περιαιρεω • PERIAIREW • periaireō

Search: περιειλεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιειλεν; περιειλενπεριαιρέωπερι·ε·ελ·[σ]ε(ν); περι·ε·ελ·ε(ν)1aor act ind 3rd sg; 2aor act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιειλενπεριαιρέωπερι·ε·ελ·[σ]ε(ν)1aor act ind 3rd sg
περιειλενπεριαιρέωπερι·ε·ελ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρωπερι·αιρ(ε)·ωπεριαιρουμαιπερι·αιρ(ε)·ομαι
2ndπεριαιρειςπερι·αιρ(ε)·ειςπεριαιρῃ, περιαιρει, περιαιρεισαιπερι·αιρ(ε)·ῃ, περι·αιρ(ε)·ει classical, περι·αιρ(ε)·εσαι alt
3rdπεριαιρειπερι·αιρ(ε)·ειπεριαιρειται[GNT][LXX]περι·αιρ(ε)·εται
Pl1stπεριαιρουμενπερι·αιρ(ε)·ομενπεριαιρουμεθαπερι·αιρ(ε)·ομεθα
2ndπεριαιρειτεπερι·αιρ(ε)·ετεπεριαιρεισθεπερι·αιρ(ε)·εσθε
3rdπεριαιρουσιν, περιαιρουσιπερι·αιρ(ε)·ουσι(ν)περιαιρουνταιπερι·αιρ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρωπερι·αιρ(ε)·ωπεριαιρωμαιπερι·αιρ(ε)·ωμαι
2ndπεριαιρῃςπερι·αιρ(ε)·ῃςπεριαιρῃπερι·αιρ(ε)·ῃ
3rdπεριαιρῃπερι·αιρ(ε)·ῃπεριαιρηταιπερι·αιρ(ε)·ηται
Pl1stπεριαιρωμενπερι·αιρ(ε)·ωμενπεριαιρωμεθαπερι·αιρ(ε)·ωμεθα
2ndπεριαιρητεπερι·αιρ(ε)·ητεπεριαιρησθεπερι·αιρ(ε)·ησθε
3rdπεριαιρωσιν, περιαιρωσιπερι·αιρ(ε)·ωσι(ν)περιαιρωνταιπερι·αιρ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριαιροιμιπερι·αιρ(ε)·οιμιπεριαιροιμηνπερι·αιρ(ε)·οιμην
2ndπεριαιροιςπερι·αιρ(ε)·οιςπεριαιροιοπερι·αιρ(ε)·οιο
3rdπεριαιροιπερι·αιρ(ε)·οιπεριαιροιτοπερι·αιρ(ε)·οιτο
Pl1stπεριαιροιμενπερι·αιρ(ε)·οιμενπεριαιροιμεθαπερι·αιρ(ε)·οιμεθα
2ndπεριαιροιτεπερι·αιρ(ε)·οιτεπεριαιροισθεπερι·αιρ(ε)·οισθε
3rdπεριαιροιεν, περιαιροισανπερι·αιρ(ε)·οιεν, περι·αιρ(ε)·οισαν altπεριαιροιντοπερι·αιρ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριαιρειπερι·αιρ(ε)·επεριαιρουπερι·αιρ(ε)·ου
3rdπεριαιρειτωπερι·αιρ(ε)·ετωπεριαιρεισθωπερι·αιρ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπεριαιρειτεπερι·αιρ(ε)·ετεπεριαιρεισθεπερι·αιρ(ε)·εσθε
3rdπεριαιρειτωσαν, περιαιρουντωνπερι·αιρ(ε)·ετωσαν, περι·αιρ(ε)·οντων classicalπεριαιρεισθωσαν, περιαιρεισθωνπερι·αιρ(ε)·εσθωσαν, περι·αιρ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιαιρειν​περι·αιρ(ε)·ειν​περιαιρεισθαι​περι·αιρ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαιρουσαπεριαιρουνπερι·αιρ(ε)·ουσ·απερι·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριαιρωνπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριαιρουσανπεριαιρουνταπερι·αιρ(ε)·ουσ·ανπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπεριαιρουσῃπεριαιρουντιπερι·αιρ(ε)·ουσ·ῃπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπεριαιρουσηςπεριαιρουντοςπερι·αιρ(ε)·ουσ·ηςπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριαιρουσαιπεριαιρουντεςπεριαιρουνταπερι·αιρ(ε)·ουσ·αιπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·εςπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριαιρουσαςπεριαιρουνταςπερι·αιρ(ε)·ουσ·αςπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπεριαιρουσαιςπεριαιρουσι, περιαιρουσινπερι·αιρ(ε)·ουσ·αιςπερι·αιρ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριαιρουσωνπεριαιρουντωνπερι·αιρ(ε)·ουσ·ωνπερι·αιρ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαιρουμενηπεριαιρουμενεπερι·αιρ(ε)·ομεν·ηπερι·αιρ(ε)·ομεν·ε
Nomπεριαιρουμενοςπερι·αιρ(ε)·ομεν·ος
Accπεριαιρουμενηνπεριαιρουμενονπερι·αιρ(ε)·ομεν·ηνπερι·αιρ(ε)·ομεν·ον
Datπεριαιρουμενῃπεριαιρουμενῳπερι·αιρ(ε)·ομεν·ῃπερι·αιρ(ε)·ομεν·ῳ
Genπεριαιρουμενηςπεριαιρουμενουπερι·αιρ(ε)·ομεν·ηςπερι·αιρ(ε)·ομεν·ου
PlVocπεριαιρουμεναιπεριαιρουμενοιπεριαιρουμεναπερι·αιρ(ε)·ομεν·αιπερι·αιρ(ε)·ομεν·οιπερι·αιρ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπεριαιρουμεναςπεριαιρουμενουςπερι·αιρ(ε)·ομεν·αςπερι·αιρ(ε)·ομεν·ους
Datπεριαιρουμεναιςπεριαιρουμενοιςπερι·αιρ(ε)·ομεν·αιςπερι·αιρ(ε)·ομεν·οις
Genπεριαιρουμενωνπεριαιρουμενωνπερι·αιρ(ε)·ομεν·ωνπερι·αιρ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριῃρουνπερι·ε·αιρ(ε)·ονπεριῃρουμηνπερι·ε·αιρ(ε)·ομην
2ndπεριῃρειςπερι·ε·αιρ(ε)·εςπεριῃρουπερι·ε·αιρ(ε)·ου
3rdπεριῃρειπερι·ε·αιρ(ε)·επεριῃρειτο[GNT][LXX]περι·ε·αιρ(ε)·ετο
Pl1stπεριῃρουμενπερι·ε·αιρ(ε)·ομενπεριῃρουμεθαπερι·ε·αιρ(ε)·ομεθα
2ndπεριῃρειτεπερι·ε·αιρ(ε)·ετεπεριῃρεισθεπερι·ε·αιρ(ε)·εσθε
3rdπεριῃρουν, περιῃρουσανπερι·ε·αιρ(ε)·ον, περι·ε·αιρ(ε)·οσαν altπεριῃρουντοπερι·ε·αιρ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελω[LXX]περι·ελ(ε)·[σ]ωπεριελουμαιπερι·ελ(ε)·[σ]ομαι
2ndπεριελεις[LXX]περι·ελ(ε)·[σ]ειςπεριελῃ[LXX], περιελει[LXX], περιελεισαιπερι·ελ(ε)·[σ]ῃ, περι·ελ(ε)·[σ]ει classical, περι·ελ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπεριελει[LXX]περι·ελ(ε)·[σ]ειπεριελειταιπερι·ελ(ε)·[σ]εται
Pl1stπεριελουμενπερι·ελ(ε)·[σ]ομενπεριελουμεθαπερι·ελ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπεριελειτεπερι·ελ(ε)·[σ]ετεπεριελεισθεπερι·ελ(ε)·[σ]εσθε
3rdπεριελουσιν, περιελουσιπερι·ελ(ε)·[σ]ουσι(ν)περιελουνται[LXX]περι·ελ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελοιμιπερι·ελ(ε)·[σ]οιμιπεριελοιμηνπερι·ελ(ε)·[σ]οιμην
2ndπεριελοιςπερι·ελ(ε)·[σ]οιςπεριελοιοπερι·ελ(ε)·[σ]οιο
3rdπεριελοιπερι·ελ(ε)·[σ]οιπεριελοιτοπερι·ελ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπεριελοιμενπερι·ελ(ε)·[σ]οιμενπεριελοιμεθαπερι·ελ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπεριελοιτεπερι·ελ(ε)·[σ]οιτεπεριελοισθεπερι·ελ(ε)·[σ]οισθε
3rdπεριελοιενπερι·ελ(ε)·[σ]οιενπεριελοιντοπερι·ελ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιελειν[GNT][LXX]​περι·ελ(ε)·[σ]εινπεριελεισθαι​περι·ελ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελουσαπεριελουνπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·απερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπεριελων[LXX]περι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριελουσανπεριελουνταπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ανπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπεριελουσῃπεριελουντιπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ῃπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπεριελουσηςπεριελουντοςπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ηςπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριελουσαιπεριελουντεςπεριελουνταπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριελουσαςπεριελουνταςπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αςπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπεριελουσαιςπεριελουσι, περιελουσινπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·αιςπερι·ελ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριελουσωνπεριελουντωνπερι·ελ(ε)·[σ]ουσ·ωνπερι·ελ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελουμενηπεριελουμενεπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπεριελουμενοςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπεριελουμενηνπεριελουμενονπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηνπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπεριελουμενῃπεριελουμενῳπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῃπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπεριελουμενηςπεριελουμενουπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ηςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπεριελουμεναιπεριελουμενοιπεριελουμεναπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·οιπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπεριελουμεναςπεριελουμενουςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπεριελουμεναιςπεριελουμενοιςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·αιςπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπεριελουμενωνπεριελουμενωνπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ωνπερι·ελ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριειλαπερι·ε·ελ·[σ]απεριειλαμηνπερι·ε·ελ·[σ]αμην
2ndπεριειλαςπερι·ε·ελ·[σ]αςπεριειλωπερι·ε·ελ·[σ]ω
3rdπεριειλεν[LXX], περιειλεπερι·ε·ελ·[σ]ε(ν), περι·ε·ελ·[σ]ε(ν)περιειλατο[LXX]περι·ε·ελ·[σ]ατο
Pl1stπεριειλαμενπερι·ε·ελ·[σ]αμενπεριειλαμεθαπερι·ε·ελ·[σ]αμεθα
2ndπεριειλατεπερι·ε·ελ·[σ]ατεπεριειλασθεπερι·ε·ελ·[σ]ασθε
3rdπεριειλανπερι·ε·ελ·[σ]ανπεριειλαντο[LXX]περι·ε·ελ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελω[LXX]περι·ελ·[σ]ωπεριελωμαιπερι·ελ·[σ]ωμαι
2ndπεριελῃς[LXX]περι·ελ·[σ]ῃςπεριελῃ[LXX]περι·ελ·[σ]ῃ
3rdπεριελῃ[LXX]περι·ελ·[σ]ῃπεριεληταιπερι·ελ·[σ]ηται
Pl1stπεριελωμενπερι·ελ·[σ]ωμενπεριελωμεθαπερι·ελ·[σ]ωμεθα
2ndπεριελητεπερι·ελ·[σ]ητεπεριελησθεπερι·ελ·[σ]ησθε
3rdπεριελωσιν, περιελωσιπερι·ελ·[σ]ωσι(ν)περιελωνταιπερι·ελ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελαιμιπερι·ελ·[σ]αιμιπεριελαιμηνπερι·ελ·[σ]αιμην
2ndπεριελαις, περιελειαςπερι·ελ·[σ]αις, περι·ελ·[σ]ειας classicalπεριελαιοπερι·ελ·[σ]αιο
