πειθω • PEIQW • peithō

Search: πεισομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεισομενπείθωπειθ·σομενfut act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεισομενπείθωπειθ·σομενfut act ind 1st pl

πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειθω[GNT]πειθ·ωπειθομαι[GNT]πειθ·ομαι
2ndπειθεις[GNT]πειθ·ειςπειθῃ, πειθει, πειθεσαιπειθ·ῃ, πειθ·ει classical, πειθ·εσαι alt
3rdπειθειπειθ·ειπειθεταιπειθ·εται
Pl1stπειθομεν[GNT]πειθ·ομενπειθομεθα[GNT]πειθ·ομεθα
2ndπειθετεπειθ·ετεπειθεσθε[GNT][LXX]πειθ·εσθε
3rdπειθουσιν, πειθουσιπειθ·ουσι(ν)πειθονται[LXX]πειθ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειθω[GNT]πειθ·ωπειθωμαιπειθ·ωμαι
2ndπειθῃςπειθ·ῃςπειθῃπειθ·ῃ
3rdπειθῃπειθ·ῃπειθηταιπειθ·ηται
Pl1stπειθωμενπειθ·ωμενπειθωμεθαπειθ·ωμεθα
2ndπειθητεπειθ·ητεπειθησθεπειθ·ησθε
3rdπειθωσιν, πειθωσιπειθ·ωσι(ν)πειθωνταιπειθ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειθοιμιπειθ·οιμιπειθοιμηνπειθ·οιμην
2ndπειθοις[GNT]πειθ·οιςπειθοιοπειθ·οιο
3rdπειθοιπειθ·οιπειθοιτοπειθ·οιτο
Pl1stπειθοιμενπειθ·οιμενπειθοιμεθαπειθ·οιμεθα
2ndπειθοιτεπειθ·οιτεπειθοισθεπειθ·οισθε
3rdπειθοιεν, πειθοισανπειθ·οιεν, πειθ·οισαν altπειθοιντοπειθ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειθεπειθ·επειθουπειθ·ου
3rdπειθετωπειθ·ετωπειθεσθωπειθ·εσθω
Pl1st
2ndπειθετεπειθ·ετεπειθεσθε[GNT][LXX]πειθ·εσθε
3rdπειθετωσαν, πειθοντωνπειθ·ετωσαν, πειθ·οντων classicalπειθεσθωσαν, πειθεσθωνπειθ·εσθωσαν, πειθ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειθειν​πειθ·ειν​πειθεσθαι[GNT][LXX]​πειθ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειθουσαπειθονπειθ·ουσ·απειθ·ο[υ]ν[τ]
Nomπειθων[GNT]πειθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπειθουσανπειθονταπειθ·ουσ·ανπειθ·ο[υ]ντ·α
Datπειθουσῃπειθοντιπειθ·ουσ·ῃπειθ·ο[υ]ντ·ι
Genπειθουσηςπειθοντοςπειθ·ουσ·ηςπειθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπειθουσαιπειθοντεςπειθονταπειθ·ουσ·αιπειθ·ο[υ]ντ·εςπειθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπειθουσαςπειθονταςπειθ·ουσ·αςπειθ·ο[υ]ντ·ας
Datπειθουσαιςπειθουσι, πειθουσινπειθ·ουσ·αιςπειθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπειθουσωνπειθοντωνπειθ·ουσ·ωνπειθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειθομενηπειθομενεπειθ·ομεν·ηπειθ·ομεν·ε
Nomπειθομενοςπειθ·ομεν·ος
Accπειθομενηνπειθομενονπειθ·ομεν·ηνπειθ·ομεν·ον
Datπειθομενῃπειθομενῳπειθ·ομεν·ῃπειθ·ομεν·ῳ
Genπειθομενηςπειθομενου[GNT]πειθ·ομεν·ηςπειθ·ομεν·ου
