πετομαι πεταμαι • PETOMAI PETAMAI • petomai petamai

Search: πετομενων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πετομενων; πετομενων; πετομενωνπέτομαιπετ·ομεν·ων; πετ·ομεν·ων; πετ·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl; pres mp ptcp mas gen pl; pres mp ptcp neu gen pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πετομενωνπέτομαιπετ·ομεν·ωνpres mp ptcp fem gen pl
πετομενωνπέτομαιπετ·ομεν·ωνpres mp ptcp mas gen pl
πετομενωνπέτομαιπετ·ομεν·ωνpres mp ptcp neu gen pl

πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπετομαιπετ·ομαι
2ndπετῃ, πετει, πετεσαιπετ·ῃ, πετ·ει classical, πετ·εσαι alt
3rdπετεταιπετ·εται
Pl1stπετομεθαπετ·ομεθα
2ndπετεσθεπετ·εσθε
3rdπετονται[LXX]πετ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεταμαιπετ(α)·μαι
2ndπετασαιπετ(α)·σαι
3rdπεταται[LXX]πετ(α)·ται
Pl1stπεταμεθαπετ(α)·μεθα
2ndπετασθεπετ(α)·σθε
3rdπετανται[LXX]πετ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπετωμαιπετ·ωμαι, πετ(η)·ωμαι
2ndπετῃπετ·ῃ, πετ(η)·ῃ
3rdπετηται[GNT]πετ·ηται, πετ(η)·ηται
Pl1stπετωμεθαπετ·ωμεθα, πετ(η)·ωμεθα
2ndπετησθεπετ·ησθε, πετ(η)·ησθε
3rdπετωνταιπετ·ωνται, πετ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπετοιμηνπετ·οιμην
2ndπετοιοπετ·οιο
3rdπετοιτοπετ·οιτο
Pl1stπετοιμεθαπετ·οιμεθα
2ndπετοισθεπετ·οισθε
3rdπετοιντοπετ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεταιμηνπετ(α)·ιμην
2ndπεταιοπετ(α)·ιο
3rdπεταιτοπετ(α)·ιτο
Pl1stπεταιμεθαπετ(α)·ιμεθα
2ndπεταισθεπετ(α)·ισθε
3rdπεταιντοπετ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπετουπετ·ου
3rdπετεσθωπετ·εσθω
Pl1st
2ndπετεσθεπετ·εσθε
3rdπετεσθωσαν, πετεσθωνπετ·εσθωσαν, πετ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπετασοπετ(α)·σο
3rdπετασθωπετ(α)·σθω
Pl1st
2ndπετασθεπετ(α)·σθε
3rdπετασθωσαν, πετασθωνπετ(α)·σθωσαν, πετ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πετεσθαι​πετ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πετασθαι[LXX]​πετ(α)·σθαι

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπετομενηπετομενεπετ·ομεν·ηπετ·ομεν·ε
Nomπετομενος[LXX]πετ·ομεν·ος
Accπετομενηνπετομενον[GNT][LXX]πετ·ομεν·ηνπετ·ομεν·ον
Datπετομενῃπετομενῳ[GNT]πετ·ομεν·ῃπετ·ομεν·ῳ
Genπετομενηςπετομενου[GNT][LXX]πετ·ομεν·ηςπετ·ομεν·ου
PlVocπετομεναιπετομενοι[LXX]πετομενα[LXX]πετ·ομεν·αιπετ·ομεν·οιπετ·ομεν·α
Nom
Accπετομεναςπετομενουςπετ·ομεν·αςπετ·ομεν·ους
Datπετομεναιςπετομενοις[GNT]πετ·ομεν·αιςπετ·ομεν·οις
Genπετομενων[LXX]πετομενων[LXX]πετ·ομεν·ωνπετ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεταμενηπεταμενεπετ(α)·μεν·ηπετ(α)·μεν·ε
Nomπεταμενοςπετ(α)·μεν·ος
Accπεταμενηνπεταμενονπετ(α)·μεν·ηνπετ(α)·μεν·ον
Datπεταμενῃπεταμενῳπετ(α)·μεν·ῃπετ(α)·μεν·ῳ
Genπεταμενηςπεταμενουπετ(α)·μεν·ηςπετ(α)·μεν·ου
PlVocπεταμεναιπεταμενοιπεταμεναπετ(α)·μεν·αιπετ(α)·μεν·οιπετ(α)·μεν·α
Nom
