περικυκλοω • PERIKUKLOW • perikukloō

Search: περικυκλωσουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικυκλωσουσιν; περικυκλωσουσιν; περικυκλωσουσινπερικυκλόωπερι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν); περι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν); περι·κυκλω·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περικυκλωσουσινπερικυκλόωπερι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
περικυκλωσουσινπερικυκλόωπερι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
περικυκλωσουσινπερικυκλόωπερι·κυκλω·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

περι·κυκλόω (περι+κυκλ(ο)-, περι+κυκλω·σ-, περι+κυκλω·σ-, -, περι+κεκυκλω-, περι+κυκλω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωπερι·κυκλ(ο)·ωπερικυκλουμαιπερι·κυκλ(ο)·ομαι
2ndπερικυκλοιςπερι·κυκλ(ο)·ειςπερικυκλοι, περικυκλουσαιπερι·κυκλ(ο)·ῃ, περι·κυκλ(ο)·ει classical, περι·κυκλ(ο)·εσαι alt
3rdπερικυκλοιπερι·κυκλ(ο)·ειπερικυκλουταιπερι·κυκλ(ο)·εται
Pl1stπερικυκλουμενπερι·κυκλ(ο)·ομενπερικυκλουμεθαπερι·κυκλ(ο)·ομεθα
2ndπερικυκλουτεπερι·κυκλ(ο)·ετεπερικυκλουσθεπερι·κυκλ(ο)·εσθε
3rdπερικυκλουσιν, περικυκλουσιπερι·κυκλ(ο)·ουσι(ν)περικυκλουνταιπερι·κυκλ(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωπερι·κυκλ(ο)·ωπερικυκλωμαιπερι·κυκλ(ο)·ωμαι
2ndπερικυκλοιςπερι·κυκλ(ο)·ῃςπερικυκλοιπερι·κυκλ(ο)·ῃ
3rdπερικυκλοιπερι·κυκλ(ο)·ῃπερικυκλωταιπερι·κυκλ(ο)·ηται
Pl1stπερικυκλωμενπερι·κυκλ(ο)·ωμενπερικυκλωμεθαπερι·κυκλ(ο)·ωμεθα
2ndπερικυκλωτεπερι·κυκλ(ο)·ητεπερικυκλωσθεπερι·κυκλ(ο)·ησθε
3rdπερικυκλωσιν, περικυκλωσιπερι·κυκλ(ο)·ωσι(ν)περικυκλωνταιπερι·κυκλ(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλοιμιπερι·κυκλ(ο)·οιμιπερικυκλοιμηνπερι·κυκλ(ο)·οιμην
2ndπερικυκλοιςπερι·κυκλ(ο)·οιςπερικυκλοιοπερι·κυκλ(ο)·οιο
3rdπερικυκλοιπερι·κυκλ(ο)·οιπερικυκλοιτοπερι·κυκλ(ο)·οιτο
Pl1stπερικυκλοιμενπερι·κυκλ(ο)·οιμενπερικυκλοιμεθαπερι·κυκλ(ο)·οιμεθα
2ndπερικυκλοιτεπερι·κυκλ(ο)·οιτεπερικυκλοισθεπερι·κυκλ(ο)·οισθε
3rdπερικυκλοιεν, περικυκλοισανπερι·κυκλ(ο)·οιεν, περι·κυκλ(ο)·οισαν altπερικυκλοιντοπερι·κυκλ(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικυκλουπερι·κυκλ(ο)·επερικυκλουπερι·κυκλ(ο)·ου
3rdπερικυκλουτωπερι·κυκλ(ο)·ετωπερικυκλουσθωπερι·κυκλ(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπερικυκλουτεπερι·κυκλ(ο)·ετεπερικυκλουσθεπερι·κυκλ(ο)·εσθε