PlVocπειθομεναιπειθομενοιπειθομεναπειθ·ομεν·αιπειθ·ομεν·οιπειθ·ομεν·α
Nom
Accπειθομεναςπειθομενουςπειθ·ομεν·αςπειθ·ομεν·ους
Datπειθομεναιςπειθομενοις[GNT]πειθ·ομεν·αιςπειθ·ομεν·οις
Genπειθομενωνπειθομενωνπειθ·ομεν·ωνπειθ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειθον[GNT]ε·πειθ·ονεπειθομηνε·πειθ·ομην
2ndεπειθεςε·πειθ·εςεπειθουε·πειθ·ου
3rdεπειθεν[GNT], επειθεε·πειθ·ε(ν), ε·πειθ·ε(ν)επειθετο[GNT][LXX]ε·πειθ·ετο
Pl1stεπειθομενε·πειθ·ομενεπειθομεθαε·πειθ·ομεθα
2ndεπειθετεε·πειθ·ετεεπειθεσθεε·πειθ·εσθε
3rdεπειθον[GNT], επειθοσανε·πειθ·ον, ε·πειθ·οσαν altεπειθοντο[GNT]ε·πειθ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεισω[LXX]πειθ·σωπεισομαιπειθ·σομαι
2ndπεισειςπειθ·σειςπεισῃ, πεισει[LXX], πεισεσαιπειθ·σῃ, πειθ·σει classical, πειθ·σεσαι alt
3rdπεισει[LXX]πειθ·σειπεισεται[LXX]πειθ·σεται
Pl1stπεισομεν[GNT]πειθ·σομενπεισομεθαπειθ·σομεθα
2ndπεισετεπειθ·σετεπεισεσθεπειθ·σεσθε
3rdπεισουσιν, πεισουσιπειθ·σουσι(ν)πεισονται[LXX]πειθ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεισοιμιπειθ·σοιμιπεισοιμηνπειθ·σοιμην
2ndπεισοιςπειθ·σοιςπεισοιοπειθ·σοιο
3rdπεισοιπειθ·σοιπεισοιτοπειθ·σοιτο
Pl1stπεισοιμενπειθ·σοιμενπεισοιμεθαπειθ·σοιμεθα
2ndπεισοιτεπειθ·σοιτεπεισοισθεπειθ·σοισθε
3rdπεισοιενπειθ·σοιενπεισοιντοπειθ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεισειν[LXX]​πειθ·σεινπεισεσθαι​πειθ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισουσαπεισον[LXX]πειθ·σουσ·απειθ·σο[υ]ν[τ]
Nomπεισωνπειθ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεισουσανπεισονταπειθ·σουσ·ανπειθ·σο[υ]ντ·α
Datπεισουσῃπεισοντιπειθ·σουσ·ῃπειθ·σο[υ]ντ·ι
Genπεισουσηςπεισοντοςπειθ·σουσ·ηςπειθ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεισουσαιπεισοντεςπεισονταπειθ·σουσ·αιπειθ·σο[υ]ντ·εςπειθ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεισουσαςπεισονταςπειθ·σουσ·αςπειθ·σο[υ]ντ·ας
Datπεισουσαιςπεισουσι, πεισουσινπειθ·σουσ·αιςπειθ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεισουσωνπεισοντωνπειθ·σουσ·ωνπειθ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισομενηπεισομενεπειθ·σομεν·ηπειθ·σομεν·ε
Nomπεισομενοςπειθ·σομεν·ος
Accπεισομενηνπεισομενονπειθ·σομεν·ηνπειθ·σομεν·ον
Datπεισομενῃπεισομενῳπειθ·σομεν·ῃπειθ·σομεν·ῳ
Genπεισομενηςπεισομενουπειθ·σομεν·ηςπειθ·σομεν·ου
PlVocπεισομεναιπεισομενοιπεισομεναπειθ·σομεν·αιπειθ·σομεν·οιπειθ·σομεν·α
Nom
Accπεισομεναςπεισομενουςπειθ·σομεν·αςπειθ·σομεν·ους
Datπεισομεναιςπεισομενοιςπειθ·σομεν·αιςπειθ·σομεν·οις
Genπεισομενωνπεισομενωνπειθ·σομεν·ωνπειθ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεισαε·πειθ·σαεπεισαμηνε·πειθ·σαμην
2ndεπεισας[LXX]ε·πειθ·σαςεπεισωε·πειθ·σω
3rdεπεισεν[LXX], επεισεε·πειθ·σε(ν), ε·πειθ·σε(ν)επεισατοε·πειθ·σατο
Pl1stεπεισαμενε·πειθ·σαμενεπεισαμεθαε·πειθ·σαμεθα
2ndεπεισατεε·πειθ·σατεεπεισασθεε·πειθ·σασθε
3rdεπεισαν[GNT]ε·πειθ·σανεπεισαντοε·πειθ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεισω[LXX]πειθ·σωπεισωμαιπειθ·σωμαι
2ndπεισῃςπειθ·σῃςπεισῃπειθ·σῃ
3rdπεισῃπειθ·σῃπεισηταιπειθ·σηται
Pl1stπεισωμενπειθ·σωμενπεισωμεθαπειθ·σωμεθα
2ndπεισητεπειθ·σητεπεισησθεπειθ·σησθε
3rdπεισωσιν, πεισωσιπειθ·σωσι(ν)πεισωνταιπειθ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεισαιμι, πεισαιμ’[LXX]πειθ·σαιμι, πειθ·σαιμιπεισαιμηνπειθ·σαιμην
2ndπεισαις, πεισειαςπειθ·σαις, πειθ·σειας classicalπεισαιοπειθ·σαιο
3rdπεισαι[LXX], πεισειεπειθ·σαι, πειθ·σειε classicalπεισαιτοπειθ·σαιτο
Pl1stπεισαιμενπειθ·σαιμενπεισαιμεθαπειθ·σαιμεθα
2ndπεισαιτεπειθ·σαιτεπεισαισθεπειθ·σαισθε
3rdπεισαιεν, πεισαισαν, πεισειαν, πεισειεν[LXX]πειθ·σαιεν, πειθ·σαισαν alt, πειθ·σειαν classical, πειθ·σειεν classicalπεισαιντοπειθ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεισον[LXX]πειθ·σονπεισαι[LXX]πειθ·σαι
3rdπεισατωπειθ·σατωπεισασθωπειθ·σασθω
Pl1st
2ndπεισατεπειθ·σατεπεισασθεπειθ·σασθε
3rdπεισατωσαν, πεισαντωνπειθ·σατωσαν, πειθ·σαντων classicalπεισασθωσαν, πεισασθωνπειθ·σασθωσαν, πειθ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεισαι[LXX]​πειθ·σαιπεισασθαι​πειθ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισασαπεισας[GNT]πεισανπειθ·σασ·απειθ·σα[ντ]·ςπειθ·σαν[τ]
Nom
Accπεισασανπεισανταπειθ·σασ·ανπειθ·σαντ·α
Datπεισασῃπεισαντιπειθ·σασ·ῃπειθ·σαντ·ι
Genπεισασηςπεισαντοςπειθ·σασ·ηςπειθ·σαντ·ος
PlVocπεισασαιπεισαντες[GNT]πεισανταπειθ·σασ·αιπειθ·σαντ·εςπειθ·σαντ·α
Nom
Accπεισασαςπεισανταςπειθ·σασ·αςπειθ·σαντ·ας
Datπεισασαιςπεισασι, πεισασινπειθ·σασ·αιςπειθ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεισασωνπεισαντωνπειθ·σασ·ωνπειθ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισαμενηπεισαμενεπειθ·σαμεν·ηπειθ·σαμεν·ε
Nomπεισαμενοςπειθ·σαμεν·ος
Accπεισαμενηνπεισαμενονπειθ·σαμεν·ηνπειθ·σαμεν·ον
Datπεισαμενῃπεισαμενῳπειθ·σαμεν·ῃπειθ·σαμεν·ῳ
Genπεισαμενηςπεισαμενουπειθ·σαμεν·ηςπειθ·σαμεν·ου
PlVocπεισαμεναιπεισαμενοιπεισαμεναπειθ·σαμεν·αιπειθ·σαμεν·οιπειθ·σαμεν·α
Nom
Accπεισαμεναςπεισαμενουςπειθ·σαμεν·αςπειθ·σαμεν·ους
Datπεισαμεναιςπεισαμενοιςπειθ·σαμεν·αιςπειθ·σαμεν·οις
