περιτεμνω • PERITEMNW • peritemnō

Search: περιτμηθητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιτμηθητε; περιτμηθητεπεριτέμνωπερι·τμη·θητε; περι·τμη·θητεaor θη imp 2nd pl; aor θη sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιτμηθητεπεριτέμνωπερι·τμη·θητεaor θη imp 2nd pl
περιτμηθητεπεριτέμνωπερι·τμη·θητεaor θη sub 2nd pl

περι·τέμνω (περι+τεμν-, περι+τεμ(ε)·[σ]-, 2nd περι+τεμ-, περι+τετμη·κ-, περι+τετμη-, περι+τμη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμνωπερι·τεμν·ωπεριτεμνομαιπερι·τεμν·ομαι
2ndπεριτεμνειςπερι·τεμν·ειςπεριτεμνῃ, περιτεμνει, περιτεμνεσαιπερι·τεμν·ῃ, περι·τεμν·ει classical, περι·τεμν·εσαι alt
3rdπεριτεμνειπερι·τεμν·ειπεριτεμνεταιπερι·τεμν·εται
Pl1stπεριτεμνομενπερι·τεμν·ομενπεριτεμνομεθαπερι·τεμν·ομεθα
2ndπεριτεμνετε[GNT]περι·τεμν·ετεπεριτεμνεσθεπερι·τεμν·εσθε
3rdπεριτεμνουσιν, περιτεμνουσιπερι·τεμν·ουσι(ν)περιτεμνονταιπερι·τεμν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμνωπερι·τεμν·ωπεριτεμνωμαιπερι·τεμν·ωμαι
2ndπεριτεμνῃςπερι·τεμν·ῃςπεριτεμνῃπερι·τεμν·ῃ
3rdπεριτεμνῃπερι·τεμν·ῃπεριτεμνηταιπερι·τεμν·ηται
Pl1stπεριτεμνωμενπερι·τεμν·ωμενπεριτεμνωμεθαπερι·τεμν·ωμεθα
2ndπεριτεμνητεπερι·τεμν·ητεπεριτεμνησθε[GNT]περι·τεμν·ησθε
3rdπεριτεμνωσιν, περιτεμνωσιπερι·τεμν·ωσι(ν)περιτεμνωνταιπερι·τεμν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμνοιμιπερι·τεμν·οιμιπεριτεμνοιμηνπερι·τεμν·οιμην
2ndπεριτεμνοιςπερι·τεμν·οιςπεριτεμνοιοπερι·τεμν·οιο
3rdπεριτεμνοιπερι·τεμν·οιπεριτεμνοιτοπερι·τεμν·οιτο
Pl1stπεριτεμνοιμενπερι·τεμν·οιμενπεριτεμνοιμεθαπερι·τεμν·οιμεθα
2ndπεριτεμνοιτεπερι·τεμν·οιτεπεριτεμνοισθεπερι·τεμν·οισθε
3rdπεριτεμνοιεν, περιτεμνοισανπερι·τεμν·οιεν, περι·τεμν·οισαν altπεριτεμνοιντοπερι·τεμν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτεμνεπερι·τεμν·επεριτεμνουπερι·τεμν·ου
3rdπεριτεμνετωπερι·τεμν·ετωπεριτεμνεσθω[GNT]περι·τεμν·εσθω
Pl1st
2ndπεριτεμνετε[GNT]περι·τεμν·ετεπεριτεμνεσθεπερι·τεμν·εσθε
3rdπεριτεμνετωσαν, περιτεμνοντωνπερι·τεμν·ετωσαν, περι·τεμν·οντων classicalπεριτεμνεσθωσαν, περιτεμνεσθωνπερι·τεμν·εσθωσαν, περι·τεμν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτεμνειν[GNT]​περι·τεμν·εινπεριτεμνεσθαι[GNT][LXX]​περι·τεμν·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμνουσαπεριτεμνονπερι·τεμν·ουσ·απερι·τεμν·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριτεμνωνπερι·τεμν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριτεμνουσανπεριτεμνονταπερι·τεμν·ουσ·ανπερι·τεμν·ο[υ]ντ·α
Datπεριτεμνουσῃπεριτεμνοντιπερι·τεμν·ουσ·ῃπερι·τεμν·ο[υ]ντ·ι
Genπεριτεμνουσηςπεριτεμνοντοςπερι·τεμν·ουσ·ηςπερι·τεμν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριτεμνουσαιπεριτεμνοντεςπεριτεμνονταπερι·τεμν·ουσ·αιπερι·τεμν·ο[υ]ντ·εςπερι·τεμν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριτεμνουσαςπεριτεμνονταςπερι·τεμν·ουσ·αςπερι·τεμν·ο[υ]ντ·ας
Datπεριτεμνουσαιςπεριτεμνουσι, περιτεμνουσινπερι·τεμν·ουσ·αιςπερι·τεμν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριτεμνουσωνπεριτεμνοντωνπερι·τεμν·ουσ·ωνπερι·τεμν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμνομενηπεριτεμνομενεπερι·τεμν·ομεν·ηπερι·τεμν·ομεν·ε
Nomπεριτεμνομενοςπερι·τεμν·ομεν·ος
Accπεριτεμνομενηνπεριτεμνομενονπερι·τεμν·ομεν·ηνπερι·τεμν·ομεν·ον
Datπεριτεμνομενῃπεριτεμνομενῳ[GNT]περι·τεμν·ομεν·ῃπερι·τεμν·ομεν·ῳ
Genπεριτεμνομενηςπεριτεμνομενουπερι·τεμν·ομεν·ηςπερι·τεμν·ομεν·ου
PlVocπεριτεμνομεναιπεριτεμνομενοι[GNT]περιτεμνομεναπερι·τεμν·ομεν·αιπερι·τεμν·ομεν·οιπερι·τεμν·ομεν·α
Nom
Accπεριτεμνομεναςπεριτεμνομενουςπερι·τεμν·ομεν·αςπερι·τεμν·ομεν·ους
Datπεριτεμνομεναιςπεριτεμνομενοιςπερι·τεμν·ομεν·αιςπερι·τεμν·ομεν·οις
Genπεριτεμνομενωνπεριτεμνομενωνπερι·τεμν·ομεν·ωνπερι·τεμν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριετεμνονπερι·ε·τεμν·ονπεριετεμνομηνπερι·ε·τεμν·ομην
2ndπεριετεμνεςπερι·ε·τεμν·εςπεριετεμνουπερι·ε·τεμν·ου
3rdπεριετεμνεν, περιετεμνεπερι·ε·τεμν·ε(ν)περιετεμνετοπερι·ε·τεμν·ετο
Pl1stπεριετεμνομενπερι·ε·τεμν·ομενπεριετεμνομεθαπερι·ε·τεμν·ομεθα
2ndπεριετεμνετεπερι·ε·τεμν·ετεπεριετεμνεσθεπερι·ε·τεμν·εσθε
3rdπεριετεμνον, περιετεμνοσανπερι·ε·τεμν·ον, περι·ε·τεμν·οσαν altπεριετεμνοντοπερι·ε·τεμν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμωπερι·τεμ(ε)·[σ]ωπεριτεμουμαιπερι·τεμ(ε)·[σ]ομαι
2ndπεριτεμεις[LXX]περι·τεμ(ε)·[σ]ειςπεριτεμῃ, περιτεμει[LXX], περιτεμεισαιπερι·τεμ(ε)·[σ]ῃ, περι·τεμ(ε)·[σ]ει classical, περι·τεμ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπεριτεμει[LXX]περι·τεμ(ε)·[σ]ειπεριτεμειταιπερι·τεμ(ε)·[σ]εται
Pl1stπεριτεμουμενπερι·τεμ(ε)·[σ]ομενπεριτεμουμεθαπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπεριτεμειτεπερι·τεμ(ε)·[σ]ετεπεριτεμεισθε[LXX]περι·τεμ(ε)·[σ]εσθε
3rdπεριτεμουσιν, περιτεμουσιπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσι(ν)περιτεμουνταιπερι·τεμ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμοιμιπερι·τεμ(ε)·[σ]οιμιπεριτεμοιμηνπερι·τεμ(ε)·[σ]οιμην
2ndπεριτεμοιςπερι·τεμ(ε)·[σ]οιςπεριτεμοιοπερι·τεμ(ε)·[σ]οιο
3rdπεριτεμοιπερι·τεμ(ε)·[σ]οιπεριτεμοιτοπερι·τεμ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπεριτεμοιμενπερι·τεμ(ε)·[σ]οιμενπεριτεμοιμεθαπερι·τεμ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπεριτεμοιτεπερι·τεμ(ε)·[σ]οιτεπεριτεμοισθεπερι·τεμ(ε)·[σ]οισθε
