περιπατεω • PERIPATEW • peripateō

Search: περιπατουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιπατουσιν; περιπατουσιν; περιπατουσινπεριπατέωπερι·πατ(ε)·ουσι(ν); περι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν); περι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ind 3rd pl; pres act ptcp mas dat pl; pres act ptcp neu dat pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιπατουσινπεριπατέωπερι·πατ(ε)·ουσι(ν)pres act ind 3rd pl
περιπατουσινπεριπατέωπερι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp mas dat pl
περιπατουσινπεριπατέωπερι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)pres act ptcp neu dat pl

περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατω[LXX]περι·πατ(ε)·ωπεριπατουμαιπερι·πατ(ε)·ομαι
2ndπεριπατεις[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ειςπεριπατῃ[GNT], περιπατει[GNT][LXX], περιπατεισαιπερι·πατ(ε)·ῃ, περι·πατ(ε)·ει classical, περι·πατ(ε)·εσαι alt
3rdπεριπατει[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ειπεριπατειταιπερι·πατ(ε)·εται
Pl1stπεριπατουμεν[GNT]περι·πατ(ε)·ομενπεριπατουμεθαπερι·πατ(ε)·ομεθα
2ndπεριπατειτε[GNT]περι·πατ(ε)·ετεπεριπατεισθεπερι·πατ(ε)·εσθε
3rdπεριπατουσιν[GNT][LXX], περιπατουσιπερι·πατ(ε)·ουσι(ν), περι·πατ(ε)·ουσι(ν)περιπατουνταιπερι·πατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατω[LXX]περι·πατ(ε)·ωπεριπατωμαιπερι·πατ(ε)·ωμαι
2ndπεριπατῃς[LXX]περι·πατ(ε)·ῃςπεριπατῃ[GNT]περι·πατ(ε)·ῃ
3rdπεριπατῃ[GNT]περι·πατ(ε)·ῃπεριπατηταιπερι·πατ(ε)·ηται
Pl1stπεριπατωμεν[GNT]περι·πατ(ε)·ωμενπεριπατωμεθαπερι·πατ(ε)·ωμεθα
2ndπεριπατητε[GNT]περι·πατ(ε)·ητεπεριπατησθεπερι·πατ(ε)·ησθε
3rdπεριπατωσιν, περιπατωσιπερι·πατ(ε)·ωσι(ν)περιπατωνταιπερι·πατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατοιμιπερι·πατ(ε)·οιμιπεριπατοιμηνπερι·πατ(ε)·οιμην
2ndπεριπατοις[LXX]περι·πατ(ε)·οιςπεριπατοιοπερι·πατ(ε)·οιο
3rdπεριπατοι[LXX]περι·πατ(ε)·οιπεριπατοιτοπερι·πατ(ε)·οιτο
Pl1stπεριπατοιμενπερι·πατ(ε)·οιμενπεριπατοιμεθαπερι·πατ(ε)·οιμεθα
2ndπεριπατοιτεπερι·πατ(ε)·οιτεπεριπατοισθεπερι·πατ(ε)·οισθε
3rdπεριπατοιεν, περιπατοισανπερι·πατ(ε)·οιεν, περι·πατ(ε)·οισαν altπεριπατοιντοπερι·πατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπατει[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·επεριπατου[LXX]περι·πατ(ε)·ου
3rdπεριπατειτω[GNT]περι·πατ(ε)·ετωπεριπατεισθωπερι·πατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπεριπατειτε[GNT]περι·πατ(ε)·ετεπεριπατεισθεπερι·πατ(ε)·εσθε
