περιεχω • PERIECW PERIEXW • periechō

Search: περιεσχον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιεσχον; περιεσχονπεριέχωπερι·ε·σχ·ον; περι·ε·σχ·ον2aor act ind 1st sg; 2aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιεσχονπεριέχωπερι·ε·σχ·ον2aor act ind 1st sg
περιεσχονπεριέχωπερι·ε·σχ·ον2aor act ind 3rd pl

περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεχωπερι·εχ·ωπεριεχομαιπερι·εχ·ομαι
2ndπεριεχειςπερι·εχ·ειςπεριεχῃ, περιεχει[GNT][LXX], περιεχεσαιπερι·εχ·ῃ, περι·εχ·ει classical, περι·εχ·εσαι alt
3rdπεριεχει[GNT][LXX]περι·εχ·ειπεριεχεταιπερι·εχ·εται
Pl1stπεριεχομενπερι·εχ·ομενπεριεχομεθαπερι·εχ·ομεθα
2ndπεριεχετεπερι·εχ·ετεπεριεχεσθεπερι·εχ·εσθε
3rdπεριεχουσιν[LXX], περιεχουσιπερι·εχ·ουσι(ν), περι·εχ·ουσι(ν)περιεχονταιπερι·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεχωπερι·εχ·ωπεριεχωμαιπερι·εχ·ωμαι
2ndπεριεχῃςπερι·εχ·ῃςπεριεχῃπερι·εχ·ῃ
3rdπεριεχῃπερι·εχ·ῃπεριεχηταιπερι·εχ·ηται
Pl1stπεριεχωμενπερι·εχ·ωμενπεριεχωμεθαπερι·εχ·ωμεθα
2ndπεριεχητεπερι·εχ·ητεπεριεχησθεπερι·εχ·ησθε
3rdπεριεχωσιν, περιεχωσιπερι·εχ·ωσι(ν)περιεχωνταιπερι·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεχοιμιπερι·εχ·οιμιπεριεχοιμηνπερι·εχ·οιμην
2ndπεριεχοιςπερι·εχ·οιςπεριεχοιοπερι·εχ·οιο
3rdπεριεχοιπερι·εχ·οιπεριεχοιτοπερι·εχ·οιτο
Pl1stπεριεχοιμενπερι·εχ·οιμενπεριεχοιμεθαπερι·εχ·οιμεθα
2ndπεριεχοιτεπερι·εχ·οιτεπεριεχοισθεπερι·εχ·οισθε
3rdπεριεχοιεν, περιεχοισανπερι·εχ·οιεν, περι·εχ·οισαν altπεριεχοιντοπερι·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριεχεπερι·εχ·επεριεχουπερι·εχ·ου
3rdπεριεχετωπερι·εχ·ετωπεριεχεσθωπερι·εχ·εσθω
Pl1st
2ndπεριεχετεπερι·εχ·ετεπεριεχεσθεπερι·εχ·εσθε
3rdπεριεχετωσαν, περιεχοντωνπερι·εχ·ετωσαν, περι·εχ·οντων classicalπεριεχεσθωσαν, περιεχεσθωνπερι·εχ·εσθωσαν, περι·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιεχειν​περι·εχ·ειν​περιεχεσθαι​περι·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριεχουσαπεριεχονπερι·εχ·ουσ·απερι·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριεχωνπερι·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριεχουσαν[GNT][LXX]περιεχονταπερι·εχ·ουσ·ανπερι·εχ·ο[υ]ντ·α
Datπεριεχουσῃπεριεχοντιπερι·εχ·ουσ·ῃπερι·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριεχουσης[LXX]περιεχοντοςπερι·εχ·ουσ·ηςπερι·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριεχουσαι[LXX]περιεχοντεςπεριεχονταπερι·εχ·ουσ·αιπερι·εχ·ο[υ]ντ·εςπερι·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριεχουσαςπεριεχοντας[LXX]περι·εχ·ουσ·αςπερι·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριεχουσαιςπεριεχουσι, περιεχουσιν[LXX]περι·εχ·ουσ·αιςπερι·εχ·ου[ντ]·σι(ν), περι·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριεχουσων[LXX]περιεχοντωνπερι·εχ·ουσ·ωνπερι·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριεχομενηπεριεχομενεπερι·εχ·ομεν·ηπερι·εχ·ομεν·ε
Nomπεριεχομενος[LXX]περι·εχ·ομεν·ος
Accπεριεχομενηνπεριεχομενονπερι·εχ·ομεν·ηνπερι·εχ·ομεν·ον
Datπεριεχομενῃπεριεχομενῳπερι·εχ·ομεν·ῃπερι·εχ·ομεν·ῳ
Genπεριεχομενηςπεριεχομενουπερι·εχ·ομεν·ηςπερι·εχ·ομεν·ου
PlVocπεριεχομεναιπεριεχομενοι[LXX]περιεχομενα[LXX]περι·εχ·ομεν·αιπερι·εχ·ομεν·οιπερι·εχ·ομεν·α
Nom
Accπεριεχομεναςπεριεχομενουςπερι·εχ·ομεν·αςπερι·εχ·ομεν·ους
Datπεριεχομεναιςπεριεχομενοιςπερι·εχ·ομεν·αιςπερι·εχ·ομεν·οις
Genπεριεχομενωνπεριεχομενωνπερι·εχ·ομεν·ωνπερι·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριειχονπερι·ε·εχ·ονπεριειχομην[LXX]περι·ε·εχ·ομην
