περισσευω • PERISSEUW • perisseuō

Search: περισσευον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περισσευον; περισσευονπερισσεύωπερισσευ·ο[υ]ν[τ]; περισσευ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg; pres act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περισσευονπερισσεύωπερισσευ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp neu nom|acc|voc sg
περισσευονπερισσεύωπερισσευ·ο[υ]ν[τ]pres act ptcp mas voc sg

περισσεύω (περισσευ-, -, περισσευ·σ-, -, -, περισσευ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισσευω[GNT]περισσευ·ωπερισσευομαιπερισσευ·ομαι
2ndπερισσευειςπερισσευ·ειςπερισσευῃ[GNT], περισσευει[GNT][LXX], περισσευεσαιπερισσευ·ῃ, περισσευ·ει classical, περισσευ·εσαι alt
3rdπερισσευει[GNT][LXX]περισσευ·ειπερισσευεταιπερισσευ·εται
Pl1stπερισσευομεν[GNT]περισσευ·ομενπερισσευομεθαπερισσευ·ομεθα
2ndπερισσευετε[GNT]περισσευ·ετεπερισσευεσθεπερισσευ·εσθε
3rdπερισσευουσιν[GNT], περισσευουσιπερισσευ·ουσι(ν), περισσευ·ουσι(ν)περισσευονται[GNT]περισσευ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισσευω[GNT]περισσευ·ωπερισσευωμαιπερισσευ·ωμαι
2ndπερισσευῃςπερισσευ·ῃςπερισσευῃ[GNT]περισσευ·ῃ
3rdπερισσευῃ[GNT]περισσευ·ῃπερισσευηταιπερισσευ·ηται
Pl1stπερισσευωμενπερισσευ·ωμενπερισσευωμεθαπερισσευ·ωμεθα
2ndπερισσευητε[GNT]περισσευ·ητεπερισσευησθεπερισσευ·ησθε
3rdπερισσευωσιν, περισσευωσιπερισσευ·ωσι(ν)περισσευωνταιπερισσευ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισσευοιμιπερισσευ·οιμιπερισσευοιμηνπερισσευ·οιμην
2ndπερισσευοιςπερισσευ·οιςπερισσευοιοπερισσευ·οιο
3rdπερισσευοιπερισσευ·οιπερισσευοιτοπερισσευ·οιτο
Pl1stπερισσευοιμενπερισσευ·οιμενπερισσευοιμεθαπερισσευ·οιμεθα
2ndπερισσευοιτεπερισσευ·οιτεπερισσευοισθεπερισσευ·οισθε
3rdπερισσευοιεν, περισσευοισανπερισσευ·οιεν, περισσευ·οισαν altπερισσευοιντοπερισσευ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερισσευεπερισσευ·επερισσευουπερισσευ·ου
3rdπερισσευετωπερισσευ·ετωπερισσευεσθωπερισσευ·εσθω
Pl1st
2ndπερισσευετε[GNT]περισσευ·ετεπερισσευεσθεπερισσευ·εσθε
3rdπερισσευετωσαν, περισσευοντωνπερισσευ·ετωσαν, περισσευ·οντων classicalπερισσευεσθωσαν, περισσευεσθωνπερισσευ·εσθωσαν, περισσευ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περισσευειν[GNT]​περισσευ·εινπερισσευεσθαι​περισσευ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευουσα[GNT]περισσευον[GNT]περισσευ·ουσ·απερισσευ·ο[υ]ν[τ]
Nomπερισσευων[LXX]περισσευ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπερισσευουσανπερισσευονταπερισσευ·ουσ·ανπερισσευ·ο[υ]ντ·α
Datπερισσευουσῃπερισσευοντιπερισσευ·ουσ·ῃπερισσευ·ο[υ]ντ·ι