Genπεισαμενωνπεισαμενωνπειθ·σαμεν·ωνπειθ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιθα[GNT][LXX]πεποιθ·[κ]απεπεισμαι[GNT][LXX]πεπειθ·μαι
2ndπεποιθας[GNT][LXX], πεποιθεςπεποιθ·[κ]ας, πεποιθ·[κ]ες altπεπεισαιπεπειθ·σαι
3rdπεποιθεν[GNT][LXX], πεποιθεπεποιθ·[κ]ε(ν), πεποιθ·[κ]ε(ν)πεπεισταιπεπειθ·ται
Pl1stπεποιθαμεν[GNT][LXX]πεποιθ·[κ]αμενπεπεισμεθα[GNT]πεπειθ·μεθα
2ndπεποιθατε[LXX]πεποιθ·[κ]ατεπεπεισθεπεπειθ·σθε
3rdπεποιθασιν[LXX], πεποιθασι, πεποιθαν[LXX]πεποιθ·[κ]ασι(ν), πεποιθ·[κ]ασι(ν), πεποιθ·[κ]αν altπεπειθαταιπεπειθ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπεισομαιπεπειθ·σομαι
2ndπεπεισῃ, πεπεισειπεπειθ·σῃ, πεπειθ·σει classical
3rdπεπεισεταιπεπειθ·σεται
Pl1stπεπεισομεθαπεπειθ·σομεθα
2ndπεπεισεσθεπεπειθ·σεσθε
3rdπεπεισονταιπεπειθ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιθωπεποιθ·[κ]ω
2ndπεποιθῃςπεποιθ·[κ]ῃς
3rdπεποιθῃπεποιθ·[κ]ῃ
Pl1stπεποιθωμενπεποιθ·[κ]ωμεν
2ndπεποιθητεπεποιθ·[κ]ητε
3rdπεποιθωσιν, πεποιθωσιπεποιθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιθοιμι, πεποιθοιηνπεποιθ·[κ]οιμι, πεποιθ·[κ]οιην classical
2ndπεποιθοις, πεποιθοιηςπεποιθ·[κ]οις, πεποιθ·[κ]οιης classical
3rdπεποιθοι, πεποιθοιηπεποιθ·[κ]οι, πεποιθ·[κ]οιη classical
Pl1stπεποιθοιμενπεποιθ·[κ]οιμεν
2ndπεποιθοιτεπεποιθ·[κ]οιτε
3rdπεποιθοιενπεποιθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπεισοιμηνπεπειθ·σοιμην
2ndπεπεισοιοπεπειθ·σοιο
3rdπεπεισοιτοπεπειθ·σοιτο
Pl1stπεπεισοιμεθαπεπειθ·σοιμεθα
2ndπεπεισοισθεπεπειθ·σοισθε
3rdπεπεισοιντοπεπειθ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεποιθεπεποιθ·[κ]επεπεισοπεπειθ·σο
3rdπεποιθετω[LXX]πεποιθ·[κ]ετωπεπεισθωπεπειθ·σθω
Pl1st
2ndπεποιθετεπεποιθ·[κ]ετεπεπεισθεπεπειθ·σθε
3rdπεποιθετωσανπεποιθ·[κ]ετωσανπεπεισθωσαν, πεπεισθωνπεπειθ·σθωσαν, πεπειθ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεποιθεναι[GNT][LXX]​πεποιθ·[κ]εναιπεπεισθαι​πεπειθ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπεισεσθαι​πεπειθ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεποιθυια[LXX]πεποιθοςπεποιθ·[κ]υι·απεποιθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπεποιθως[GNT][LXX]πεποιθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπεποιθυιανπεποιθοτα[LXX]πεποιθ·[κ]υι·ανπεποιθ·[κ]οτ·α
Datπεποιθυιᾳπεποιθοτιπεποιθ·[κ]υι·ᾳπεποιθ·[κ]οτ·ι
Genπεποιθυιαςπεποιθοτοςπεποιθ·[κ]υι·αςπεποιθ·[κ]οτ·ος
PlVocπεποιθυιαι[LXX]πεποιθοτες[GNT][LXX]πεποιθοτα[LXX]πεποιθ·[κ]υι·αιπεποιθ·[κ]οτ·εςπεποιθ·[κ]οτ·α
