περιποιεω • PERIPOIEW • peripoieō

Search: περιποιησασθαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιποιησασθαιπεριποιέωπερι·ποιη·σασθαι1aor mp inf
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιποιησασθαιπεριποιέωπερι·ποιη·σασθαι1aor mp inf

περι·ποιέω (περι+ποι(ε)-, περι+ποιη·σ-, περι+ποιη·σ-, -, περι+πεποιη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιωπερι·ποι(ε)·ωπεριποιουμαιπερι·ποι(ε)·ομαι
2ndπεριποιειςπερι·ποι(ε)·ειςπεριποιῃ, περιποιει, περιποιεισαιπερι·ποι(ε)·ῃ, περι·ποι(ε)·ει classical, περι·ποι(ε)·εσαι alt
3rdπεριποιειπερι·ποι(ε)·ειπεριποιειται[LXX]περι·ποι(ε)·εται
Pl1stπεριποιουμενπερι·ποι(ε)·ομενπεριποιουμεθαπερι·ποι(ε)·ομεθα
2ndπεριποιειτεπερι·ποι(ε)·ετεπεριποιεισθε[LXX]περι·ποι(ε)·εσθε
3rdπεριποιουσιν, περιποιουσιπερι·ποι(ε)·ουσι(ν)περιποιουνται[GNT]περι·ποι(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιωπερι·ποι(ε)·ωπεριποιωμαιπερι·ποι(ε)·ωμαι
2ndπεριποιῃςπερι·ποι(ε)·ῃςπεριποιῃπερι·ποι(ε)·ῃ
3rdπεριποιῃπερι·ποι(ε)·ῃπεριποιηταιπερι·ποι(ε)·ηται
Pl1stπεριποιωμενπερι·ποι(ε)·ωμενπεριποιωμεθαπερι·ποι(ε)·ωμεθα
2ndπεριποιητεπερι·ποι(ε)·ητεπεριποιησθεπερι·ποι(ε)·ησθε
3rdπεριποιωσιν, περιποιωσιπερι·ποι(ε)·ωσι(ν)περιποιωνταιπερι·ποι(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιοιμιπερι·ποι(ε)·οιμιπεριποιοιμηνπερι·ποι(ε)·οιμην
2ndπεριποιοιςπερι·ποι(ε)·οιςπεριποιοιοπερι·ποι(ε)·οιο
3rdπεριποιοιπερι·ποι(ε)·οιπεριποιοιτοπερι·ποι(ε)·οιτο
Pl1stπεριποιοιμενπερι·ποι(ε)·οιμενπεριποιοιμεθαπερι·ποι(ε)·οιμεθα
2ndπεριποιοιτεπερι·ποι(ε)·οιτεπεριποιοισθεπερι·ποι(ε)·οισθε
3rdπεριποιοιεν, περιποιοισανπερι·ποι(ε)·οιεν, περι·ποι(ε)·οισαν altπεριποιοιντοπερι·ποι(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριποιειπερι·ποι(ε)·επεριποιουπερι·ποι(ε)·ου
3rdπεριποιειτωπερι·ποι(ε)·ετωπεριποιεισθωπερι·ποι(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπεριποιειτεπερι·ποι(ε)·ετεπεριποιεισθε[LXX]περι·ποι(ε)·εσθε
3rdπεριποιειτωσαν, περιποιουντωνπερι·ποι(ε)·ετωσαν, περι·ποι(ε)·οντων classicalπεριποιεισθωσαν, περιποιεισθωνπερι·ποι(ε)·εσθωσαν, περι·ποι(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιποιειν​περι·ποι(ε)·ειν​περιποιεισθαι​περι·ποι(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιουσαπεριποιουνπερι·ποι(ε)·ουσ·απερι·ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριποιωνπερι·ποι(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριποιουσανπεριποιουνταπερι·ποι(ε)·ουσ·ανπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπεριποιουσῃπεριποιουντιπερι·ποι(ε)·ουσ·ῃπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπεριποιουσηςπεριποιουντοςπερι·ποι(ε)·ουσ·ηςπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριποιουσαιπεριποιουντεςπεριποιουνταπερι·ποι(ε)·ουσ·αιπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·εςπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριποιουσαςπεριποιουνταςπερι·ποι(ε)·ουσ·αςπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπεριποιουσαιςπεριποιουσι, περιποιουσινπερι·ποι(ε)·ουσ·αιςπερι·ποι(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριποιουσωνπεριποιουντωνπερι·ποι(ε)·ουσ·ωνπερι·ποι(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιουμενηπεριποιουμενεπερι·ποι(ε)·ομεν·ηπερι·ποι(ε)·ομεν·ε
Nomπεριποιουμενοςπερι·ποι(ε)·ομεν·ος
Accπεριποιουμενηνπεριποιουμενονπερι·ποι(ε)·ομεν·ηνπερι·ποι(ε)·ομεν·ον
Datπεριποιουμενῃπεριποιουμενῳπερι·ποι(ε)·ομεν·ῃπερι·ποι(ε)·ομεν·ῳ
Genπεριποιουμενηςπεριποιουμενουπερι·ποι(ε)·ομεν·ηςπερι·ποι(ε)·ομεν·ου
PlVocπεριποιουμεναιπεριποιουμενοιπεριποιουμεναπερι·ποι(ε)·ομεν·αιπερι·ποι(ε)·ομεν·οιπερι·ποι(ε)·ομεν·α
Nom
Accπεριποιουμεναςπεριποιουμενουςπερι·ποι(ε)·ομεν·αςπερι·ποι(ε)·ομεν·ους
Datπεριποιουμεναιςπεριποιουμενοιςπερι·ποι(ε)·ομεν·αιςπερι·ποι(ε)·ομεν·οις
Genπεριποιουμενωνπεριποιουμενωνπερι·ποι(ε)·ομεν·ωνπερι·ποι(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεποιουνπερι·ε·ποι(ε)·ονπεριεποιουμηνπερι·ε·ποι(ε)·ομην
2ndπεριεποιειςπερι·ε·ποι(ε)·εςπεριεποιουπερι·ε·ποι(ε)·ου
3rdπεριεποιειπερι·ε·ποι(ε)·επεριεποιειτοπερι·ε·ποι(ε)·ετο
Pl1stπεριεποιουμενπερι·ε·ποι(ε)·ομενπεριεποιουμεθαπερι·ε·ποι(ε)·ομεθα
2ndπεριεποιειτεπερι·ε·ποι(ε)·ετεπεριεποιεισθεπερι·ε·ποι(ε)·εσθε
3rdπεριεποιουν, περιεποιουσανπερι·ε·ποι(ε)·ον, περι·ε·ποι(ε)·οσαν altπεριεποιουντο[LXX]περι·ε·ποι(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιησωπερι·ποιη·σωπεριποιησομαιπερι·ποιη·σομαι
2ndπεριποιησειςπερι·ποιη·σειςπεριποιησῃ[LXX], περιποιησει, περιποιησεσαιπερι·ποιη·σῃ, περι·ποιη·σει classical, περι·ποιη·σεσαι alt
3rdπεριποιησειπερι·ποιη·σειπεριποιησεται[LXX]περι·ποιη·σεται
Pl1stπεριποιησομενπερι·ποιη·σομενπεριποιησομεθα[LXX]περι·ποιη·σομεθα
2ndπεριποιησετε[LXX]περι·ποιη·σετεπεριποιησεσθε[LXX]περι·ποιη·σεσθε
3rdπεριποιησουσιν, περιποιησουσιπερι·ποιη·σουσι(ν)περιποιησονται[LXX]περι·ποιη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιησοιμιπερι·ποιη·σοιμιπεριποιησοιμηνπερι·ποιη·σοιμην
2ndπεριποιησοιςπερι·ποιη·σοιςπεριποιησοιοπερι·ποιη·σοιο
3rdπεριποιησοιπερι·ποιη·σοιπεριποιησοιτοπερι·ποιη·σοιτο
Pl1stπεριποιησοιμενπερι·ποιη·σοιμενπεριποιησοιμεθαπερι·ποιη·σοιμεθα
