περιτιθημι • PERITIQHMI • peritithēmi

Search: περιθησεις

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιθησειςπεριτίθημιπερι·θη·σειςfut act ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιθησειςπεριτίθημιπερι·θη·σειςfut act ind 2nd sg

περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτιθημιπερι·τιθ(ε)·^μιπεριτιθεμαιπερι·τιθ(ε)·μαι
2ndπεριτιθης, περιτιθηθαπερι·τιθ(ε)·^ς, περι·τιθ(ε)·^θα classicalπεριτιθεσαιπερι·τιθ(ε)·σαι
3rdπεριτιθησιν, περιτιθησιπερι·τιθ(ε)·^σι(ν)περιτιθεταιπερι·τιθ(ε)·ται
Pl1stπεριτιθεμεν[GNT]περι·τιθ(ε)·μενπεριτιθεμεθαπερι·τιθ(ε)·μεθα
2ndπεριτιθετεπερι·τιθ(ε)·τεπεριτιθεσθεπερι·τιθ(ε)·σθε
3rdπεριτιθεασιν[GNT], περιτιθεασιπερι·τιθ(ε)·ασι(ν), περι·τιθ(ε)·ασι(ν)περιτιθενταιπερι·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτιθωπερι·τιθ(ε)·ωπεριτιθωμαιπερι·τιθ(ε)·ωμαι
2ndπεριτιθῃςπερι·τιθ(ε)·ῃςπεριτιθῃπερι·τιθ(ε)·ῃ
3rdπεριτιθῃπερι·τιθ(ε)·ῃπεριτιθηταιπερι·τιθ(ε)·ηται
Pl1stπεριτιθωμενπερι·τιθ(ε)·ωμενπεριτιθωμεθαπερι·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndπεριτιθητεπερι·τιθ(ε)·ητεπεριτιθησθεπερι·τιθ(ε)·ησθε
3rdπεριτιθωσιν, περιτιθωσιπερι·τιθ(ε)·ωσι(ν)περιτιθωνταιπερι·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stπεριτιθοιμεθαπερι·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndπεριτιθοισθεπερι·τιθ(ε)·οισθε
3rdπεριτιθοιντοπερι·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριτιθειηνπερι·τιθ(ε)·ιηνπεριτιθειμηνπερι·τιθ(ε)·ιμην
2ndπεριτιθειηςπερι·τιθ(ε)·ιηςπεριτιθειοπερι·τιθ(ε)·ιο
3rdπεριτιθειηπερι·τιθ(ε)·ιηπεριτιθειτοπερι·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stπεριτιθειημεν, περιτιθειμενπερι·τιθ(ε)·ιημεν, περι·τιθ(ε)·ιμεν classicalπεριτιθειμεθαπερι·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndπεριτιθειητε, περιτιθειτεπερι·τιθ(ε)·ιητε, περι·τιθ(ε)·ιτε classicalπεριτιθεισθεπερι·τιθ(ε)·ισθε
3rdπεριτιθειησαν, περιτιθειενπερι·τιθ(ε)·ιησαν, περι·τιθ(ε)·ιεν classicalπεριτιθειντοπερι·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτιθειπερι·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριτιθεθι, περιτιθεςπερι·τιθ(ε)·θι, περι·τιθ(ε)·ςπεριτιθεσοπερι·τιθ(ε)·σο
3rdπεριτιθετωπερι·τιθ(ε)·τωπεριτιθεσθωπερι·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπεριτιθετεπερι·τιθ(ε)·τεπεριτιθεσθεπερι·τιθ(ε)·σθε
3rdπεριτιθετωσαν, περιτιθεντωνπερι·τιθ(ε)·τωσαν, περι·τιθ(ε)·ντων