Accπεταμεναςπεταμενουςπετ(α)·μεν·αςπετ(α)·μεν·ους
Datπεταμεναιςπεταμενοιςπετ(α)·μεν·αιςπετ(α)·μεν·οις
Genπεταμενωνπεταμενωνπετ(α)·μεν·ωνπετ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπετομηνε·πετ·ομην
2ndεπετουε·πετ·ου
3rdεπετετοε·πετ·ετο
Pl1stεπετομεθαε·πετ·ομεθα
2ndεπετεσθεε·πετ·εσθε
3rdεπετοντοε·πετ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεταμηνε·πετ(α)·μην
2ndεπετασοε·πετ(α)·σο
3rdεπετατοε·πετ(α)·το
Pl1stεπεταμεθαε·πετ(α)·μεθα
2ndεπετασθεε·πετ(α)·σθε
3rdεπεταντο[LXX]ε·πετ(α)·ντο

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπτηνε·πτ(α)·^νεπταμηνε·πτ(α)·μην
2ndεπτης, επτησθαε·πτ(α)·^ς, ε·πτ(α)·^σθα classicalεπτασοε·πτ(α)·σο
3rdεπτη[LXX]ε·πτ(α)·^επτατοε·πτ(α)·το
Pl1stεπταμενε·πτ(α)·μενεπταμεθαε·πτ(α)·μεθα
2ndεπτατεε·πτ(α)·τεεπτασθεε·πτ(α)·σθε
3rdεπτασανε·πτ(α)·σανεπταντοε·πτ(α)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπτωπτ(η)·ωπτωμαιπτ(η)·ωμαι
2ndπτῃςπτ(η)·ῃςπτῃπτ(η)·ῃ
3rdπτῃπτ(η)·ῃπτηταιπτ(η)·ηται
Pl1stπτωμενπτ(η)·ωμενπτωμεθαπτ(η)·ωμεθα
2ndπτητεπτ(η)·ητεπτησθεπτ(η)·ησθε
3rdπτωσιν[GNT][LXX], πτωσιπτ(η)·ωσι(ν), πτ(η)·ωσι(ν)πτωνταιπτ(η)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπταιηνπτ(α)·ιηνπταιμηνπτ(α)·ιμην
2ndπταιηςπτ(α)·ιηςπταιοπτ(α)·ιο
3rdπταιηπτ(α)·ιηπταιτοπτ(α)·ιτο
Pl1stπταιημεν, πταιμενπτ(α)·ιημεν, πτ(α)·ιμεν classicalπταιμεθαπτ(α)·ιμεθα
2ndπταιητε, πταιτεπτ(α)·ιητε, πτ(α)·ιτε classicalπταισθεπτ(α)·ισθε
3rdπταιησαν, πταιενπτ(α)·ιησαν, πτ(α)·ιεν classicalπταιντοπτ(α)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπταθι, πταςπτ(α)·θι, πτ(α)·ςπτασοπτ(α)·σο
3rdπτατωπτ(α)·τωπτασθωπτ(α)·σθω
Pl1st
2ndπτατεπτ(α)·τεπτασθεπτ(α)·σθε
3rdπτατωσαν, πταντωνπτ(α)·τωσαν, πτ(α)·ντων classicalπτασθωσαν, πτασθωνπτ(α)·σθωσαν, πτ(α)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πταναι​πτ(α)·ναι, πτ(α)·εναι​πτασθαι​πτ(α)·σθαι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπτασαπταςπτανπτ(α)·εσ·απτ(α)·[ντ]·ςπτ(α)·ν[τ]
Nom
Accπτασανπτανταπτ(α)·εσ·ανπτ(α)·ντ·α
Datπτασῃπταντιπτ(α)·εσ·ῃπτ(α)·ντ·ι
Genπτασηςπταντοςπτ(α)·εσ·ηςπτ(α)·ντ·ος
PlVocπτασαιπταντεςπτανταπτ(α)·εσ·αιπτ(α)·ντ·εςπτ(α)·ντ·α
Nom
Accπτασαςπτανταςπτ(α)·εσ·αςπτ(α)·ντ·ας
Datπτασαιςπτασι, πτασινπτ(α)·εσ·αιςπτ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπτασωνπταντωνπτ(α)·εσ·ωνπτ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπταμενηπταμενεπτ(α)·μεν·ηπτ(α)·μεν·ε
Nomπταμενοςπτ(α)·μεν·ος
Accπταμενηνπταμενονπτ(α)·μεν·ηνπτ(α)·μεν·ον
Datπταμενῃπταμενῳπτ(α)·μεν·ῃπτ(α)·μεν·ῳ
Genπταμενηςπταμενουπτ(α)·μεν·ηςπτ(α)·μεν·ου
PlVocπταμεναιπταμενοιπταμεναπτ(α)·μεν·αιπτ(α)·μεν·οιπτ(α)·μεν·α
Nom
Accπταμεναςπταμενουςπτ(α)·μεν·αςπτ(α)·μεν·ους
Datπταμεναιςπταμενοιςπτ(α)·μεν·αιςπτ(α)·μεν·οις
Genπταμενωνπταμενωνπτ(α)·μεν·ωνπτ(α)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπετασθηνε·πετασ·θην
2ndεπετασθηςε·πετασ·θης
