πιστευω • PISTEUW • pisteuō

Search: πιστευσας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστευσαςπιστεύωπιστευ·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιστευσαςπιστεύωπιστευ·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευω[GNT][LXX]πιστευ·ωπιστευομαιπιστευ·ομαι
2ndπιστευεις[GNT][LXX]πιστευ·ειςπιστευῃ[GNT], πιστευει[GNT][LXX], πιστευεσαιπιστευ·ῃ, πιστευ·ει classical, πιστευ·εσαι alt
3rdπιστευει[GNT][LXX]πιστευ·ειπιστευεται[GNT]πιστευ·εται
Pl1stπιστευομεν[GNT]πιστευ·ομενπιστευομεθαπιστευ·ομεθα
2ndπιστευετε[GNT][LXX]πιστευ·ετεπιστευεσθεπιστευ·εσθε
3rdπιστευουσιν[GNT][LXX], πιστευουσιπιστευ·ουσι(ν), πιστευ·ουσι(ν)πιστευονταιπιστευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευω[GNT][LXX]πιστευ·ωπιστευωμαιπιστευ·ωμαι
2ndπιστευῃςπιστευ·ῃςπιστευῃ[GNT]πιστευ·ῃ
3rdπιστευῃ[GNT]πιστευ·ῃπιστευηταιπιστευ·ηται
Pl1stπιστευωμενπιστευ·ωμενπιστευωμεθαπιστευ·ωμεθα
2ndπιστευητε[GNT]πιστευ·ητεπιστευησθεπιστευ·ησθε
3rdπιστευωσιν, πιστευωσιπιστευ·ωσι(ν)πιστευωνταιπιστευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευοιμιπιστευ·οιμιπιστευοιμηνπιστευ·οιμην
2ndπιστευοιςπιστευ·οιςπιστευοιοπιστευ·οιο
3rdπιστευοιπιστευ·οιπιστευοιτοπιστευ·οιτο
Pl1stπιστευοιμενπιστευ·οιμενπιστευοιμεθαπιστευ·οιμεθα
2ndπιστευοιτεπιστευ·οιτεπιστευοισθεπιστευ·οισθε
3rdπιστευοιεν, πιστευοισανπιστευ·οιεν, πιστευ·οισαν altπιστευοιντοπιστευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιστευε[GNT][LXX]πιστευ·επιστευουπιστευ·ου
3rdπιστευετω[LXX]πιστευ·ετωπιστευεσθωπιστευ·εσθω
Pl1st
2ndπιστευετε[GNT][LXX]πιστευ·ετεπιστευεσθεπιστευ·εσθε
3rdπιστευετωσαν, πιστευοντων[GNT]πιστευ·ετωσαν, πιστευ·οντων classicalπιστευεσθωσαν, πιστευεσθωνπιστευ·εσθωσαν, πιστευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιστευειν[GNT]​πιστευ·εινπιστευεσθαι​πιστευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευουσαπιστευονπιστευ·ουσ·απιστευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπιστευων[GNT][LXX]πιστευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπιστευουσανπιστευοντα[GNT]πιστευ·ουσ·ανπιστευ·ο[υ]ντ·α
Datπιστευουσῃπιστευοντι[GNT]πιστευ·ουσ·ῃπιστευ·ο[υ]ντ·ι
Genπιστευουσηςπιστευοντοςπιστευ·ουσ·ηςπιστευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπιστευουσαιπιστευοντες[GNT][LXX]πιστευοντα[GNT]πιστευ·ουσ·αιπιστευ·ο[υ]ντ·εςπιστευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπιστευουσαςπιστευοντας[GNT][LXX]πιστευ·ουσ·αςπιστευ·ο[υ]ντ·ας