classicalπεριτιθεσθωσαν, περιτιθεσθωνπερι·τιθ(ε)·σθωσαν, περι·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιτιθεναι, περιτιθειναι​περι·τιθ(ε)·ναι, περι·τιθ(ε)·εναι​περιτιθεσθαι​περι·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτιθουσαπεριτιθουνπερι·τιθ(ε)·ουσ·απερι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριτιθωνπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριτιθουσανπεριτιθουνταπερι·τιθ(ε)·ουσ·ανπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπεριτιθουσῃπεριτιθουντιπερι·τιθ(ε)·ουσ·ῃπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπεριτιθουσηςπεριτιθουντοςπερι·τιθ(ε)·ουσ·ηςπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριτιθουσαιπεριτιθουντεςπεριτιθουνταπερι·τιθ(ε)·ουσ·αιπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριτιθουσαςπεριτιθουνταςπερι·τιθ(ε)·ουσ·αςπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπεριτιθουσαιςπεριτιθουσι, περιτιθουσινπερι·τιθ(ε)·ουσ·αιςπερι·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριτιθουσωνπεριτιθουντωνπερι·τιθ(ε)·ουσ·ωνπερι·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτιθουμενηπεριτιθουμενεπερι·τιθ(ε)·ομεν·ηπερι·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomπεριτιθουμενοςπερι·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accπεριτιθουμενηνπεριτιθουμενονπερι·τιθ(ε)·ομεν·ηνπερι·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datπεριτιθουμενῃπεριτιθουμενῳπερι·τιθ(ε)·ομεν·ῃπερι·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genπεριτιθουμενηςπεριτιθουμενουπερι·τιθ(ε)·ομεν·ηςπερι·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocπεριτιθουμεναιπεριτιθουμενοιπεριτιθουμεναπερι·τιθ(ε)·ομεν·αιπερι·τιθ(ε)·ομεν·οιπερι·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπεριτιθουμεναςπεριτιθουμενουςπερι·τιθ(ε)·ομεν·αςπερι·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datπεριτιθουμεναιςπεριτιθουμενοιςπερι·τιθ(ε)·ομεν·αιςπερι·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genπεριτιθουμενωνπεριτιθουμενωνπερι·τιθ(ε)·ομεν·ωνπερι·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτιθεισαπεριτιθεις[LXX]περιτιθενπερι·τιθ(ε)·εσ·απερι·τιθ(ε)·[ντ]·ςπερι·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπεριτιθεισανπεριτιθενταπερι·τιθ(ε)·εσ·ανπερι·τιθ(ε)·ντ·α
Datπεριτιθεισῃπεριτιθεντιπερι·τιθ(ε)·εσ·ῃπερι·τιθ(ε)·ντ·ι
Genπεριτιθεισηςπεριτιθεντοςπερι·τιθ(ε)·εσ·ηςπερι·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocπεριτιθεισαιπεριτιθεντεςπεριτιθενταπερι·τιθ(ε)·εσ·αιπερι·τιθ(ε)·ντ·εςπερι·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accπεριτιθεισαςπεριτιθενταςπερι·τιθ(ε)·εσ·αςπερι·τιθ(ε)·ντ·ας
Datπεριτιθεισαιςπεριτιθεισι, περιτιθεισινπερι·τιθ(ε)·εσ·αιςπερι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > περιτιθεισι, περι·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > περιτιθεισιν
Genπεριτιθεισωνπεριτιθεντωνπερι·τιθ(ε)·εσ·ωνπερι·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριτιθεμενηπεριτιθεμενεπερι·τιθ(ε)·μεν·ηπερι·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomπεριτιθεμενοςπερι·τιθ(ε)·μεν·ος
