περιφρονεω • PERIFRONEW • periphroneō

Search: περιεφρονει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιεφρονειπεριφρονέωπερι·ε·φρον(ε)·εimpf act ind 3rd sg

περι·φρονέω (περι+φρον(ε)-, -, περι+φρονη·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριφρονωπερι·φρον(ε)·ωπεριφρονουμαιπερι·φρον(ε)·ομαι
2ndπεριφρονειςπερι·φρον(ε)·ειςπεριφρονῃ, περιφρονει, περιφρονεισαιπερι·φρον(ε)·ῃ, περι·φρον(ε)·ει classical, περι·φρον(ε)·εσαι alt
3rdπεριφρονειπερι·φρον(ε)·ειπεριφρονειταιπερι·φρον(ε)·εται
Pl1stπεριφρονουμενπερι·φρον(ε)·ομενπεριφρονουμεθαπερι·φρον(ε)·ομεθα
2ndπεριφρονειτεπερι·φρον(ε)·ετεπεριφρονεισθεπερι·φρον(ε)·εσθε
3rdπεριφρονουσιν, περιφρονουσιπερι·φρον(ε)·ουσι(ν)περιφρονουνταιπερι·φρον(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριφρονωπερι·φρον(ε)·ωπεριφρονωμαιπερι·φρον(ε)·ωμαι
2ndπεριφρονῃςπερι·φρον(ε)·ῃςπεριφρονῃπερι·φρον(ε)·ῃ
3rdπεριφρονῃπερι·φρον(ε)·ῃπεριφρονηταιπερι·φρον(ε)·ηται
Pl1stπεριφρονωμενπερι·φρον(ε)·ωμενπεριφρονωμεθαπερι·φρον(ε)·ωμεθα
2ndπεριφρονητεπερι·φρον(ε)·ητεπεριφρονησθεπερι·φρον(ε)·ησθε
3rdπεριφρονωσιν, περιφρονωσιπερι·φρον(ε)·ωσι(ν)περιφρονωνταιπερι·φρον(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριφρονοιμιπερι·φρον(ε)·οιμιπεριφρονοιμηνπερι·φρον(ε)·οιμην
2ndπεριφρονοιςπερι·φρον(ε)·οιςπεριφρονοιοπερι·φρον(ε)·οιο
3rdπεριφρονοιπερι·φρον(ε)·οιπεριφρονοιτοπερι·φρον(ε)·οιτο
Pl1stπεριφρονοιμενπερι·φρον(ε)·οιμενπεριφρονοιμεθαπερι·φρον(ε)·οιμεθα
2ndπεριφρονοιτεπερι·φρον(ε)·οιτεπεριφρονοισθεπερι·φρον(ε)·οισθε
3rdπεριφρονοιεν, περιφρονοισανπερι·φρον(ε)·οιεν, περι·φρον(ε)·οισαν altπεριφρονοιντοπερι·φρον(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριφρονειπερι·φρον(ε)·επεριφρονουπερι·φρον(ε)·ου
3rdπεριφρονειτω[GNT]περι·φρον(ε)·ετωπεριφρονεισθωπερι·φρον(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπεριφρονειτεπερι·φρον(ε)·ετεπεριφρονεισθεπερι·φρον(ε)·εσθε
3rdπεριφρονειτωσαν, περιφρονουντωνπερι·φρον(ε)·ετωσαν, περι·φρον(ε)·οντων classicalπεριφρονεισθωσαν, περιφρονεισθωνπερι·φρον(ε)·εσθωσαν, περι·φρον(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιφρονειν​περι·φρον(ε)·ειν​περιφρονεισθαι​περι·φρον(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριφρονουσαπεριφρονουνπερι·φρον(ε)·ουσ·απερι·φρον(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριφρονωνπερι·φρον(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριφρονουσανπεριφρονουνταπερι·φρον(ε)·ουσ·ανπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπεριφρονουσῃπεριφρονουντιπερι·φρον(ε)·ουσ·ῃπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπεριφρονουσηςπεριφρονουντοςπερι·φρον(ε)·ουσ·ηςπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριφρονουσαιπεριφρονουντεςπεριφρονουνταπερι·φρον(ε)·ουσ·αιπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·εςπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριφρονουσαςπεριφρονουνταςπερι·φρον(ε)·ουσ·αςπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπεριφρονουσαιςπεριφρονουσι, περιφρονουσινπερι·φρον(ε)·ουσ·αιςπερι·φρον(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριφρονουσωνπεριφρονουντωνπερι·φρον(ε)·ουσ·ωνπερι·φρον(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριφρονουμενηπεριφρονουμενεπερι·φρον(ε)·ομεν·ηπερι·φρον(ε)·ομεν·ε
