περιβλεπω • PERIBLEPW • periblepō

Search: περιβλεψαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιβλεψαι; περιβλεψαι; περιβλεψαιπεριβλέπωπερι·βλεπ·σαι; περι·βλεπ·σαι; περι·βλεπ·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιβλεψαιπεριβλέπωπερι·βλεπ·σαι1aor mp imp 2nd sg
περιβλεψαιπεριβλέπωπερι·βλεπ·σαι1aor act opt 3rd sg
περιβλεψαιπεριβλέπωπερι·βλεπ·σαι1aor act inf

περι·βλέπω (περι+βλεπ-, περι+βλεψ-, περι+βλεψ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεπωπερι·βλεπ·ωπεριβλεπομαιπερι·βλεπ·ομαι
2ndπεριβλεπειςπερι·βλεπ·ειςπεριβλεπῃ, περιβλεπει, περιβλεπεσαιπερι·βλεπ·ῃ, περι·βλεπ·ει classical, περι·βλεπ·εσαι alt
3rdπεριβλεπειπερι·βλεπ·ειπεριβλεπεταιπερι·βλεπ·εται
Pl1stπεριβλεπομενπερι·βλεπ·ομενπεριβλεπομεθαπερι·βλεπ·ομεθα
2ndπεριβλεπετεπερι·βλεπ·ετεπεριβλεπεσθεπερι·βλεπ·εσθε
3rdπεριβλεπουσιν, περιβλεπουσιπερι·βλεπ·ουσι(ν)περιβλεπονταιπερι·βλεπ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεπωπερι·βλεπ·ωπεριβλεπωμαιπερι·βλεπ·ωμαι
2ndπεριβλεπῃςπερι·βλεπ·ῃςπεριβλεπῃπερι·βλεπ·ῃ
3rdπεριβλεπῃπερι·βλεπ·ῃπεριβλεπηταιπερι·βλεπ·ηται
Pl1stπεριβλεπωμενπερι·βλεπ·ωμενπεριβλεπωμεθαπερι·βλεπ·ωμεθα
2ndπεριβλεπητεπερι·βλεπ·ητεπεριβλεπησθεπερι·βλεπ·ησθε
3rdπεριβλεπωσιν, περιβλεπωσιπερι·βλεπ·ωσι(ν)περιβλεπωνταιπερι·βλεπ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεποιμιπερι·βλεπ·οιμιπεριβλεποιμηνπερι·βλεπ·οιμην
2ndπεριβλεποιςπερι·βλεπ·οιςπεριβλεποιοπερι·βλεπ·οιο
3rdπεριβλεποιπερι·βλεπ·οιπεριβλεποιτοπερι·βλεπ·οιτο
Pl1stπεριβλεποιμενπερι·βλεπ·οιμενπεριβλεποιμεθαπερι·βλεπ·οιμεθα
2ndπεριβλεποιτεπερι·βλεπ·οιτεπεριβλεποισθεπερι·βλεπ·οισθε
3rdπεριβλεποιεν, περιβλεποισανπερι·βλεπ·οιεν, περι·βλεπ·οισαν altπεριβλεποιντοπερι·βλεπ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβλεπεπερι·βλεπ·επεριβλεπου[LXX]περι·βλεπ·ου
3rdπεριβλεπετωπερι·βλεπ·ετωπεριβλεπεσθωπερι·βλεπ·εσθω
Pl1st
2ndπεριβλεπετεπερι·βλεπ·ετεπεριβλεπεσθεπερι·βλεπ·εσθε
3rdπεριβλεπετωσαν, περιβλεποντωνπερι·βλεπ·ετωσαν, περι·βλεπ·οντων classicalπεριβλεπεσθωσαν, περιβλεπεσθωνπερι·βλεπ·εσθωσαν, περι·βλεπ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβλεπειν​περι·βλεπ·ειν​περιβλεπεσθαι​περι·βλεπ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεπουσαπεριβλεπονπερι·βλεπ·ουσ·απερι·βλεπ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριβλεπωνπερι·βλεπ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριβλεπουσανπεριβλεπονταπερι·βλεπ·ουσ·ανπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Datπεριβλεπουσῃπεριβλεποντιπερι·βλεπ·ουσ·ῃπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριβλεπουσηςπεριβλεποντοςπερι·βλεπ·ουσ·ηςπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριβλεπουσαιπεριβλεποντεςπεριβλεπονταπερι·βλεπ·ουσ·αιπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·εςπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριβλεπουσαςπεριβλεπονταςπερι·βλεπ·ουσ·αςπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριβλεπουσαιςπεριβλεπουσι, περιβλεπουσινπερι·βλεπ·ουσ·αιςπερι·βλεπ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριβλεπουσωνπεριβλεποντωνπερι·βλεπ·ουσ·ωνπερι·βλεπ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεπομενη[LXX]περιβλεπομενεπερι·βλεπ·ομεν·ηπερι·βλεπ·ομεν·ε
Nomπεριβλεπομενοςπερι·βλεπ·ομεν·ος
Accπεριβλεπομενηνπεριβλεπομενονπερι·βλεπ·ομεν·ηνπερι·βλεπ·ομεν·ον
Datπεριβλεπομενῃπεριβλεπομενῳπερι·βλεπ·ομεν·ῃπερι·βλεπ·ομεν·ῳ
Genπεριβλεπομενηςπεριβλεπομενουπερι·βλεπ·ομεν·ηςπερι·βλεπ·ομεν·ου
PlVocπεριβλεπομεναιπεριβλεπομενοιπεριβλεπομεναπερι·βλεπ·ομεν·αιπερι·βλεπ·ομεν·οιπερι·βλεπ·ομεν·α
Nom
Accπεριβλεπομεναςπεριβλεπομενουςπερι·βλεπ·ομεν·αςπερι·βλεπ·ομεν·ους
Datπεριβλεπομεναιςπεριβλεπομενοιςπερι·βλεπ·ομεν·αιςπερι·βλεπ·ομεν·οις
Genπεριβλεπομενωνπεριβλεπομενωνπερι·βλεπ·ομεν·ωνπερι·βλεπ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεβλεπονπερι·ε·βλεπ·ονπεριεβλεπομηνπερι·ε·βλεπ·ομην
2ndπεριεβλεπεςπερι·ε·βλεπ·εςπεριεβλεπουπερι·ε·βλεπ·ου
3rdπεριεβλεπεν, περιεβλεπεπερι·ε·βλεπ·ε(ν)περιεβλεπετο[GNT][LXX]περι·ε·βλεπ·ετο
Pl1stπεριεβλεπομενπερι·ε·βλεπ·ομενπεριεβλεπομεθαπερι·ε·βλεπ·ομεθα
2ndπεριεβλεπετεπερι·ε·βλεπ·ετεπεριεβλεπεσθεπερι·ε·βλεπ·εσθε
3rdπεριεβλεπον, περιεβλεποσανπερι·ε·βλεπ·ον, περι·ε·βλεπ·οσαν altπεριεβλεποντοπερι·ε·βλεπ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεψωπερι·βλεπ·σωπεριβλεψομαιπερι·βλεπ·σομαι
2ndπεριβλεψειςπερι·βλεπ·σειςπεριβλεψῃ, περιβλεψει, περιβλεψεσαιπερι·βλεπ·σῃ, περι·βλεπ·σει classical, περι·βλεπ·σεσαι alt
3rdπεριβλεψειπερι·βλεπ·σειπεριβλεψεται[LXX]περι·βλεπ·σεται
Pl1stπεριβλεψομενπερι·βλεπ·σομενπεριβλεψομεθαπερι·βλεπ·σομεθα
2ndπεριβλεψετεπερι·βλεπ·σετεπεριβλεψεσθεπερι·βλεπ·σεσθε
3rdπεριβλεψουσιν, περιβλεψουσιπερι·βλεπ·σουσι(ν)περιβλεψονταιπερι·βλεπ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεψοιμιπερι·βλεπ·σοιμιπεριβλεψοιμηνπερι·βλεπ·σοιμην
2ndπεριβλεψοιςπερι·βλεπ·σοιςπεριβλεψοιοπερι·βλεπ·σοιο
3rdπεριβλεψοιπερι·βλεπ·σοιπεριβλεψοιτοπερι·βλεπ·σοιτο
Pl1stπεριβλεψοιμενπερι·βλεπ·σοιμενπεριβλεψοιμεθαπερι·βλεπ·σοιμεθα
2ndπεριβλεψοιτεπερι·βλεπ·σοιτεπεριβλεψοισθεπερι·βλεπ·σοισθε