Accπεριτιθεμενηνπεριτιθεμενονπερι·τιθ(ε)·μεν·ηνπερι·τιθ(ε)·μεν·ον
Datπεριτιθεμενῃπεριτιθεμενῳπερι·τιθ(ε)·μεν·ῃπερι·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genπεριτιθεμενηςπεριτιθεμενουπερι·τιθ(ε)·μεν·ηςπερι·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocπεριτιθεμεναιπεριτιθεμενοιπεριτιθεμεναπερι·τιθ(ε)·μεν·αιπερι·τιθ(ε)·μεν·οιπερι·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accπεριτιθεμεναςπεριτιθεμενουςπερι·τιθ(ε)·μεν·αςπερι·τιθ(ε)·μεν·ους
Datπεριτιθεμεναιςπεριτιθεμενοιςπερι·τιθ(ε)·μεν·αιςπερι·τιθ(ε)·μεν·οις
Genπεριτιθεμενωνπεριτιθεμενωνπερι·τιθ(ε)·μεν·ωνπερι·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριετιθουνπερι·ε·τιθ(ε)·ον
2ndπεριετιθειςπερι·ε·τιθ(ε)·ες
3rdπεριετιθειπερι·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stπεριετιθουμενπερι·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndπεριετιθειτεπερι·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdπεριετιθουν, περιετιθουσανπερι·ε·τιθ(ε)·ον, περι·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριετιθηνπερι·ε·τιθ(ε)·^νπεριετιθεμηνπερι·ε·τιθ(ε)·μην
2ndπεριετιθης, περιετιθησθαπερι·ε·τιθ(ε)·^ς, περι·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalπεριετιθεσοπερι·ε·τιθ(ε)·σο
3rdπεριετιθηπερι·ε·τιθ(ε)·^περιετιθετο[LXX]περι·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stπεριετιθεμενπερι·ε·τιθ(ε)·μενπεριετιθεμεθαπερι·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndπεριετιθετεπερι·ε·τιθ(ε)·τεπεριετιθεσθεπερι·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdπεριετιθεσανπερι·ε·τιθ(ε)·σανπεριετιθεντοπερι·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθησω[LXX]περι·θη·σωπεριθησομαιπερι·θη·σομαι
2ndπεριθησεις[LXX]περι·θη·σειςπεριθησῃ[LXX], περιθησει[LXX], περιθησεσαιπερι·θη·σῃ, περι·θη·σει classical, περι·θη·σεσαι alt
3rdπεριθησει[LXX]περι·θη·σειπεριθησεται[LXX]περι·θη·σεται
Pl1stπεριθησομενπερι·θη·σομενπεριθησομεθαπερι·θη·σομεθα
2ndπεριθησετε[LXX]περι·θη·σετεπεριθησεσθεπερι·θη·σεσθε
3rdπεριθησουσιν[LXX], περιθησουσιπερι·θη·σουσι(ν), περι·θη·σουσι(ν)περιθησονταιπερι·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθησοιμιπερι·θη·σοιμιπεριθησοιμηνπερι·θη·σοιμην
2ndπεριθησοιςπερι·θη·σοιςπεριθησοιοπερι·θη·σοιο
3rdπεριθησοιπερι·θη·σοιπεριθησοιτοπερι·θη·σοιτο
Pl1stπεριθησοιμενπερι·θη·σοιμενπεριθησοιμεθαπερι·θη·σοιμεθα
2ndπεριθησοιτεπερι·θη·σοιτεπεριθησοισθεπερι·θη·σοισθε
3rdπεριθησοιενπερι·θη·σοιενπεριθησοιντοπερι·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιθησειν​περι·θη·σειν​περιθησεσθαι​περι·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθησουσαπεριθησονπερι·θη·σουσ·απερι·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριθησωνπερι·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριθησουσανπεριθησονταπερι·θη·σουσ·ανπερι·θη·σο[υ]ντ·α