Nom
Accπεποιθυιαςπεποιθοτας[GNT][LXX]πεποιθ·[κ]υι·αςπεποιθ·[κ]οτ·ας
Datπεποιθυιαιςπεποιθοσι, πεποιθοσιν[LXX]πεποιθ·[κ]υι·αιςπεποιθ·[κ]ο[τ]·σι(ν), πεποιθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπεποιθυιωνπεποιθοτων[LXX]πεποιθ·[κ]υι·ωνπεποιθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπεισμενηπεπεισμενεπεπειθ·μεν·ηπεπειθ·μεν·ε
Nomπεπεισμενος[GNT]πεπειθ·μεν·ος
Accπεπεισμενηνπεπεισμενονπεπειθ·μεν·ηνπεπειθ·μεν·ον
Datπεπεισμενῃπεπεισμενῳπεπειθ·μεν·ῃπεπειθ·μεν·ῳ
Genπεπεισμενηςπεπεισμενουπεπειθ·μεν·ηςπεπειθ·μεν·ου
PlVocπεπεισμεναιπεπεισμενοι[LXX]πεπεισμεναπεπειθ·μεν·αιπεπειθ·μεν·οιπεπειθ·μεν·α
Nom
Accπεπεισμεναςπεπεισμενουςπεπειθ·μεν·αςπεπειθ·μεν·ους
Datπεπεισμεναιςπεπεισμενοιςπεπειθ·μεν·αιςπεπειθ·μεν·οις
Genπεπεισμενωνπεπεισμενωνπεπειθ·μεν·ωνπεπειθ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεποιθειν[LXX], επεποιθη, επεποιθησα[LXX]ε·πεποιθ·[κ]ειν, ε·πεποιθ·[κ]η classical, irreg. ε·πεποιθ·[κ]ησα (for ε·πεποιθ·[κ]ειν/[κ]η)επεπεισμηνε·πεπειθ·μην
2ndεπεποιθεις[LXX], επεποιθηςε·πεποιθ·[κ]εις, ε·πεποιθ·[κ]ης classicalεπεπεισοε·πεπειθ·σο
3rdεπεποιθει[GNT][LXX]ε·πεποιθ·[κ]ειεπεπειστοε·πεπειθ·το
Pl1stεπεποιθειμεν, επεποιθεμενε·πεποιθ·[κ]ειμεν, ε·πεποιθ·[κ]εμεν classicalεπεπεισμεθαε·πεπειθ·μεθα
2ndεπεποιθειτε, επεποιθετεε·πεποιθ·[κ]ειτε, ε·πεποιθ·[κ]ετε classicalεπεπεισθεε·πεπειθ·σθε
3rdεπεποιθεισαν[LXX], επεποιθεσαν, επεποιθησαν[LXX]ε·πεποιθ·[κ]εισαν, ε·πεποιθ·[κ]εσαν classical, irreg. ε·πεποιθ·[κ]ησαν (for ε·πεποιθ·[κ]εισαν/[κ]εσαν)επεπειθατοε·πεπειθ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεποιθειν, πεποιθη[ε]·πεποιθ·[κ]ειν, [ε]·πεποιθ·[κ]η classicalπεπεισμην[ε]·πεπειθ·μην
2ndπεποιθεις, πεποιθης[ε]·πεποιθ·[κ]εις, [ε]·πεποιθ·[κ]ης classicalπεπεισο[ε]·πεπειθ·σο
3rdπεποιθει[ε]·πεποιθ·[κ]ειπεπειστο[ε]·πεπειθ·το
Pl1stπεποιθειμεν, πεποιθεμεν[ε]·πεποιθ·[κ]ειμεν, [ε]·πεποιθ·[κ]εμεν classicalπεπεισμεθα[GNT][ε]·πεπειθ·μεθα
2ndπεποιθειτε, πεποιθετε[ε]·πεποιθ·[κ]ειτε, [ε]·πεποιθ·[κ]ετε classicalπεπεισθε[ε]·πεπειθ·σθε
3rdπεποιθεισαν, πεποιθεσαν[ε]·πεποιθ·[κ]εισαν, [ε]·πεποιθ·[κ]εσαν classicalπεπειθατο[ε]·πεπειθ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπεισθηνε·πειθ·θην
2ndεπεισθηςε·πειθ·θης
3rdεπεισθη[LXX]ε·πειθ·θη
Pl1stεπεισθημενε·πειθ·θημεν
2ndεπεισθητεε·πειθ·θητε
3rdεπεισθησαν[GNT][LXX]ε·πειθ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεισθησομαιπειθ·θησομαι
2ndπεισθησῃ, πεισθησειπειθ·θησῃ, πειθ·θησει classical