3rdπεριβλεψοιενπερι·βλεπ·σοιενπεριβλεψοιντοπερι·βλεπ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβλεψειν​περι·βλεπ·σειν​περιβλεψεσθαι​περι·βλεπ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεψουσαπεριβλεψονπερι·βλεπ·σουσ·απερι·βλεπ·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριβλεψωνπερι·βλεπ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριβλεψουσανπεριβλεψονταπερι·βλεπ·σουσ·ανπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Datπεριβλεψουσῃπεριβλεψοντιπερι·βλεπ·σουσ·ῃπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·ι
Genπεριβλεψουσηςπεριβλεψοντοςπερι·βλεπ·σουσ·ηςπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριβλεψουσαιπεριβλεψοντεςπεριβλεψονταπερι·βλεπ·σουσ·αιπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·εςπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριβλεψουσαςπεριβλεψονταςπερι·βλεπ·σουσ·αςπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·ας
Datπεριβλεψουσαιςπεριβλεψουσι, περιβλεψουσινπερι·βλεπ·σουσ·αιςπερι·βλεπ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριβλεψουσωνπεριβλεψοντωνπερι·βλεπ·σουσ·ωνπερι·βλεπ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεψομενηπεριβλεψομενεπερι·βλεπ·σομεν·ηπερι·βλεπ·σομεν·ε
Nomπεριβλεψομενοςπερι·βλεπ·σομεν·ος
Accπεριβλεψομενηνπεριβλεψομενονπερι·βλεπ·σομεν·ηνπερι·βλεπ·σομεν·ον
Datπεριβλεψομενῃπεριβλεψομενῳπερι·βλεπ·σομεν·ῃπερι·βλεπ·σομεν·ῳ
Genπεριβλεψομενηςπεριβλεψομενουπερι·βλεπ·σομεν·ηςπερι·βλεπ·σομεν·ου
PlVocπεριβλεψομεναιπεριβλεψομενοιπεριβλεψομεναπερι·βλεπ·σομεν·αιπερι·βλεπ·σομεν·οιπερι·βλεπ·σομεν·α
Nom
Accπεριβλεψομεναςπεριβλεψομενουςπερι·βλεπ·σομεν·αςπερι·βλεπ·σομεν·ους
Datπεριβλεψομεναιςπεριβλεψομενοιςπερι·βλεπ·σομεν·αιςπερι·βλεπ·σομεν·οις
Genπεριβλεψομενωνπεριβλεψομενωνπερι·βλεπ·σομεν·ωνπερι·βλεπ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεβλεψαπερι·ε·βλεπ·σαπεριεβλεψαμηνπερι·ε·βλεπ·σαμην
2ndπεριεβλεψαςπερι·ε·βλεπ·σαςπεριεβλεψωπερι·ε·βλεπ·σω
3rdπεριεβλεψεν, περιεβλεψεπερι·ε·βλεπ·σε(ν)περιεβλεψατο[LXX]περι·ε·βλεπ·σατο
Pl1stπεριεβλεψαμενπερι·ε·βλεπ·σαμενπεριεβλεψαμεθαπερι·ε·βλεπ·σαμεθα
2ndπεριεβλεψατεπερι·ε·βλεπ·σατεπεριεβλεψασθεπερι·ε·βλεπ·σασθε
3rdπεριεβλεψανπερι·ε·βλεπ·σανπεριεβλεψαντοπερι·ε·βλεπ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεψωπερι·βλεπ·σωπεριβλεψωμαιπερι·βλεπ·σωμαι
2ndπεριβλεψῃς[LXX]περι·βλεπ·σῃςπεριβλεψῃπερι·βλεπ·σῃ
3rdπεριβλεψῃπερι·βλεπ·σῃπεριβλεψηταιπερι·βλεπ·σηται
Pl1stπεριβλεψωμενπερι·βλεπ·σωμενπεριβλεψωμεθαπερι·βλεπ·σωμεθα
2ndπεριβλεψητεπερι·βλεπ·σητεπεριβλεψησθεπερι·βλεπ·σησθε