Datπεριθησουσῃπεριθησοντιπερι·θη·σουσ·ῃπερι·θη·σο[υ]ντ·ι
Genπεριθησουσηςπεριθησοντοςπερι·θη·σουσ·ηςπερι·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριθησουσαιπεριθησοντεςπεριθησονταπερι·θη·σουσ·αιπερι·θη·σο[υ]ντ·εςπερι·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριθησουσαςπεριθησονταςπερι·θη·σουσ·αςπερι·θη·σο[υ]ντ·ας
Datπεριθησουσαιςπεριθησουσι, περιθησουσιν[LXX]περι·θη·σουσ·αιςπερι·θη·σου[ντ]·σι(ν), περι·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριθησουσωνπεριθησοντωνπερι·θη·σουσ·ωνπερι·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθησομενηπεριθησομενεπερι·θη·σομεν·ηπερι·θη·σομεν·ε
Nomπεριθησομενοςπερι·θη·σομεν·ος
Accπεριθησομενηνπεριθησομενονπερι·θη·σομεν·ηνπερι·θη·σομεν·ον
Datπεριθησομενῃπεριθησομενῳπερι·θη·σομεν·ῃπερι·θη·σομεν·ῳ
Genπεριθησομενηςπεριθησομενουπερι·θη·σομεν·ηςπερι·θη·σομεν·ου
PlVocπεριθησομεναιπεριθησομενοιπεριθησομεναπερι·θη·σομεν·αιπερι·θη·σομεν·οιπερι·θη·σομεν·α
Nom
Accπεριθησομεναςπεριθησομενουςπερι·θη·σομεν·αςπερι·θη·σομεν·ους
Datπεριθησομεναιςπεριθησομενοιςπερι·θη·σομεν·αιςπερι·θη·σομεν·οις
Genπεριθησομενωνπεριθησομενωνπερι·θη·σομεν·ωνπερι·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεθηκα[LXX]περι·ε·θη·καπεριεθηκαμηνπερι·ε·θη·καμην
2ndπεριεθηκας[LXX], περιεθηκεςπερι·ε·θη·κας, περι·ε·θη·κες altπεριεθηκωπερι·ε·θη·κω
3rdπεριεθηκεν[GNT][LXX], περιεθηκεπερι·ε·θη·κε(ν), περι·ε·θη·κε(ν)περιεθηκατοπερι·ε·θη·κατο
Pl1stπεριεθηκαμενπερι·ε·θη·καμενπεριεθηκαμεθαπερι·ε·θη·καμεθα
2ndπεριεθηκατεπερι·ε·θη·κατεπεριεθηκασθεπερι·ε·θη·κασθε
3rdπεριεθηκαν[GNT][LXX]περι·ε·θη·κανπεριεθηκαντοπερι·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθησω[LXX]περι·θη·σωπεριθησωμαιπερι·θη·σωμαι
2ndπεριθησῃςπερι·θη·σῃςπεριθησῃ[LXX]περι·θη·σῃ
3rdπεριθησῃ[LXX]περι·θη·σῃπεριθησηταιπερι·θη·σηται
Pl1stπεριθησωμενπερι·θη·σωμενπεριθησωμεθαπερι·θη·σωμεθα
2ndπεριθησητεπερι·θη·σητεπεριθησησθεπερι·θη·σησθε
3rdπεριθησωσιν, περιθησωσιπερι·θη·σωσι(ν)περιθησωνταιπερι·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθησαιμιπερι·θη·σαιμιπεριθησαιμηνπερι·θη·σαιμην
2ndπεριθησαις, περιθησειαςπερι·θη·σαις, περι·θη·σειας classicalπεριθησαιοπερι·θη·σαιο
3rdπεριθησαι, περιθησειεπερι·θη·σαι, περι·θη·σειε classicalπεριθησαιτοπερι·θη·σαιτο
Pl1stπεριθησαιμενπερι·θη·σαιμενπεριθησαιμεθαπερι·θη·σαιμεθα
2ndπεριθησαιτεπερι·θη·σαιτεπεριθησαισθεπερι·θη·σαισθε
3rdπεριθησαιεν, περιθησαισαν, περιθησειαν, περιθησειενπερι·θη·σαιεν, περι·θη·σαισαν alt, περι·θη·σειαν classical, περι·θη·σειεν classicalπεριθησαιντοπερι·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριθησονπερι·θη·σονπεριθησαιπερι·θη·σαι
