πικραινω • PIKRAINW • pikrainō

Search: πικραινεσθε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πικραινεσθε; πικραινεσθεπικραίνωπικραιν·εσθε; πικραιν·εσθεpres mp imp 2nd pl; pres mp ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πικραινεσθεπικραίνωπικραιν·εσθεpres mp imp 2nd pl
πικραινεσθεπικραίνωπικραιν·εσθεpres mp ind 2nd pl

πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικραινωπικραιν·ωπικραινομαιπικραιν·ομαι
2ndπικραινειςπικραιν·ειςπικραινῃ, πικραινει, πικραινεσαιπικραιν·ῃ, πικραιν·ει classical, πικραιν·εσαι alt
3rdπικραινειπικραιν·ειπικραινεταιπικραιν·εται
Pl1stπικραινομενπικραιν·ομενπικραινομεθαπικραιν·ομεθα
2ndπικραινετεπικραιν·ετεπικραινεσθε[GNT]πικραιν·εσθε
3rdπικραινουσιν, πικραινουσιπικραιν·ουσι(ν)πικραινονταιπικραιν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικραινωπικραιν·ωπικραινωμαιπικραιν·ωμαι
2ndπικραινῃςπικραιν·ῃςπικραινῃπικραιν·ῃ
3rdπικραινῃπικραιν·ῃπικραινηταιπικραιν·ηται
Pl1stπικραινωμενπικραιν·ωμενπικραινωμεθαπικραιν·ωμεθα
2ndπικραινητεπικραιν·ητεπικραινησθεπικραιν·ησθε
3rdπικραινωσιν, πικραινωσιπικραιν·ωσι(ν)πικραινωνταιπικραιν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικραινοιμιπικραιν·οιμιπικραινοιμηνπικραιν·οιμην
2ndπικραινοιςπικραιν·οιςπικραινοιοπικραιν·οιο
3rdπικραινοιπικραιν·οιπικραινοιτοπικραιν·οιτο
Pl1stπικραινοιμενπικραιν·οιμενπικραινοιμεθαπικραιν·οιμεθα
2ndπικραινοιτεπικραιν·οιτεπικραινοισθεπικραιν·οισθε
3rdπικραινοιεν, πικραινοισανπικραιν·οιεν, πικραιν·οισαν altπικραινοιντοπικραιν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπικραινεπικραιν·επικραινουπικραιν·ου
3rdπικραινετωπικραιν·ετωπικραινεσθωπικραιν·εσθω
Pl1st
2ndπικραινετεπικραιν·ετεπικραινεσθε[GNT]πικραιν·εσθε
3rdπικραινετωσαν, πικραινοντωνπικραιν·ετωσαν, πικραιν·οντων classicalπικραινεσθωσαν, πικραινεσθωνπικραιν·εσθωσαν, πικραιν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πικραινειν​πικραιν·ειν​πικραινεσθαι​πικραιν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικραινουσαπικραινονπικραιν·ουσ·απικραιν·ο[υ]ν[τ]
Nomπικραινωνπικραιν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπικραινουσανπικραινονταπικραιν·ουσ·ανπικραιν·ο[υ]ντ·α
Datπικραινουσῃπικραινοντιπικραιν·ουσ·ῃπικραιν·ο[υ]ντ·ι
Genπικραινουσηςπικραινοντοςπικραιν·ουσ·ηςπικραιν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπικραινουσαιπικραινοντεςπικραινονταπικραιν·ουσ·αιπικραιν·ο[υ]ντ·εςπικραιν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπικραινουσαςπικραινονταςπικραιν·ουσ·αςπικραιν·ο[υ]ντ·ας
Datπικραινουσαιςπικραινουσι, πικραινουσινπικραιν·ουσ·αιςπικραιν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπικραινουσωνπικραινοντωνπικραιν·ουσ·ωνπικραιν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικραινομενη[LXX]πικραινομενεπικραιν·ομεν·ηπικραιν·ομεν·ε
Nomπικραινομενοςπικραιν·ομεν·ος
Accπικραινομενηνπικραινομενονπικραιν·ομεν·ηνπικραιν·ομεν·ον
Datπικραινομενῃπικραινομενῳπικραιν·ομεν·ῃπικραιν·ομεν·ῳ
Genπικραινομενηςπικραινομενουπικραιν·ομεν·ηςπικραιν·ομεν·ου
PlVocπικραινομεναιπικραινομενοιπικραινομεναπικραιν·ομεν·αιπικραιν·ομεν·οιπικραιν·ομεν·α
Nom
Accπικραινομεναςπικραινομενουςπικραιν·ομεν·αςπικραιν·ομεν·ους
