασθε[GNT]πλαν(α)·ησθε
3rdπλανωσιν[LXX], πλανωσιπλαν(α)·ωσι(ν), πλαν(α)·ωσι(ν)πλανωνται[GNT][LXX]πλαν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανῳμιπλαν(α)·οιμιπλανῳμηνπλαν(α)·οιμην
2ndπλανῳςπλαν(α)·οιςπλανῳοπλαν(α)·οιο
3rdπλανῳπλαν(α)·οιπλανῳτοπλαν(α)·οιτο
Pl1stπλανῳμενπλαν(α)·οιμενπλανῳμεθαπλαν(α)·οιμεθα
2ndπλανῳτεπλαν(α)·οιτεπλανῳσθεπλαν(α)·οισθε
3rdπλανῳεν, πλανῳσανπλαν(α)·οιεν, πλαν(α)·οισαν altπλανῳντοπλαν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλανα[LXX]πλαν(α)·επλανω[LXX]πλαν(α)·ου
3rdπλανατω[GNT]πλαν(α)·ετωπλανασθωπλαν(α)·εσθω
Pl1st
2ndπλανατεπλαν(α)·ετεπλανασθε[GNT]πλαν(α)·εσθε
3rdπλανατωσαν, πλανωντων[GNT][LXX]πλαν(α)·ετωσαν, πλαν(α)·οντων classicalπλανασθωσαν, πλανασθωνπλαν(α)·εσθωσαν, πλαν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλανᾳν, πλαναν​πλαν(α)·ειν, πλαν(α)·ειν > πλαναν​πλανασθαι[LXX]​πλαν(α)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανωσαπλανων[GNT][LXX]πλαν(α)·ουσ·απλαν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomπλανων[GNT][LXX]πλαν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπλανωσανπλανωνταπλαν(α)·ουσ·ανπλαν(α)·ο[υ]ντ·α
Datπλανωσῃπλανωντιπλαν(α)·ουσ·ῃπλαν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genπλανωσηςπλανωντοςπλαν(α)·ουσ·ηςπλαν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπλανωσαιπλανωντες[GNT][LXX]πλανωνταπλαν(α)·ουσ·αιπλαν(α)·ο[υ]ντ·εςπλαν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπλανωσαςπλανωντας[LXX]πλαν(α)·ουσ·αςπλαν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datπλανωσαιςπλανωσι, πλανωσιν[LXX]πλαν(α)·ουσ·αιςπλαν(α)·ου[ντ]·σι(ν), πλαν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπλανωσωνπλανωντων[GNT][LXX]πλαν(α)·ουσ·ωνπλαν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανωμενηπλανωμενεπλαν(α)·ομεν·ηπλαν(α)·ομεν·ε
Nomπλανωμενος[LXX]πλαν(α)·ομεν·ος
Accπλανωμενηνπλανωμενον[GNT][LXX]πλαν(α)·ομεν·ηνπλαν(α)·ομεν·ον
Datπλανωμενῃπλανωμενῳπλαν(α)·ομεν·ῃπλαν(α)·ομεν·ῳ
Genπλανωμενηςπλανωμενουπλαν(α)·ομεν·ηςπλαν(α)·ομεν·ου
PlVocπλανωμεναιπλανωμενοι[GNT][LXX]πλανωμενα[GNT][LXX]πλαν(α)·ομεν·αιπλαν(α)·ομεν·οιπλαν(α)·ομεν·α
Nom
Accπλανωμεναςπλανωμενουςπλαν(α)·ομεν·αςπλαν(α)·ομεν·ους
Datπλανωμεναιςπλανωμενοις[GNT][LXX]πλαν(α)·ομεν·αιςπλαν(α)·ομεν·οις
Genπλανωμενων[LXX]πλανωμενων[LXX]πλαν(α)·ομεν·ωνπλαν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλανωνε·πλαν(α)·ονεπλανωμηνε·πλαν(α)·ομην
2ndεπλαναςε·πλαν(α)·εςεπλανωε·πλαν(α)·ου
3rdεπλαναε·πλαν(α)·εεπλανατο[LXX]ε·πλαν(α)·ετο