3rdπεριθησατωπερι·θη·σατωπεριθησασθωπερι·θη·σασθω
Pl1st
2ndπεριθησατεπερι·θη·σατεπεριθησασθεπερι·θη·σασθε
3rdπεριθησατωσαν, περιθησαντωνπερι·θη·σατωσαν, περι·θη·σαντων classicalπεριθησασθωσαν, περιθησασθωνπερι·θη·σασθωσαν, περι·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιθησαι​περι·θη·σαι​περιθησασθαι​περι·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθησασαπεριθησαςπεριθησανπερι·θη·σασ·απερι·θη·σα[ντ]·ςπερι·θη·σαν[τ]
Nom
Accπεριθησασανπεριθησανταπερι·θη·σασ·ανπερι·θη·σαντ·α
Datπεριθησασῃπεριθησαντιπερι·θη·σασ·ῃπερι·θη·σαντ·ι
Genπεριθησασηςπεριθησαντοςπερι·θη·σασ·ηςπερι·θη·σαντ·ος
PlVocπεριθησασαιπεριθησαντεςπεριθησανταπερι·θη·σασ·αιπερι·θη·σαντ·εςπερι·θη·σαντ·α
Nom
Accπεριθησασαςπεριθησανταςπερι·θη·σασ·αςπερι·θη·σαντ·ας
Datπεριθησασαιςπεριθησασι, περιθησασινπερι·θη·σασ·αιςπερι·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριθησασωνπεριθησαντωνπερι·θη·σασ·ωνπερι·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθησαμενηπεριθησαμενεπερι·θη·σαμεν·ηπερι·θη·σαμεν·ε
Nomπεριθησαμενοςπερι·θη·σαμεν·ος
Accπεριθησαμενηνπεριθησαμενονπερι·θη·σαμεν·ηνπερι·θη·σαμεν·ον
Datπεριθησαμενῃπεριθησαμενῳπερι·θη·σαμεν·ῃπερι·θη·σαμεν·ῳ
Genπεριθησαμενηςπεριθησαμενουπερι·θη·σαμεν·ηςπερι·θη·σαμεν·ου
PlVocπεριθησαμεναιπεριθησαμενοιπεριθησαμεναπερι·θη·σαμεν·αιπερι·θη·σαμεν·οιπερι·θη·σαμεν·α
Nom
Accπεριθησαμεναςπεριθησαμενουςπερι·θη·σαμεν·αςπερι·θη·σαμεν·ους
Datπεριθησαμεναιςπεριθησαμενοιςπερι·θη·σαμεν·αιςπερι·θη·σαμεν·οις
Genπεριθησαμενωνπεριθησαμενωνπερι·θη·σαμεν·ωνπερι·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεθουμηνπερι·ε·θ(ε)·ομην
2ndπεριεθουπερι·ε·θ(ε)·ου
3rdπεριεθειτοπερι·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stπεριεθουμεθαπερι·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndπεριεθεισθεπερι·ε·θ(ε)·εσθε
3rdπεριεθουντοπερι·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεθεμηνπερι·ε·θ(ε)·μην
2ndπεριεθεσοπερι·ε·θ(ε)·σο
3rdπεριεθετο[LXX]περι·ε·θ(ε)·το
Pl1stπεριεθεμενπερι·ε·θ(ε)·μενπεριεθεμεθαπερι·ε·θ(ε)·μεθα
2ndπεριεθετεπερι·ε·θ(ε)·τεπεριεθεσθεπερι·ε·θ(ε)·σθε
3rdπεριεθεσαν[LXX]περι·ε·θ(ε)·σανπεριεθεντοπερι·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθωπερι·θ(ε)·ωπεριθωμαιπερι·θ(ε)·ωμαι
2ndπεριθῃςπερι·θ(ε)·ῃςπεριθῃπερι·θ(ε)·ῃ
3rdπεριθῃπερι·θ(ε)·ῃπεριθηταιπερι·θ(ε)·ηται
Pl1stπεριθωμενπερι·θ(ε)·ωμενπεριθωμεθαπερι·θ(ε)·ωμεθα
2ndπεριθητεπερι·θ(ε)·ητεπεριθησθεπερι·θ(ε)·ησθε
3rdπεριθωσιν, περιθωσιπερι·θ(ε)·ωσι(ν)περιθωνταιπερι·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθοιμηνπερι·θ(ε)·οιμην
2ndπεριθοιοπερι·θ(ε)·οιο
3rdπεριθοιτοπερι·θ(ε)·οιτο
Pl1stπεριθοιμεθαπερι·θ(ε)·οιμεθα