3rdπεριτεμοιενπερι·τεμ(ε)·[σ]οιενπεριτεμοιντοπερι·τεμ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτεμειν[GNT]​περι·τεμ(ε)·[σ]εινπεριτεμεισθαι​περι·τεμ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμουσαπεριτεμουνπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·απερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπεριτεμωνπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριτεμουσανπεριτεμουνταπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·ανπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπεριτεμουσῃπεριτεμουντιπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·ῃπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπεριτεμουσηςπεριτεμουντοςπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·ηςπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριτεμουσαιπεριτεμουντεςπεριτεμουνταπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·αιπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριτεμουσαςπεριτεμουνταςπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·αςπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπεριτεμουσαιςπεριτεμουσι, περιτεμουσινπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·αιςπερι·τεμ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριτεμουσωνπεριτεμουντωνπερι·τεμ(ε)·[σ]ουσ·ωνπερι·τεμ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμουμενηπεριτεμουμενεπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ηπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπεριτεμουμενοςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπεριτεμουμενηνπεριτεμουμενονπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ηνπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπεριτεμουμενῃπεριτεμουμενῳπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ῃπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπεριτεμουμενηςπεριτεμουμενουπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ηςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπεριτεμουμεναιπεριτεμουμενοιπεριτεμουμεναπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·αιπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·οιπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπεριτεμουμεναςπεριτεμουμενουςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·αςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπεριτεμουμεναιςπεριτεμουμενοιςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·αιςπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπεριτεμουμενωνπεριτεμουμενωνπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ωνπερι·τεμ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριετεμον[LXX]περι·ε·τεμ·ονπεριετεμομηνπερι·ε·τεμ·ομην
2ndπεριετεμεςπερι·ε·τεμ·εςπεριετεμουπερι·ε·τεμ·ου
3rdπεριετεμεν[GNT][LXX], περιετεμεπερι·ε·τεμ·ε(ν), περι·ε·τεμ·ε(ν)περιετεμετο[LXX]περι·ε·τεμ·ετο
Pl1stπεριετεμομενπερι·ε·τεμ·ομενπεριετεμομεθαπερι·ε·τεμ·ομεθα
2ndπεριετεμετεπερι·ε·τεμ·ετεπεριετεμεσθεπερι·ε·τεμ·εσθε