Datπικραινομεναιςπικραινομενοιςπικραιν·ομεν·αιςπικραιν·ομεν·οις
Genπικραινομενωνπικραινομενωνπικραιν·ομεν·ωνπικραιν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικραινονε·πικραιν·ονεπικραινομηνε·πικραιν·ομην
2ndεπικραινεςε·πικραιν·εςεπικραινουε·πικραιν·ου
3rdεπικραινεν, επικραινεε·πικραιν·ε(ν)επικραινετοε·πικραιν·ετο
Pl1stεπικραινομενε·πικραιν·ομενεπικραινομεθαε·πικραιν·ομεθα
2ndεπικραινετεε·πικραιν·ετεεπικραινεσθεε·πικραιν·εσθε
3rdεπικραινον, επικραινοσανε·πικραιν·ον, ε·πικραιν·οσαν altεπικραινοντοε·πικραιν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικρανωπικραν(ε)·[σ]ωπικρανουμαιπικραν(ε)·[σ]ομαι
2ndπικρανειςπικραν(ε)·[σ]ειςπικρανῃ, πικρανει[GNT], πικρανεισαιπικραν(ε)·[σ]ῃ, πικραν(ε)·[σ]ει classical, πικραν(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπικρανει[GNT]πικραν(ε)·[σ]ειπικρανειταιπικραν(ε)·[σ]εται
Pl1stπικρανουμενπικραν(ε)·[σ]ομενπικρανουμεθαπικραν(ε)·[σ]ομεθα
2ndπικρανειτεπικραν(ε)·[σ]ετεπικρανεισθεπικραν(ε)·[σ]εσθε
3rdπικρανουσιν, πικρανουσιπικραν(ε)·[σ]ουσι(ν)πικρανουνταιπικραν(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικρανοιμιπικραν(ε)·[σ]οιμιπικρανοιμηνπικραν(ε)·[σ]οιμην
2ndπικρανοιςπικραν(ε)·[σ]οιςπικρανοιοπικραν(ε)·[σ]οιο
3rdπικρανοιπικραν(ε)·[σ]οιπικρανοιτοπικραν(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπικρανοιμενπικραν(ε)·[σ]οιμενπικρανοιμεθαπικραν(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπικρανοιτεπικραν(ε)·[σ]οιτεπικρανοισθεπικραν(ε)·[σ]οισθε
3rdπικρανοιενπικραν(ε)·[σ]οιενπικρανοιντοπικραν(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πικρανειν​πικραν(ε)·[σ]ειν​πικρανεισθαι​πικραν(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρανουσαπικρανουνπικραν(ε)·[σ]ουσ·απικραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπικρανωνπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπικρανουσανπικρανουνταπικραν(ε)·[σ]ουσ·ανπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπικρανουσῃπικρανουντιπικραν(ε)·[σ]ουσ·ῃπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπικρανουσηςπικρανουντοςπικραν(ε)·[σ]ουσ·ηςπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπικρανουσαιπικρανουντεςπικρανουνταπικραν(ε)·[σ]ουσ·αιπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπικρανουσαςπικρανουνταςπικραν(ε)·[σ]ουσ·αςπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπικρανουσαιςπικρανουσι, πικρανουσινπικραν(ε)·[σ]ουσ·αιςπικραν(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπικρανουσωνπικρανουντωνπικραν(ε)·[σ]ουσ·ωνπικραν(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρανουμενηπικρανουμενεπικραν(ε)·[σ]ομεν·ηπικραν(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπικρανουμενοςπικραν(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπικρανουμενηνπικρανουμενονπικραν(ε)·[σ]ομεν·ηνπικραν(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπικρανουμενῃπικρανουμενῳπικραν(ε)·[σ]ομεν·ῃπικραν(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπικρανουμενηςπικρανουμενουπικραν(ε)·[σ]ομεν·ηςπικραν(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπικρανουμεναιπικρανουμενοιπικρανουμεναπικραν(ε)·[σ]ομεν·αιπικραν(ε)·[σ]ομεν·οιπικραν(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπικρανουμεναςπικρανουμενουςπικραν(ε)·[σ]ομεν·αςπικραν(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπικρανουμεναιςπικρανουμενοιςπικραν(ε)·[σ]ομεν·αιςπικραν(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπικρανουμενωνπικρανουμενωνπικραν(ε)·[σ]ομεν·ωνπικραν(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπικραναε·πικραν·[σ]αεπικραναμηνε·πικραν·[σ]αμην
