περιζωννυμι περιζωννυω • PERIZWNNUMI PERIZWNNUW • perizōnnumi perizōnnuō

Search: περιζωσῃ

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιζωσῃ; περιζωσῃ; περιζωσῃπεριζώννυμιπερι·ζω·σῃ; περι·ζω·σῃ; περι·ζω·σῃ1aor act sub 3rd sg; 1aor mp sub 2nd sg; fut mp ind 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιζωσῃπεριζώννυμιπερι·ζω·σῃ1aor act sub 3rd sg
περιζωσῃπεριζώννυμιπερι·ζω·σῃ1aor mp sub 2nd sg
περιζωσῃπεριζώννυμιπερι·ζω·σῃfut mp ind 2nd sg

περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωννυωπερι·ζωννυ·ωπεριζωννυομαιπερι·ζωννυ·ομαι
2ndπεριζωννυειςπερι·ζωννυ·ειςπεριζωννυῃ, περιζωννυει, περιζωννυεσαιπερι·ζωννυ·ῃ, περι·ζωννυ·ει classical, περι·ζωννυ·εσαι alt
3rdπεριζωννυειπερι·ζωννυ·ειπεριζωννυεταιπερι·ζωννυ·εται
Pl1stπεριζωννυομενπερι·ζωννυ·ομενπεριζωννυομεθαπερι·ζωννυ·ομεθα
2ndπεριζωννυετεπερι·ζωννυ·ετεπεριζωννυεσθεπερι·ζωννυ·εσθε
3rdπεριζωννυουσιν, περιζωννυουσιπερι·ζωννυ·ουσι(ν)περιζωννυονταιπερι·ζωννυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωννυμιπερι·ζωννυ·^μιπεριζωννυμαιπερι·ζωννυ·μαι
2ndπεριζωννυς, περιζωννυθαπερι·ζωννυ·^ς, περι·ζωννυ·^θα classicalπεριζωννυσαιπερι·ζωννυ·σαι
3rdπεριζωννυσιν, περιζωννυσιπερι·ζωννυ·^σι(ν)περιζωννυται[LXX]περι·ζωννυ·ται
Pl1stπεριζωννυμενπερι·ζωννυ·μενπεριζωννυμεθαπερι·ζωννυ·μεθα
2ndπεριζωννυτεπερι·ζωννυ·τεπεριζωννυσθεπερι·ζωννυ·σθε
3rdπεριζωννυασιν, περιζωννυασιπερι·ζωννυ·ασι(ν)περιζωννυνταιπερι·ζωννυ·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωννυωπερι·ζωννυ·ωπεριζωννυωμαιπερι·ζωννυ·ωμαι
2ndπεριζωννυῃςπερι·ζωννυ·ῃςπεριζωννυῃπερι·ζωννυ·ῃ
3rdπεριζωννυῃπερι·ζωννυ·ῃπεριζωννυηταιπερι·ζωννυ·ηται
Pl1stπεριζωννυωμενπερι·ζωννυ·ωμενπεριζωννυωμεθαπερι·ζωννυ·ωμεθα
2ndπεριζωννυητεπερι·ζωννυ·ητεπεριζωννυησθεπερι·ζωννυ·ησθε
3rdπεριζωννυωσιν, περιζωννυωσιπερι·ζωννυ·ωσι(ν)περιζωννυωνταιπερι·ζωννυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωννυοιμιπερι·ζωννυ·οιμιπεριζωννυοιμηνπερι·ζωννυ·οιμην
2ndπεριζωννυοιςπερι·ζωννυ·οιςπεριζωννυοιοπερι·ζωννυ·οιο
3rdπεριζωννυοιπερι·ζωννυ·οιπεριζωννυοιτοπερι·ζωννυ·οιτο
Pl1stπεριζωννυοιμενπερι·ζωννυ·οιμενπεριζωννυοιμεθαπερι·ζωννυ·οιμεθα
2ndπεριζωννυοιτεπερι·ζωννυ·οιτεπεριζωννυοισθεπερι·ζωννυ·οισθε
3rdπεριζωννυοιεν, περιζωννυοισανπερι·ζωννυ·οιεν, περι·ζωννυ·οισαν altπεριζωννυοιντοπερι·ζωννυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωννυιηνπερι·ζωννυ·ιηνπεριζωννυιμηνπερι·ζωννυ·ιμην
2ndπεριζωννυιηςπερι·ζωννυ·ιηςπεριζωννυιοπερι·ζωννυ·ιο
3rdπεριζωννυιηπερι·ζωννυ·ιηπεριζωννυιτοπερι·ζωννυ·ιτο
