περικειμαι • PERIKEIMAI • perikeimai

Search: περικειται

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικειταιπερίκειμαιπερι·κει·ταιpres mp ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικειταιπερίκειμαιπερι·κει·ταιpres mp ind 3rd sg

περί·κει·μαι (ath. περι+κει-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικειομαιπερι·κει·ομαι
2ndπερικειῃ, περικειει, περικειεσαιπερι·κει·ῃ, περι·κει·ει classical, περι·κει·εσαι alt
3rdπερικειεταιπερι·κει·εται
Pl1stπερικειομεθαπερι·κει·ομεθα
2ndπερικειεσθεπερι·κει·εσθε
3rdπερικειονταιπερι·κει·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικειμαι[GNT]περι·κει·μαι
2ndπερικεισαιπερι·κει·σαι
3rdπερικειται[GNT]περι·κει·ται
Pl1stπερικειμεθαπερι·κει·μεθα
2ndπερικεισθεπερι·κει·σθε
3rdπερικεινται[LXX]περι·κει·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικειωμαιπερι·κει·ωμαι
2ndπερικειῃπερι·κει·ῃ
3rdπερικειηταιπερι·κει·ηται
Pl1stπερικειωμεθαπερι·κει·ωμεθα
2ndπερικειησθεπερι·κει·ησθε
3rdπερικειωνταιπερι·κει·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικειοιμηνπερι·κει·οιμην
2ndπερικειοιοπερι·κει·οιο
3rdπερικειοιτοπερι·κει·οιτο
Pl1stπερικειοιμεθαπερι·κει·οιμεθα
2ndπερικειοισθεπερι·κει·οισθε
3rdπερικειοιντοπερι·κει·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικειιμηνπερι·κει·ιμην
2ndπερικειιοπερι·κει·ιο
3rdπερικειιτοπερι·κει·ιτο
Pl1stπερικειιμεθαπερι·κει·ιμεθα
2ndπερικειισθεπερι·κει·ισθε
3rdπερικειιντοπερι·κει·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικειουπερι·κει·ου
3rdπερικειεσθωπερι·κει·εσθω
Pl1st
2ndπερικειεσθεπερι·κει·εσθε
3rdπερικειεσθωσαν, περικειεσθωνπερι·κει·εσθωσαν, περι·κει·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικεισοπερι·κει·σο
3rdπερικεισθωπερι·κει·σθω
Pl1st
2ndπερικεισθεπερι·κει·σθε
3rdπερικεισθωσαν, περικεισθωνπερι·κει·σθωσαν, περι·κει·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικειεσθαι​περι·κει·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικεισθαι​περι·κει·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικειομενηπερικειομενεπερι·κει·ομεν·ηπερι·κει·ομεν·ε
Nomπερικειομενοςπερι·κει·ομεν·ος
Accπερικειομενηνπερικειομενονπερι·κει·ομεν·ηνπερι·κει·ομεν·ον
Datπερικειομενῃπερικειομενῳπερι·κει·ομεν·ῃπερι·κει·ομεν·ῳ
Genπερικειομενηςπερικειομενουπερι·κει·ομεν·ηςπερι·κει·ομεν·ου
PlVocπερικειομεναιπερικειομενοιπερικειομεναπερι·κει·ομεν·αιπερι·κει·ομεν·οιπερι·κει·ομεν·α
Nom
Accπερικειομεναςπερικειομενουςπερι·κει·ομεν·αςπερι·κει·ομεν·ους
Datπερικειομεναιςπερικειομενοιςπερι·κει·ομεν·αιςπερι·κει·ομεν·οις
Genπερικειομενωνπερικειομενωνπερι·κει·ομεν·ωνπερι·κει·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικειμενηπερικειμενεπερι·κει·μεν·ηπερι·κει·μεν·ε
Nomπερικειμενοςπερι·κει·μεν·ος
Accπερικειμενηνπερικειμενον[GNT][LXX]περι·κει·μεν·ηνπερι·κει·μεν·ον
Datπερικειμενῃπερικειμενῳπερι·κει·μεν·ῃπερι·κει·μεν·ῳ
Genπερικειμενηςπερικειμενουπερι·κει·μεν·ηςπερι·κει·μεν·ου
PlVocπερικειμεναιπερικειμενοιπερικειμενα[LXX]περι·κει·μεν·αιπερι·κει·μεν·οιπερι·κει·μεν·α
Nom
Accπερικειμεναςπερικειμενουςπερι·κει·μεν·αςπερι·κει·μεν·ους
Datπερικειμεναιςπερικειμενοιςπερι·κει·μεν·αιςπερι·κει·μεν·οις
Genπερικειμενωνπερικειμενωνπερι·κει·μεν·ωνπερι·κει·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκειομηνπερι·ε·κει·ομην
2ndπεριεκειουπερι·ε·κει·ου
3rdπεριεκειετοπερι·ε·κει·ετο
Pl1stπεριεκειομεθαπερι·ε·κει·ομεθα
2ndπεριεκειεσθεπερι·ε·κει·εσθε
3rdπεριεκειοντοπερι·ε·κει·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκειμηνπερι·ε·κει·μην
2ndπεριεκεισοπερι·ε·κει·σο
3rdπεριεκειτοπερι·ε·κει·το
Pl1stπεριεκειμεθαπερι·ε·κει·μεθα
2ndπεριεκεισθεπερι·ε·κει·σθε
3rdπεριεκειντοπερι·ε·κει·ντο

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 12-Nov-2019 04:08:59 EST