3rdπεριετεμον[LXX], περιετεμοσανπερι·ε·τεμ·ον, περι·ε·τεμ·οσαν altπεριετεμοντο[LXX]περι·ε·τεμ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμωπερι·τεμ·ωπεριτεμωμαιπερι·τεμ·ωμαι
2ndπεριτεμῃςπερι·τεμ·ῃςπεριτεμῃπερι·τεμ·ῃ
3rdπεριτεμῃπερι·τεμ·ῃπεριτεμηταιπερι·τεμ·ηται
Pl1stπεριτεμωμενπερι·τεμ·ωμενπεριτεμωμεθαπερι·τεμ·ωμεθα
2ndπεριτεμητεπερι·τεμ·ητεπεριτεμησθεπερι·τεμ·ησθε
3rdπεριτεμωσιν, περιτεμωσιπερι·τεμ·ωσι(ν)περιτεμωνταιπερι·τεμ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτεμοιμιπερι·τεμ·οιμιπεριτεμοιμηνπερι·τεμ·οιμην
2ndπεριτεμοιςπερι·τεμ·οιςπεριτεμοιοπερι·τεμ·οιο
3rdπεριτεμοιπερι·τεμ·οιπεριτεμοιτοπερι·τεμ·οιτο
Pl1stπεριτεμοιμενπερι·τεμ·οιμενπεριτεμοιμεθαπερι·τεμ·οιμεθα
2ndπεριτεμοιτεπερι·τεμ·οιτεπεριτεμοισθεπερι·τεμ·οισθε
3rdπεριτεμοιεν, περιτεμοισανπερι·τεμ·οιεν, περι·τεμ·οισαν altπεριτεμοιντοπερι·τεμ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτεμε[LXX]περι·τεμ·επεριτεμουπερι·τεμ·ου
3rdπεριτεμετωπερι·τεμ·ετωπεριτεμεσθωπερι·τεμ·εσθω
Pl1st
2ndπεριτεμετεπερι·τεμ·ετεπεριτεμεσθε[LXX]περι·τεμ·εσθε
3rdπεριτεμετωσαν, περιτεμοντωνπερι·τεμ·ετωσαν, περι·τεμ·οντων classicalπεριτεμεσθωσαν, περιτεμεσθωνπερι·τεμ·εσθωσαν, περι·τεμ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτεμειν[GNT]​περι·τεμ·εινπεριτεμεσθαι​περι·τεμ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμουσαπεριτεμονπερι·τεμ·ουσ·απερι·τεμ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριτεμωνπερι·τεμ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριτεμουσανπεριτεμονταπερι·τεμ·ουσ·ανπερι·τεμ·ο[υ]ντ·α
Datπεριτεμουσῃπεριτεμοντιπερι·τεμ·ουσ·ῃπερι·τεμ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριτεμουσηςπεριτεμοντοςπερι·τεμ·ουσ·ηςπερι·τεμ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριτεμουσαιπεριτεμοντεςπεριτεμονταπερι·τεμ·ουσ·αιπερι·τεμ·ο[υ]ντ·εςπερι·τεμ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριτεμουσαςπεριτεμονταςπερι·τεμ·ουσ·αςπερι·τεμ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριτεμουσαιςπεριτεμουσι, περιτεμουσινπερι·τεμ·ουσ·αιςπερι·τεμ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριτεμουσωνπεριτεμοντωνπερι·τεμ·ουσ·ωνπερι·τεμ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτεμομενηπεριτεμομενεπερι·τεμ·ομεν·ηπερι·τεμ·ομεν·ε
Nomπεριτεμομενοςπερι·τεμ·ομεν·ος
Accπεριτεμομενηνπεριτεμομενονπερι·τεμ·ομεν·ηνπερι·τεμ·ομεν·ον
Datπεριτεμομενῃπεριτεμομενῳπερι·τεμ·ομεν·ῃπερι·τεμ·ομεν·ῳ
Genπεριτεμομενηςπεριτεμομενουπερι·τεμ·ομεν·ηςπερι·τεμ·ομεν·ου
PlVocπεριτεμομεναιπεριτεμομενοιπεριτεμομεναπερι·τεμ·ομεν·αιπερι·τεμ·ομεν·οιπερι·τεμ·ομεν·α
Nom
Accπεριτεμομεναςπεριτεμομενουςπερι·τεμ·ομεν·αςπερι·τεμ·ομεν·ους
Datπεριτεμομεναιςπεριτεμομενοιςπερι·τεμ·ομεν·αιςπερι·τεμ·ομεν·οις
Genπεριτεμομενωνπεριτεμομενωνπερι·τεμ·ομεν·ωνπερι·τεμ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμηκαπερι·τετμη·καπεριτετμημαιπερι·τετμη·μαι