Pl1stπεριζωννυιημεν, περιζωννυιμενπερι·ζωννυ·ιημεν, περι·ζωννυ·ιμεν classicalπεριζωννυιμεθαπερι·ζωννυ·ιμεθα
2ndπεριζωννυιητε, περιζωννυιτεπερι·ζωννυ·ιητε, περι·ζωννυ·ιτε classicalπεριζωννυισθεπερι·ζωννυ·ισθε
3rdπεριζωννυιησαν, περιζωννυιενπερι·ζωννυ·ιησαν, περι·ζωννυ·ιεν classicalπεριζωννυιντοπερι·ζωννυ·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριζωννυεπερι·ζωννυ·επεριζωννυουπερι·ζωννυ·ου
3rdπεριζωννυετωπερι·ζωννυ·ετωπεριζωννυεσθωπερι·ζωννυ·εσθω
Pl1st
2ndπεριζωννυετεπερι·ζωννυ·ετεπεριζωννυεσθεπερι·ζωννυ·εσθε
3rdπεριζωννυετωσαν, περιζωννυοντωνπερι·ζωννυ·ετωσαν, περι·ζωννυ·οντων classicalπεριζωννυεσθωσαν, περιζωννυεσθωνπερι·ζωννυ·εσθωσαν, περι·ζωννυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριζωννυθι, περιζωννυςπερι·ζωννυ·θι, περι·ζωννυ·ςπεριζωννυσοπερι·ζωννυ·σο
3rdπεριζωννυτωπερι·ζωννυ·τωπεριζωννυσθωπερι·ζωννυ·σθω
Pl1st
2ndπεριζωννυτεπερι·ζωννυ·τεπεριζωννυσθεπερι·ζωννυ·σθε
3rdπεριζωννυτωσαν, περιζωννυντωνπερι·ζωννυ·τωσαν, περι·ζωννυ·ντων classicalπεριζωννυσθωσαν, περιζωννυσθωνπερι·ζωννυ·σθωσαν, περι·ζωννυ·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιζωννυειν​περι·ζωννυ·ειν​περιζωννυεσθαι​περι·ζωννυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιζωννυναι, περιζωννυεναι​περι·ζωννυ·ναι, περι·ζωννυ·εναι​περιζωννυσθαι​περι·ζωννυ·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωννυουσαπεριζωννυονπερι·ζωννυ·ουσ·απερι·ζωννυ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριζωννυων[LXX]περι·ζωννυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριζωννυουσανπεριζωννυονταπερι·ζωννυ·ουσ·ανπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·α
Datπεριζωννυουσῃπεριζωννυοντιπερι·ζωννυ·ουσ·ῃπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριζωννυουσηςπεριζωννυοντοςπερι·ζωννυ·ουσ·ηςπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριζωννυουσαιπεριζωννυοντεςπεριζωννυονταπερι·ζωννυ·ουσ·αιπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·εςπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριζωννυουσαςπεριζωννυονταςπερι·ζωννυ·ουσ·αςπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριζωννυουσαιςπεριζωννυουσι, περιζωννυουσινπερι·ζωννυ·ουσ·αιςπερι·ζωννυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριζωννυουσωνπεριζωννυοντωνπερι·ζωννυ·ουσ·ωνπερι·ζωννυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωννυομενηπεριζωννυομενεπερι·ζωννυ·ομεν·ηπερι·ζωννυ·ομεν·ε
Nomπεριζωννυομενοςπερι·ζωννυ·ομεν·ος
Accπεριζωννυομενηνπεριζωννυομενονπερι·ζωννυ·ομεν·ηνπερι·ζωννυ·ομεν·ον