Genπερισσευουσηςπερισσευοντος[GNT]περισσευ·ουσ·ηςπερισσευ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπερισσευουσαιπερισσευοντες[GNT]περισσευονταπερισσευ·ουσ·αιπερισσευ·ο[υ]ντ·εςπερισσευ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπερισσευουσαςπερισσευονταςπερισσευ·ουσ·αςπερισσευ·ο[υ]ντ·ας
Datπερισσευουσαιςπερισσευουσι, περισσευουσιν[GNT]περισσευ·ουσ·αιςπερισσευ·ου[ντ]·σι(ν), περισσευ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπερισσευουσωνπερισσευοντωνπερισσευ·ουσ·ωνπερισσευ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευομενηπερισσευομενεπερισσευ·ομεν·ηπερισσευ·ομεν·ε
Nomπερισσευομενοςπερισσευ·ομεν·ος
Accπερισσευομενηνπερισσευομενονπερισσευ·ομεν·ηνπερισσευ·ομεν·ον
Datπερισσευομενῃπερισσευομενῳπερισσευ·ομεν·ῃπερισσευ·ομεν·ῳ
Genπερισσευομενηςπερισσευομενουπερισσευ·ομεν·ηςπερισσευ·ομεν·ου
PlVocπερισσευομεναιπερισσευομενοιπερισσευομεναπερισσευ·ομεν·αιπερισσευ·ομεν·οιπερισσευ·ομεν·α
Nom
Accπερισσευομεναςπερισσευομενουςπερισσευ·ομεν·αςπερισσευ·ομεν·ους
Datπερισσευομεναιςπερισσευομενοιςπερισσευ·ομεν·αιςπερισσευ·ομεν·οις
Genπερισσευομενωνπερισσευομενωνπερισσευ·ομεν·ωνπερισσευ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερισσευον[GNT]ε·περισσευ·ονεπερισσευομηνε·περισσευ·ομην
2ndεπερισσευεςε·περισσευ·εςεπερισσευουε·περισσευ·ου
3rdεπερισσευεν, επερισσευεε·περισσευ·ε(ν)επερισσευετοε·περισσευ·ετο
Pl1stεπερισσευομενε·περισσευ·ομενεπερισσευομεθαε·περισσευ·ομεθα
2ndεπερισσευετεε·περισσευ·ετεεπερισσευεσθεε·περισσευ·εσθε
3rdεπερισσευον[GNT], επερισσευοσανε·περισσευ·ον, ε·περισσευ·οσαν altεπερισσευοντοε·περισσευ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπερισσευσαε·περισσευ·σαεπερισσευσαμηνε·περισσευ·σαμην
2ndεπερισσευσαςε·περισσευ·σαςεπερισσευσωε·περισσευ·σω
3rdεπερισσευσεν[GNT][LXX], επερισσευσεε·περισσευ·σε(ν), ε·περισσευ·σε(ν)επερισσευσατοε·περισσευ·σατο
Pl1stεπερισσευσαμενε·περισσευ·σαμενεπερισσευσαμεθαε·περισσευ·σαμεθα
2ndεπερισσευσατεε·περισσευ·σατεεπερισσευσασθεε·περισσευ·σασθε
3rdεπερισσευσαν[GNT]ε·περισσευ·σανεπερισσευσαντοε·περισσευ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισσευσωπερισσευ·σωπερισσευσωμαιπερισσευ·σωμαι
2ndπερισσευσῃς[LXX]περισσευ·σῃςπερισσευσῃ[GNT][LXX]περισσευ·σῃ
3rdπερισσευσῃ[GNT][LXX]περισσευ·σῃπερισσευσηταιπερισσευ·σηται
Pl1stπερισσευσωμενπερισσευ·σωμενπερισσευσωμεθαπερισσευ·σωμεθα
2ndπερισσευσητεπερισσευ·σητεπερισσευσησθεπερισσευ·σησθε
3rdπερισσευσωσιν, περισσευσωσιπερισσευ·σωσι(ν)περισσευσωνταιπερισσευ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισσευσαιμιπερισσευ·σαιμιπερισσευσαιμηνπερισσευ·σαιμην
2ndπερισσευσαις, περισσευσειαςπερισσευ·σαις, περισσευ·σειας classicalπερισσευσαιοπερισσευ·σαιο
3rdπερισσευσαι[GNT], περισσευσειεπερισσευ·σαι, περισσευ·σειε classicalπερισσευσαιτοπερισσευ·σαιτο
Pl1stπερισσευσαιμενπερισσευ·σαιμενπερισσευσαιμεθαπερισσευ·σαιμεθα