2ndπεριθοισθεπερι·θ(ε)·οισθε
3rdπεριθοιντοπερι·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριθειηνπερι·θ(ε)·ιηνπεριθειμηνπερι·θ(ε)·ιμην
2ndπεριθειηςπερι·θ(ε)·ιηςπεριθειοπερι·θ(ε)·ιο
3rdπεριθειηπερι·θ(ε)·ιηπεριθειτοπερι·θ(ε)·ιτο
Pl1stπεριθειημεν, περιθειμενπερι·θ(ε)·ιημεν, περι·θ(ε)·ιμεν classicalπεριθειμεθαπερι·θ(ε)·ιμεθα
2ndπεριθειητε, περιθειτεπερι·θ(ε)·ιητε, περι·θ(ε)·ιτε classicalπεριθεισθεπερι·θ(ε)·ισθε
3rdπεριθειησαν, περιθειενπερι·θ(ε)·ιησαν, περι·θ(ε)·ιεν classicalπεριθειντοπερι·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριθου[LXX]περι·θ(ε)·ου
3rdπεριθεισθωπερι·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπεριθεισθεπερι·θ(ε)·εσθε
3rdπεριθεισθωσαν, περιθεισθωνπερι·θ(ε)·εσθωσαν, περι·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριθεθι, περιθεςπερι·θ(ε)·θι, περι·θ(ε)·ςπεριθεσοπερι·θ(ε)·σο
3rdπεριθετωπερι·θ(ε)·τωπεριθεσθω[LXX]περι·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπεριθετεπερι·θ(ε)·τεπεριθεσθεπερι·θ(ε)·σθε
3rdπεριθετωσαν, περιθεντωνπερι·θ(ε)·τωσαν, περι·θ(ε)·ντων classicalπεριθεσθωσαν, περιθεσθωνπερι·θ(ε)·σθωσαν, περι·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιθεναι, περιθειναι[LXX]​περι·θ(ε)·ναι, περι·θ(ε)·εναιπεριθεσθαι[LXX]​περι·θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθεισαπεριθεις[GNT][LXX]περιθενπερι·θ(ε)·εσ·απερι·θ(ε)·[ντ]·ςπερι·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπεριθεισανπεριθενταπερι·θ(ε)·εσ·ανπερι·θ(ε)·ντ·α
Datπεριθεισῃπεριθεντιπερι·θ(ε)·εσ·ῃπερι·θ(ε)·ντ·ι
Genπεριθεισηςπεριθεντοςπερι·θ(ε)·εσ·ηςπερι·θ(ε)·ντ·ος
PlVocπεριθεισαιπεριθεντες[GNT]περιθενταπερι·θ(ε)·εσ·αιπερι·θ(ε)·ντ·εςπερι·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accπεριθεισαςπεριθενταςπερι·θ(ε)·εσ·αςπερι·θ(ε)·ντ·ας
Datπεριθεισαιςπεριθεισι, περιθεισινπερι·θ(ε)·εσ·αιςπερι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > περιθεισι, περι·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > περιθεισιν
Genπεριθεισωνπεριθεντωνπερι·θ(ε)·εσ·ωνπερι·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριθεμενηπεριθεμενεπερι·θ(ε)·μεν·ηπερι·θ(ε)·μεν·ε
Nomπεριθεμενος[LXX]περι·θ(ε)·μεν·ος
Accπεριθεμενηνπεριθεμενονπερι·θ(ε)·μεν·ηνπερι·θ(ε)·μεν·ον
Datπεριθεμενῃπεριθεμενῳπερι·θ(ε)·μεν·ῃπερι·θ(ε)·μεν·ῳ
Genπεριθεμενηςπεριθεμενουπερι·θ(ε)·μεν·ηςπερι·θ(ε)·μεν·ου
PlVocπεριθεμεναι[LXX]περιθεμενοιπεριθεμεναπερι·θ(ε)·μεν·αιπερι·θ(ε)·μεν·οιπερι·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accπεριθεμεναςπεριθεμενουςπερι·θ(ε)·μεν·αςπερι·θ(ε)·μεν·ους
Datπεριθεμεναιςπεριθεμενοιςπερι·θ(ε)·μεν·αιςπερι·θ(ε)·μεν·οις
Genπεριθεμενωνπεριθεμενωνπερι·θ(ε)·μεν·ωνπερι·θ(ε)·μεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 07-Jul-2020 10:46:13 EDT