πιαζω • PIAZW • piazō

Search: πιασθησεται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιασθησεταιπιάζωπιασ·θησεταιfut θη ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πιασθησεταιπιάζωπιασ·θησεταιfut θη ind 3rd sg

πιάζω (-, -, πια·σ-, -, -, πιασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπιασαε·πια·σαεπιασαμηνε·πια·σαμην
2ndεπιασαςε·πια·σαςεπιασωε·πια·σω
3rdεπιασεν[GNT], επιασεε·πια·σε(ν), ε·πια·σε(ν)επιασατοε·πια·σατο
Pl1stεπιασαμενε·πια·σαμενεπιασαμεθαε·πια·σαμεθα
2ndεπιασατε[GNT]ε·πια·σατεεπιασασθεε·πια·σασθε
3rdεπιασαν[GNT]ε·πια·σανεπιασαντοε·πια·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιασωπια·σωπιασωμαιπια·σωμαι
2ndπιασῃςπια·σῃςπιασῃπια·σῃ
3rdπιασῃπια·σῃπιασηταιπια·σηται
Pl1stπιασωμενπια·σωμενπιασωμεθαπια·σωμεθα
2ndπιασητεπια·σητεπιασησθεπια·σησθε
3rdπιασωσιν[GNT], πιασωσιπια·σωσι(ν), πια·σωσι(ν)πιασωνταιπια·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπιασαιμιπια·σαιμιπιασαιμηνπια·σαιμην
2ndπιασαις, πιασειαςπια·σαις, πια·σειας classicalπιασαιοπια·σαιο
3rdπιασαι[GNT], πιασειεπια·σαι, πια·σειε classicalπιασαιτοπια·σαιτο
Pl1stπιασαιμενπια·σαιμενπιασαιμεθαπια·σαιμεθα
2ndπιασαιτεπια·σαιτεπιασαισθεπια·σαισθε
3rdπιασαιεν, πιασαισαν, πιασειαν, πιασειενπια·σαιεν, πια·σαισαν alt, πια·σειαν classical, πια·σειεν classicalπιασαιντοπια·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιασονπια·σονπιασαι[GNT]πια·σαι
3rdπιασατωπια·σατωπιασασθωπια·σασθω
Pl1st
2ndπιασατε[LXX]πια·σατεπιασασθεπια·σασθε
3rdπιασατωσαν, πιασαντωνπια·σατωσαν, πια·σαντων classicalπιασασθωσαν, πιασασθωνπια·σασθωσαν, πια·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πιασαι[GNT]​πια·σαιπιασασθαι​πια·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιασασαπιασας[GNT]πιασανπια·σασ·απια·σα[ντ]·ςπια·σαν[τ]
Nom
Accπιασασανπιασανταπια·σασ·ανπια·σαντ·α
Datπιασασῃπιασαντιπια·σασ·ῃπια·σαντ·ι
Genπιασασηςπιασαντοςπια·σασ·ηςπια·σαντ·ος
PlVocπιασασαιπιασαντεςπιασανταπια·σασ·αιπια·σαντ·εςπια·σαντ·α
Nom
Accπιασασαςπιασανταςπια·σασ·αςπια·σαντ·ας
Datπιασασαιςπιασασι, πιασασινπια·σασ·αιςπια·σα[ντ]·σι(ν)
Genπιασασωνπιασαντωνπια·σασ·ωνπια·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιασαμενηπιασαμενεπια·σαμεν·ηπια·σαμεν·ε
Nomπιασαμενοςπια·σαμεν·ος
Accπιασαμενηνπιασαμενονπια·σαμεν·ηνπια·σαμεν·ον
Datπιασαμενῃπιασαμενῳπια·σαμεν·ῃπια·σαμεν·ῳ
Genπιασαμενηςπιασαμενουπια·σαμεν·ηςπια·σαμεν·ου
PlVocπιασαμεναιπιασαμενοιπιασαμεναπια·σαμεν·αιπια·σαμεν·οιπια·σαμεν·α
Nom
Accπιασαμεναςπιασαμενουςπια·σαμεν·αςπια·σαμεν·ους
Datπιασαμεναιςπιασαμενοιςπια·σαμεν·αιςπια·σαμεν·οις
Genπιασαμενωνπιασαμενωνπια·σαμεν·ωνπια·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπιασθηνε·πιασ·θην