3rdεπετασθη[LXX]ε·πετασ·θη
Pl1stεπετασθημενε·πετασ·θημεν
2ndεπετασθητεε·πετασ·θητε
3rdεπετασθησαν[LXX]ε·πετασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπετασθησομαι[LXX]πετασ·θησομαι
2ndπετασθησῃ, πετασθησειπετασ·θησῃ, πετασ·θησει classical
3rdπετασθησεταιπετασ·θησεται
Pl1stπετασθησομεθαπετασ·θησομεθα
2ndπετασθησεσθεπετασ·θησεσθε
3rdπετασθησονται[LXX]πετασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπετασθωπετασ·θω
2ndπετασθῃςπετασ·θῃς
3rdπετασθῃπετασ·θῃ
Pl1stπετασθωμενπετασ·θωμεν
2ndπετασθητεπετασ·θητε
3rdπετασθωσιν, πετασθωσιπετασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπετασθειηνπετασ·θειην
2ndπετασθειηςπετασ·θειης
3rdπετασθειηπετασ·θειη
Pl1stπετασθειημεν, πετασθειμενπετασ·θειημεν, πετασ·θειμεν classical
2ndπετασθειητε, πετασθειτεπετασ·θειητε, πετασ·θειτε classical
3rdπετασθειησαν, πετασθειενπετασ·θειησαν, πετασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπετασθησοιμηνπετασ·θησοιμην
2ndπετασθησοιοπετασ·θησοιο
3rdπετασθησοιτοπετασ·θησοιτο
Pl1stπετασθησοιμεθαπετασ·θησοιμεθα
2ndπετασθησοισθεπετασ·θησοισθε
3rdπετασθησοιντοπετασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπετασθητιπετασ·θητι
3rdπετασθητωπετασ·θητω
Pl1st
2ndπετασθητεπετασ·θητε
3rdπετασθητωσαν, πετασθεντωνπετασ·θητωσαν, πετασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πετασθηναι​πετασ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πετασθησεσθαι​πετασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπετασθεισαπετασθειςπετασθενπετασ·θεισ·απετασ·θει[ντ]·ςπετασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπετασθεισανπετασθενταπετασ·θεισ·ανπετασ·θε[ι]ντ·α
Datπετασθεισῃπετασθεντιπετασ·θεισ·ῃπετασ·θε[ι]ντ·ι
Genπετασθεισηςπετασθεντοςπετασ·θεισ·ηςπετασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπετασθεισαιπετασθεντεςπετασθενταπετασ·θεισ·αιπετασ·θε[ι]ντ·εςπετασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπετασθεισαςπετασθενταςπετασ·θεισ·αςπετασ·θε[ι]ντ·ας
Datπετασθεισαιςπετασθεισι, πετασθεισινπετασ·θεισ·αιςπετασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπετασθεισωνπετασθεντωνπετασ·θεισ·ωνπετασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπετασθησομενηπετασθησομενεπετασ·θησομεν·ηπετασ·θησομεν·ε
Nomπετασθησομενοςπετασ·θησομεν·ος
Accπετασθησομενηνπετασθησομενονπετασ·θησομεν·ηνπετασ·θησομεν·ον
Datπετασθησομενῃπετασθησομενῳπετασ·θησομεν·ῃπετασ·θησομεν·ῳ
Genπετασθησομενηςπετασθησομενουπετασ·θησομεν·ηςπετασ·θησομεν·ου
PlVocπετασθησομεναιπετασθησομενοιπετασθησομεναπετασ·θησομεν·αιπετασ·θησομεν·οιπετασ·θησομεν·α
Nom
Accπετασθησομεναςπετασθησομενουςπετασ·θησομεν·αςπετασ·θησομεν·ους
Datπετασθησομεναιςπετασθησομενοιςπετασ·θησομεν·αιςπετασ·θησομεν·οις
Genπετασθησομενωνπετασθησομενωνπετασ·θησομεν·ωνπετασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 17-Nov-2019 11:07:03 EST