3rdπεριβλεψωσιν, περιβλεψωσιπερι·βλεπ·σωσι(ν)περιβλεψωνταιπερι·βλεπ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβλεψαιμιπερι·βλεπ·σαιμιπεριβλεψαιμηνπερι·βλεπ·σαιμην
2ndπεριβλεψαις, περιβλεψειαςπερι·βλεπ·σαις, περι·βλεπ·σειας classicalπεριβλεψαιοπερι·βλεπ·σαιο
3rdπεριβλεψαι[LXX], περιβλεψειεπερι·βλεπ·σαι, περι·βλεπ·σειε classicalπεριβλεψαιτοπερι·βλεπ·σαιτο
Pl1stπεριβλεψαιμενπερι·βλεπ·σαιμενπεριβλεψαιμεθαπερι·βλεπ·σαιμεθα
2ndπεριβλεψαιτεπερι·βλεπ·σαιτεπεριβλεψαισθεπερι·βλεπ·σαισθε
3rdπεριβλεψαιεν, περιβλεψαισαν, περιβλεψειαν, περιβλεψειενπερι·βλεπ·σαιεν, περι·βλεπ·σαισαν alt, περι·βλεπ·σειαν classical, περι·βλεπ·σειεν classicalπεριβλεψαιντοπερι·βλεπ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβλεψονπερι·βλεπ·σονπεριβλεψαι[LXX]περι·βλεπ·σαι
3rdπεριβλεψατωπερι·βλεπ·σατωπεριβλεψασθωπερι·βλεπ·σασθω
Pl1st
2ndπεριβλεψατεπερι·βλεπ·σατεπεριβλεψασθεπερι·βλεπ·σασθε
3rdπεριβλεψατωσαν, περιβλεψαντωνπερι·βλεπ·σατωσαν, περι·βλεπ·σαντων classicalπεριβλεψασθωσαν, περιβλεψασθωνπερι·βλεπ·σασθωσαν, περι·βλεπ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβλεψαι[LXX]​περι·βλεπ·σαιπεριβλεψασθαι​περι·βλεπ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεψασαπεριβλεψαςπεριβλεψανπερι·βλεπ·σασ·απερι·βλεπ·σα[ντ]·ςπερι·βλεπ·σαν[τ]
Nom
Accπεριβλεψασανπεριβλεψανταπερι·βλεπ·σασ·ανπερι·βλεπ·σαντ·α
Datπεριβλεψασῃπεριβλεψαντιπερι·βλεπ·σασ·ῃπερι·βλεπ·σαντ·ι
Genπεριβλεψασηςπεριβλεψαντοςπερι·βλεπ·σασ·ηςπερι·βλεπ·σαντ·ος
PlVocπεριβλεψασαιπεριβλεψαντες[LXX]περιβλεψανταπερι·βλεπ·σασ·αιπερι·βλεπ·σαντ·εςπερι·βλεπ·σαντ·α
Nom
Accπεριβλεψασαςπεριβλεψανταςπερι·βλεπ·σασ·αςπερι·βλεπ·σαντ·ας
Datπεριβλεψασαιςπεριβλεψασι, περιβλεψασινπερι·βλεπ·σασ·αιςπερι·βλεπ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριβλεψασωνπεριβλεψαντωνπερι·βλεπ·σασ·ωνπερι·βλεπ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβλεψαμενηπεριβλεψαμενεπερι·βλεπ·σαμεν·ηπερι·βλεπ·σαμεν·ε
Nomπεριβλεψαμενος[GNT][LXX]περι·βλεπ·σαμεν·ος
Accπεριβλεψαμενηνπεριβλεψαμενονπερι·βλεπ·σαμεν·ηνπερι·βλεπ·σαμεν·ον
Datπεριβλεψαμενῃπεριβλεψαμενῳπερι·βλεπ·σαμεν·ῃπερι·βλεπ·σαμεν·ῳ
Genπεριβλεψαμενηςπεριβλεψαμενουπερι·βλεπ·σαμεν·ηςπερι·βλεπ·σαμεν·ου
PlVocπεριβλεψαμεναιπεριβλεψαμενοι[GNT]περιβλεψαμεναπερι·βλεπ·σαμεν·αιπερι·βλεπ·σαμεν·οιπερι·βλεπ·σαμεν·α
Nom
Accπεριβλεψαμεναςπεριβλεψαμενουςπερι·βλεπ·σαμεν·αςπερι·βλεπ·σαμεν·ους
Datπεριβλεψαμεναιςπεριβλεψαμενοιςπερι·βλεπ·σαμεν·αιςπερι·βλεπ·σαμεν·οις
Genπεριβλεψαμενωνπεριβλεψαμενωνπερι·βλεπ·σαμεν·ωνπερι·βλεπ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 11-Nov-2019 18:04:18 EST