2ndπεριειχεςπερι·ε·εχ·εςπεριειχουπερι·ε·εχ·ου
3rdπεριειχεν[LXX], περιειχεπερι·ε·εχ·ε(ν), περι·ε·εχ·ε(ν)περιειχετοπερι·ε·εχ·ετο
Pl1stπεριειχομενπερι·ε·εχ·ομενπεριειχομεθαπερι·ε·εχ·ομεθα
2ndπεριειχετεπερι·ε·εχ·ετεπεριειχεσθεπερι·ε·εχ·εσθε
3rdπεριειχον, περιειχοσανπερι·ε·εχ·ον, περι·ε·εχ·οσαν altπεριειχοντοπερι·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεσχον[LXX]περι·ε·σχ·ονπεριεσχομηνπερι·ε·σχ·ομην
2ndπεριεσχεςπερι·ε·σχ·εςπεριεσχουπερι·ε·σχ·ου
3rdπεριεσχεν[GNT][LXX], περιεσχεπερι·ε·σχ·ε(ν), περι·ε·σχ·ε(ν)περιεσχετοπερι·ε·σχ·ετο
Pl1stπεριεσχομενπερι·ε·σχ·ομενπεριεσχομεθαπερι·ε·σχ·ομεθα
2ndπεριεσχετεπερι·ε·σχ·ετεπεριεσχεσθεπερι·ε·σχ·εσθε
3rdπεριεσχον[LXX], περιεσχοσανπερι·ε·σχ·ον, περι·ε·σχ·οσαν altπεριεσχοντοπερι·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισχωπερι·σχ·ωπερισχωμαιπερι·σχ·ωμαι
2ndπερισχῃςπερι·σχ·ῃςπερισχῃπερι·σχ·ῃ
3rdπερισχῃπερι·σχ·ῃπερισχηταιπερι·σχ·ηται
Pl1stπερισχωμενπερι·σχ·ωμενπερισχωμεθαπερι·σχ·ωμεθα
2ndπερισχητεπερι·σχ·ητεπερισχησθεπερι·σχ·ησθε
3rdπερισχωσιν, περισχωσιπερι·σχ·ωσι(ν)περισχωνταιπερι·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισχοιμιπερι·σχ·οιμιπερισχοιμηνπερι·σχ·οιμην
2ndπερισχοιςπερι·σχ·οιςπερισχοιοπερι·σχ·οιο
3rdπερισχοιπερι·σχ·οιπερισχοιτοπερι·σχ·οιτο
Pl1stπερισχοιμενπερι·σχ·οιμενπερισχοιμεθαπερι·σχ·οιμεθα
2ndπερισχοιτεπερι·σχ·οιτεπερισχοισθεπερι·σχ·οισθε
3rdπερισχοιεν, περισχοισανπερι·σχ·οιεν, περι·σχ·οισαν altπερισχοιντοπερι·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερισχεπερι·σχ·επερισχουπερι·σχ·ου
3rdπερισχετωπερι·σχ·ετωπερισχεσθωπερι·σχ·εσθω
Pl1st
2ndπερισχετεπερι·σχ·ετεπερισχεσθεπερι·σχ·εσθε
3rdπερισχετωσαν, περισχοντωνπερι·σχ·ετωσαν, περι·σχ·οντων classicalπερισχεσθωσαν, περισχεσθωνπερι·σχ·εσθωσαν, περι·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περισχειν​περι·σχ·ειν​περισχεσθαι​περι·σχ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισχουσαπερισχονπερι·σχ·ουσ·απερι·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπερισχωνπερι·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπερισχουσανπερισχονταπερι·σχ·ουσ·ανπερι·σχ·ο[υ]ντ·α
Datπερισχουσῃπερισχοντιπερι·σχ·ουσ·ῃπερι·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genπερισχουσηςπερισχοντοςπερι·σχ·ουσ·ηςπερι·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπερισχουσαιπερισχοντεςπερισχονταπερι·σχ·ουσ·αιπερι·σχ·ο[υ]ντ·εςπερι·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπερισχουσαςπερισχονταςπερι·σχ·ουσ·αςπερι·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datπερισχουσαιςπερισχουσι, περισχουσινπερι·σχ·ουσ·αιςπερι·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπερισχουσωνπερισχοντωνπερι·σχ·ουσ·ωνπερι·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισχομενηπερισχομενεπερι·σχ·ομεν·ηπερι·σχ·ομεν·ε
Nomπερισχομενοςπερι·σχ·ομεν·ος
Accπερισχομενηνπερισχομενονπερι·σχ·ομεν·ηνπερι·σχ·ομεν·ον
Datπερισχομενῃπερισχομενῳπερι·σχ·ομεν·ῃπερι·σχ·ομεν·ῳ
Genπερισχομενηςπερισχομενουπερι·σχ·ομεν·ηςπερι·σχ·ομεν·ου
PlVocπερισχομεναιπερισχομενοιπερισχομεναπερι·σχ·ομεν·αιπερι·σχ·ομεν·οιπερι·σχ·ομεν·α
Nom
Accπερισχομεναςπερισχομενουςπερι·σχ·ομεν·αςπερι·σχ·ομεν·ους
Datπερισχομεναιςπερισχομενοιςπερι·σχ·ομεν·αιςπερι·σχ·ομεν·οις
Genπερισχομενωνπερισχομενωνπερι·σχ·ομεν·ωνπερι·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 13-Nov-2019 05:11:49 EST