3rdπερικυκλουτωσαν, περικυκλουντωνπερι·κυκλ(ο)·ετωσαν, περι·κυκλ(ο)·οντων classicalπερικυκλουσθωσαν, περικυκλουσθωνπερι·κυκλ(ο)·εσθωσαν, περι·κυκλ(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικυκλουν​περι·κυκλ(ο)·ειν​περικυκλουσθαι​περι·κυκλ(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλουσαπερικυκλουνπερι·κυκλ(ο)·ουσ·απερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπερικυκλωνπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπερικυκλουσανπερικυκλουνταπερι·κυκλ(ο)·ουσ·ανπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπερικυκλουσῃπερικυκλουντιπερι·κυκλ(ο)·ουσ·ῃπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπερικυκλουσηςπερικυκλουντοςπερι·κυκλ(ο)·ουσ·ηςπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπερικυκλουσαιπερικυκλουντεςπερικυκλουνταπερι·κυκλ(ο)·ουσ·αιπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·εςπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπερικυκλουσαςπερικυκλουνταςπερι·κυκλ(ο)·ουσ·αςπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datπερικυκλουσαιςπερικυκλουσι, περικυκλουσινπερι·κυκλ(ο)·ουσ·αιςπερι·κυκλ(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπερικυκλουσωνπερικυκλουντωνπερι·κυκλ(ο)·ουσ·ωνπερι·κυκλ(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλουμενηπερικυκλουμενεπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ηπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ε
Nomπερικυκλουμενοςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ος
Accπερικυκλουμενηνπερικυκλουμενονπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ηνπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ον
Datπερικυκλουμενῃπερικυκλουμενῳπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ῃπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ῳ
Genπερικυκλουμενηςπερικυκλουμενουπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ηςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ου
PlVocπερικυκλουμεναιπερικυκλουμενοιπερικυκλουμεναπερι·κυκλ(ο)·ομεν·αιπερι·κυκλ(ο)·ομεν·οιπερι·κυκλ(ο)·ομεν·α
Nom
Accπερικυκλουμεναςπερικυκλουμενουςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·αςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ους
Datπερικυκλουμεναιςπερικυκλουμενοιςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·αιςπερι·κυκλ(ο)·ομεν·οις
Genπερικυκλουμενωνπερικυκλουμενωνπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ωνπερι·κυκλ(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκυκλουνπερι·ε·κυκλ(ο)·ονπεριεκυκλουμηνπερι·ε·κυκλ(ο)·ομην
2ndπεριεκυκλουςπερι·ε·κυκλ(ο)·εςπεριεκυκλου[LXX]περι·ε·κυκλ(ο)·ου
3rdπεριεκυκλου[LXX]περι·ε·κυκλ(ο)·επεριεκυκλουτοπερι·ε·κυκλ(ο)·ετο
Pl1stπεριεκυκλουμενπερι·ε·κυκλ(ο)·ομενπεριεκυκλουμεθαπερι·ε·κυκλ(ο)·ομεθα