3rdπεριπατειτωσαν, περιπατουντων[LXX]περι·πατ(ε)·ετωσαν, περι·πατ(ε)·οντων classicalπεριπατεισθωσαν, περιπατεισθωνπερι·πατ(ε)·εσθωσαν, περι·πατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπατειν[GNT]​περι·πατ(ε)·εινπεριπατεισθαι​περι·πατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατουσαπεριπατουνπερι·πατ(ε)·ουσ·απερι·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριπατων[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριπατουσαν[LXX]περιπατουντα[GNT]περι·πατ(ε)·ουσ·ανπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπεριπατουσῃπεριπατουντι[GNT]περι·πατ(ε)·ουσ·ῃπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπεριπατουσηςπεριπατουντος[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ουσ·ηςπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριπατουσαιπεριπατουντες[GNT]περιπατουντα[GNT]περι·πατ(ε)·ουσ·αιπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·εςπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριπατουσαςπεριπατουντας[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ουσ·αςπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπεριπατουσαιςπεριπατουσι, περιπατουσιν[GNT][LXX]περι·πατ(ε)·ουσ·αιςπερι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), περι·πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριπατουσωνπεριπατουντων[LXX]περι·πατ(ε)·ουσ·ωνπερι·πατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατουμενηπεριπατουμενεπερι·πατ(ε)·ομεν·ηπερι·πατ(ε)·ομεν·ε
Nomπεριπατουμενοςπερι·πατ(ε)·ομεν·ος
Accπεριπατουμενηνπεριπατουμενονπερι·πατ(ε)·ομεν·ηνπερι·πατ(ε)·ομεν·ον
Datπεριπατουμενῃπεριπατουμενῳπερι·πατ(ε)·ομεν·ῃπερι·πατ(ε)·ομεν·ῳ
Genπεριπατουμενηςπεριπατουμενουπερι·πατ(ε)·ομεν·ηςπερι·πατ(ε)·ομεν·ου
PlVocπεριπατουμεναιπεριπατουμενοιπεριπατουμεναπερι·πατ(ε)·ομεν·αιπερι·πατ(ε)·ομεν·οιπερι·πατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπεριπατουμεναςπεριπατουμενουςπερι·πατ(ε)·ομεν·αςπερι·πατ(ε)·ομεν·ους
Datπεριπατουμεναιςπεριπατουμενοιςπερι·πατ(ε)·ομεν·αιςπερι·πατ(ε)·ομεν·οις
Genπεριπατουμενωνπεριπατουμενωνπερι·πατ(ε)·ομεν·ωνπερι·πατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπατουν[GNT][LXX]περι·ε·πατ(ε)·ονπεριεπατουμηνπερι·ε·πατ(ε)·ομην
2ndπεριεπατεις[GNT]περι·ε·πατ(ε)·εςπεριεπατουπερι·ε·πατ(ε)·ου
3rdπεριεπατει[GNT][LXX]περι·ε·πατ(ε)·επεριεπατειτοπερι·ε·πατ(ε)·ετο
Pl1stπεριεπατουμεν[LXX]περι·ε·πατ(ε)·ομενπεριεπατουμεθαπερι·ε·πατ(ε)·ομεθα
2ndπεριεπατειτεπερι·ε·πατ(ε)·ετεπεριεπατεισθεπερι·ε·πατ(ε)·εσθε
3rdπεριεπατουν[GNT][LXX], περιεπατουσανπερι·ε·πατ(ε)·ον, περι·ε·πατ(ε)·οσαν altπεριεπατουντοπερι·ε·πατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατησωπερι·πατη·σωπεριπατησομαιπερι·πατη·σομαι
2ndπεριπατησεις[LXX]περι·πατη·σειςπεριπατησῃ[GNT][LXX], περιπατησει[LXX], περιπατησεσαιπερι·πατη·σῃ, περι·πατη·σει classical, περι·πατη·σεσαι alt
3rdπεριπατησει[LXX]περι·πατη·σειπεριπατησεταιπερι·πατη·σεται
Pl1stπεριπατησομενπερι·πατη·σομενπεριπατησομεθαπερι·πατη·σομεθα
2ndπεριπατησετεπερι·πατη·σετεπεριπατησεσθεπερι·πατη·σεσθε
3rdπεριπατησουσιν[GNT][LXX], περιπατησουσιπερι·πατη·σουσι(ν), περι·πατη·σουσι(ν)περιπατησονταιπερι·πατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατησοιμιπερι·πατη·σοιμιπεριπατησοιμηνπερι·πατη·σοιμην