Pl1stεπλανωμενε·πλαν(α)·ομενεπλανωμεθαε·πλαν(α)·ομεθα
2ndεπλανατεε·πλαν(α)·ετεεπλανασθεε·πλαν(α)·εσθε
3rdεπλανων, επλανωσανε·πλαν(α)·ον, ε·πλαν(α)·οσαν altεπλανωντο[LXX]ε·πλαν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανησωπλανη·σωπλανησομαιπλανη·σομαι
2ndπλανησεις[LXX]πλανη·σειςπλανησῃ[GNT], πλανησει[LXX], πλανησεσαιπλανη·σῃ, πλανη·σει classical, πλανη·σεσαι alt
3rdπλανησει[LXX]πλανη·σειπλανησεταιπλανη·σεται
Pl1stπλανησομενπλανη·σομενπλανησομεθαπλανη·σομεθα
2ndπλανησετεπλανη·σετεπλανησεσθεπλανη·σεσθε
3rdπλανησουσιν[GNT][LXX], πλανησουσιπλανη·σουσι(ν), πλανη·σουσι(ν)πλανησονταιπλανη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανησοιμιπλανη·σοιμιπλανησοιμηνπλανη·σοιμην
2ndπλανησοιςπλανη·σοιςπλανησοιοπλανη·σοιο
3rdπλανησοιπλανη·σοιπλανησοιτοπλανη·σοιτο
Pl1stπλανησοιμενπλανη·σοιμενπλανησοιμεθαπλανη·σοιμεθα
2ndπλανησοιτεπλανη·σοιτεπλανησοισθεπλανη·σοισθε
3rdπλανησοιενπλανη·σοιενπλανησοιντοπλανη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλανησειν​πλανη·σειν​πλανησεσθαι​πλανη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανησουσαπλανησονπλανη·σουσ·απλανη·σο[υ]ν[τ]
Nomπλανησωνπλανη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπλανησουσανπλανησονταπλανη·σουσ·ανπλανη·σο[υ]ντ·α
Datπλανησουσῃπλανησοντιπλανη·σουσ·ῃπλανη·σο[υ]ντ·ι
Genπλανησουσηςπλανησοντοςπλανη·σουσ·ηςπλανη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπλανησουσαιπλανησοντεςπλανησονταπλανη·σουσ·αιπλανη·σο[υ]ντ·εςπλανη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπλανησουσαςπλανησονταςπλανη·σουσ·αςπλανη·σο[υ]ντ·ας
Datπλανησουσαιςπλανησουσι, πλανησουσιν[GNT][LXX]πλανη·σουσ·αιςπλανη·σου[ντ]·σι(ν), πλανη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπλανησουσωνπλανησοντωνπλανη·σουσ·ωνπλανη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανησομενηπλανησομενεπλανη·σομεν·ηπλανη·σομεν·ε
Nomπλανησομενοςπλανη·σομεν·ος
Accπλανησομενηνπλανησομενονπλανη·σομεν·ηνπλανη·σομεν·ον
Datπλανησομενῃπλανησομενῳπλανη·σομεν·ῃπλανη·σομεν·ῳ
Genπλανησομενηςπλανησομενουπλανη·σομεν·ηςπλανη·σομεν·ου
PlVocπλανησομεναιπλανησομενοιπλανησομεναπλανη·σομεν·αιπλανη·σομεν·οιπλανη·σομεν·α
Nom
Accπλανησομεναςπλανησομενουςπλανη·σομεν·αςπλανη·σομεν·ους
Datπλανησομεναιςπλανησομενοιςπλανη·σομεν·αιςπλανη·σομεν·οις
Genπλανησομενωνπλανησομενωνπλανη·σομεν·ωνπλανη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπλανησαε·πλανη·σαεπλανησαμηνε·πλανη·σαμην
2ndεπλανησας[LXX]ε·πλανη·σαςεπλανησωε·πλανη·σω