2ndπεριτετμηκας, περιτετμηκεςπερι·τετμη·κας, περι·τετμη·κες altπεριτετμησαιπερι·τετμη·σαι
3rdπεριτετμηκεν, περιτετμηκεπερι·τετμη·κε(ν)περιτετμηταιπερι·τετμη·ται
Pl1stπεριτετμηκαμενπερι·τετμη·καμενπεριτετμημεθαπερι·τετμη·μεθα
2ndπεριτετμηκατεπερι·τετμη·κατεπεριτετμησθεπερι·τετμη·σθε
3rdπεριτετμηκασιν, περιτετμηκασι, περιτετμηκανπερι·τετμη·κασι(ν), περι·τετμη·καν altπεριτετμηνται[LXX]περι·τετμη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμησομαιπερι·τετμη·σομαι
2ndπεριτετμησῃ, περιτετμησειπερι·τετμη·σῃ, περι·τετμη·σει classical
3rdπεριτετμησεταιπερι·τετμη·σεται
Pl1stπεριτετμησομεθαπερι·τετμη·σομεθα
2ndπεριτετμησεσθεπερι·τετμη·σεσθε
3rdπεριτετμησονταιπερι·τετμη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμηκωπερι·τετμη·κω
2ndπεριτετμηκῃςπερι·τετμη·κῃς
3rdπεριτετμηκῃπερι·τετμη·κῃ
Pl1stπεριτετμηκωμενπερι·τετμη·κωμεν
2ndπεριτετμηκητεπερι·τετμη·κητε
3rdπεριτετμηκωσιν, περιτετμηκωσιπερι·τετμη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμηκοιμι, περιτετμηκοιηνπερι·τετμη·κοιμι, περι·τετμη·κοιην classical
2ndπεριτετμηκοις, περιτετμηκοιηςπερι·τετμη·κοις, περι·τετμη·κοιης classical
3rdπεριτετμηκοι, περιτετμηκοιηπερι·τετμη·κοι, περι·τετμη·κοιη classical
Pl1stπεριτετμηκοιμενπερι·τετμη·κοιμεν
2ndπεριτετμηκοιτεπερι·τετμη·κοιτε
3rdπεριτετμηκοιενπερι·τετμη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμησοιμηνπερι·τετμη·σοιμην
2ndπεριτετμησοιοπερι·τετμη·σοιο
3rdπεριτετμησοιτοπερι·τετμη·σοιτο
Pl1stπεριτετμησοιμεθαπερι·τετμη·σοιμεθα
2ndπεριτετμησοισθεπερι·τετμη·σοισθε
3rdπεριτετμησοιντοπερι·τετμη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτετμηκεπερι·τετμη·κεπεριτετμησοπερι·τετμη·σο
3rdπεριτετμηκετωπερι·τετμη·κετωπεριτετμησθωπερι·τετμη·σθω
Pl1st
2ndπεριτετμηκετεπερι·τετμη·κετεπεριτετμησθεπερι·τετμη·σθε
3rdπεριτετμηκετωσανπερι·τετμη·κετωσανπεριτετμησθωσαν, περιτετμησθωνπερι·τετμη·σθωσαν, περι·τετμη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτετμηκεναι​περι·τετμη·κεναι​περιτετμησθαι​περι·τετμη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτετμησεσθαι​περι·τετμη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτετμηκυιαπεριτετμηκοςπερι·τετμη·κυι·απερι·τετμη·κο[τ]·ς
Nomπεριτετμηκωςπερι·τετμη·κο[τ]·^ς
Accπεριτετμηκυιανπεριτετμηκοταπερι·τετμη·κυι·ανπερι·τετμη·κοτ·α
Datπεριτετμηκυιᾳπεριτετμηκοτιπερι·τετμη·κυι·ᾳπερι·τετμη·κοτ·ι
Genπεριτετμηκυιας[LXX]περιτετμηκοτοςπερι·τετμη·κυι·αςπερι·τετμη·κοτ·ος
PlVocπεριτετμηκυιαι[LXX]περιτετμηκοτεςπεριτετμηκοταπερι·τετμη·κυι·αιπερι·τετμη·κοτ·εςπερι·τετμη·κοτ·α
Nom
Accπεριτετμηκυιας[LXX]περιτετμηκοτας[LXX]περι·τετμη·κυι·αςπερι·τετμη·κοτ·ας