2ndπεριπατησοιςπερι·πατη·σοιςπεριπατησοιοπερι·πατη·σοιο
3rdπεριπατησοιπερι·πατη·σοιπεριπατησοιτοπερι·πατη·σοιτο
Pl1stπεριπατησοιμενπερι·πατη·σοιμενπεριπατησοιμεθαπερι·πατη·σοιμεθα
2ndπεριπατησοιτεπερι·πατη·σοιτεπεριπατησοισθεπερι·πατη·σοισθε
3rdπεριπατησοιενπερι·πατη·σοιενπεριπατησοιντοπερι·πατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπατησειν​περι·πατη·σειν​περιπατησεσθαι​περι·πατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατησουσαπεριπατησονπερι·πατη·σουσ·απερι·πατη·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριπατησωνπερι·πατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριπατησουσανπεριπατησονταπερι·πατη·σουσ·ανπερι·πατη·σο[υ]ντ·α
Datπεριπατησουσῃπεριπατησοντιπερι·πατη·σουσ·ῃπερι·πατη·σο[υ]ντ·ι
Genπεριπατησουσηςπεριπατησοντοςπερι·πατη·σουσ·ηςπερι·πατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριπατησουσαιπεριπατησοντεςπεριπατησονταπερι·πατη·σουσ·αιπερι·πατη·σο[υ]ντ·εςπερι·πατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριπατησουσαςπεριπατησονταςπερι·πατη·σουσ·αςπερι·πατη·σο[υ]ντ·ας
Datπεριπατησουσαιςπεριπατησουσι, περιπατησουσιν[GNT][LXX]περι·πατη·σουσ·αιςπερι·πατη·σου[ντ]·σι(ν), περι·πατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριπατησουσωνπεριπατησοντωνπερι·πατη·σουσ·ωνπερι·πατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατησομενηπεριπατησομενεπερι·πατη·σομεν·ηπερι·πατη·σομεν·ε
Nomπεριπατησομενοςπερι·πατη·σομεν·ος
Accπεριπατησομενηνπεριπατησομενονπερι·πατη·σομεν·ηνπερι·πατη·σομεν·ον
Datπεριπατησομενῃπεριπατησομενῳπερι·πατη·σομεν·ῃπερι·πατη·σομεν·ῳ
Genπεριπατησομενηςπεριπατησομενουπερι·πατη·σομεν·ηςπερι·πατη·σομεν·ου
PlVocπεριπατησομεναιπεριπατησομενοιπεριπατησομεναπερι·πατη·σομεν·αιπερι·πατη·σομεν·οιπερι·πατη·σομεν·α
Nom
Accπεριπατησομεναςπεριπατησομενουςπερι·πατη·σομεν·αςπερι·πατη·σομεν·ους
Datπεριπατησομεναιςπεριπατησομενοιςπερι·πατη·σομεν·αιςπερι·πατη·σομεν·οις
Genπεριπατησομενωνπεριπατησομενωνπερι·πατη·σομεν·ωνπερι·πατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπατησα[LXX]περι·ε·πατη·σαπεριεπατησαμηνπερι·ε·πατη·σαμην
2ndπεριεπατησας[LXX]περι·ε·πατη·σαςπεριεπατησωπερι·ε·πατη·σω
3rdπεριεπατησεν[GNT], περιεπατησεπερι·ε·πατη·σε(ν), περι·ε·πατη·σε(ν)περιεπατησατοπερι·ε·πατη·σατο
Pl1stπεριεπατησαμεν[GNT]περι·ε·πατη·σαμενπεριεπατησαμεθαπερι·ε·πατη·σαμεθα
2ndπεριεπατησατε[GNT]περι·ε·πατη·σατεπεριεπατησασθεπερι·ε·πατη·σασθε
3rdπεριεπατησαν[LXX]περι·ε·πατη·σανπεριεπατησαντοπερι·ε·πατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατησωπερι·πατη·σωπεριπατησωμαιπερι·πατη·σωμαι
2ndπεριπατησῃςπερι·πατη·σῃςπεριπατησῃ[GNT][LXX]περι·πατη·σῃ
3rdπεριπατησῃ[GNT][LXX]περι·πατη·σῃπεριπατησηταιπερι·πατη·σηται
Pl1stπεριπατησωμεν[GNT]περι·πατη·σωμενπεριπατησωμεθαπερι·πατη·σωμεθα
2ndπεριπατησητεπερι·πατη·σητεπεριπατησησθεπερι·πατη·σησθε