3rdεπλανησεν[GNT][LXX], επλανησεε·πλανη·σε(ν), ε·πλανη·σε(ν)επλανησατοε·πλανη·σατο
Pl1stεπλανησαμενε·πλανη·σαμενεπλανησαμεθαε·πλανη·σαμεθα
2ndεπλανησατεε·πλανη·σατεεπλανησασθεε·πλανη·σασθε
3rdεπλανησαν[LXX]ε·πλανη·σανεπλανησαντοε·πλανη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανησωπλανη·σωπλανησωμαιπλανη·σωμαι
2ndπλανησῃςπλανη·σῃςπλανησῃ[GNT]πλανη·σῃ
3rdπλανησῃ[GNT]πλανη·σῃπλανησηταιπλανη·σηται
Pl1stπλανησωμενπλανη·σωμενπλανησωμεθαπλανη·σωμεθα
2ndπλανησητεπλανη·σητεπλανησησθεπλανη·σησθε
3rdπλανησωσιν[LXX], πλανησωσιπλανη·σωσι(ν), πλανη·σωσι(ν)πλανησωνταιπλανη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπλανησαιμιπλανη·σαιμιπλανησαιμηνπλανη·σαιμην
2ndπλανησαις, πλανησειαςπλανη·σαις, πλανη·σειας classicalπλανησαιοπλανη·σαιο
3rdπλανησαι[GNT][LXX], πλανησειεπλανη·σαι, πλανη·σειε classicalπλανησαιτοπλανη·σαιτο
Pl1stπλανησαιμενπλανη·σαιμενπλανησαιμεθαπλανη·σαιμεθα
2ndπλανησαιτεπλανη·σαιτεπλανησαισθεπλανη·σαισθε
3rdπλανησαιεν, πλανησαισαν, πλανησειαν, πλανησειενπλανη·σαιεν, πλανη·σαισαν alt, πλανη·σειαν classical, πλανη·σειεν classicalπλανησαιντοπλανη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλανησονπλανη·σονπλανησαι[GNT][LXX]πλανη·σαι
3rdπλανησατωπλανη·σατωπλανησασθωπλανη·σασθω
Pl1st
2ndπλανησατεπλανη·σατεπλανησασθεπλανη·σασθε
3rdπλανησατωσαν, πλανησαντων[LXX]πλανη·σατωσαν, πλανη·σαντων classicalπλανησασθωσαν, πλανησασθωνπλανη·σασθωσαν, πλανη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πλανησαι[GNT][LXX]​πλανη·σαιπλανησασθαι​πλανη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανησασαπλανησαςπλανησανπλανη·σασ·απλανη·σα[ντ]·ςπλανη·σαν[τ]
Nom
Accπλανησασανπλανησανταπλανη·σασ·ανπλανη·σαντ·α
Datπλανησασῃπλανησαντιπλανη·σασ·ῃπλανη·σαντ·ι
Genπλανησασηςπλανησαντοςπλανη·σασ·ηςπλανη·σαντ·ος
PlVocπλανησασαιπλανησαντεςπλανησανταπλανη·σασ·αιπλανη·σαντ·εςπλανη·σαντ·α
Nom
Accπλανησασαςπλανησανταςπλανη·σασ·αςπλανη·σαντ·ας
Datπλανησασαιςπλανησασι, πλανησασινπλανη·σασ·αιςπλανη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπλανησασωνπλανησαντων[LXX]πλανη·σασ·ωνπλανη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανησαμενηπλανησαμενεπλανη·σαμεν·ηπλανη·σαμεν·ε
Nomπλανησαμενοςπλανη·σαμεν·ος
Accπλανησαμενηνπλανησαμενονπλανη·σαμεν·ηνπλανη·σαμεν·ον
Datπλανησαμενῃπλανησαμενῳπλανη·σαμεν·ῃπλανη·σαμεν·ῳ
Genπλανησαμενηςπλανησαμενουπλανη·σαμεν·ηςπλανη·σαμεν·ου
PlVocπλανησαμεναιπλανησαμενοιπλανησαμεναπλανη·σαμεν·αιπλανη·σαμεν·οιπλανη·σαμεν·α
Nom
Accπλανησαμεναςπλανησαμενουςπλανη·σαμεν·αςπλανη·σαμεν·ους