Datπεριτετμηκυιαιςπεριτετμηκοσι, περιτετμηκοσινπερι·τετμη·κυι·αιςπερι·τετμη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεριτετμηκυιωνπεριτετμηκοτωνπερι·τετμη·κυι·ωνπερι·τετμη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτετμημενηπεριτετμημενεπερι·τετμη·μεν·ηπερι·τετμη·μεν·ε
Nomπεριτετμημενος[GNT]περι·τετμη·μεν·ος
Accπεριτετμημενηνπεριτετμημενον[LXX]περι·τετμη·μεν·ηνπερι·τετμη·μεν·ον
Datπεριτετμημενῃπεριτετμημενῳπερι·τετμη·μεν·ῃπερι·τετμη·μεν·ῳ
Genπεριτετμημενηςπεριτετμημενουπερι·τετμη·μεν·ηςπερι·τετμη·μεν·ου
PlVocπεριτετμημεναιπεριτετμημενοι[GNT]περιτετμημεναπερι·τετμη·μεν·αιπερι·τετμη·μεν·οιπερι·τετμη·μεν·α
Nom
Accπεριτετμημεναςπεριτετμημενους[LXX]περι·τετμη·μεν·αςπερι·τετμη·μεν·ους
Datπεριτετμημεναιςπεριτετμημενοιςπερι·τετμη·μεν·αιςπερι·τετμη·μεν·οις
Genπεριτετμημενωνπεριτετμημενωνπερι·τετμη·μεν·ωνπερι·τετμη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριετετμηκειν, περιετετμηκηπερι·ε·τετμη·κειν, περι·ε·τετμη·κη classicalπεριετετμημηνπερι·ε·τετμη·μην
2ndπεριετετμηκεις, περιετετμηκηςπερι·ε·τετμη·κεις, περι·ε·τετμη·κης classicalπεριετετμησοπερι·ε·τετμη·σο
3rdπεριετετμηκειπερι·ε·τετμη·κειπεριετετμητοπερι·ε·τετμη·το
Pl1stπεριετετμηκειμεν, περιετετμηκεμενπερι·ε·τετμη·κειμεν, περι·ε·τετμη·κεμεν classicalπεριετετμημεθαπερι·ε·τετμη·μεθα
2ndπεριετετμηκειτε, περιετετμηκετεπερι·ε·τετμη·κειτε, περι·ε·τετμη·κετε classicalπεριετετμησθεπερι·ε·τετμη·σθε
3rdπεριετετμηκεισαν, περιετετμηκεσανπερι·ε·τετμη·κεισαν, περι·ε·τετμη·κεσαν classicalπεριετετμηντοπερι·ε·τετμη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτετμηκειν, περιτετμηκηπερι·[ε]·τετμη·κειν, περι·[ε]·τετμη·κη classicalπεριτετμημηνπερι·[ε]·τετμη·μην
2ndπεριτετμηκεις, περιτετμηκηςπερι·[ε]·τετμη·κεις, περι·[ε]·τετμη·κης classicalπεριτετμησοπερι·[ε]·τετμη·σο
3rdπεριτετμηκειπερι·[ε]·τετμη·κειπεριτετμητοπερι·[ε]·τετμη·το
Pl1stπεριτετμηκειμεν, περιτετμηκεμενπερι·[ε]·τετμη·κειμεν, περι·[ε]·τετμη·κεμεν classicalπεριτετμημεθαπερι·[ε]·τετμη·μεθα
2ndπεριτετμηκειτε, περιτετμηκετεπερι·[ε]·τετμη·κειτε, περι·[ε]·τετμη·κετε classicalπεριτετμησθεπερι·[ε]·τετμη·σθε
3rdπεριτετμηκεισαν, περιτετμηκεσανπερι·[ε]·τετμη·κεισαν, περι·[ε]·τετμη·κεσαν classicalπεριτετμηντοπερι·[ε]·τετμη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριετμηθηνπερι·ε·τμη·θην
2ndπεριετμηθηςπερι·ε·τμη·θης
3rdπεριετμηθη[LXX]περι·ε·τμη·θη
Pl1stπεριετμηθημενπερι·ε·τμη·θημεν
2ndπεριετμηθητε[GNT]περι·ε·τμη·θητε
3rdπεριετμηθησανπερι·ε·τμη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριτμηθησομαιπερι·τμη·θησομαι
2ndπεριτμηθησῃ, περιτμηθησειπερι·τμη·θησῃ, περι·τμη·θησει classical
3rdπεριτμηθησεται[LXX]περι·τμη·θησεται
Pl1stπεριτμηθησομεθαπερι·τμη·θησομεθα
2ndπεριτμηθησεσθε[LXX]περι·τμη·θησεσθε
3rdπεριτμηθησονταιπερι·τμη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριτμηθωπερι·τμη·θω