2ndπερισσευσαιτεπερισσευ·σαιτεπερισσευσαισθεπερισσευ·σαισθε
3rdπερισσευσαιεν, περισσευσαισαν, περισσευσειαν, περισσευσειενπερισσευ·σαιεν, περισσευ·σαισαν alt, περισσευ·σειαν classical, περισσευ·σειεν classicalπερισσευσαιντοπερισσευ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερισσευσονπερισσευ·σονπερισσευσαι[GNT]περισσευ·σαι
3rdπερισσευσατωπερισσευ·σατωπερισσευσασθωπερισσευ·σασθω
Pl1st
2ndπερισσευσατεπερισσευ·σατεπερισσευσασθεπερισσευ·σασθε
3rdπερισσευσατωσαν, περισσευσαντωνπερισσευ·σατωσαν, περισσευ·σαντων classicalπερισσευσασθωσαν, περισσευσασθωνπερισσευ·σασθωσαν, περισσευ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περισσευσαι[GNT]​περισσευ·σαιπερισσευσασθαι​περισσευ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευσασαπερισσευσαςπερισσευσαν[GNT]περισσευ·σασ·απερισσευ·σα[ντ]·ςπερισσευ·σαν[τ]
Nom
Accπερισσευσασανπερισσευσαντα[GNT]περισσευ·σασ·ανπερισσευ·σαντ·α
Datπερισσευσασῃπερισσευσαντιπερισσευ·σασ·ῃπερισσευ·σαντ·ι
Genπερισσευσασηςπερισσευσαντοςπερισσευ·σασ·ηςπερισσευ·σαντ·ος
PlVocπερισσευσασαιπερισσευσαντεςπερισσευσαντα[GNT]περισσευ·σασ·αιπερισσευ·σαντ·εςπερισσευ·σαντ·α
Nom
Accπερισσευσασαςπερισσευσανταςπερισσευ·σασ·αςπερισσευ·σαντ·ας
Datπερισσευσασαιςπερισσευσασι, περισσευσασινπερισσευ·σασ·αιςπερισσευ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπερισσευσασωνπερισσευσαντωνπερισσευ·σασ·ωνπερισσευ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευσαμενηπερισσευσαμενεπερισσευ·σαμεν·ηπερισσευ·σαμεν·ε
Nomπερισσευσαμενοςπερισσευ·σαμεν·ος
Accπερισσευσαμενηνπερισσευσαμενονπερισσευ·σαμεν·ηνπερισσευ·σαμεν·ον
Datπερισσευσαμενῃπερισσευσαμενῳπερισσευ·σαμεν·ῃπερισσευ·σαμεν·ῳ
Genπερισσευσαμενηςπερισσευσαμενουπερισσευ·σαμεν·ηςπερισσευ·σαμεν·ου
PlVocπερισσευσαμεναιπερισσευσαμενοιπερισσευσαμεναπερισσευ·σαμεν·αιπερισσευ·σαμεν·οιπερισσευ·σαμεν·α
Nom
Accπερισσευσαμεναςπερισσευσαμενουςπερισσευ·σαμεν·αςπερισσευ·σαμεν·ους
Datπερισσευσαμεναιςπερισσευσαμενοιςπερισσευ·σαμεν·αιςπερισσευ·σαμεν·οις
Genπερισσευσαμενωνπερισσευσαμενωνπερισσευ·σαμεν·ωνπερισσευ·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπερισσευθηνε·περισσευ·θην
2ndεπερισσευθηςε·περισσευ·θης
3rdεπερισσευθηε·περισσευ·θη
Pl1stεπερισσευθημενε·περισσευ·θημεν
2ndεπερισσευθητεε·περισσευ·θητε
3rdεπερισσευθησανε·περισσευ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπερισσευθησομαιπερισσευ·θησομαι
2ndπερισσευθησῃ, περισσευθησειπερισσευ·θησῃ, περισσευ·θησει classical
3rdπερισσευθησεται[GNT]περισσευ·θησεται
Pl1stπερισσευθησομεθαπερισσευ·θησομεθα
2ndπερισσευθησεσθεπερισσευ·θησεσθε
3rdπερισσευθησονταιπερισσευ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπερισσευθωπερισσευ·θω
2ndπερισσευθῃςπερισσευ·θῃς
3rdπερισσευθῃπερισσευ·θῃ