Datπλανησαμεναιςπλανησαμενοιςπλανη·σαμεν·αιςπλανη·σαμεν·οις
Genπλανησαμενωνπλανησαμενωνπλανη·σαμεν·ωνπλανη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανηκα[LXX]πεπλανη·καπεπλανημαι[LXX]πεπλανη·μαι
2ndπεπλανηκας, πεπλανηκεςπεπλανη·κας, πεπλανη·κες altπεπλανησαιπεπλανη·σαι
3rdπεπλανηκεν, πεπλανηκεπεπλανη·κε(ν)πεπλανηται[LXX]πεπλανη·ται
Pl1stπεπλανηκαμενπεπλανη·καμενπεπλανημεθαπεπλανη·μεθα
2ndπεπλανηκατεπεπλανη·κατεπεπλανησθε[GNT]πεπλανη·σθε
3rdπεπλανηκασιν, πεπλανηκασι, πεπλανηκανπεπλανη·κασι(ν), πεπλανη·καν altπεπλανηνταιπεπλανη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανησομαιπεπλανη·σομαι
2ndπεπλανησῃ, πεπλανησειπεπλανη·σῃ, πεπλανη·σει classical
3rdπεπλανησεταιπεπλανη·σεται
Pl1stπεπλανησομεθαπεπλανη·σομεθα
2ndπεπλανησεσθεπεπλανη·σεσθε
3rdπεπλανησονταιπεπλανη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανηκωπεπλανη·κω
2ndπεπλανηκῃςπεπλανη·κῃς
3rdπεπλανηκῃπεπλανη·κῃ
Pl1stπεπλανηκωμενπεπλανη·κωμεν
2ndπεπλανηκητεπεπλανη·κητε
3rdπεπλανηκωσιν, πεπλανηκωσιπεπλανη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανηκοιμι, πεπλανηκοιηνπεπλανη·κοιμι, πεπλανη·κοιην classical
2ndπεπλανηκοις, πεπλανηκοιηςπεπλανη·κοις, πεπλανη·κοιης classical
3rdπεπλανηκοι, πεπλανηκοιηπεπλανη·κοι, πεπλανη·κοιη classical
Pl1stπεπλανηκοιμενπεπλανη·κοιμεν
2ndπεπλανηκοιτεπεπλανη·κοιτε
3rdπεπλανηκοιενπεπλανη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανησοιμηνπεπλανη·σοιμην
2ndπεπλανησοιοπεπλανη·σοιο
3rdπεπλανησοιτοπεπλανη·σοιτο
Pl1stπεπλανησοιμεθαπεπλανη·σοιμεθα
2ndπεπλανησοισθεπεπλανη·σοισθε
3rdπεπλανησοιντοπεπλανη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπλανηκεπεπλανη·κεπεπλανησοπεπλανη·σο
3rdπεπλανηκετωπεπλανη·κετωπεπλανησθωπεπλανη·σθω
Pl1st
2ndπεπλανηκετεπεπλανη·κετεπεπλανησθε[GNT]πεπλανη·σθε
3rdπεπλανηκετωσανπεπλανη·κετωσανπεπλανησθωσαν, πεπλανησθωνπεπλανη·σθωσαν, πεπλανη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλανηκεναι​πεπλανη·κεναι​πεπλανησθαι​πεπλανη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπλανησεσθαι​πεπλανη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπλανηκυιαπεπλανηκοςπεπλανη·κυι·απεπλανη·κο[τ]·ς
Nomπεπλανηκωςπεπλανη·κο[τ]·^ς
Accπεπλανηκυιανπεπλανηκοταπεπλανη·κυι·ανπεπλανη·κοτ·α
Datπεπλανηκυιᾳπεπλανηκοτιπεπλανη·κυι·ᾳπεπλανη·κοτ·ι
Genπεπλανηκυιαςπεπλανηκοτοςπεπλανη·κυι·αςπεπλανη·κοτ·ος
PlVocπεπλανηκυιαιπεπλανηκοτεςπεπλανηκοταπεπλανη·κυι·αιπεπλανη·κοτ·εςπεπλανη·κοτ·α
Nom
Accπεπλανηκυιαςπεπλανηκοταςπεπλανη·κυι·αςπεπλανη·κοτ·ας