Datπιστευουσαιςπιστευουσι, πιστευουσιν[GNT][LXX]πιστευ·ουσ·αιςπιστευ·ου[ντ]·σι(ν), πιστευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπιστευουσωνπιστευοντων[GNT]πιστευ·ουσ·ωνπιστευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευομενηπιστευομενεπιστευ·ομεν·ηπιστευ·ομεν·ε
Nomπιστευομενοςπιστευ·ομεν·ος
Accπιστευομενηνπιστευομενονπιστευ·ομεν·ηνπιστευ·ομεν·ον
Datπιστευομενῃπιστευομενῳπιστευ·ομεν·ῃπιστευ·ομεν·ῳ
Genπιστευομενηςπιστευομενουπιστευ·ομεν·ηςπιστευ·ομεν·ου
PlVocπιστευομεναιπιστευομενοιπιστευομεναπιστευ·ομεν·αιπιστευ·ομεν·οιπιστευ·ομεν·α
Nom
Accπιστευομεναςπιστευομενουςπιστευ·ομεν·αςπιστευ·ομεν·ους
Datπιστευομεναιςπιστευομενοιςπιστευ·ομεν·αιςπιστευ·ομεν·οις
Genπιστευομενωνπιστευομενωνπιστευ·ομεν·ωνπιστευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστευον[GNT][LXX]ε·πιστευ·ονεπιστευομηνε·πιστευ·ομην
2ndεπιστευεςε·πιστευ·εςεπιστευουε·πιστευ·ου
3rdεπιστευεν[GNT], επιστευεε·πιστευ·ε(ν), ε·πιστευ·ε(ν)επιστευετοε·πιστευ·ετο
Pl1stεπιστευομενε·πιστευ·ομενεπιστευομεθαε·πιστευ·ομεθα
2ndεπιστευετε[GNT]ε·πιστευ·ετεεπιστευεσθεε·πιστευ·εσθε
3rdεπιστευον[GNT][LXX], επιστευοσανε·πιστευ·ον, ε·πιστευ·οσαν altεπιστευοντοε·πιστευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευσω[GNT]πιστευ·σωπιστευσομαιπιστευ·σομαι
2ndπιστευσεις[LXX]πιστευ·σειςπιστευσῃ[GNT][LXX], πιστευσει[GNT][LXX], πιστευσεσαιπιστευ·σῃ, πιστευ·σει classical, πιστευ·σεσαι alt
3rdπιστευσει[GNT][LXX]πιστευ·σειπιστευσεταιπιστευ·σεται
Pl1stπιστευσομεν[GNT]πιστευ·σομενπιστευσομεθαπιστευ·σομεθα
2ndπιστευσετε[GNT]πιστευ·σετεπιστευσεσθεπιστευ·σεσθε
3rdπιστευσουσιν[GNT][LXX], πιστευσουσιπιστευ·σουσι(ν), πιστευ·σουσι(ν)πιστευσονταιπιστευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευσοιμιπιστευ·σοιμιπιστευσοιμηνπιστευ·σοιμην
2ndπιστευσοιςπιστευ·σοιςπιστευσοιοπιστευ·σοιο
3rdπιστευσοιπιστευ·σοιπιστευσοιτοπιστευ·σοιτο
Pl1stπιστευσοιμενπιστευ·σοιμενπιστευσοιμεθαπιστευ·σοιμεθα
2ndπιστευσοιτεπιστευ·σοιτεπιστευσοισθεπιστευ·σοισθε
3rdπιστευσοιενπιστευ·σοιενπιστευσοιντοπιστευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιστευσειν​πιστευ·σειν​πιστευσεσθαι​πιστευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευσουσαπιστευσον[GNT][LXX]πιστευ·σουσ·απιστευ·σο[υ]ν[τ]
Nomπιστευσωνπιστευ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπιστευσουσανπιστευσονταπιστευ·σουσ·ανπιστευ·σο[υ]ντ·α