2ndπεριποιησοιτεπερι·ποιη·σοιτεπεριποιησοισθεπερι·ποιη·σοισθε
3rdπεριποιησοιενπερι·ποιη·σοιενπεριποιησοιντοπερι·ποιη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιποιησειν​περι·ποιη·σειν​περιποιησεσθαι​περι·ποιη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιησουσαπεριποιησονπερι·ποιη·σουσ·απερι·ποιη·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριποιησωνπερι·ποιη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριποιησουσανπεριποιησονταπερι·ποιη·σουσ·ανπερι·ποιη·σο[υ]ντ·α
Datπεριποιησουσῃπεριποιησοντιπερι·ποιη·σουσ·ῃπερι·ποιη·σο[υ]ντ·ι
Genπεριποιησουσηςπεριποιησοντοςπερι·ποιη·σουσ·ηςπερι·ποιη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριποιησουσαιπεριποιησοντεςπεριποιησονταπερι·ποιη·σουσ·αιπερι·ποιη·σο[υ]ντ·εςπερι·ποιη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριποιησουσαςπεριποιησονταςπερι·ποιη·σουσ·αςπερι·ποιη·σο[υ]ντ·ας
Datπεριποιησουσαιςπεριποιησουσι, περιποιησουσινπερι·ποιη·σουσ·αιςπερι·ποιη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριποιησουσωνπεριποιησοντωνπερι·ποιη·σουσ·ωνπερι·ποιη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιησομενηπεριποιησομενεπερι·ποιη·σομεν·ηπερι·ποιη·σομεν·ε
Nomπεριποιησομενοςπερι·ποιη·σομεν·ος
Accπεριποιησομενηνπεριποιησομενονπερι·ποιη·σομεν·ηνπερι·ποιη·σομεν·ον
Datπεριποιησομενῃπεριποιησομενῳπερι·ποιη·σομεν·ῃπερι·ποιη·σομεν·ῳ
Genπεριποιησομενηςπεριποιησομενουπερι·ποιη·σομεν·ηςπερι·ποιη·σομεν·ου
PlVocπεριποιησομεναιπεριποιησομενοιπεριποιησομεναπερι·ποιη·σομεν·αιπερι·ποιη·σομεν·οιπερι·ποιη·σομεν·α
Nom
Accπεριποιησομεναςπεριποιησομενουςπερι·ποιη·σομεν·αςπερι·ποιη·σομεν·ους
Datπεριποιησομεναιςπεριποιησομενοιςπερι·ποιη·σομεν·αιςπερι·ποιη·σομεν·οις
Genπεριποιησομενωνπεριποιησομενωνπερι·ποιη·σομεν·ωνπερι·ποιη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεποιησαπερι·ε·ποιη·σαπεριεποιησαμην[LXX]περι·ε·ποιη·σαμην
2ndπεριεποιησαςπερι·ε·ποιη·σαςπεριεποιησωπερι·ε·ποιη·σω
3rdπεριεποιησεν, περιεποιησεπερι·ε·ποιη·σε(ν)περιεποιησατο[GNT][LXX]περι·ε·ποιη·σατο
Pl1stπεριεποιησαμενπερι·ε·ποιη·σαμενπεριεποιησαμεθαπερι·ε·ποιη·σαμεθα
2ndπεριεποιησατεπερι·ε·ποιη·σατεπεριεποιησασθεπερι·ε·ποιη·σασθε
3rdπεριεποιησανπερι·ε·ποιη·σανπεριεποιησαντο[LXX]περι·ε·ποιη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιησωπερι·ποιη·σωπεριποιησωμαιπερι·ποιη·σωμαι
2ndπεριποιησῃςπερι·ποιη·σῃςπεριποιησῃ[LXX]περι·ποιη·σῃ
3rdπεριποιησῃ[LXX]περι·ποιη·σῃπεριποιησηταιπερι·ποιη·σηται
Pl1stπεριποιησωμενπερι·ποιη·σωμενπεριποιησωμεθα[LXX]περι·ποιη·σωμεθα
2ndπεριποιησητεπερι·ποιη·σητεπεριποιησησθεπερι·ποιη·σησθε