3rdπεισθησεταιπειθ·θησεται
Pl1stπεισθησομεθαπειθ·θησομεθα
2ndπεισθησεσθεπειθ·θησεσθε
3rdπεισθησονται[GNT]πειθ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεισθωπειθ·θω
2ndπεισθῃς[GNT][LXX]πειθ·θῃς
3rdπεισθῃπειθ·θῃ
Pl1stπεισθωμενπειθ·θωμεν
2ndπεισθητεπειθ·θητε
3rdπεισθωσιν, πεισθωσιπειθ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεισθειηνπειθ·θειην
2ndπεισθειης[LXX]πειθ·θειης
3rdπεισθειηπειθ·θειη
Pl1stπεισθειημεν[LXX], πεισθειμενπειθ·θειημεν, πειθ·θειμεν classical
2ndπεισθειητε, πεισθειτεπειθ·θειητε, πειθ·θειτε classical
3rdπεισθειησαν, πεισθειενπειθ·θειησαν, πειθ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεισθησοιμηνπειθ·θησοιμην
2ndπεισθησοιοπειθ·θησοιο
3rdπεισθησοιτοπειθ·θησοιτο
Pl1stπεισθησοιμεθαπειθ·θησοιμεθα
2ndπεισθησοισθεπειθ·θησοισθε
3rdπεισθησοιντοπειθ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεισθητι[LXX]πειθ·θητι
3rdπεισθητωπειθ·θητω
Pl1st
2ndπεισθητεπειθ·θητε
3rdπεισθητωσαν, πεισθεντωνπειθ·θητωσαν, πειθ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πεισθηναι​πειθ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πεισθησεσθαι​πειθ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισθεισαπεισθεις[LXX]πεισθενπειθ·θεισ·απειθ·θει[ντ]·ςπειθ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπεισθεισανπεισθενταπειθ·θεισ·ανπειθ·θε[ι]ντ·α
Datπεισθεισῃπεισθεντιπειθ·θεισ·ῃπειθ·θε[ι]ντ·ι
Genπεισθεισηςπεισθεντοςπειθ·θεισ·ηςπειθ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπεισθεισαιπεισθεντεςπεισθενταπειθ·θεισ·αιπειθ·θε[ι]ντ·εςπειθ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπεισθεισαςπεισθεντας[LXX]πειθ·θεισ·αςπειθ·θε[ι]ντ·ας
Datπεισθεισαιςπεισθεισι, πεισθεισινπειθ·θεισ·αιςπειθ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπεισθεισωνπεισθεντωνπειθ·θεισ·ωνπειθ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεισθησομενηπεισθησομενεπειθ·θησομεν·ηπειθ·θησομεν·ε
Nomπεισθησομενοςπειθ·θησομεν·ος
Accπεισθησομενηνπεισθησομενονπειθ·θησομεν·ηνπειθ·θησομεν·ον
Datπεισθησομενῃπεισθησομενῳπειθ·θησομεν·ῃπειθ·θησομεν·ῳ
Genπεισθησομενηςπεισθησομενουπειθ·θησομεν·ηςπειθ·θησομεν·ου
PlVocπεισθησομεναιπεισθησομενοιπεισθησομεναπειθ·θησομεν·αιπειθ·θησομεν·οιπειθ·θησομεν·α
Nom
Accπεισθησομεναςπεισθησομενουςπειθ·θησομεν·αςπειθ·θησομεν·ους
Datπεισθησομεναιςπεισθησομενοιςπειθ·θησομεν·αιςπειθ·θησομεν·οις
Genπεισθησομενωνπεισθησομενωνπειθ·θησομεν·ωνπειθ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 29-Jan-2020 13:10:49 EST