Datπιστευσουσῃπιστευσοντιπιστευ·σουσ·ῃπιστευ·σο[υ]ντ·ι
Genπιστευσουσηςπιστευσοντοςπιστευ·σουσ·ηςπιστευ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπιστευσουσαιπιστευσοντεςπιστευσονταπιστευ·σουσ·αιπιστευ·σο[υ]ντ·εςπιστευ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπιστευσουσαςπιστευσονταςπιστευ·σουσ·αςπιστευ·σο[υ]ντ·ας
Datπιστευσουσαιςπιστευσουσι, πιστευσουσιν[GNT][LXX]πιστευ·σουσ·αιςπιστευ·σου[ντ]·σι(ν), πιστευ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπιστευσουσωνπιστευσοντωνπιστευ·σουσ·ωνπιστευ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευσομενηπιστευσομενεπιστευ·σομεν·ηπιστευ·σομεν·ε
Nomπιστευσομενοςπιστευ·σομεν·ος
Accπιστευσομενηνπιστευσομενονπιστευ·σομεν·ηνπιστευ·σομεν·ον
Datπιστευσομενῃπιστευσομενῳπιστευ·σομεν·ῃπιστευ·σομεν·ῳ
Genπιστευσομενηςπιστευσομενουπιστευ·σομεν·ηςπιστευ·σομεν·ου
PlVocπιστευσομεναιπιστευσομενοιπιστευσομεναπιστευ·σομεν·αιπιστευ·σομεν·οιπιστευ·σομεν·α
Nom
Accπιστευσομεναςπιστευσομενουςπιστευ·σομεν·αςπιστευ·σομεν·ους
Datπιστευσομεναιςπιστευσομενοιςπιστευ·σομεν·αιςπιστευ·σομεν·οις
Genπιστευσομενωνπιστευσομενωνπιστευ·σομεν·ωνπιστευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιστευσα[GNT][LXX]ε·πιστευ·σαεπιστευσαμηνε·πιστευ·σαμην
2ndεπιστευσας[GNT]ε·πιστευ·σαςεπιστευσωε·πιστευ·σω
3rdεπιστευσεν[GNT][LXX], επιστευσεε·πιστευ·σε(ν), ε·πιστευ·σε(ν)επιστευσατοε·πιστευ·σατο
Pl1stεπιστευσαμεν[GNT]ε·πιστευ·σαμενεπιστευσαμεθαε·πιστευ·σαμεθα
2ndεπιστευσατε[GNT][LXX]ε·πιστευ·σατεεπιστευσασθεε·πιστευ·σασθε
3rdεπιστευσαν[GNT][LXX]ε·πιστευ·σανεπιστευσαντοε·πιστευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευσω[GNT]πιστευ·σωπιστευσωμαιπιστευ·σωμαι
2ndπιστευσῃς[GNT][LXX]πιστευ·σῃςπιστευσῃ[GNT][LXX]πιστευ·σῃ
3rdπιστευσῃ[GNT][LXX]πιστευ·σῃπιστευσηταιπιστευ·σηται
Pl1stπιστευσωμεν[GNT]πιστευ·σωμενπιστευσωμεθαπιστευ·σωμεθα
2ndπιστευσητε[GNT][LXX]πιστευ·σητεπιστευσησθεπιστευ·σησθε
3rdπιστευσωσιν[GNT][LXX], πιστευσωσιπιστευ·σωσι(ν), πιστευ·σωσι(ν)πιστευσωνταιπιστευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιστευσαιμιπιστευ·σαιμιπιστευσαιμηνπιστευ·σαιμην
2ndπιστευσαις, πιστευσειαςπιστευ·σαις, πιστευ·σειας classicalπιστευσαιοπιστευ·σαιο
3rdπιστευσαι[GNT], πιστευσειεπιστευ·σαι, πιστευ·σειε classicalπιστευσαιτοπιστευ·σαιτο
Pl1stπιστευσαιμενπιστευ·σαιμενπιστευσαιμεθαπιστευ·σαιμεθα
2ndπιστευσαιτεπιστευ·σαιτεπιστευσαισθεπιστευ·σαισθε