2ndεπικραναςε·πικραν·[σ]αςεπικρανωε·πικραν·[σ]ω
3rdεπικρανεν[LXX], επικρανεε·πικραν·[σ]ε(ν), ε·πικραν·[σ]ε(ν)επικρανατοε·πικραν·[σ]ατο
Pl1stεπικραναμενε·πικραν·[σ]αμενεπικραναμεθαε·πικραν·[σ]αμεθα
2ndεπικρανατεε·πικραν·[σ]ατεεπικρανασθεε·πικραν·[σ]ασθε
3rdεπικρανανε·πικραν·[σ]ανεπικραναντοε·πικραν·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικρανωπικραν·[σ]ωπικρανωμαιπικραν·[σ]ωμαι
2ndπικρανῃςπικραν·[σ]ῃςπικρανῃπικραν·[σ]ῃ
3rdπικρανῃπικραν·[σ]ῃπικρανηταιπικραν·[σ]ηται
Pl1stπικρανωμενπικραν·[σ]ωμενπικρανωμεθαπικραν·[σ]ωμεθα
2ndπικρανητεπικραν·[σ]ητεπικρανησθεπικραν·[σ]ησθε
3rdπικρανωσιν, πικρανωσιπικραν·[σ]ωσι(ν)πικρανωνταιπικραν·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπικραναιμιπικραν·[σ]αιμιπικραναιμηνπικραν·[σ]αιμην
2ndπικραναις, πικρανειαςπικραν·[σ]αις, πικραν·[σ]ειας classicalπικραναιοπικραν·[σ]αιο
3rdπικραναι[LXX], πικρανειεπικραν·[σ]αι, πικραν·[σ]ειε classicalπικραναιτοπικραν·[σ]αιτο
Pl1stπικραναιμενπικραν·[σ]αιμενπικραναιμεθαπικραν·[σ]αιμεθα
2ndπικραναιτεπικραν·[σ]αιτεπικραναισθεπικραν·[σ]αισθε
3rdπικραναιεν, πικραναισαν, πικρανειαν, πικρανειενπικραν·[σ]αιεν, πικραν·[σ]αισαν alt, πικραν·[σ]ειαν classical, πικραν·[σ]ειεν classicalπικραναιντοπικραν·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπικρανον[LXX]πικραν·[σ]ονπικραναι[LXX]πικραν·[σ]αι
3rdπικρανατωπικραν·[σ]ατωπικρανασθωπικραν·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπικρανατεπικραν·[σ]ατεπικρανασθεπικραν·[σ]ασθε
3rdπικρανατωσαν, πικραναντωνπικραν·[σ]ατωσαν, πικραν·[σ]αντων classicalπικρανασθωσαν, πικρανασθωνπικραν·[σ]ασθωσαν, πικραν·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πικραναι[LXX]​πικραν·[σ]αιπικρανασθαι​πικραν·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρανασαπικρανας[LXX]πικρανανπικραν·[σ]ασ·απικραν·[σ]α[ντ]·ςπικραν·[σ]αν[τ]
Nom
Accπικρανασανπικρανανταπικραν·[σ]ασ·ανπικραν·[σ]αντ·α
Datπικρανασῃπικραναντιπικραν·[σ]ασ·ῃπικραν·[σ]αντ·ι
Genπικρανασηςπικραναντοςπικραν·[σ]ασ·ηςπικραν·[σ]αντ·ος
PlVocπικρανασαιπικραναντεςπικρανανταπικραν·[σ]ασ·αιπικραν·[σ]αντ·εςπικραν·[σ]αντ·α
Nom
Accπικρανασαςπικρανανταςπικραν·[σ]ασ·αςπικραν·[σ]αντ·ας
Datπικρανασαιςπικρανασι, πικρανασινπικραν·[σ]ασ·αιςπικραν·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπικρανασωνπικραναντωνπικραν·[σ]ασ·ωνπικραν·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικραναμενηπικραναμενεπικραν·[σ]αμεν·ηπικραν·[σ]αμεν·ε
Nomπικραναμενοςπικραν·[σ]αμεν·ος
Accπικραναμενηνπικραναμενονπικραν·[σ]αμεν·ηνπικραν·[σ]αμεν·ον
Datπικραναμενῃπικραναμενῳπικραν·[σ]αμεν·ῃπικραν·[σ]αμεν·ῳ
Genπικραναμενηςπικραναμενουπικραν·[σ]αμεν·ηςπικραν·[σ]αμεν·ου
PlVocπικραναμεναιπικραναμενοιπικραναμεναπικραν·[σ]αμεν·αιπικραν·[σ]αμεν·οιπικραν·[σ]αμεν·α
Nom
Accπικραναμεναςπικραναμενουςπικραν·[σ]αμεν·αςπικραν·[σ]αμεν·ους