2ndπεριεκυκλουτεπερι·ε·κυκλ(ο)·ετεπεριεκυκλουσθεπερι·ε·κυκλ(ο)·εσθε
3rdπεριεκυκλουν, περιεκυκλουσανπερι·ε·κυκλ(ο)·ον, περι·ε·κυκλ(ο)·οσαν altπεριεκυκλουντοπερι·ε·κυκλ(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωσωπερι·κυκλω·σωπερικυκλωσομαιπερι·κυκλω·σομαι
2ndπερικυκλωσειςπερι·κυκλω·σειςπερικυκλωσῃ, περικυκλωσει, περικυκλωσεσαιπερι·κυκλω·σῃ, περι·κυκλω·σει classical, περι·κυκλω·σεσαι alt
3rdπερικυκλωσειπερι·κυκλω·σειπερικυκλωσεταιπερι·κυκλω·σεται
Pl1stπερικυκλωσομενπερι·κυκλω·σομενπερικυκλωσομεθαπερι·κυκλω·σομεθα
2ndπερικυκλωσετεπερι·κυκλω·σετεπερικυκλωσεσθεπερι·κυκλω·σεσθε
3rdπερικυκλωσουσιν[GNT][LXX], περικυκλωσουσιπερι·κυκλω·σουσι(ν), περι·κυκλω·σουσι(ν)περικυκλωσονταιπερι·κυκλω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωσοιμιπερι·κυκλω·σοιμιπερικυκλωσοιμηνπερι·κυκλω·σοιμην
2ndπερικυκλωσοιςπερι·κυκλω·σοιςπερικυκλωσοιοπερι·κυκλω·σοιο
3rdπερικυκλωσοιπερι·κυκλω·σοιπερικυκλωσοιτοπερι·κυκλω·σοιτο
Pl1stπερικυκλωσοιμενπερι·κυκλω·σοιμενπερικυκλωσοιμεθαπερι·κυκλω·σοιμεθα
2ndπερικυκλωσοιτεπερι·κυκλω·σοιτεπερικυκλωσοισθεπερι·κυκλω·σοισθε
3rdπερικυκλωσοιενπερι·κυκλω·σοιενπερικυκλωσοιντοπερι·κυκλω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικυκλωσειν​περι·κυκλω·σειν​περικυκλωσεσθαι​περι·κυκλω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωσουσαπερικυκλωσονπερι·κυκλω·σουσ·απερι·κυκλω·σο[υ]ν[τ]
Nomπερικυκλωσωνπερι·κυκλω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπερικυκλωσουσανπερικυκλωσονταπερι·κυκλω·σουσ·ανπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·α
Datπερικυκλωσουσῃπερικυκλωσοντιπερι·κυκλω·σουσ·ῃπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·ι
Genπερικυκλωσουσηςπερικυκλωσοντοςπερι·κυκλω·σουσ·ηςπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπερικυκλωσουσαιπερικυκλωσοντεςπερικυκλωσονταπερι·κυκλω·σουσ·αιπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·εςπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπερικυκλωσουσαςπερικυκλωσονταςπερι·κυκλω·σουσ·αςπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·ας
Datπερικυκλωσουσαιςπερικυκλωσουσι, περικυκλωσουσιν[GNT][LXX]περι·κυκλω·σουσ·αιςπερι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν), περι·κυκλω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπερικυκλωσουσωνπερικυκλωσοντωνπερι·κυκλω·σουσ·ωνπερι·κυκλω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωσομενηπερικυκλωσομενεπερι·κυκλω·σομεν·ηπερι·κυκλω·σομεν·ε
Nomπερικυκλωσομενοςπερι·κυκλω·σομεν·ος
Accπερικυκλωσομενηνπερικυκλωσομενονπερι·κυκλω·σομεν·ηνπερι·κυκλω·σομεν·ον