3rdπιστευσαιεν, πιστευσαισαν, πιστευσειαν, πιστευσειενπιστευ·σαιεν, πιστευ·σαισαν alt, πιστευ·σειαν classical, πιστευ·σειεν classicalπιστευσαιντοπιστευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιστευσον[GNT][LXX]πιστευ·σονπιστευσαι[GNT]πιστευ·σαι
3rdπιστευσατωπιστευ·σατωπιστευσασθωπιστευ·σασθω
Pl1st
2ndπιστευσατε[GNT][LXX]πιστευ·σατεπιστευσασθεπιστευ·σασθε
3rdπιστευσατωσαν, πιστευσαντων[GNT]πιστευ·σατωσαν, πιστευ·σαντων classicalπιστευσασθωσαν, πιστευσασθωνπιστευ·σασθωσαν, πιστευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιστευσαι[GNT]​πιστευ·σαιπιστευσασθαι​πιστευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευσασα[GNT]πιστευσας[GNT]πιστευσανπιστευ·σασ·απιστευ·σα[ντ]·ςπιστευ·σαν[τ]
Nom
Accπιστευσασανπιστευσανταπιστευ·σασ·ανπιστευ·σαντ·α
Datπιστευσασῃπιστευσαντιπιστευ·σασ·ῃπιστευ·σαντ·ι
Genπιστευσασηςπιστευσαντοςπιστευ·σασ·ηςπιστευ·σαντ·ος
PlVocπιστευσασαιπιστευσαντες[GNT][LXX]πιστευσανταπιστευ·σασ·αιπιστευ·σαντ·εςπιστευ·σαντ·α
Nom
Accπιστευσασαςπιστευσαντας[GNT]πιστευ·σασ·αςπιστευ·σαντ·ας
Datπιστευσασαιςπιστευσασι, πιστευσασιν[GNT]πιστευ·σασ·αιςπιστευ·σα[ντ]·σι(ν), πιστευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπιστευσασωνπιστευσαντων[GNT]πιστευ·σασ·ωνπιστευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευσαμενηπιστευσαμενεπιστευ·σαμεν·ηπιστευ·σαμεν·ε
Nomπιστευσαμενοςπιστευ·σαμεν·ος
Accπιστευσαμενηνπιστευσαμενονπιστευ·σαμεν·ηνπιστευ·σαμεν·ον
Datπιστευσαμενῃπιστευσαμενῳπιστευ·σαμεν·ῃπιστευ·σαμεν·ῳ
Genπιστευσαμενηςπιστευσαμενουπιστευ·σαμεν·ηςπιστευ·σαμεν·ου
PlVocπιστευσαμεναιπιστευσαμενοιπιστευσαμεναπιστευ·σαμεν·αιπιστευ·σαμεν·οιπιστευ·σαμεν·α
Nom
Accπιστευσαμεναςπιστευσαμενουςπιστευ·σαμεν·αςπιστευ·σαμεν·ους
Datπιστευσαμεναιςπιστευσαμενοιςπιστευ·σαμεν·αιςπιστευ·σαμεν·οις
Genπιστευσαμενωνπιστευσαμενωνπιστευ·σαμεν·ωνπιστευ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευκα[GNT]πεπιστευ·καπεπιστευμαι[GNT]πεπιστευ·μαι
2ndπεπιστευκας[GNT], πεπιστευκεςπεπιστευ·κας, πεπιστευ·κες altπεπιστευσαιπεπιστευ·σαι
3rdπεπιστευκεν[GNT], πεπιστευκεπεπιστευ·κε(ν), πεπιστευ·κε(ν)πεπιστευταιπεπιστευ·ται
Pl1stπεπιστευκαμεν[GNT]πεπιστευ·καμενπεπιστευμεθαπεπιστευ·μεθα
2ndπεπιστευκατε[GNT]πεπιστευ·κατεπεπιστευσθεπεπιστευ·σθε
3rdπεπιστευκασιν, πεπιστευκασι, πεπιστευκανπεπιστευ·κασι(ν), πεπιστευ·καν altπεπιστευνταιπεπιστευ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευσομαιπεπιστευ·σομαι