3rdπεριελαι, περιελειεπερι·ελ·[σ]αι, περι·ελ·[σ]ειε classicalπεριελαιτοπερι·ελ·[σ]αιτο
Pl1stπεριελαιμενπερι·ελ·[σ]αιμενπεριελαιμεθαπερι·ελ·[σ]αιμεθα
2ndπεριελαιτεπερι·ελ·[σ]αιτεπεριελαισθεπερι·ελ·[σ]αισθε
3rdπεριελαιεν, περιελαισαν, περιελειαν, περιελειενπερι·ελ·[σ]αιεν, περι·ελ·[σ]αισαν alt, περι·ελ·[σ]ειαν classical, περι·ελ·[σ]ειεν classicalπεριελαιντοπερι·ελ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριελονπερι·ελ·[σ]ονπεριελαιπερι·ελ·[σ]αι
3rdπεριελατωπερι·ελ·[σ]ατωπεριελασθωπερι·ελ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπεριελατεπερι·ελ·[σ]ατεπεριελασθεπερι·ελ·[σ]ασθε
3rdπεριελατωσαν, περιελαντωνπερι·ελ·[σ]ατωσαν, περι·ελ·[σ]αντων classicalπεριελασθωσαν, περιελασθωνπερι·ελ·[σ]ασθωσαν, περι·ελ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιελαι​περι·ελ·[σ]αι​περιελασθαι​περι·ελ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελασαπεριελαςπεριελανπερι·ελ·[σ]ασ·απερι·ελ·[σ]α[ντ]·ςπερι·ελ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπεριελασανπεριελανταπερι·ελ·[σ]ασ·ανπερι·ελ·[σ]αντ·α
Datπεριελασῃπεριελαντιπερι·ελ·[σ]ασ·ῃπερι·ελ·[σ]αντ·ι
Genπεριελασηςπεριελαντοςπερι·ελ·[σ]ασ·ηςπερι·ελ·[σ]αντ·ος
PlVocπεριελασαιπεριελαντεςπεριελανταπερι·ελ·[σ]ασ·αιπερι·ελ·[σ]αντ·εςπερι·ελ·[σ]αντ·α
Nom
Accπεριελασαςπεριελανταςπερι·ελ·[σ]ασ·αςπερι·ελ·[σ]αντ·ας
Datπεριελασαιςπεριελασι, περιελασινπερι·ελ·[σ]ασ·αιςπερι·ελ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπεριελασωνπεριελαντωνπερι·ελ·[σ]ασ·ωνπερι·ελ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελαμενηπεριελαμενεπερι·ελ·[σ]αμεν·ηπερι·ελ·[σ]αμεν·ε
Nomπεριελαμενοςπερι·ελ·[σ]αμεν·ος
Accπεριελαμενηνπεριελαμενονπερι·ελ·[σ]αμεν·ηνπερι·ελ·[σ]αμεν·ον
Datπεριελαμενῃπεριελαμενῳπερι·ελ·[σ]αμεν·ῃπερι·ελ·[σ]αμεν·ῳ
Genπεριελαμενηςπεριελαμενουπερι·ελ·[σ]αμεν·ηςπερι·ελ·[σ]αμεν·ου
PlVocπεριελαμεναιπεριελαμενοιπεριελαμεναπερι·ελ·[σ]αμεν·αιπερι·ελ·[σ]αμεν·οιπερι·ελ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπεριελαμεναςπεριελαμενουςπερι·ελ·[σ]αμεν·αςπερι·ελ·[σ]αμεν·ους
Datπεριελαμεναιςπεριελαμενοιςπερι·ελ·[σ]αμεν·αιςπερι·ελ·[σ]αμεν·οις
Genπεριελαμενωνπεριελαμενωνπερι·ελ·[σ]αμεν·ωνπερι·ελ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριειλον[LXX]περι·ε·ελ·ονπεριειλομηνπερι·ε·ελ·ομην
2ndπεριειλεςπερι·ε·ελ·εςπεριειλουπερι·ε·ελ·ου
3rdπεριειλεν[LXX], περιειλεπερι·ε·ελ·ε(ν), περι·ε·ελ·ε(ν)περιειλετοπερι·ε·ελ·ετο
Pl1stπεριειλομενπερι·ε·ελ·ομενπεριειλομεθαπερι·ε·ελ·ομεθα
2ndπεριειλετεπερι·ε·ελ·ετεπεριειλεσθεπερι·ε·ελ·εσθε
3rdπεριειλον[LXX], περιειλοσανπερι·ε·ελ·ον, περι·ε·ελ·οσαν altπεριειλοντοπερι·ε·ελ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελω[LXX]περι·ελ·ωπεριελωμαιπερι·ελ·ωμαι
2ndπεριελῃς[LXX]περι·ελ·ῃςπεριελῃ[LXX]περι·ελ·ῃ
3rdπεριελῃ[LXX]περι·ελ·ῃπεριεληταιπερι·ελ·ηται
Pl1stπεριελωμενπερι·ελ·ωμενπεριελωμεθαπερι·ελ·ωμεθα