Datπεριζωννυομενῃπεριζωννυομενῳπερι·ζωννυ·ομεν·ῃπερι·ζωννυ·ομεν·ῳ
Genπεριζωννυομενηςπεριζωννυομενουπερι·ζωννυ·ομεν·ηςπερι·ζωννυ·ομεν·ου
PlVocπεριζωννυομεναιπεριζωννυομενοιπεριζωννυομεναπερι·ζωννυ·ομεν·αιπερι·ζωννυ·ομεν·οιπερι·ζωννυ·ομεν·α
Nom
Accπεριζωννυομεναςπεριζωννυομενουςπερι·ζωννυ·ομεν·αςπερι·ζωννυ·ομεν·ους
Datπεριζωννυομεναιςπεριζωννυομενοιςπερι·ζωννυ·ομεν·αιςπερι·ζωννυ·ομεν·οις
Genπεριζωννυομενωνπεριζωννυομενωνπερι·ζωννυ·ομεν·ωνπερι·ζωννυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωννυεσαπεριζωννυςπεριζωννυνπερι·ζωννυ·εσ·απερι·ζωννυ·[ντ]·ςπερι·ζωννυ·ν[τ]
Nom
Accπεριζωννυεσανπεριζωννυνταπερι·ζωννυ·εσ·ανπερι·ζωννυ·ντ·α
Datπεριζωννυεσῃπεριζωννυντιπερι·ζωννυ·εσ·ῃπερι·ζωννυ·ντ·ι
Genπεριζωννυεσηςπεριζωννυντοςπερι·ζωννυ·εσ·ηςπερι·ζωννυ·ντ·ος
PlVocπεριζωννυεσαιπεριζωννυντεςπεριζωννυνταπερι·ζωννυ·εσ·αιπερι·ζωννυ·ντ·εςπερι·ζωννυ·ντ·α
Nom
Accπεριζωννυεσαςπεριζωννυνταςπερι·ζωννυ·εσ·αςπερι·ζωννυ·ντ·ας
Datπεριζωννυεσαιςπεριζωννυσι, περιζωννυσινπερι·ζωννυ·εσ·αιςπερι·ζωννυ·[ντ]·σι(ν)
Genπεριζωννυεσωνπεριζωννυντωνπερι·ζωννυ·εσ·ωνπερι·ζωννυ·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωννυμενηπεριζωννυμενεπερι·ζωννυ·μεν·ηπερι·ζωννυ·μεν·ε
Nomπεριζωννυμενοςπερι·ζωννυ·μεν·ος
Accπεριζωννυμενηνπεριζωννυμενονπερι·ζωννυ·μεν·ηνπερι·ζωννυ·μεν·ον
Datπεριζωννυμενῃπεριζωννυμενῳπερι·ζωννυ·μεν·ῃπερι·ζωννυ·μεν·ῳ
Genπεριζωννυμενηςπεριζωννυμενουπερι·ζωννυ·μεν·ηςπερι·ζωννυ·μεν·ου
PlVocπεριζωννυμεναιπεριζωννυμενοιπεριζωννυμεναπερι·ζωννυ·μεν·αιπερι·ζωννυ·μεν·οιπερι·ζωννυ·μεν·α
Nom
Accπεριζωννυμεναςπεριζωννυμενουςπερι·ζωννυ·μεν·αςπερι·ζωννυ·μεν·ους
Datπεριζωννυμεναιςπεριζωννυμενοιςπερι·ζωννυ·μεν·αιςπερι·ζωννυ·μεν·οις
Genπεριζωννυμενωνπεριζωννυμενωνπερι·ζωννυ·μεν·ωνπερι·ζωννυ·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωννυονπερι·ε·ζωννυ·ονπεριεζωννυομηνπερι·ε·ζωννυ·ομην
2ndπεριεζωννυεςπερι·ε·ζωννυ·εςπεριεζωννυουπερι·ε·ζωννυ·ου
3rdπεριεζωννυεν, περιεζωννυεπερι·ε·ζωννυ·ε(ν)περιεζωννυετοπερι·ε·ζωννυ·ετο
Pl1stπεριεζωννυομενπερι·ε·ζωννυ·ομενπεριεζωννυομεθαπερι·ε·ζωννυ·ομεθα
2ndπεριεζωννυετεπερι·ε·ζωννυ·ετεπεριεζωννυεσθεπερι·ε·ζωννυ·εσθε
3rdπεριεζωννυον, περιεζωννυοσανπερι·ε·ζωννυ·ον, περι·ε·ζωννυ·οσαν altπεριεζωννυοντοπερι·ε·ζωννυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωννυνπερι·ε·ζωννυ·^νπεριεζωννυμηνπερι·ε·ζωννυ·μην
2ndπεριεζωννυς, περιεζωννυσθαπερι·ε·ζωννυ·^ς, περι·ε·ζωννυ·^σθα classicalπεριεζωννυσοπερι·ε·ζωννυ·σο
3rdπεριεζωννυπερι·ε·ζωννυ·^περιεζωννυτοπερι·ε·ζωννυ·το
Pl1stπεριεζωννυμενπερι·ε·ζωννυ·μενπεριεζωννυμεθαπερι·ε·ζωννυ·μεθα
