περιαγω • PERIAGW • periagō

Search: περιηγεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιηγενπεριάγωπερι·ε·αγ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιηγενπεριάγωπερι·ε·αγ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

περι·άγω (περι+αγ-, περι+αξ-, 2nd περι+αγαγ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαγωπερι·αγ·ωπεριαγομαιπερι·αγ·ομαι
2ndπεριαγειςπερι·αγ·ειςπεριαγῃ, περιαγει, περιαγεσαιπερι·αγ·ῃ, περι·αγ·ει classical, περι·αγ·εσαι alt
3rdπεριαγειπερι·αγ·ειπεριαγεταιπερι·αγ·εται
Pl1stπεριαγομενπερι·αγ·ομενπεριαγομεθαπερι·αγ·ομεθα
2ndπεριαγετε[GNT]περι·αγ·ετεπεριαγεσθεπερι·αγ·εσθε
3rdπεριαγουσιν, περιαγουσιπερι·αγ·ουσι(ν)περιαγονταιπερι·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαγωπερι·αγ·ωπεριαγωμαιπερι·αγ·ωμαι
2ndπεριαγῃςπερι·αγ·ῃςπεριαγῃπερι·αγ·ῃ
3rdπεριαγῃπερι·αγ·ῃπεριαγηταιπερι·αγ·ηται
Pl1stπεριαγωμενπερι·αγ·ωμενπεριαγωμεθαπερι·αγ·ωμεθα
2ndπεριαγητεπερι·αγ·ητεπεριαγησθεπερι·αγ·ησθε
3rdπεριαγωσιν, περιαγωσιπερι·αγ·ωσι(ν)περιαγωνταιπερι·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαγοιμιπερι·αγ·οιμιπεριαγοιμηνπερι·αγ·οιμην
2ndπεριαγοιςπερι·αγ·οιςπεριαγοιοπερι·αγ·οιο
3rdπεριαγοιπερι·αγ·οιπεριαγοιτοπερι·αγ·οιτο
Pl1stπεριαγοιμενπερι·αγ·οιμενπεριαγοιμεθαπερι·αγ·οιμεθα
2ndπεριαγοιτεπερι·αγ·οιτεπεριαγοισθεπερι·αγ·οισθε
3rdπεριαγοιεν, περιαγοισανπερι·αγ·οιεν, περι·αγ·οισαν altπεριαγοιντοπερι·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριαγεπερι·αγ·επεριαγουπερι·αγ·ου
3rdπεριαγετωπερι·αγ·ετωπεριαγεσθωπερι·αγ·εσθω
Pl1st
2ndπεριαγετε[GNT]περι·αγ·ετεπεριαγεσθεπερι·αγ·εσθε
3rdπεριαγετωσαν, περιαγοντωνπερι·αγ·ετωσαν, περι·αγ·οντων classicalπεριαγεσθωσαν, περιαγεσθωνπερι·αγ·εσθωσαν, περι·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιαγειν[GNT]​περι·αγ·εινπεριαγεσθαι​περι·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαγουσαπεριαγονπερι·αγ·ουσ·απερι·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριαγων[GNT]περι·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριαγουσανπεριαγονταπερι·αγ·ουσ·ανπερι·αγ·ο[υ]ντ·α
Datπεριαγουσῃπεριαγοντιπερι·αγ·ουσ·ῃπερι·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριαγουσηςπεριαγοντοςπερι·αγ·ουσ·ηςπερι·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριαγουσαιπεριαγοντεςπεριαγονταπερι·αγ·ουσ·αιπερι·αγ·ο[υ]ντ·εςπερι·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριαγουσαςπεριαγονταςπερι·αγ·ουσ·αςπερι·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριαγουσαιςπεριαγουσι, περιαγουσινπερι·αγ·ουσ·αιςπερι·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριαγουσωνπεριαγοντωνπερι·αγ·ουσ·ωνπερι·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαγομενηπεριαγομενεπερι·αγ·ομεν·ηπερι·αγ·ομεν·ε
Nomπεριαγομενοςπερι·αγ·ομεν·ος
Accπεριαγομενηνπεριαγομενονπερι·αγ·ομεν·ηνπερι·αγ·ομεν·ον
Datπεριαγομενῃπεριαγομενῳπερι·αγ·ομεν·ῃπερι·αγ·ομεν·ῳ
Genπεριαγομενηςπεριαγομενουπερι·αγ·ομεν·ηςπερι·αγ·ομεν·ου
PlVocπεριαγομεναιπεριαγομενοιπεριαγομεναπερι·αγ·ομεν·αιπερι·αγ·ομεν·οιπερι·αγ·ομεν·α
Nom
Accπεριαγομεναςπεριαγομενουςπερι·αγ·ομεν·αςπερι·αγ·ομεν·ους