2ndπεπιστευσῃ, πεπιστευσειπεπιστευ·σῃ, πεπιστευ·σει classical
3rdπεπιστευσεταιπεπιστευ·σεται
Pl1stπεπιστευσομεθαπεπιστευ·σομεθα
2ndπεπιστευσεσθεπεπιστευ·σεσθε
3rdπεπιστευσονταιπεπιστευ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευκωπεπιστευ·κω
2ndπεπιστευκῃςπεπιστευ·κῃς
3rdπεπιστευκῃπεπιστευ·κῃ
Pl1stπεπιστευκωμενπεπιστευ·κωμεν
2ndπεπιστευκητεπεπιστευ·κητε
3rdπεπιστευκωσιν, πεπιστευκωσιπεπιστευ·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευκοιμι, πεπιστευκοιηνπεπιστευ·κοιμι, πεπιστευ·κοιην classical
2ndπεπιστευκοις, πεπιστευκοιηςπεπιστευ·κοις, πεπιστευ·κοιης classical
3rdπεπιστευκοι, πεπιστευκοιηπεπιστευ·κοι, πεπιστευ·κοιη classical
Pl1stπεπιστευκοιμενπεπιστευ·κοιμεν
2ndπεπιστευκοιτεπεπιστευ·κοιτε
3rdπεπιστευκοιενπεπιστευ·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευσοιμηνπεπιστευ·σοιμην
2ndπεπιστευσοιοπεπιστευ·σοιο
3rdπεπιστευσοιτοπεπιστευ·σοιτο
Pl1stπεπιστευσοιμεθαπεπιστευ·σοιμεθα
2ndπεπιστευσοισθεπεπιστευ·σοισθε
3rdπεπιστευσοιντοπεπιστευ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπιστευκεπεπιστευ·κεπεπιστευσοπεπιστευ·σο
3rdπεπιστευκετωπεπιστευ·κετωπεπιστευσθωπεπιστευ·σθω
Pl1st
2ndπεπιστευκετεπεπιστευ·κετεπεπιστευσθεπεπιστευ·σθε
3rdπεπιστευκετωσανπεπιστευ·κετωσανπεπιστευσθωσαν, πεπιστευσθωνπεπιστευ·σθωσαν, πεπιστευ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπιστευκεναι​πεπιστευ·κεναι​πεπιστευσθαι​πεπιστευ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπιστευσεσθαι​πεπιστευ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπιστευκυιαπεπιστευκοςπεπιστευ·κυι·απεπιστευ·κο[τ]·ς
Nomπεπιστευκως[GNT][LXX]πεπιστευ·κο[τ]·^ς
Accπεπιστευκυιανπεπιστευκοταπεπιστευ·κυι·ανπεπιστευ·κοτ·α
Datπεπιστευκυιᾳπεπιστευκοτιπεπιστευ·κυι·ᾳπεπιστευ·κοτ·ι
Genπεπιστευκυιαςπεπιστευκοτοςπεπιστευ·κυι·αςπεπιστευ·κοτ·ος
PlVocπεπιστευκυιαιπεπιστευκοτες[GNT]πεπιστευκοταπεπιστευ·κυι·αιπεπιστευ·κοτ·εςπεπιστευ·κοτ·α
Nom
Accπεπιστευκυιαςπεπιστευκοτας[GNT][LXX]πεπιστευ·κυι·αςπεπιστευ·κοτ·ας
Datπεπιστευκυιαιςπεπιστευκοσι, πεπιστευκοσιν[GNT][LXX]πεπιστευ·κυι·αιςπεπιστευ·κο[τ]·σι(ν), πεπιστευ·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπιστευκυιωνπεπιστευκοτων[GNT]πεπιστευ·κυι·ωνπεπιστευ·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπιστευμενηπεπιστευμενεπεπιστευ·μεν·ηπεπιστευ·μεν·ε
Nomπεπιστευμενοςπεπιστευ·μεν·ος
Accπεπιστευμενηνπεπιστευμενονπεπιστευ·μεν·ηνπεπιστευ·μεν·ον