3rdπεριποιησωσιν, περιποιησωσιπερι·ποιη·σωσι(ν)περιποιησωνταιπερι·ποιη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριποιησαιμιπερι·ποιη·σαιμιπεριποιησαιμηνπερι·ποιη·σαιμην
2ndπεριποιησαις, περιποιησειαςπερι·ποιη·σαις, περι·ποιη·σειας classicalπεριποιησαιοπερι·ποιη·σαιο
3rdπεριποιησαι[LXX], περιποιησειεπερι·ποιη·σαι, περι·ποιη·σειε classicalπεριποιησαιτοπερι·ποιη·σαιτο
Pl1stπεριποιησαιμενπερι·ποιη·σαιμενπεριποιησαιμεθαπερι·ποιη·σαιμεθα
2ndπεριποιησαιτεπερι·ποιη·σαιτεπεριποιησαισθεπερι·ποιη·σαισθε
3rdπεριποιησαιεν, περιποιησαισαν, περιποιησειαν, περιποιησειενπερι·ποιη·σαιεν, περι·ποιη·σαισαν alt, περι·ποιη·σειαν classical, περι·ποιη·σειεν classicalπεριποιησαιντοπερι·ποιη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριποιησονπερι·ποιη·σονπεριποιησαι[LXX]περι·ποιη·σαι
3rdπεριποιησατωπερι·ποιη·σατωπεριποιησασθωπερι·ποιη·σασθω
Pl1st
2ndπεριποιησατεπερι·ποιη·σατεπεριποιησασθε[LXX]περι·ποιη·σασθε
3rdπεριποιησατωσαν, περιποιησαντωνπερι·ποιη·σατωσαν, περι·ποιη·σαντων classicalπεριποιησασθωσαν, περιποιησασθωνπερι·ποιη·σασθωσαν, περι·ποιη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιποιησαι[LXX]​περι·ποιη·σαιπεριποιησασθαι[GNT][LXX]​περι·ποιη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιησασαπεριποιησαςπεριποιησανπερι·ποιη·σασ·απερι·ποιη·σα[ντ]·ςπερι·ποιη·σαν[τ]
Nom
Accπεριποιησασανπεριποιησανταπερι·ποιη·σασ·ανπερι·ποιη·σαντ·α
Datπεριποιησασῃπεριποιησαντι[LXX]περι·ποιη·σασ·ῃπερι·ποιη·σαντ·ι
Genπεριποιησασηςπεριποιησαντοςπερι·ποιη·σασ·ηςπερι·ποιη·σαντ·ος
PlVocπεριποιησασαιπεριποιησαντεςπεριποιησανταπερι·ποιη·σασ·αιπερι·ποιη·σαντ·εςπερι·ποιη·σαντ·α
Nom
Accπεριποιησασαςπεριποιησανταςπερι·ποιη·σασ·αςπερι·ποιη·σαντ·ας
Datπεριποιησασαιςπεριποιησασι, περιποιησασινπερι·ποιη·σασ·αιςπερι·ποιη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριποιησασωνπεριποιησαντωνπερι·ποιη·σασ·ωνπερι·ποιη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριποιησαμενηπεριποιησαμενεπερι·ποιη·σαμεν·ηπερι·ποιη·σαμεν·ε
Nomπεριποιησαμενος[LXX]περι·ποιη·σαμεν·ος
Accπεριποιησαμενηνπεριποιησαμενονπερι·ποιη·σαμεν·ηνπερι·ποιη·σαμεν·ον
Datπεριποιησαμενῃπεριποιησαμενῳπερι·ποιη·σαμεν·ῃπερι·ποιη·σαμεν·ῳ
Genπεριποιησαμενηςπεριποιησαμενουπερι·ποιη·σαμεν·ηςπερι·ποιη·σαμεν·ου
PlVocπεριποιησαμεναιπεριποιησαμενοιπεριποιησαμεναπερι·ποιη·σαμεν·αιπερι·ποιη·σαμεν·οιπερι·ποιη·σαμεν·α
Nom
Accπεριποιησαμεναςπεριποιησαμενουςπερι·ποιη·σαμεν·αςπερι·ποιη·σαμεν·ους
Datπεριποιησαμεναιςπεριποιησαμενοιςπερι·ποιη·σαμεν·αιςπερι·ποιη·σαμεν·οις