Pl1stπερισσευθωμενπερισσευ·θωμεν
2ndπερισσευθητεπερισσευ·θητε
3rdπερισσευθωσιν, περισσευθωσιπερισσευ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπερισσευθειηνπερισσευ·θειην
2ndπερισσευθειηςπερισσευ·θειης
3rdπερισσευθειηπερισσευ·θειη
Pl1stπερισσευθειημεν, περισσευθειμενπερισσευ·θειημεν, περισσευ·θειμεν classical
2ndπερισσευθειητε, περισσευθειτεπερισσευ·θειητε, περισσευ·θειτε classical
3rdπερισσευθειησαν, περισσευθειενπερισσευ·θειησαν, περισσευ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπερισσευθησοιμηνπερισσευ·θησοιμην
2ndπερισσευθησοιοπερισσευ·θησοιο
3rdπερισσευθησοιτοπερισσευ·θησοιτο
Pl1stπερισσευθησοιμεθαπερισσευ·θησοιμεθα
2ndπερισσευθησοισθεπερισσευ·θησοισθε
3rdπερισσευθησοιντοπερισσευ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερισσευθητιπερισσευ·θητι
3rdπερισσευθητωπερισσευ·θητω
Pl1st
2ndπερισσευθητεπερισσευ·θητε
3rdπερισσευθητωσαν, περισσευθεντωνπερισσευ·θητωσαν, περισσευ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
περισσευθηναι​περισσευ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
περισσευθησεσθαι​περισσευ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευθεισαπερισσευθειςπερισσευθενπερισσευ·θεισ·απερισσευ·θει[ντ]·ςπερισσευ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπερισσευθεισανπερισσευθενταπερισσευ·θεισ·ανπερισσευ·θε[ι]ντ·α
Datπερισσευθεισῃπερισσευθεντιπερισσευ·θεισ·ῃπερισσευ·θε[ι]ντ·ι
Genπερισσευθεισηςπερισσευθεντοςπερισσευ·θεισ·ηςπερισσευ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπερισσευθεισαιπερισσευθεντεςπερισσευθενταπερισσευ·θεισ·αιπερισσευ·θε[ι]ντ·εςπερισσευ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπερισσευθεισαςπερισσευθενταςπερισσευ·θεισ·αςπερισσευ·θε[ι]ντ·ας
Datπερισσευθεισαιςπερισσευθεισι, περισσευθεισινπερισσευ·θεισ·αιςπερισσευ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπερισσευθεισωνπερισσευθεντωνπερισσευ·θεισ·ωνπερισσευ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερισσευθησομενηπερισσευθησομενεπερισσευ·θησομεν·ηπερισσευ·θησομεν·ε
Nomπερισσευθησομενοςπερισσευ·θησομεν·ος
Accπερισσευθησομενηνπερισσευθησομενονπερισσευ·θησομεν·ηνπερισσευ·θησομεν·ον
Datπερισσευθησομενῃπερισσευθησομενῳπερισσευ·θησομεν·ῃπερισσευ·θησομεν·ῳ
Genπερισσευθησομενηςπερισσευθησομενουπερισσευ·θησομεν·ηςπερισσευ·θησομεν·ου
PlVocπερισσευθησομεναιπερισσευθησομενοιπερισσευθησομεναπερισσευ·θησομεν·αιπερισσευ·θησομεν·οιπερισσευ·θησομεν·α
Nom
Accπερισσευθησομεναςπερισσευθησομενουςπερισσευ·θησομεν·αςπερισσευ·θησομεν·ους
Datπερισσευθησομεναιςπερισσευθησομενοιςπερισσευ·θησομεν·αιςπερισσευ·θησομεν·οις
Genπερισσευθησομενωνπερισσευθησομενωνπερισσευ·θησομεν·ωνπερισσευ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 06-Dec-2019 12:19:47 EST