Datπεπλανηκυιαιςπεπλανηκοσι, πεπλανηκοσινπεπλανη·κυι·αιςπεπλανη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπλανηκυιωνπεπλανηκοτωνπεπλανη·κυι·ωνπεπλανη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπλανημενηπεπλανημενεπεπλανη·μεν·ηπεπλανη·μεν·ε
Nomπεπλανημενος[LXX]πεπλανη·μεν·ος
Accπεπλανημενηνπεπλανημενον[LXX]πεπλανη·μεν·ηνπεπλανη·μεν·ον
Datπεπλανημενῃ[LXX]πεπλανημενῳπεπλανη·μεν·ῃπεπλανη·μεν·ῳ
Genπεπλανημενηςπεπλανημενουπεπλανη·μεν·ηςπεπλανη·μεν·ου
PlVocπεπλανημεναιπεπλανημενοι[LXX]πεπλανημεναπεπλανη·μεν·αιπεπλανη·μεν·οιπεπλανη·μεν·α
Nom
Accπεπλανημεναςπεπλανημενουςπεπλανη·μεν·αςπεπλανη·μεν·ους
Datπεπλανημεναιςπεπλανημενοις[GNT]πεπλανη·μεν·αιςπεπλανη·μεν·οις
Genπεπλανημενωνπεπλανημενωνπεπλανη·μεν·ωνπεπλανη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπλανηκειν, επεπλανηκηε·πεπλανη·κειν, ε·πεπλανη·κη classicalεπεπλανημηνε·πεπλανη·μην
2ndεπεπλανηκεις, επεπλανηκηςε·πεπλανη·κεις, ε·πεπλανη·κης classicalεπεπλανησοε·πεπλανη·σο
3rdεπεπλανηκειε·πεπλανη·κειεπεπλανητοε·πεπλανη·το
Pl1stεπεπλανηκειμεν, επεπλανηκεμενε·πεπλανη·κειμεν, ε·πεπλανη·κεμεν classicalεπεπλανημεθαε·πεπλανη·μεθα
2ndεπεπλανηκειτε, επεπλανηκετεε·πεπλανη·κειτε, ε·πεπλανη·κετε classicalεπεπλανησθεε·πεπλανη·σθε
3rdεπεπλανηκεισαν, επεπλανηκεσανε·πεπλανη·κεισαν, ε·πεπλανη·κεσαν classicalεπεπλανηντοε·πεπλανη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπλανηκειν, πεπλανηκη[ε]·πεπλανη·κειν, [ε]·πεπλανη·κη classicalπεπλανημην[ε]·πεπλανη·μην
2ndπεπλανηκεις, πεπλανηκης[ε]·πεπλανη·κεις, [ε]·πεπλανη·κης classicalπεπλανησο[ε]·πεπλανη·σο
3rdπεπλανηκει[ε]·πεπλανη·κειπεπλανητο[ε]·πεπλανη·το
Pl1stπεπλανηκειμεν, πεπλανηκεμεν[ε]·πεπλανη·κειμεν, [ε]·πεπλανη·κεμεν classicalπεπλανημεθα[ε]·πεπλανη·μεθα
2ndπεπλανηκειτε, πεπλανηκετε[ε]·πεπλανη·κειτε, [ε]·πεπλανη·κετε classicalπεπλανησθε[GNT][ε]·πεπλανη·σθε
3rdπεπλανηκεισαν, πεπλανηκεσαν[ε]·πεπλανη·κεισαν, [ε]·πεπλανη·κεσαν classicalπεπλανηντο[ε]·πεπλανη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπλανηθην[LXX]ε·πλανη·θην
2ndεπλανηθηςε·πλανη·θης
3rdεπλανηθη[LXX]ε·πλανη·θη
Pl1stεπλανηθημεν[LXX]ε·πλανη·θημεν
2ndεπλανηθητεε·πλανη·θητε
3rdεπλανηθησαν[GNT][LXX]ε·πλανη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλανηθησομαιπλανη·θησομαι
2ndπλανηθησῃ[LXX], πλανηθησειπλανη·θησῃ, πλανη·θησει classical
3rdπλανηθησεται[LXX]πλανη·θησεται
Pl1stπλανηθησομεθαπλανη·θησομεθα
2ndπλανηθησεσθεπλανη·θησεσθε
3rdπλανηθησονταιπλανη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλανηθωπλανη·θω