2ndπεριελητεπερι·ελ·ητεπεριελησθεπερι·ελ·ησθε
3rdπεριελωσιν, περιελωσιπερι·ελ·ωσι(ν)περιελωνταιπερι·ελ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριελοιμιπερι·ελ·οιμιπεριελοιμηνπερι·ελ·οιμην
2ndπεριελοιςπερι·ελ·οιςπεριελοιοπερι·ελ·οιο
3rdπεριελοιπερι·ελ·οιπεριελοιτοπερι·ελ·οιτο
Pl1stπεριελοιμενπερι·ελ·οιμενπεριελοιμεθαπερι·ελ·οιμεθα
2ndπεριελοιτεπερι·ελ·οιτεπεριελοισθεπερι·ελ·οισθε
3rdπεριελοιεν, περιελοισανπερι·ελ·οιεν, περι·ελ·οισαν altπεριελοιντοπερι·ελ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριελε[LXX]περι·ελ·επεριελου[LXX]περι·ελ·ου
3rdπεριελετω[LXX]περι·ελ·ετωπεριελεσθωπερι·ελ·εσθω
Pl1st
2ndπεριελετε[LXX]περι·ελ·ετεπεριελεσθε[LXX]περι·ελ·εσθε
3rdπεριελετωσαν, περιελοντωνπερι·ελ·ετωσαν, περι·ελ·οντων classicalπεριελεσθωσαν, περιελεσθωνπερι·ελ·εσθωσαν, περι·ελ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιελειν[GNT][LXX]​περι·ελ·εινπεριελεσθαι​περι·ελ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελουσαπεριελονπερι·ελ·ουσ·απερι·ελ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριελων[LXX]περι·ελ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριελουσανπεριελονταπερι·ελ·ουσ·ανπερι·ελ·ο[υ]ντ·α
Datπεριελουσῃπεριελοντιπερι·ελ·ουσ·ῃπερι·ελ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριελουσηςπεριελοντοςπερι·ελ·ουσ·ηςπερι·ελ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριελουσαιπεριελοντες[GNT]περιελονταπερι·ελ·ουσ·αιπερι·ελ·ο[υ]ντ·εςπερι·ελ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριελουσαςπεριελονταςπερι·ελ·ουσ·αςπερι·ελ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριελουσαιςπεριελουσι, περιελουσινπερι·ελ·ουσ·αιςπερι·ελ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριελουσωνπεριελοντωνπερι·ελ·ουσ·ωνπερι·ελ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριελομενη[LXX]περιελομενεπερι·ελ·ομεν·ηπερι·ελ·ομεν·ε
Nomπεριελομενος[LXX]περι·ελ·ομεν·ος
Accπεριελομενηνπεριελομενονπερι·ελ·ομεν·ηνπερι·ελ·ομεν·ον
Datπεριελομενῃπεριελομενῳπερι·ελ·ομεν·ῃπερι·ελ·ομεν·ῳ
Genπεριελομενηςπεριελομενουπερι·ελ·ομεν·ηςπερι·ελ·ομεν·ου
PlVocπεριελομεναιπεριελομενοιπεριελομεναπερι·ελ·ομεν·αιπερι·ελ·ομεν·οιπερι·ελ·ομεν·α
Nom
Accπεριελομεναςπεριελομενουςπερι·ελ·ομεν·αςπερι·ελ·ομεν·ους
Datπεριελομεναιςπεριελομενοιςπερι·ελ·ομεν·αιςπερι·ελ·ομεν·οις
Genπεριελομενωνπεριελομενωνπερι·ελ·ομεν·ωνπερι·ελ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριῃρεθηνπερι·ε·αιρε·θην
2ndπεριῃρεθηςπερι·ε·αιρε·θης
3rdπεριῃρεθηπερι·ε·αιρε·θη
Pl1stπεριῃρεθημενπερι·ε·αιρε·θημεν
2ndπεριῃρεθητεπερι·ε·αιρε·θητε
3rdπεριῃρεθησανπερι·ε·αιρε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρεθησομαιπερι·αιρε·θησομαι
2ndπεριαιρεθησῃ, περιαιρεθησειπερι·αιρε·θησῃ, περι·αιρε·θησει classical
3rdπεριαιρεθησεται[LXX]περι·αιρε·θησεται
Pl1stπεριαιρεθησομεθαπερι·αιρε·θησομεθα
2ndπεριαιρεθησεσθεπερι·αιρε·θησεσθε