Datπεριαγομεναιςπεριαγομενοιςπερι·αγ·ομεν·αιςπερι·αγ·ομεν·οις
Genπεριαγομενωνπεριαγομενωνπερι·αγ·ομεν·ωνπερι·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριηγονπερι·ε·αγ·ονπεριηγομηνπερι·ε·αγ·ομην
2ndπεριηγεςπερι·ε·αγ·εςπεριηγουπερι·ε·αγ·ου
3rdπεριηγεν[GNT], περιηγεπερι·ε·αγ·ε(ν), περι·ε·αγ·ε(ν)περιηγετοπερι·ε·αγ·ετο
Pl1stπεριηγομενπερι·ε·αγ·ομενπεριηγομεθαπερι·ε·αγ·ομεθα
2ndπεριηγετεπερι·ε·αγ·ετεπεριηγεσθεπερι·ε·αγ·εσθε
3rdπεριηγον, περιηγοσανπερι·ε·αγ·ον, περι·ε·αγ·οσαν altπεριηγοντοπερι·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαξωπερι·αγ·σωπεριαξομαιπερι·αγ·σομαι
2ndπεριαξειςπερι·αγ·σειςπεριαξῃ, περιαξει[LXX], περιαξεσαιπερι·αγ·σῃ, περι·αγ·σει classical, περι·αγ·σεσαι alt
3rdπεριαξει[LXX]περι·αγ·σειπεριαξεταιπερι·αγ·σεται
Pl1stπεριαξομενπερι·αγ·σομενπεριαξομεθαπερι·αγ·σομεθα
2ndπεριαξετεπερι·αγ·σετεπεριαξεσθεπερι·αγ·σεσθε
3rdπεριαξουσιν, περιαξουσιπερι·αγ·σουσι(ν)περιαξονταιπερι·αγ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαξοιμιπερι·αγ·σοιμιπεριαξοιμηνπερι·αγ·σοιμην
2ndπεριαξοιςπερι·αγ·σοιςπεριαξοιοπερι·αγ·σοιο
3rdπεριαξοιπερι·αγ·σοιπεριαξοιτοπερι·αγ·σοιτο
Pl1stπεριαξοιμενπερι·αγ·σοιμενπεριαξοιμεθαπερι·αγ·σοιμεθα
2ndπεριαξοιτεπερι·αγ·σοιτεπεριαξοισθεπερι·αγ·σοισθε
3rdπεριαξοιενπερι·αγ·σοιενπεριαξοιντοπερι·αγ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιαξειν​περι·αγ·σειν​περιαξεσθαι​περι·αγ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαξουσαπεριαξονπερι·αγ·σουσ·απερι·αγ·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριαξωνπερι·αγ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριαξουσανπεριαξονταπερι·αγ·σουσ·ανπερι·αγ·σο[υ]ντ·α
Datπεριαξουσῃπεριαξοντιπερι·αγ·σουσ·ῃπερι·αγ·σο[υ]ντ·ι
Genπεριαξουσηςπεριαξοντοςπερι·αγ·σουσ·ηςπερι·αγ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριαξουσαιπεριαξοντεςπεριαξονταπερι·αγ·σουσ·αιπερι·αγ·σο[υ]ντ·εςπερι·αγ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριαξουσαςπεριαξονταςπερι·αγ·σουσ·αςπερι·αγ·σο[υ]ντ·ας
Datπεριαξουσαιςπεριαξουσι, περιαξουσινπερι·αγ·σουσ·αιςπερι·αγ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριαξουσωνπεριαξοντωνπερι·αγ·σουσ·ωνπερι·αγ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαξομενηπεριαξομενεπερι·αγ·σομεν·ηπερι·αγ·σομεν·ε
Nomπεριαξομενοςπερι·αγ·σομεν·ος
Accπεριαξομενηνπεριαξομενονπερι·αγ·σομεν·ηνπερι·αγ·σομεν·ον
Datπεριαξομενῃπεριαξομενῳπερι·αγ·σομεν·ῃπερι·αγ·σομεν·ῳ
Genπεριαξομενηςπεριαξομενουπερι·αγ·σομεν·ηςπερι·αγ·σομεν·ου
PlVocπεριαξομεναιπεριαξομενοιπεριαξομεναπερι·αγ·σομεν·αιπερι·αγ·σομεν·οιπερι·αγ·σομεν·α
Nom
Accπεριαξομεναςπεριαξομενουςπερι·αγ·σομεν·αςπερι·αγ·σομεν·ους
Datπεριαξομεναιςπεριαξομενοιςπερι·αγ·σομεν·αιςπερι·αγ·σομεν·οις
Genπεριαξομενωνπεριαξομενωνπερι·αγ·σομεν·ωνπερι·αγ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριηγαγον[LXX]περι·ε·αγαγ·ονπεριηγαγομηνπερι·ε·αγαγ·ομην
2ndπεριηγαγεςπερι·ε·αγαγ·εςπεριηγαγουπερι·ε·αγαγ·ου
3rdπεριηγαγεν[LXX], περιηγαγεπερι·ε·αγαγ·ε(ν), περι·ε·αγαγ·ε(ν)περιηγαγετοπερι·ε·αγαγ·ετο
Pl1stπεριηγαγομενπερι·ε·αγαγ·ομενπεριηγαγομεθαπερι·ε·αγαγ·ομεθα