Datπεπιστευμενῃπεπιστευμενῳπεπιστευ·μεν·ῃπεπιστευ·μεν·ῳ
Genπεπιστευμενηςπεπιστευμενουπεπιστευ·μεν·ηςπεπιστευ·μεν·ου
PlVocπεπιστευμεναιπεπιστευμενοιπεπιστευμενα[LXX]πεπιστευ·μεν·αιπεπιστευ·μεν·οιπεπιστευ·μεν·α
Nom
Accπεπιστευμεναςπεπιστευμενουςπεπιστευ·μεν·αςπεπιστευ·μεν·ους
Datπεπιστευμεναιςπεπιστευμενοιςπεπιστευ·μεν·αιςπεπιστευ·μεν·οις
Genπεπιστευμενωνπεπιστευμενωνπεπιστευ·μεν·ωνπεπιστευ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπιστευκειν, επεπιστευκηε·πεπιστευ·κειν, ε·πεπιστευ·κη classicalεπεπιστευμηνε·πεπιστευ·μην
2ndεπεπιστευκεις, επεπιστευκηςε·πεπιστευ·κεις, ε·πεπιστευ·κης classicalεπεπιστευσοε·πεπιστευ·σο
3rdεπεπιστευκειε·πεπιστευ·κειεπεπιστευτοε·πεπιστευ·το
Pl1stεπεπιστευκειμεν, επεπιστευκεμενε·πεπιστευ·κειμεν, ε·πεπιστευ·κεμεν classicalεπεπιστευμεθαε·πεπιστευ·μεθα
2ndεπεπιστευκειτε, επεπιστευκετεε·πεπιστευ·κειτε, ε·πεπιστευ·κετε classicalεπεπιστευσθεε·πεπιστευ·σθε
3rdεπεπιστευκεισαν, επεπιστευκεσανε·πεπιστευ·κεισαν, ε·πεπιστευ·κεσαν classicalεπεπιστευντοε·πεπιστευ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπιστευκειν, πεπιστευκη[ε]·πεπιστευ·κειν, [ε]·πεπιστευ·κη classicalπεπιστευμην[ε]·πεπιστευ·μην
2ndπεπιστευκεις, πεπιστευκης[ε]·πεπιστευ·κεις, [ε]·πεπιστευ·κης classicalπεπιστευσο[ε]·πεπιστευ·σο
3rdπεπιστευκει[ε]·πεπιστευ·κειπεπιστευτο[ε]·πεπιστευ·το
Pl1stπεπιστευκειμεν, πεπιστευκεμεν[ε]·πεπιστευ·κειμεν, [ε]·πεπιστευ·κεμεν classicalπεπιστευμεθα[ε]·πεπιστευ·μεθα
2ndπεπιστευκειτε, πεπιστευκετε[ε]·πεπιστευ·κειτε, [ε]·πεπιστευ·κετε classicalπεπιστευσθε[ε]·πεπιστευ·σθε
3rdπεπιστευκεισαν[GNT], πεπιστευκεσαν[ε]·πεπιστευ·κεισαν, [ε]·πεπιστευ·κεσαν classicalπεπιστευντο[ε]·πεπιστευ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιστευθην[GNT]ε·πιστευ·θην
2ndεπιστευθηςε·πιστευ·θης
3rdεπιστευθη[GNT][LXX]ε·πιστευ·θη
Pl1stεπιστευθημενε·πιστευ·θημεν
2ndεπιστευθητεε·πιστευ·θητε
3rdεπιστευθησαν[GNT]ε·πιστευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπιστευθησομαιπιστευ·θησομαι
2ndπιστευθησῃ, πιστευθησειπιστευ·θησῃ, πιστευ·θησει classical
3rdπιστευθησεταιπιστευ·θησεται
Pl1stπιστευθησομεθαπιστευ·θησομεθα
2ndπιστευθησεσθεπιστευ·θησεσθε
3rdπιστευθησονται[LXX]πιστευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπιστευθωπιστευ·θω
2ndπιστευθῃςπιστευ·θῃς
3rdπιστευθῃπιστευ·θῃ
Pl1stπιστευθωμενπιστευ·θωμεν
2ndπιστευθητεπιστευ·θητε