2ndπεριτμηθῃςπερι·τμη·θῃς
3rdπεριτμηθῃπερι·τμη·θῃ
Pl1stπεριτμηθωμενπερι·τμη·θωμεν
2ndπεριτμηθητε[GNT][LXX]περι·τμη·θητε
3rdπεριτμηθωσιν, περιτμηθωσιπερι·τμη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριτμηθειηνπερι·τμη·θειην
2ndπεριτμηθειηςπερι·τμη·θειης
3rdπεριτμηθειηπερι·τμη·θειη
Pl1stπεριτμηθειημεν, περιτμηθειμενπερι·τμη·θειημεν, περι·τμη·θειμεν classical
2ndπεριτμηθειητε, περιτμηθειτεπερι·τμη·θειητε, περι·τμη·θειτε classical
3rdπεριτμηθειησαν, περιτμηθειενπερι·τμη·θειησαν, περι·τμη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριτμηθησοιμηνπερι·τμη·θησοιμην
2ndπεριτμηθησοιοπερι·τμη·θησοιο
3rdπεριτμηθησοιτοπερι·τμη·θησοιτο
Pl1stπεριτμηθησοιμεθαπερι·τμη·θησοιμεθα
2ndπεριτμηθησοισθεπερι·τμη·θησοισθε
3rdπεριτμηθησοιντοπερι·τμη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτμηθητιπερι·τμη·θητι
3rdπεριτμηθητωπερι·τμη·θητω
Pl1st
2ndπεριτμηθητε[GNT][LXX]περι·τμη·θητε
3rdπεριτμηθητωσαν, περιτμηθεντωνπερι·τμη·θητωσαν, περι·τμη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
περιτμηθηναι[GNT][LXX]​περι·τμη·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
περιτμηθησεσθαι​περι·τμη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτμηθεισαπεριτμηθειςπεριτμηθενπερι·τμη·θεισ·απερι·τμη·θει[ντ]·ςπερι·τμη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπεριτμηθεισανπεριτμηθενταπερι·τμη·θεισ·ανπερι·τμη·θε[ι]ντ·α
Datπεριτμηθεισῃπεριτμηθεντιπερι·τμη·θεισ·ῃπερι·τμη·θε[ι]ντ·ι
Genπεριτμηθεισηςπεριτμηθεντοςπερι·τμη·θεισ·ηςπερι·τμη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπεριτμηθεισαιπεριτμηθεντες[LXX]περιτμηθενταπερι·τμη·θεισ·αιπερι·τμη·θε[ι]ντ·εςπερι·τμη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπεριτμηθεισαςπεριτμηθενταςπερι·τμη·θεισ·αςπερι·τμη·θε[ι]ντ·ας
Datπεριτμηθεισαιςπεριτμηθεισι, περιτμηθεισινπερι·τμη·θεισ·αιςπερι·τμη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπεριτμηθεισωνπεριτμηθεντωνπερι·τμη·θεισ·ωνπερι·τμη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτμηθησομενηπεριτμηθησομενεπερι·τμη·θησομεν·ηπερι·τμη·θησομεν·ε
Nomπεριτμηθησομενοςπερι·τμη·θησομεν·ος
Accπεριτμηθησομενηνπεριτμηθησομενονπερι·τμη·θησομεν·ηνπερι·τμη·θησομεν·ον
Datπεριτμηθησομενῃπεριτμηθησομενῳπερι·τμη·θησομεν·ῃπερι·τμη·θησομεν·ῳ
Genπεριτμηθησομενηςπεριτμηθησομενουπερι·τμη·θησομεν·ηςπερι·τμη·θησομεν·ου
PlVocπεριτμηθησομεναιπεριτμηθησομενοιπεριτμηθησομεναπερι·τμη·θησομεν·αιπερι·τμη·θησομεν·οιπερι·τμη·θησομεν·α
Nom
Accπεριτμηθησομεναςπεριτμηθησομενουςπερι·τμη·θησομεν·αςπερι·τμη·θησομεν·ους
Datπεριτμηθησομεναιςπεριτμηθησομενοιςπερι·τμη·θησομεν·αιςπερι·τμη·θησομεν·οις
Genπεριτμηθησομενωνπεριτμηθησομενωνπερι·τμη·θησομεν·ωνπερι·τμη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 13:48:39 EST