2ndπεριεζωννυτεπερι·ε·ζωννυ·τεπεριεζωννυσθεπερι·ε·ζωννυ·σθε
3rdπεριεζωννυσανπερι·ε·ζωννυ·σανπεριεζωννυντοπερι·ε·ζωννυ·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωσωπερι·ζω·σωπεριζωσομαιπερι·ζω·σομαι
2ndπεριζωσειςπερι·ζω·σειςπεριζωσῃ[LXX], περιζωσει, περιζωσεσαιπερι·ζω·σῃ, περι·ζω·σει classical, περι·ζω·σεσαι alt
3rdπεριζωσειπερι·ζω·σειπεριζωσεται[GNT]περι·ζω·σεται
Pl1stπεριζωσομενπερι·ζω·σομενπεριζωσομεθαπερι·ζω·σομεθα
2ndπεριζωσετεπερι·ζω·σετεπεριζωσεσθεπερι·ζω·σεσθε
3rdπεριζωσουσιν, περιζωσουσιπερι·ζω·σουσι(ν)περιζωσονται[LXX]περι·ζω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωσοιμιπερι·ζω·σοιμιπεριζωσοιμηνπερι·ζω·σοιμην
2ndπεριζωσοιςπερι·ζω·σοιςπεριζωσοιοπερι·ζω·σοιο
3rdπεριζωσοιπερι·ζω·σοιπεριζωσοιτοπερι·ζω·σοιτο
Pl1stπεριζωσοιμενπερι·ζω·σοιμενπεριζωσοιμεθαπερι·ζω·σοιμεθα
2ndπεριζωσοιτεπερι·ζω·σοιτεπεριζωσοισθεπερι·ζω·σοισθε
3rdπεριζωσοιενπερι·ζω·σοιενπεριζωσοιντοπερι·ζω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιζωσειν​περι·ζω·σειν​περιζωσεσθαι​περι·ζω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωσουσαπεριζωσονπερι·ζω·σουσ·απερι·ζω·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριζωσωνπερι·ζω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριζωσουσανπεριζωσονταπερι·ζω·σουσ·ανπερι·ζω·σο[υ]ντ·α
Datπεριζωσουσῃπεριζωσοντιπερι·ζω·σουσ·ῃπερι·ζω·σο[υ]ντ·ι
Genπεριζωσουσηςπεριζωσοντοςπερι·ζω·σουσ·ηςπερι·ζω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριζωσουσαιπεριζωσοντεςπεριζωσονταπερι·ζω·σουσ·αιπερι·ζω·σο[υ]ντ·εςπερι·ζω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριζωσουσαςπεριζωσονταςπερι·ζω·σουσ·αςπερι·ζω·σο[υ]ντ·ας
Datπεριζωσουσαιςπεριζωσουσι, περιζωσουσινπερι·ζω·σουσ·αιςπερι·ζω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριζωσουσωνπεριζωσοντωνπερι·ζω·σουσ·ωνπερι·ζω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωσομενηπεριζωσομενεπερι·ζω·σομεν·ηπερι·ζω·σομεν·ε
Nomπεριζωσομενοςπερι·ζω·σομεν·ος
Accπεριζωσομενηνπεριζωσομενονπερι·ζω·σομεν·ηνπερι·ζω·σομεν·ον
Datπεριζωσομενῃπεριζωσομενῳπερι·ζω·σομεν·ῃπερι·ζω·σομεν·ῳ
Genπεριζωσομενηςπεριζωσομενουπερι·ζω·σομεν·ηςπερι·ζω·σομεν·ου
PlVocπεριζωσομεναιπεριζωσομενοιπεριζωσομεναπερι·ζω·σομεν·αιπερι·ζω·σομεν·οιπερι·ζω·σομεν·α
Nom
Accπεριζωσομεναςπεριζωσομενουςπερι·ζω·σομεν·αςπερι·ζω·σομεν·ους
Datπεριζωσομεναιςπεριζωσομενοιςπερι·ζω·σομεν·αιςπερι·ζω·σομεν·οις
Genπεριζωσομενωνπεριζωσομενωνπερι·ζω·σομεν·ωνπερι·ζω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωσαπερι·ε·ζω·σαπεριεζωσαμηνπερι·ε·ζω·σαμην