Datπερικυκλωσομενῃπερικυκλωσομενῳπερι·κυκλω·σομεν·ῃπερι·κυκλω·σομεν·ῳ
Genπερικυκλωσομενηςπερικυκλωσομενουπερι·κυκλω·σομεν·ηςπερι·κυκλω·σομεν·ου
PlVocπερικυκλωσομεναιπερικυκλωσομενοιπερικυκλωσομεναπερι·κυκλω·σομεν·αιπερι·κυκλω·σομεν·οιπερι·κυκλω·σομεν·α
Nom
Accπερικυκλωσομεναςπερικυκλωσομενουςπερι·κυκλω·σομεν·αςπερι·κυκλω·σομεν·ους
Datπερικυκλωσομεναιςπερικυκλωσομενοιςπερι·κυκλω·σομεν·αιςπερι·κυκλω·σομεν·οις
Genπερικυκλωσομενωνπερικυκλωσομενωνπερι·κυκλω·σομεν·ωνπερι·κυκλω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκυκλωσαπερι·ε·κυκλω·σαπεριεκυκλωσαμηνπερι·ε·κυκλω·σαμην
2ndπεριεκυκλωσαςπερι·ε·κυκλω·σαςπεριεκυκλωσωπερι·ε·κυκλω·σω
3rdπεριεκυκλωσεν, περιεκυκλωσε[LXX]περι·ε·κυκλω·σε(ν), περι·ε·κυκλω·σε(ν)περιεκυκλωσατοπερι·ε·κυκλω·σατο
Pl1stπεριεκυκλωσαμενπερι·ε·κυκλω·σαμενπεριεκυκλωσαμεθαπερι·ε·κυκλω·σαμεθα
2ndπεριεκυκλωσατεπερι·ε·κυκλω·σατεπεριεκυκλωσασθεπερι·ε·κυκλω·σασθε
3rdπεριεκυκλωσαν[LXX]περι·ε·κυκλω·σανπεριεκυκλωσαντοπερι·ε·κυκλω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωσωπερι·κυκλω·σωπερικυκλωσωμαιπερι·κυκλω·σωμαι
2ndπερικυκλωσῃςπερι·κυκλω·σῃςπερικυκλωσῃπερι·κυκλω·σῃ
3rdπερικυκλωσῃπερι·κυκλω·σῃπερικυκλωσηταιπερι·κυκλω·σηται
Pl1stπερικυκλωσωμενπερι·κυκλω·σωμενπερικυκλωσωμεθαπερι·κυκλω·σωμεθα
2ndπερικυκλωσητεπερι·κυκλω·σητεπερικυκλωσησθεπερι·κυκλω·σησθε
3rdπερικυκλωσωσιν, περικυκλωσωσιπερι·κυκλω·σωσι(ν)περικυκλωσωνταιπερι·κυκλω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωσαιμιπερι·κυκλω·σαιμιπερικυκλωσαιμηνπερι·κυκλω·σαιμην
2ndπερικυκλωσαις, περικυκλωσειαςπερι·κυκλω·σαις, περι·κυκλω·σειας classicalπερικυκλωσαιοπερι·κυκλω·σαιο
3rdπερικυκλωσαι, περικυκλωσειεπερι·κυκλω·σαι, περι·κυκλω·σειε classicalπερικυκλωσαιτοπερι·κυκλω·σαιτο
Pl1stπερικυκλωσαιμενπερι·κυκλω·σαιμενπερικυκλωσαιμεθαπερι·κυκλω·σαιμεθα
2ndπερικυκλωσαιτεπερι·κυκλω·σαιτεπερικυκλωσαισθεπερι·κυκλω·σαισθε
3rdπερικυκλωσαιεν, περικυκλωσαισαν, περικυκλωσειαν, περικυκλωσειενπερι·κυκλω·σαιεν, περι·κυκλω·σαισαν alt, περι·κυκλω·σειαν classical, περι·κυκλω·σειεν classicalπερικυκλωσαιντοπερι·κυκλω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικυκλωσονπερι·κυκλω·σονπερικυκλωσαιπερι·κυκλω·σαι
3rdπερικυκλωσατωπερι·κυκλω·σατωπερικυκλωσασθωπερι·κυκλω·σασθω
Pl1st
2ndπερικυκλωσατεπερι·κυκλω·σατεπερικυκλωσασθεπερι·κυκλω·σασθε
3rdπερικυκλωσατωσαν, περικυκλωσαντωνπερι·κυκλω·σατωσαν, περι·κυκλω·σαντων classicalπερικυκλωσασθωσαν, περικυκλωσασθωνπερι·κυκλω·σασθωσαν, περι·κυκλω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικυκλωσαι​περι·κυκλω·σαι​περικυκλωσασθαι​περι·κυκλω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωσασαπερικυκλωσαςπερικυκλωσανπερι·κυκλω·σασ·απερι·κυκλω·σα[ντ]·ςπερι·κυκλω·σαν[τ]