2ndπλανηθῃςπλανη·θῃς
3rdπλανηθῃ[GNT][LXX]πλανη·θῃ
Pl1stπλανηθωμενπλανη·θωμεν
2ndπλανηθητε[GNT][LXX]πλανη·θητε
3rdπλανηθωσιν[LXX], πλανηθωσιπλανη·θωσι(ν), πλανη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπλανηθειηνπλανη·θειην
2ndπλανηθειηςπλανη·θειης
3rdπλανηθειηπλανη·θειη
Pl1stπλανηθειημεν, πλανηθειμενπλανη·θειημεν, πλανη·θειμεν classical
2ndπλανηθειητε, πλανηθειτεπλανη·θειητε, πλανη·θειτε classical
3rdπλανηθειησαν[LXX], πλανηθειενπλανη·θειησαν, πλανη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπλανηθησοιμηνπλανη·θησοιμην
2ndπλανηθησοιοπλανη·θησοιο
3rdπλανηθησοιτοπλανη·θησοιτο
Pl1stπλανηθησοιμεθαπλανη·θησοιμεθα
2ndπλανηθησοισθεπλανη·θησοισθε
3rdπλανηθησοιντοπλανη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπλανηθητιπλανη·θητι
3rdπλανηθητωπλανη·θητω
Pl1st
2ndπλανηθητε[GNT][LXX]πλανη·θητε
3rdπλανηθητωσαν, πλανηθεντωνπλανη·θητωσαν, πλανη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πλανηθηναι[LXX]​πλανη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πλανηθησεσθαι​πλανη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανηθεισαπλανηθεις[LXX]πλανηθενπλανη·θεισ·απλανη·θει[ντ]·ςπλανη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπλανηθεισανπλανηθενταπλανη·θεισ·ανπλανη·θε[ι]ντ·α
Datπλανηθεισῃπλανηθεντιπλανη·θεισ·ῃπλανη·θε[ι]ντ·ι
Genπλανηθεισηςπλανηθεντοςπλανη·θεισ·ηςπλανη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπλανηθεισαιπλανηθεντες[LXX]πλανηθενταπλανη·θεισ·αιπλανη·θε[ι]ντ·εςπλανη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπλανηθεισαςπλανηθενταςπλανη·θεισ·αςπλανη·θε[ι]ντ·ας
Datπλανηθεισαιςπλανηθεισι, πλανηθεισινπλανη·θεισ·αιςπλανη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπλανηθεισωνπλανηθεντωνπλανη·θεισ·ωνπλανη·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπλανηθησομενηπλανηθησομενεπλανη·θησομεν·ηπλανη·θησομεν·ε
Nomπλανηθησομενοςπλανη·θησομεν·ος
Accπλανηθησομενηνπλανηθησομενονπλανη·θησομεν·ηνπλανη·θησομεν·ον
Datπλανηθησομενῃπλανηθησομενῳπλανη·θησομεν·ῃπλανη·θησομεν·ῳ
Genπλανηθησομενηςπλανηθησομενουπλανη·θησομεν·ηςπλανη·θησομεν·ου
PlVocπλανηθησομεναιπλανηθησομενοιπλανηθησομεναπλανη·θησομεν·αιπλανη·θησομεν·οιπλανη·θησομεν·α
Nom
Accπλανηθησομεναςπλανηθησομενουςπλανη·θησομεν·αςπλανη·θησομεν·ους
Datπλανηθησομεναιςπλανηθησομενοιςπλανη·θησομεν·αιςπλανη·θησομεν·οις
Genπλανηθησομενωνπλανηθησομενωνπλανη·θησομεν·ωνπλανη·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 22-Jun-2021 23:10:41 EDT