3rdπεριαιρεθησονται[LXX]περι·αιρε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρεθωπερι·αιρε·θω
2ndπεριαιρεθῃςπερι·αιρε·θῃς
3rdπεριαιρεθῃπερι·αιρε·θῃ
Pl1stπεριαιρεθωμενπερι·αιρε·θωμεν
2ndπεριαιρεθητεπερι·αιρε·θητε
3rdπεριαιρεθωσιν, περιαιρεθωσιπερι·αιρε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρεθειηνπερι·αιρε·θειην
2ndπεριαιρεθειηςπερι·αιρε·θειης
3rdπεριαιρεθειηπερι·αιρε·θειη
Pl1stπεριαιρεθειημεν, περιαιρεθειμενπερι·αιρε·θειημεν, περι·αιρε·θειμεν classical
2ndπεριαιρεθειητε, περιαιρεθειτεπερι·αιρε·θειητε, περι·αιρε·θειτε classical
3rdπεριαιρεθειησαν, περιαιρεθειενπερι·αιρε·θειησαν, περι·αιρε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριαιρεθησοιμηνπερι·αιρε·θησοιμην
2ndπεριαιρεθησοιοπερι·αιρε·θησοιο
3rdπεριαιρεθησοιτοπερι·αιρε·θησοιτο
Pl1stπεριαιρεθησοιμεθαπερι·αιρε·θησοιμεθα
2ndπεριαιρεθησοισθεπερι·αιρε·θησοισθε
3rdπεριαιρεθησοιντοπερι·αιρε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριαιρεθητιπερι·αιρε·θητι
3rdπεριαιρεθητωπερι·αιρε·θητω
Pl1st
2ndπεριαιρεθητεπερι·αιρε·θητε
3rdπεριαιρεθητωσαν, περιαιρεθεντωνπερι·αιρε·θητωσαν, περι·αιρε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
περιαιρεθηναι​περι·αιρε·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
περιαιρεθησεσθαι​περι·αιρε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαιρεθεισαπεριαιρεθειςπεριαιρεθενπερι·αιρε·θεισ·απερι·αιρε·θει[ντ]·ςπερι·αιρε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπεριαιρεθεισανπεριαιρεθενταπερι·αιρε·θεισ·ανπερι·αιρε·θε[ι]ντ·α
Datπεριαιρεθεισῃπεριαιρεθεντιπερι·αιρε·θεισ·ῃπερι·αιρε·θε[ι]ντ·ι
Genπεριαιρεθεισηςπεριαιρεθεντοςπερι·αιρε·θεισ·ηςπερι·αιρε·θε[ι]ντ·ος
PlVocπεριαιρεθεισαιπεριαιρεθεντεςπεριαιρεθενταπερι·αιρε·θεισ·αιπερι·αιρε·θε[ι]ντ·εςπερι·αιρε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπεριαιρεθεισαςπεριαιρεθενταςπερι·αιρε·θεισ·αςπερι·αιρε·θε[ι]ντ·ας
Datπεριαιρεθεισαιςπεριαιρεθεισι, περιαιρεθεισινπερι·αιρε·θεισ·αιςπερι·αιρε·θει[ντ]·σι(ν)
Genπεριαιρεθεισωνπεριαιρεθεντωνπερι·αιρε·θεισ·ωνπερι·αιρε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριαιρεθησομενηπεριαιρεθησομενεπερι·αιρε·θησομεν·ηπερι·αιρε·θησομεν·ε
Nomπεριαιρεθησομενοςπερι·αιρε·θησομεν·ος
Accπεριαιρεθησομενηνπεριαιρεθησομενονπερι·αιρε·θησομεν·ηνπερι·αιρε·θησομεν·ον
Datπεριαιρεθησομενῃπεριαιρεθησομενῳπερι·αιρε·θησομεν·ῃπερι·αιρε·θησομεν·ῳ
Genπεριαιρεθησομενηςπεριαιρεθησομενουπερι·αιρε·θησομεν·ηςπερι·αιρε·θησομεν·ου
PlVocπεριαιρεθησομεναιπεριαιρεθησομενοιπεριαιρεθησομεναπερι·αιρε·θησομεν·αιπερι·αιρε·θησομεν·οιπερι·αιρε·θησομεν·α
Nom
Accπεριαιρεθησομεναςπεριαιρεθησομενουςπερι·αιρε·θησομεν·αςπερι·αιρε·θησομεν·ους
Datπεριαιρεθησομεναιςπεριαιρεθησομενοιςπερι·αιρε·θησομεν·αιςπερι·αιρε·θησομεν·οις
Genπεριαιρεθησομενωνπεριαιρεθησομενωνπερι·αιρε·θησομεν·ωνπερι·αιρε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 07:11:46 EST