2ndεπιασθηςε·πιασ·θης
3rdεπιασθη[GNT]ε·πιασ·θη
Pl1stεπιασθημενε·πιασ·θημεν
2ndεπιασθητεε·πιασ·θητε
3rdεπιασθησανε·πιασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπιασθησομαιπιασ·θησομαι
2ndπιασθησῃ, πιασθησειπιασ·θησῃ, πιασ·θησει classical
3rdπιασθησεται[LXX]πιασ·θησεται
Pl1stπιασθησομεθαπιασ·θησομεθα
2ndπιασθησεσθεπιασ·θησεσθε
3rdπιασθησονταιπιασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπιασθωπιασ·θω
2ndπιασθῃςπιασ·θῃς
3rdπιασθῃπιασ·θῃ
Pl1stπιασθωμενπιασ·θωμεν
2ndπιασθητεπιασ·θητε
3rdπιασθωσιν, πιασθωσιπιασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπιασθειηνπιασ·θειην
2ndπιασθειηςπιασ·θειης
3rdπιασθειηπιασ·θειη
Pl1stπιασθειημεν, πιασθειμενπιασ·θειημεν, πιασ·θειμεν classical
2ndπιασθειητε, πιασθειτεπιασ·θειητε, πιασ·θειτε classical
3rdπιασθειησαν, πιασθειενπιασ·θειησαν, πιασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπιασθησοιμηνπιασ·θησοιμην
2ndπιασθησοιοπιασ·θησοιο
3rdπιασθησοιτοπιασ·θησοιτο
Pl1stπιασθησοιμεθαπιασ·θησοιμεθα
2ndπιασθησοισθεπιασ·θησοισθε
3rdπιασθησοιντοπιασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπιασθητιπιασ·θητι
3rdπιασθητωπιασ·θητω
Pl1st
2ndπιασθητεπιασ·θητε
3rdπιασθητωσαν, πιασθεντωνπιασ·θητωσαν, πιασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πιασθηναι​πιασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πιασθησεσθαι​πιασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιασθεισαπιασθειςπιασθενπιασ·θεισ·απιασ·θει[ντ]·ςπιασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπιασθεισανπιασθενταπιασ·θεισ·ανπιασ·θε[ι]ντ·α
Datπιασθεισῃπιασθεντιπιασ·θεισ·ῃπιασ·θε[ι]ντ·ι
Genπιασθεισηςπιασθεντοςπιασ·θεισ·ηςπιασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπιασθεισαιπιασθεντεςπιασθενταπιασ·θεισ·αιπιασ·θε[ι]ντ·εςπιασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπιασθεισαςπιασθενταςπιασ·θεισ·αςπιασ·θε[ι]ντ·ας
Datπιασθεισαιςπιασθεισι, πιασθεισινπιασ·θεισ·αιςπιασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπιασθεισωνπιασθεντωνπιασ·θεισ·ωνπιασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπιασθησομενηπιασθησομενεπιασ·θησομεν·ηπιασ·θησομεν·ε
Nomπιασθησομενοςπιασ·θησομεν·ος
Accπιασθησομενηνπιασθησομενονπιασ·θησομεν·ηνπιασ·θησομεν·ον
Datπιασθησομενῃπιασθησομενῳπιασ·θησομεν·ῃπιασ·θησομεν·ῳ
Genπιασθησομενηςπιασθησομενουπιασ·θησομεν·ηςπιασ·θησομεν·ου
PlVocπιασθησομεναιπιασθησομενοιπιασθησομεναπιασ·θησομεν·αιπιασ·θησομεν·οιπιασ·θησομεν·α
Nom
Accπιασθησομεναςπιασθησομενουςπιασ·θησομεν·αςπιασ·θησομεν·ους
Datπιασθησομεναιςπιασθησομενοιςπιασ·θησομεν·αιςπιασ·θησομεν·οις
Genπιασθησομενωνπιασθησομενωνπιασ·θησομεν·ωνπιασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 14:48:19 EST