3rdπιστευθωσιν, πιστευθωσιπιστευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπιστευθειηνπιστευ·θειην
2ndπιστευθειηςπιστευ·θειης
3rdπιστευθειηπιστευ·θειη
Pl1stπιστευθειημεν, πιστευθειμενπιστευ·θειημεν, πιστευ·θειμεν classical
2ndπιστευθειητε, πιστευθειτεπιστευ·θειητε, πιστευ·θειτε classical
3rdπιστευθειησαν, πιστευθειενπιστευ·θειησαν, πιστευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπιστευθησοιμηνπιστευ·θησοιμην
2ndπιστευθησοιοπιστευ·θησοιο
3rdπιστευθησοιτοπιστευ·θησοιτο
Pl1stπιστευθησοιμεθαπιστευ·θησοιμεθα
2ndπιστευθησοισθεπιστευ·θησοισθε
3rdπιστευθησοιντοπιστευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιστευθητιπιστευ·θητι
3rdπιστευθητωπιστευ·θητω
Pl1st
2ndπιστευθητεπιστευ·θητε
3rdπιστευθητωσαν, πιστευθεντων[LXX]πιστευ·θητωσαν, πιστευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πιστευθηναι[GNT]​πιστευ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πιστευθησεσθαι​πιστευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευθεισαπιστευθεις[LXX]πιστευθενπιστευ·θεισ·απιστευ·θει[ντ]·ςπιστευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπιστευθεισανπιστευθενταπιστευ·θεισ·ανπιστευ·θε[ι]ντ·α
Datπιστευθεισῃπιστευθεντιπιστευ·θεισ·ῃπιστευ·θε[ι]ντ·ι
Genπιστευθεισηςπιστευθεντοςπιστευ·θεισ·ηςπιστευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπιστευθεισαιπιστευθεντεςπιστευθενταπιστευ·θεισ·αιπιστευ·θε[ι]ντ·εςπιστευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπιστευθεισαςπιστευθενταςπιστευ·θεισ·αςπιστευ·θε[ι]ντ·ας
Datπιστευθεισαιςπιστευθεισι, πιστευθεισινπιστευ·θεισ·αιςπιστευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπιστευθεισωνπιστευθεντων[LXX]πιστευ·θεισ·ωνπιστευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιστευθησομενηπιστευθησομενεπιστευ·θησομεν·ηπιστευ·θησομεν·ε
Nomπιστευθησομενοςπιστευ·θησομεν·ος
Accπιστευθησομενηνπιστευθησομενονπιστευ·θησομεν·ηνπιστευ·θησομεν·ον
Datπιστευθησομενῃπιστευθησομενῳπιστευ·θησομεν·ῃπιστευ·θησομεν·ῳ
Genπιστευθησομενηςπιστευθησομενουπιστευ·θησομεν·ηςπιστευ·θησομεν·ου
PlVocπιστευθησομεναιπιστευθησομενοιπιστευθησομεναπιστευ·θησομεν·αιπιστευ·θησομεν·οιπιστευ·θησομεν·α
Nom
Accπιστευθησομεναςπιστευθησομενουςπιστευ·θησομεν·αςπιστευ·θησομεν·ους
Datπιστευθησομεναιςπιστευθησομενοιςπιστευ·θησομεν·αιςπιστευ·θησομεν·οις
Genπιστευθησομενωνπιστευθησομενωνπιστευ·θησομεν·ωνπιστευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 08-Jul-2020 20:36:42 EDT