πετρωδης • PETRWDHS • petrōdēs

Search: πετρωδη

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πετρωδη; πετρωδη; πετρωδηπετρώδηςπετρωδ(ε)·α; πετρωδ(ε)·α; πετρωδ(ε)·αmas acc sg; fem acc sg; neu nom|acc|voc pl

πετρ·ώδης -ες

Adjective (3-3-3)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

3-3-3 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπετρωδες[GNT]πετρωδ(ε)·ς
Nomπετρωδηςπετρωδ(ε)·^ς
Accπετρωδη[GNT]πετρωδ(ε)·α
Datπετρωδειπετρωδ(ε)·ι
Genπετρωδουςπετρωδ(ε)·ος
PlVocπετρωδειςπετρωδη[GNT]πετρωδ(ε)·εςπετρωδ(ε)·α
Nom
Accπετρωδειςπετρωδ(ε)·ας
Datπετρωδεσι, πετρωδεσινπετρωδ(ε)·σι(ν)
Genπετρωδωνπετρωδ(ε)·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 13-May-2021 00:00:31 EDT