2ndπεριεζωσας[LXX]περι·ε·ζω·σαςπεριεζωσωπερι·ε·ζω·σω
3rdπεριεζωσεν[LXX], περιεζωσεπερι·ε·ζω·σε(ν), περι·ε·ζω·σε(ν)περιεζωσατο[LXX]περι·ε·ζω·σατο
Pl1stπεριεζωσαμενπερι·ε·ζω·σαμενπεριεζωσαμεθαπερι·ε·ζω·σαμεθα
2ndπεριεζωσατεπερι·ε·ζω·σατεπεριεζωσασθεπερι·ε·ζω·σασθε
3rdπεριεζωσανπερι·ε·ζω·σανπεριεζωσαντο[LXX]περι·ε·ζω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωσωπερι·ζω·σωπεριζωσωμαιπερι·ζω·σωμαι
2ndπεριζωσῃςπερι·ζω·σῃςπεριζωσῃ[LXX]περι·ζω·σῃ
3rdπεριζωσῃ[LXX]περι·ζω·σῃπεριζωσηταιπερι·ζω·σηται
Pl1stπεριζωσωμενπερι·ζω·σωμενπεριζωσωμεθαπερι·ζω·σωμεθα
2ndπεριζωσητεπερι·ζω·σητεπεριζωσησθεπερι·ζω·σησθε
3rdπεριζωσωσιν, περιζωσωσιπερι·ζω·σωσι(ν)περιζωσωνταιπερι·ζω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριζωσαιμιπερι·ζω·σαιμιπεριζωσαιμηνπερι·ζω·σαιμην
2ndπεριζωσαις, περιζωσειαςπερι·ζω·σαις, περι·ζω·σειας classicalπεριζωσαιοπερι·ζω·σαιο
3rdπεριζωσαι[GNT][LXX], περιζωσειεπερι·ζω·σαι, περι·ζω·σειε classicalπεριζωσαιτοπερι·ζω·σαιτο
Pl1stπεριζωσαιμενπερι·ζω·σαιμενπεριζωσαιμεθαπερι·ζω·σαιμεθα
2ndπεριζωσαιτεπερι·ζω·σαιτεπεριζωσαισθεπερι·ζω·σαισθε
3rdπεριζωσαιεν, περιζωσαισαν, περιζωσειαν, περιζωσειενπερι·ζω·σαιεν, περι·ζω·σαισαν alt, περι·ζω·σειαν classical, περι·ζω·σειεν classicalπεριζωσαιντοπερι·ζω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριζωσονπερι·ζω·σονπεριζωσαι[GNT][LXX]περι·ζω·σαι
3rdπεριζωσατωπερι·ζω·σατωπεριζωσασθωπερι·ζω·σασθω
Pl1st
2ndπεριζωσατεπερι·ζω·σατεπεριζωσασθε[LXX]περι·ζω·σασθε
3rdπεριζωσατωσαν, περιζωσαντωνπερι·ζω·σατωσαν, περι·ζω·σαντων classicalπεριζωσασθωσαν, περιζωσασθωνπερι·ζω·σασθωσαν, περι·ζω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιζωσαι[GNT][LXX]​περι·ζω·σαιπεριζωσασθαι​περι·ζω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωσασαπεριζωσαςπεριζωσανπερι·ζω·σασ·απερι·ζω·σα[ντ]·ςπερι·ζω·σαν[τ]
Nom
Accπεριζωσασανπεριζωσανταπερι·ζω·σασ·ανπερι·ζω·σαντ·α
Datπεριζωσασῃπεριζωσαντιπερι·ζω·σασ·ῃπερι·ζω·σαντ·ι
Genπεριζωσασηςπεριζωσαντοςπερι·ζω·σασ·ηςπερι·ζω·σαντ·ος
PlVocπεριζωσασαιπεριζωσαντεςπεριζωσανταπερι·ζω·σασ·αιπερι·ζω·σαντ·εςπερι·ζω·σαντ·α
Nom
Accπεριζωσασαςπεριζωσανταςπερι·ζω·σασ·αςπερι·ζω·σαντ·ας
Datπεριζωσασαιςπεριζωσασι, περιζωσασινπερι·ζω·σασ·αιςπερι·ζω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριζωσασωνπεριζωσαντωνπερι·ζω·σασ·ωνπερι·ζω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριζωσαμενηπεριζωσαμενεπερι·ζω·σαμεν·ηπερι·ζω·σαμεν·ε
Nomπεριζωσαμενος[GNT]περι·ζω·σαμεν·ος
Accπεριζωσαμενηνπεριζωσαμενονπερι·ζω·σαμεν·ηνπερι·ζω·σαμεν·ον