Datπικραναμεναιςπικραναμενοιςπικραν·[σ]αμεν·αιςπικραν·[σ]αμεν·οις
Genπικραναμενωνπικραναμενωνπικραν·[σ]αμεν·ωνπικραν·[σ]αμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπικρανθηνε·πικραν·θην
2ndεπικρανθηςε·πικραν·θης
3rdεπικρανθη[GNT][LXX]ε·πικραν·θη
Pl1stεπικρανθημενε·πικραν·θημεν
2ndεπικρανθητεε·πικραν·θητε
3rdεπικρανθησαν[GNT][LXX]ε·πικραν·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπικρανθησομαιπικραν·θησομαι
2ndπικρανθησῃ, πικρανθησειπικραν·θησῃ, πικραν·θησει classical
3rdπικρανθησεταιπικραν·θησεται
Pl1stπικρανθησομεθαπικραν·θησομεθα
2ndπικρανθησεσθεπικραν·θησεσθε
3rdπικρανθησονται[LXX]πικραν·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπικρανθωπικραν·θω
2ndπικρανθῃς[LXX]πικραν·θῃς
3rdπικρανθῃ[LXX]πικραν·θῃ
Pl1stπικρανθωμενπικραν·θωμεν
2ndπικρανθητεπικραν·θητε
3rdπικρανθωσιν, πικρανθωσιπικραν·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπικρανθειηνπικραν·θειην
2ndπικρανθειηςπικραν·θειης
3rdπικρανθειηπικραν·θειη
Pl1stπικρανθειημεν, πικρανθειμενπικραν·θειημεν, πικραν·θειμεν classical
2ndπικρανθειητε, πικρανθειτεπικραν·θειητε, πικραν·θειτε classical
3rdπικρανθειησαν, πικρανθειενπικραν·θειησαν, πικραν·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπικρανθησοιμηνπικραν·θησοιμην
2ndπικρανθησοιοπικραν·θησοιο
3rdπικρανθησοιτοπικραν·θησοιτο
Pl1stπικρανθησοιμεθαπικραν·θησοιμεθα
2ndπικρανθησοισθεπικραν·θησοισθε
3rdπικρανθησοιντοπικραν·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπικρανθητιπικραν·θητι
3rdπικρανθητωπικραν·θητω
Pl1st
2ndπικρανθητεπικραν·θητε
3rdπικρανθητωσαν, πικρανθεντωνπικραν·θητωσαν, πικραν·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πικρανθηναι​πικραν·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πικρανθησεσθαι​πικραν·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρανθεισαπικρανθειςπικρανθενπικραν·θεισ·απικραν·θει[ντ]·ςπικραν·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπικρανθεισανπικρανθενταπικραν·θεισ·ανπικραν·θε[ι]ντ·α
Datπικρανθεισῃπικρανθεντιπικραν·θεισ·ῃπικραν·θε[ι]ντ·ι
Genπικρανθεισηςπικρανθεντοςπικραν·θεισ·ηςπικραν·θε[ι]ντ·ος
PlVocπικρανθεισαιπικρανθεντεςπικρανθενταπικραν·θεισ·αιπικραν·θε[ι]ντ·εςπικραν·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπικρανθεισαςπικρανθενταςπικραν·θεισ·αςπικραν·θε[ι]ντ·ας
Datπικρανθεισαιςπικρανθεισι, πικρανθεισινπικραν·θεισ·αιςπικραν·θει[ντ]·σι(ν)
Genπικρανθεισωνπικρανθεντωνπικραν·θεισ·ωνπικραν·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπικρανθησομενηπικρανθησομενεπικραν·θησομεν·ηπικραν·θησομεν·ε
Nomπικρανθησομενοςπικραν·θησομεν·ος
Accπικρανθησομενηνπικρανθησομενονπικραν·θησομεν·ηνπικραν·θησομεν·ον
Datπικρανθησομενῃπικρανθησομενῳπικραν·θησομεν·ῃπικραν·θησομεν·ῳ
Genπικρανθησομενηςπικρανθησομενουπικραν·θησομεν·ηςπικραν·θησομεν·ου
PlVocπικρανθησομεναιπικρανθησομενοιπικρανθησομεναπικραν·θησομεν·αιπικραν·θησομεν·οιπικραν·θησομεν·α
Nom
Accπικρανθησομεναςπικρανθησομενουςπικραν·θησομεν·αςπικραν·θησομεν·ους
Datπικρανθησομεναιςπικρανθησομενοιςπικραν·θησομεν·αιςπικραν·θησομεν·οις
Genπικρανθησομενωνπικρανθησομενωνπικραν·θησομεν·ωνπικραν·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 16:40:33 EST