Nom
Accπερικυκλωσασανπερικυκλωσανταπερι·κυκλω·σασ·ανπερι·κυκλω·σαντ·α
Datπερικυκλωσασῃπερικυκλωσαντιπερι·κυκλω·σασ·ῃπερι·κυκλω·σαντ·ι
Genπερικυκλωσασηςπερικυκλωσαντοςπερι·κυκλω·σασ·ηςπερι·κυκλω·σαντ·ος
PlVocπερικυκλωσασαιπερικυκλωσαντεςπερικυκλωσανταπερι·κυκλω·σασ·αιπερι·κυκλω·σαντ·εςπερι·κυκλω·σαντ·α
Nom
Accπερικυκλωσασαςπερικυκλωσανταςπερι·κυκλω·σασ·αςπερι·κυκλω·σαντ·ας
Datπερικυκλωσασαιςπερικυκλωσασι, περικυκλωσασινπερι·κυκλω·σασ·αιςπερι·κυκλω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπερικυκλωσασωνπερικυκλωσαντωνπερι·κυκλω·σασ·ωνπερι·κυκλω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωσαμενηπερικυκλωσαμενεπερι·κυκλω·σαμεν·ηπερι·κυκλω·σαμεν·ε
Nomπερικυκλωσαμενοςπερι·κυκλω·σαμεν·ος
Accπερικυκλωσαμενηνπερικυκλωσαμενονπερι·κυκλω·σαμεν·ηνπερι·κυκλω·σαμεν·ον
Datπερικυκλωσαμενῃπερικυκλωσαμενῳπερι·κυκλω·σαμεν·ῃπερι·κυκλω·σαμεν·ῳ
Genπερικυκλωσαμενηςπερικυκλωσαμενουπερι·κυκλω·σαμεν·ηςπερι·κυκλω·σαμεν·ου
PlVocπερικυκλωσαμεναιπερικυκλωσαμενοιπερικυκλωσαμεναπερι·κυκλω·σαμεν·αιπερι·κυκλω·σαμεν·οιπερι·κυκλω·σαμεν·α
Nom
Accπερικυκλωσαμεναςπερικυκλωσαμενουςπερι·κυκλω·σαμεν·αςπερι·κυκλω·σαμεν·ους
Datπερικυκλωσαμεναιςπερικυκλωσαμενοιςπερι·κυκλω·σαμεν·αιςπερι·κυκλω·σαμεν·οις
Genπερικυκλωσαμενωνπερικυκλωσαμενωνπερι·κυκλω·σαμεν·ωνπερι·κυκλω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκυκλωμαιπερι·κεκυκλω·μαι
2ndπερικεκυκλωσαιπερι·κεκυκλω·σαι
3rdπερικεκυκλωταιπερι·κεκυκλω·ται
Pl1stπερικεκυκλωμεθαπερι·κεκυκλω·μεθα
2ndπερικεκυκλωσθεπερι·κεκυκλω·σθε
3rdπερικεκυκλωνταιπερι·κεκυκλω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκυκλωσομαιπερι·κεκυκλω·σομαι
2ndπερικεκυκλωσῃ, περικεκυκλωσειπερι·κεκυκλω·σῃ, περι·κεκυκλω·σει classical
3rdπερικεκυκλωσεταιπερι·κεκυκλω·σεται
Pl1stπερικεκυκλωσομεθαπερι·κεκυκλω·σομεθα
2ndπερικεκυκλωσεσθεπερι·κεκυκλω·σεσθε
3rdπερικεκυκλωσονταιπερι·κεκυκλω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκυκλωσοιμηνπερι·κεκυκλω·σοιμην
2ndπερικεκυκλωσοιοπερι·κεκυκλω·σοιο
3rdπερικεκυκλωσοιτοπερι·κεκυκλω·σοιτο
Pl1stπερικεκυκλωσοιμεθαπερι·κεκυκλω·σοιμεθα
2ndπερικεκυκλωσοισθεπερι·κεκυκλω·σοισθε
3rdπερικεκυκλωσοιντοπερι·κεκυκλω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικεκυκλωσοπερι·κεκυκλω·σο
3rdπερικεκυκλωσθωπερι·κεκυκλω·σθω
Pl1st
2ndπερικεκυκλωσθεπερι·κεκυκλω·σθε