3rdπεριπατησωσιν, περιπατησωσιπερι·πατη·σωσι(ν)περιπατησωνταιπερι·πατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπατησαιμιπερι·πατη·σαιμιπεριπατησαιμηνπερι·πατη·σαιμην
2ndπεριπατησαις, περιπατησειαςπερι·πατη·σαις, περι·πατη·σειας classicalπεριπατησαιοπερι·πατη·σαιο
3rdπεριπατησαι[GNT], περιπατησειεπερι·πατη·σαι, περι·πατη·σειε classicalπεριπατησαιτοπερι·πατη·σαιτο
Pl1stπεριπατησαιμενπερι·πατη·σαιμενπεριπατησαιμεθαπερι·πατη·σαιμεθα
2ndπεριπατησαιτεπερι·πατη·σαιτεπεριπατησαισθεπερι·πατη·σαισθε
3rdπεριπατησαιεν, περιπατησαισαν[LXX], περιπατησειαν, περιπατησειενπερι·πατη·σαιεν, περι·πατη·σαισαν alt, περι·πατη·σειαν classical, περι·πατη·σειεν classicalπεριπατησαιντοπερι·πατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπατησονπερι·πατη·σονπεριπατησαι[GNT]περι·πατη·σαι
3rdπεριπατησατωπερι·πατη·σατωπεριπατησασθωπερι·πατη·σασθω
Pl1st
2ndπεριπατησατεπερι·πατη·σατεπεριπατησασθεπερι·πατη·σασθε
3rdπεριπατησατωσαν, περιπατησαντωνπερι·πατη·σατωσαν, περι·πατη·σαντων classicalπεριπατησασθωσαν, περιπατησασθωνπερι·πατη·σασθωσαν, περι·πατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπατησαι[GNT]​περι·πατη·σαιπεριπατησασθαι​περι·πατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατησασαπεριπατησας[LXX]περιπατησανπερι·πατη·σασ·απερι·πατη·σα[ντ]·ςπερι·πατη·σαν[τ]
Nom
Accπεριπατησασανπεριπατησανταπερι·πατη·σασ·ανπερι·πατη·σαντ·α
Datπεριπατησασῃπεριπατησαντιπερι·πατη·σασ·ῃπερι·πατη·σαντ·ι
Genπεριπατησασηςπεριπατησαντοςπερι·πατη·σασ·ηςπερι·πατη·σαντ·ος
PlVocπεριπατησασαιπεριπατησαντες[GNT]περιπατησανταπερι·πατη·σασ·αιπερι·πατη·σαντ·εςπερι·πατη·σαντ·α
Nom
Accπεριπατησασαςπεριπατησανταςπερι·πατη·σασ·αςπερι·πατη·σαντ·ας
Datπεριπατησασαιςπεριπατησασι, περιπατησασινπερι·πατη·σασ·αιςπερι·πατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριπατησασωνπεριπατησαντωνπερι·πατη·σασ·ωνπερι·πατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπατησαμενηπεριπατησαμενεπερι·πατη·σαμεν·ηπερι·πατη·σαμεν·ε
Nomπεριπατησαμενοςπερι·πατη·σαμεν·ος
Accπεριπατησαμενηνπεριπατησαμενονπερι·πατη·σαμεν·ηνπερι·πατη·σαμεν·ον
Datπεριπατησαμενῃπεριπατησαμενῳπερι·πατη·σαμεν·ῃπερι·πατη·σαμεν·ῳ
Genπεριπατησαμενηςπεριπατησαμενουπερι·πατη·σαμεν·ηςπερι·πατη·σαμεν·ου
PlVocπεριπατησαμεναιπεριπατησαμενοιπεριπατησαμεναπερι·πατη·σαμεν·αιπερι·πατη·σαμεν·οιπερι·πατη·σαμεν·α
Nom
Accπεριπατησαμεναςπεριπατησαμενουςπερι·πατη·σαμεν·αςπερι·πατη·σαμεν·ους
Datπεριπατησαμεναιςπεριπατησαμενοιςπερι·πατη·σαμεν·αιςπερι·πατη·σαμεν·οις
Genπεριπατησαμενωνπεριπατησαμενωνπερι·πατη·σαμεν·ωνπερι·πατη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεπατηκαπερι·πεπατη·κα
2ndπεριπεπατηκας, περιπεπατηκεςπερι·πεπατη·κας, περι·πεπατη·κες alt
3rdπεριπεπατηκεν, περιπεπατηκεπερι·πεπατη·κε(ν)
Pl1stπεριπεπατηκαμενπερι·πεπατη·καμεν
2ndπεριπεπατηκατεπερι·πεπατη·κατε