2ndπεριηγαγετεπερι·ε·αγαγ·ετεπεριηγαγεσθεπερι·ε·αγαγ·εσθε
3rdπεριηγαγον[LXX], περιηγαγοσανπερι·ε·αγαγ·ον, περι·ε·αγαγ·οσαν altπεριηγαγοντοπερι·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαγαγωπερι·αγαγ·ωπεριαγαγωμαιπερι·αγαγ·ωμαι
2ndπεριαγαγῃςπερι·αγαγ·ῃςπεριαγαγῃπερι·αγαγ·ῃ
3rdπεριαγαγῃπερι·αγαγ·ῃπεριαγαγηταιπερι·αγαγ·ηται
Pl1stπεριαγαγωμενπερι·αγαγ·ωμενπεριαγαγωμεθαπερι·αγαγ·ωμεθα
2ndπεριαγαγητεπερι·αγαγ·ητεπεριαγαγησθεπερι·αγαγ·ησθε
3rdπεριαγαγωσιν, περιαγαγωσιπερι·αγαγ·ωσι(ν)περιαγαγωνταιπερι·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαγαγοιμιπερι·αγαγ·οιμιπεριαγαγοιμηνπερι·αγαγ·οιμην
2ndπεριαγαγοιςπερι·αγαγ·οιςπεριαγαγοιοπερι·αγαγ·οιο
3rdπεριαγαγοιπερι·αγαγ·οιπεριαγαγοιτοπερι·αγαγ·οιτο
Pl1stπεριαγαγοιμενπερι·αγαγ·οιμενπεριαγαγοιμεθαπερι·αγαγ·οιμεθα
2ndπεριαγαγοιτεπερι·αγαγ·οιτεπεριαγαγοισθεπερι·αγαγ·οισθε
3rdπεριαγαγοιεν, περιαγαγοισανπερι·αγαγ·οιεν, περι·αγαγ·οισαν altπεριαγαγοιντοπερι·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριαγαγεπερι·αγαγ·επεριαγαγουπερι·αγαγ·ου
3rdπεριαγαγετωπερι·αγαγ·ετωπεριαγαγεσθωπερι·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndπεριαγαγετεπερι·αγαγ·ετεπεριαγαγεσθεπερι·αγαγ·εσθε
3rdπεριαγαγετωσαν, περιαγαγοντωνπερι·αγαγ·ετωσαν, περι·αγαγ·οντων classicalπεριαγαγεσθωσαν, περιαγαγεσθωνπερι·αγαγ·εσθωσαν, περι·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιαγαγειν​περι·αγαγ·ειν​περιαγαγεσθαι​περι·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαγαγουσαπεριαγαγονπερι·αγαγ·ουσ·απερι·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριαγαγων[LXX]περι·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριαγαγουσανπεριαγαγονταπερι·αγαγ·ουσ·ανπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datπεριαγαγουσῃπεριαγαγοντιπερι·αγαγ·ουσ·ῃπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριαγαγουσηςπεριαγαγοντοςπερι·αγαγ·ουσ·ηςπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριαγαγουσαιπεριαγαγοντες[LXX]περιαγαγονταπερι·αγαγ·ουσ·αιπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·εςπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριαγαγουσαςπεριαγαγονταςπερι·αγαγ·ουσ·αςπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριαγαγουσαιςπεριαγαγουσι, περιαγαγουσινπερι·αγαγ·ουσ·αιςπερι·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριαγαγουσωνπεριαγαγοντωνπερι·αγαγ·ουσ·ωνπερι·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαγαγομενηπεριαγαγομενεπερι·αγαγ·ομεν·ηπερι·αγαγ·ομεν·ε
Nomπεριαγαγομενοςπερι·αγαγ·ομεν·ος
Accπεριαγαγομενηνπεριαγαγομενονπερι·αγαγ·ομεν·ηνπερι·αγαγ·ομεν·ον
Datπεριαγαγομενῃπεριαγαγομενῳπερι·αγαγ·ομεν·ῃπερι·αγαγ·ομεν·ῳ
Genπεριαγαγομενηςπεριαγαγομενουπερι·αγαγ·ομεν·ηςπερι·αγαγ·ομεν·ου
PlVocπεριαγαγομεναιπεριαγαγομενοιπεριαγαγομεναπερι·αγαγ·ομεν·αιπερι·αγαγ·ομεν·οιπερι·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accπεριαγαγομεναςπεριαγαγομενουςπερι·αγαγ·ομεν·αςπερι·αγαγ·ομεν·ους
Datπεριαγαγομεναιςπεριαγαγομενοιςπερι·αγαγ·ομεν·αιςπερι·αγαγ·ομεν·οις
Genπεριαγαγομενωνπεριαγαγομενωνπερι·αγαγ·ομεν·ωνπερι·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 14:27:40 EDT