3rdπερικεκυκλωσθωσαν, περικεκυκλωσθωνπερι·κεκυκλω·σθωσαν, περι·κεκυκλω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικεκυκλωσθαι​περι·κεκυκλω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περικεκυκλωσεσθαι​περι·κεκυκλω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικεκυκλωμενηπερικεκυκλωμενεπερι·κεκυκλω·μεν·ηπερι·κεκυκλω·μεν·ε
Nomπερικεκυκλωμενοςπερι·κεκυκλω·μεν·ος
Accπερικεκυκλωμενηνπερικεκυκλωμενονπερι·κεκυκλω·μεν·ηνπερι·κεκυκλω·μεν·ον
Datπερικεκυκλωμενῃπερικεκυκλωμενῳπερι·κεκυκλω·μεν·ῃπερι·κεκυκλω·μεν·ῳ
Genπερικεκυκλωμενηςπερικεκυκλωμενουπερι·κεκυκλω·μεν·ηςπερι·κεκυκλω·μεν·ου
PlVocπερικεκυκλωμεναιπερικεκυκλωμενοιπερικεκυκλωμενα[LXX]περι·κεκυκλω·μεν·αιπερι·κεκυκλω·μεν·οιπερι·κεκυκλω·μεν·α
Nom
Accπερικεκυκλωμενας[LXX]περικεκυκλωμενουςπερι·κεκυκλω·μεν·αςπερι·κεκυκλω·μεν·ους
Datπερικεκυκλωμεναιςπερικεκυκλωμενοιςπερι·κεκυκλω·μεν·αιςπερι·κεκυκλω·μεν·οις
Genπερικεκυκλωμενωνπερικεκυκλωμενωνπερι·κεκυκλω·μεν·ωνπερι·κεκυκλω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεκεκυκλωμηνπερι·ε·κεκυκλω·μην
2ndπεριεκεκυκλωσοπερι·ε·κεκυκλω·σο
3rdπεριεκεκυκλωτοπερι·ε·κεκυκλω·το
Pl1stπεριεκεκυκλωμεθαπερι·ε·κεκυκλω·μεθα
2ndπεριεκεκυκλωσθεπερι·ε·κεκυκλω·σθε
3rdπεριεκεκυκλωντοπερι·ε·κεκυκλω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερικεκυκλωμηνπερι·[ε]·κεκυκλω·μην
2ndπερικεκυκλωσοπερι·[ε]·κεκυκλω·σο
3rdπερικεκυκλωτοπερι·[ε]·κεκυκλω·το
Pl1stπερικεκυκλωμεθαπερι·[ε]·κεκυκλω·μεθα
2ndπερικεκυκλωσθεπερι·[ε]·κεκυκλω·σθε
3rdπερικεκυκλωντοπερι·[ε]·κεκυκλω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριεκυκλωθηνπερι·ε·κυκλω·θην
2ndπεριεκυκλωθηςπερι·ε·κυκλω·θης
3rdπεριεκυκλωθηπερι·ε·κυκλω·θη
Pl1stπεριεκυκλωθημενπερι·ε·κυκλω·θημεν
2ndπεριεκυκλωθητεπερι·ε·κυκλω·θητε
3rdπεριεκυκλωθησανπερι·ε·κυκλω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωθησομαιπερι·κυκλω·θησομαι
2ndπερικυκλωθησῃ, περικυκλωθησειπερι·κυκλω·θησῃ, περι·κυκλω·θησει classical
3rdπερικυκλωθησεται[LXX]περι·κυκλω·θησεται
Pl1stπερικυκλωθησομεθαπερι·κυκλω·θησομεθα
2ndπερικυκλωθησεσθεπερι·κυκλω·θησεσθε
3rdπερικυκλωθησονταιπερι·κυκλω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωθωπερι·κυκλω·θω
2ndπερικυκλωθῃςπερι·κυκλω·θῃς
3rdπερικυκλωθῃπερι·κυκλω·θῃ
Pl1stπερικυκλωθωμενπερι·κυκλω·θωμεν
2ndπερικυκλωθητεπερι·κυκλω·θητε
3rdπερικυκλωθωσιν, περικυκλωθωσιπερι·κυκλω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωθειηνπερι·κυκλω·θειην
2ndπερικυκλωθειηςπερι·κυκλω·θειης
3rdπερικυκλωθειηπερι·κυκλω·θειη
Pl1stπερικυκλωθειημεν, περικυκλωθειμενπερι·κυκλω·θειημεν, περι·κυκλω·θειμεν classical
2ndπερικυκλωθειητε, περικυκλωθειτεπερι·κυκλω·θειητε, περι·κυκλω·θειτε classical