Datπεριζωσαμενῃπεριζωσαμενῳπερι·ζω·σαμεν·ῃπερι·ζω·σαμεν·ῳ
Genπεριζωσαμενηςπεριζωσαμενουπερι·ζω·σαμεν·ηςπερι·ζω·σαμεν·ου
PlVocπεριζωσαμεναιπεριζωσαμενοι[GNT]περιζωσαμεναπερι·ζω·σαμεν·αιπερι·ζω·σαμεν·οιπερι·ζω·σαμεν·α
Nom
Accπεριζωσαμεναςπεριζωσαμενουςπερι·ζω·σαμεν·αςπερι·ζω·σαμεν·ους
Datπεριζωσαμεναιςπεριζωσαμενοιςπερι·ζω·σαμεν·αιςπερι·ζω·σαμεν·οις
Genπεριζωσαμενωνπεριζωσαμενωνπερι·ζω·σαμεν·ωνπερι·ζω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωσμαιπερι·εζωσ·μαι
2ndπεριεζωσαιπερι·εζωσ·[σ]αι
3rdπεριεζωσταιπερι·εζωσ·ται
Pl1stπεριεζωσμεθαπερι·εζωσ·μεθα
2ndπεριεζωσθεπερι·εζωσ·[σ]θε
3rdπεριεζωδαταιπερι·εζωσ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωσομαιπερι·εζωσ·[σ]ομαι
2ndπεριεζωσῃ, περιεζωσειπερι·εζωσ·[σ]ῃ, περι·εζωσ·[σ]ει classical
3rdπεριεζωσεταιπερι·εζωσ·[σ]εται
Pl1stπεριεζωσομεθαπερι·εζωσ·[σ]ομεθα
2ndπεριεζωσεσθεπερι·εζωσ·[σ]εσθε
3rdπεριεζωσονταιπερι·εζωσ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωσοιμηνπερι·εζωσ·[σ]οιμην
2ndπεριεζωσοιοπερι·εζωσ·[σ]οιο
3rdπεριεζωσοιτοπερι·εζωσ·[σ]οιτο
Pl1stπεριεζωσοιμεθαπερι·εζωσ·[σ]οιμεθα
2ndπεριεζωσοισθεπερι·εζωσ·[σ]οισθε
3rdπεριεζωσοιντοπερι·εζωσ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριεζωσοπερι·εζωσ·[σ]ο
3rdπεριεζωσθωπερι·εζωσ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεριεζωσθεπερι·εζωσ·[σ]θε
3rdπεριεζωσθωσαν, περιεζωσθωνπερι·εζωσ·[σ]θωσαν, περι·εζωσ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιεζωσθαι​περι·εζωσ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιεζωσεσθαι​περι·εζωσ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριεζωσμενη[LXX]περιεζωσμενεπερι·εζωσ·μεν·ηπερι·εζωσ·μεν·ε
Nomπεριεζωσμενος[LXX]περι·εζωσ·μεν·ος
Accπεριεζωσμενην[LXX]περιεζωσμενον[GNT][LXX]περι·εζωσ·μεν·ηνπερι·εζωσ·μεν·ον
Datπεριεζωσμενῃπεριεζωσμενῳπερι·εζωσ·μεν·ῃπερι·εζωσ·μεν·ῳ
Genπεριεζωσμενηςπεριεζωσμενου[LXX]περι·εζωσ·μεν·ηςπερι·εζωσ·μεν·ου
PlVocπεριεζωσμεναι[GNT][LXX]περιεζωσμενοι[GNT][LXX]περιεζωσμεναπερι·εζωσ·μεν·αιπερι·εζωσ·μεν·οιπερι·εζωσ·μεν·α
Nom
Accπεριεζωσμεναςπεριεζωσμενουςπερι·εζωσ·μεν·αςπερι·εζωσ·μεν·ους
Datπεριεζωσμεναιςπεριεζωσμενοιςπερι·εζωσ·μεν·αιςπερι·εζωσ·μεν·οις
Genπεριεζωσμενωνπεριεζωσμενωνπερι·εζωσ·μεν·ωνπερι·εζωσ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεζωσμηνπερι·ε·εζωσ·μην
2ndπεριεζωσοπερι·ε·εζωσ·[σ]ο
3rdπεριεζωστοπερι·ε·εζωσ·το
Pl1stπεριεζωσμεθαπερι·ε·εζωσ·μεθα
2ndπεριεζωσθεπερι·ε·εζωσ·[σ]θε
3rdπεριεζωδατοπερι·ε·εζωσ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 14-Nov-2019 17:15:25 EST