3rdπεριπεπατηκασιν, περιπεπατηκασι, περιπεπατηκανπερι·πεπατη·κασι(ν), περι·πεπατη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεπατηκωπερι·πεπατη·κω
2ndπεριπεπατηκῃςπερι·πεπατη·κῃς
3rdπεριπεπατηκῃπερι·πεπατη·κῃ
Pl1stπεριπεπατηκωμενπερι·πεπατη·κωμεν
2ndπεριπεπατηκητεπερι·πεπατη·κητε
3rdπεριπεπατηκωσιν, περιπεπατηκωσιπερι·πεπατη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεπατηκοιμι, περιπεπατηκοιηνπερι·πεπατη·κοιμι, περι·πεπατη·κοιην classical
2ndπεριπεπατηκοις, περιπεπατηκοιηςπερι·πεπατη·κοις, περι·πεπατη·κοιης classical
3rdπεριπεπατηκοι, περιπεπατηκοιηπερι·πεπατη·κοι, περι·πεπατη·κοιη classical
Pl1stπεριπεπατηκοιμενπερι·πεπατη·κοιμεν
2ndπεριπεπατηκοιτεπερι·πεπατη·κοιτε
3rdπεριπεπατηκοιενπερι·πεπατη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριπεπατηκεπερι·πεπατη·κε
3rdπεριπεπατηκετωπερι·πεπατη·κετω
Pl1st
2ndπεριπεπατηκετεπερι·πεπατη·κετε
3rdπεριπεπατηκετωσανπερι·πεπατη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιπεπατηκεναι​περι·πεπατη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριπεπατηκυιαπεριπεπατηκοςπερι·πεπατη·κυι·απερι·πεπατη·κο[τ]·ς
Nomπεριπεπατηκωςπερι·πεπατη·κο[τ]·^ς
Accπεριπεπατηκυιανπεριπεπατηκοταπερι·πεπατη·κυι·ανπερι·πεπατη·κοτ·α
Datπεριπεπατηκυιᾳπεριπεπατηκοτιπερι·πεπατη·κυι·ᾳπερι·πεπατη·κοτ·ι
Genπεριπεπατηκυιαςπεριπεπατηκοτοςπερι·πεπατη·κυι·αςπερι·πεπατη·κοτ·ος
PlVocπεριπεπατηκυιαιπεριπεπατηκοτεςπεριπεπατηκοταπερι·πεπατη·κυι·αιπερι·πεπατη·κοτ·εςπερι·πεπατη·κοτ·α
Nom
Accπεριπεπατηκυιαςπεριπεπατηκοταςπερι·πεπατη·κυι·αςπερι·πεπατη·κοτ·ας
Datπεριπεπατηκυιαιςπεριπεπατηκοσι, περιπεπατηκοσινπερι·πεπατη·κυι·αιςπερι·πεπατη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεριπεπατηκυιωνπεριπεπατηκοτωνπερι·πεπατη·κυι·ωνπερι·πεπατη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεπεπατηκειν, περιεπεπατηκηπερι·ε·πεπατη·κειν, περι·ε·πεπατη·κη classical
2ndπεριεπεπατηκεις, περιεπεπατηκηςπερι·ε·πεπατη·κεις, περι·ε·πεπατη·κης classical
3rdπεριεπεπατηκειπερι·ε·πεπατη·κει
Pl1stπεριεπεπατηκειμεν, περιεπεπατηκεμενπερι·ε·πεπατη·κειμεν, περι·ε·πεπατη·κεμεν classical
2ndπεριεπεπατηκειτε, περιεπεπατηκετεπερι·ε·πεπατη·κειτε, περι·ε·πεπατη·κετε classical
3rdπεριεπεπατηκεισαν, περιεπεπατηκεσανπερι·ε·πεπατη·κεισαν, περι·ε·πεπατη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριπεπατηκειν, περιπεπατηκηπερι·[ε]·πεπατη·κειν, περι·[ε]·πεπατη·κη classical
2ndπεριπεπατηκεις, περιπεπατηκηςπερι·[ε]·πεπατη·κεις, περι·[ε]·πεπατη·κης classical
3rdπεριπεπατηκει[GNT]περι·[ε]·πεπατη·κει
Pl1stπεριπεπατηκειμεν, περιπεπατηκεμενπερι·[ε]·πεπατη·κειμεν, περι·[ε]·πεπατη·κεμεν classical
2ndπεριπεπατηκειτε, περιπεπατηκετεπερι·[ε]·πεπατη·κειτε, περι·[ε]·πεπατη·κετε classical
3rdπεριπεπατηκεισαν, περιπεπατηκεσανπερι·[ε]·πεπατη·κεισαν, περι·[ε]·πεπατη·κεσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 20-Jan-2020 00:38:36 EST