Genπεριποιησαμενωνπεριποιησαμενωνπερι·ποιη·σαμεν·ωνπερι·ποιη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεποιημαι[LXX]περι·πεποιη·μαι
2ndπεριπεποιησαιπερι·πεποιη·σαι
3rdπεριπεποιηταιπερι·πεποιη·ται
Pl1stπεριπεποιημεθαπερι·πεποιη·μεθα
2ndπεριπεποιησθεπερι·πεποιη·σθε
3rdπεριπεποιηνταιπερι·πεποιη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεποιησομαιπερι·πεποιη·σομαι
2ndπεριπεποιησῃ, περιπεποιησειπερι·πεποιη·σῃ, περι·πεποιη·σει classical
3rdπεριπεποιησεταιπερι·πεποιη·σεται
Pl1stπεριπεποιησομεθαπερι·πεποιη·σομεθα
2ndπεριπεποιησεσθεπερι·πεποιη·σεσθε
3rdπεριπεποιησονταιπερι·πεποιη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεποιησοιμηνπερι·πεποιη·σοιμην
2ndπεριπεποιησοιοπερι·πεποιη·σοιο
3rdπεριπεποιησοιτοπερι·πεποιη·σοιτο
Pl1stπεριπεποιησοιμεθαπερι·πεποιη·σοιμεθα
2ndπεριπεποιησοισθεπερι·πεποιη·σοισθε
3rdπεριπεποιησοιντοπερι·πεποιη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπεποιησοπερι·πεποιη·σο
3rdπεριπεποιησθωπερι·πεποιη·σθω
Pl1st
2ndπεριπεποιησθεπερι·πεποιη·σθε
3rdπεριπεποιησθωσαν, περιπεποιησθωνπερι·πεποιη·σθωσαν, περι·πεποιη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπεποιησθαι​περι·πεποιη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπεποιησεσθαι​περι·πεποιη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεποιημενηπεριπεποιημενεπερι·πεποιη·μεν·ηπερι·πεποιη·μεν·ε
Nomπεριπεποιημενοςπερι·πεποιη·μεν·ος
Accπεριπεποιημενηνπεριπεποιημενονπερι·πεποιη·μεν·ηνπερι·πεποιη·μεν·ον
Datπεριπεποιημενῃπεριπεποιημενῳπερι·πεποιη·μεν·ῃπερι·πεποιη·μεν·ῳ
Genπεριπεποιημενηςπεριπεποιημενουπερι·πεποιη·μεν·ηςπερι·πεποιη·μεν·ου
PlVocπεριπεποιημεναιπεριπεποιημενοιπεριπεποιημεναπερι·πεποιη·μεν·αιπερι·πεποιη·μεν·οιπερι·πεποιη·μεν·α
Nom
Accπεριπεποιημεναςπεριπεποιημενουςπερι·πεποιη·μεν·αςπερι·πεποιη·μεν·ους
Datπεριπεποιημεναιςπεριπεποιημενοιςπερι·πεποιη·μεν·αιςπερι·πεποιη·μεν·οις
Genπεριπεποιημενωνπεριπεποιημενωνπερι·πεποιη·μεν·ωνπερι·πεποιη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπεποιημηνπερι·ε·πεποιη·μην
2ndπεριεπεποιησοπερι·ε·πεποιη·σο
3rdπεριεπεποιητοπερι·ε·πεποιη·το
Pl1stπεριεπεποιημεθαπερι·ε·πεποιη·μεθα
2ndπεριεπεποιησθεπερι·ε·πεποιη·σθε
3rdπεριεπεποιηντοπερι·ε·πεποιη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεποιημηνπερι·[ε]·πεποιη·μην
2ndπεριπεποιησοπερι·[ε]·πεποιη·σο
3rdπεριπεποιητοπερι·[ε]·πεποιη·το
Pl1stπεριπεποιημεθαπερι·[ε]·πεποιη·μεθα
2ndπεριπεποιησθεπερι·[ε]·πεποιη·σθε
3rdπεριπεποιηντοπερι·[ε]·πεποιη·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 09-Jul-2020 23:00:02 EDT