3rdπερικυκλωθειησαν, περικυκλωθειενπερι·κυκλω·θειησαν, περι·κυκλω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπερικυκλωθησοιμηνπερι·κυκλω·θησοιμην
2ndπερικυκλωθησοιοπερι·κυκλω·θησοιο
3rdπερικυκλωθησοιτοπερι·κυκλω·θησοιτο
Pl1stπερικυκλωθησοιμεθαπερι·κυκλω·θησοιμεθα
2ndπερικυκλωθησοισθεπερι·κυκλω·θησοισθε
3rdπερικυκλωθησοιντοπερι·κυκλω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπερικυκλωθητιπερι·κυκλω·θητι
3rdπερικυκλωθητωπερι·κυκλω·θητω
Pl1st
2ndπερικυκλωθητεπερι·κυκλω·θητε
3rdπερικυκλωθητωσαν, περικυκλωθεντωνπερι·κυκλω·θητωσαν, περι·κυκλω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
περικυκλωθηναι​περι·κυκλω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
περικυκλωθησεσθαι​περι·κυκλω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωθεισαπερικυκλωθειςπερικυκλωθενπερι·κυκλω·θεισ·απερι·κυκλω·θει[ντ]·ςπερι·κυκλω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπερικυκλωθεισανπερικυκλωθενταπερι·κυκλω·θεισ·ανπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·α
Datπερικυκλωθεισῃπερικυκλωθεντιπερι·κυκλω·θεισ·ῃπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·ι
Genπερικυκλωθεισηςπερικυκλωθεντοςπερι·κυκλω·θεισ·ηςπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·ος
PlVocπερικυκλωθεισαιπερικυκλωθεντεςπερικυκλωθενταπερι·κυκλω·θεισ·αιπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·εςπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπερικυκλωθεισαςπερικυκλωθενταςπερι·κυκλω·θεισ·αςπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·ας
Datπερικυκλωθεισαιςπερικυκλωθεισι, περικυκλωθεισινπερι·κυκλω·θεισ·αιςπερι·κυκλω·θει[ντ]·σι(ν)
Genπερικυκλωθεισωνπερικυκλωθεντωνπερι·κυκλω·θεισ·ωνπερι·κυκλω·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπερικυκλωθησομενηπερικυκλωθησομενεπερι·κυκλω·θησομεν·ηπερι·κυκλω·θησομεν·ε
Nomπερικυκλωθησομενοςπερι·κυκλω·θησομεν·ος
Accπερικυκλωθησομενηνπερικυκλωθησομενονπερι·κυκλω·θησομεν·ηνπερι·κυκλω·θησομεν·ον
Datπερικυκλωθησομενῃπερικυκλωθησομενῳπερι·κυκλω·θησομεν·ῃπερι·κυκλω·θησομεν·ῳ
Genπερικυκλωθησομενηςπερικυκλωθησομενουπερι·κυκλω·θησομεν·ηςπερι·κυκλω·θησομεν·ου
PlVocπερικυκλωθησομεναιπερικυκλωθησομενοιπερικυκλωθησομεναπερι·κυκλω·θησομεν·αιπερι·κυκλω·θησομεν·οιπερι·κυκλω·θησομεν·α
Nom
Accπερικυκλωθησομεναςπερικυκλωθησομενουςπερι·κυκλω·θησομεν·αςπερι·κυκλω·θησομεν·ους
Datπερικυκλωθησομεναιςπερικυκλωθησομενοιςπερι·κυκλω·θησομεν·αιςπερι·κυκλω·θησομεν·οις
Genπερικυκλωθησομενωνπερικυκλωθησομενωνπερι·κυκλω·θησομεν·ωνπερι·κυκλω·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 21:49:42 EST