Nomπεριφρονουμενοςπερι·φρον(ε)·ομεν·ος
Accπεριφρονουμενηνπεριφρονουμενονπερι·φρον(ε)·ομεν·ηνπερι·φρον(ε)·ομεν·ον
Datπεριφρονουμενῃπεριφρονουμενῳπερι·φρον(ε)·ομεν·ῃπερι·φρον(ε)·ομεν·ῳ
Genπεριφρονουμενηςπεριφρονουμενουπερι·φρον(ε)·ομεν·ηςπερι·φρον(ε)·ομεν·ου
PlVocπεριφρονουμεναιπεριφρονουμενοιπεριφρονουμεναπερι·φρον(ε)·ομεν·αιπερι·φρον(ε)·ομεν·οιπερι·φρον(ε)·ομεν·α
Nom
Accπεριφρονουμεναςπεριφρονουμενουςπερι·φρον(ε)·ομεν·αςπερι·φρον(ε)·ομεν·ους
Datπεριφρονουμεναιςπεριφρονουμενοιςπερι·φρον(ε)·ομεν·αιςπερι·φρον(ε)·ομεν·οις
Genπεριφρονουμενωνπεριφρονουμενωνπερι·φρον(ε)·ομεν·ωνπερι·φρον(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεφρονουνπερι·ε·φρον(ε)·ονπεριεφρονουμηνπερι·ε·φρον(ε)·ομην
2ndπεριεφρονειςπερι·ε·φρον(ε)·εςπεριεφρονουπερι·ε·φρον(ε)·ου
3rdπεριεφρονει[LXX]περι·ε·φρον(ε)·επεριεφρονειτοπερι·ε·φρον(ε)·ετο
Pl1stπεριεφρονουμενπερι·ε·φρον(ε)·ομενπεριεφρονουμεθαπερι·ε·φρον(ε)·ομεθα
2ndπεριεφρονειτεπερι·ε·φρον(ε)·ετεπεριεφρονεισθεπερι·ε·φρον(ε)·εσθε
3rdπεριεφρονουν, περιεφρονουσανπερι·ε·φρον(ε)·ον, περι·ε·φρον(ε)·οσαν altπεριεφρονουντοπερι·ε·φρον(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεφρονησαπερι·ε·φρονη·σαπεριεφρονησαμηνπερι·ε·φρονη·σαμην
2ndπεριεφρονησαςπερι·ε·φρονη·σαςπεριεφρονησωπερι·ε·φρονη·σω
3rdπεριεφρονησεν, περιεφρονησεπερι·ε·φρονη·σε(ν)περιεφρονησατοπερι·ε·φρονη·σατο
Pl1stπεριεφρονησαμενπερι·ε·φρονη·σαμενπεριεφρονησαμεθαπερι·ε·φρονη·σαμεθα
2ndπεριεφρονησατεπερι·ε·φρονη·σατεπεριεφρονησασθεπερι·ε·φρονη·σασθε
3rdπεριεφρονησανπερι·ε·φρονη·σανπεριεφρονησαντοπερι·ε·φρονη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριφρονησωπερι·φρονη·σωπεριφρονησωμαιπερι·φρονη·σωμαι
2ndπεριφρονησῃςπερι·φρονη·σῃςπεριφρονησῃπερι·φρονη·σῃ
3rdπεριφρονησῃπερι·φρονη·σῃπεριφρονησηταιπερι·φρονη·σηται
Pl1stπεριφρονησωμενπερι·φρονη·σωμενπεριφρονησωμεθαπερι·φρονη·σωμεθα
2ndπεριφρονησητεπερι·φρονη·σητεπεριφρονησησθεπερι·φρονη·σησθε
3rdπεριφρονησωσιν, περιφρονησωσιπερι·φρονη·σωσι(ν)περιφρονησωνταιπερι·φρονη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριφρονησαιμιπερι·φρονη·σαιμιπεριφρονησαιμηνπερι·φρονη·σαιμην
2ndπεριφρονησαις, περιφρονησειαςπερι·φρονη·σαις, περι·φρονη·σειας classicalπεριφρονησαιοπερι·φρονη·σαιο
3rdπεριφρονησαι[LXX], περιφρονησειεπερι·φρονη·σαι, περι·φρονη·σειε classicalπεριφρονησαιτοπερι·φρονη·σαιτο
Pl1stπεριφρονησαιμενπερι·φρονη·σαιμενπεριφρονησαιμεθαπερι·φρονη·σαιμεθα
2ndπεριφρονησαιτεπερι·φρονη·σαιτεπεριφρονησαισθεπερι·φρονη·σαισθε
3rdπεριφρονησαιεν, περιφρονησαισαν, περιφρονησειαν, περιφρονησειενπερι·φρονη·σαιεν, περι·φρονη·σαισαν alt, περι·φρονη·σειαν classical, περι·φρονη·σειεν classicalπεριφρονησαιντοπερι·φρονη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριφρονησονπερι·φρονη·σονπεριφρονησαι[LXX]περι·φρονη·σαι
3rdπεριφρονησατωπερι·φρονη·σατωπεριφρονησασθωπερι·φρονη·σασθω
Pl1st
2ndπεριφρονησατεπερι·φρονη·σατεπεριφρονησασθεπερι·φρονη·σασθε
3rdπεριφρονησατωσαν, περιφρονησαντωνπερι·φρονη·σατωσαν, περι·φρονη·σαντων classicalπεριφρονησασθωσαν, περιφρονησασθωνπερι·φρονη·σασθωσαν, περι·φρονη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιφρονησαι[LXX]​περι·φρονη·σαιπεριφρονησασθαι​περι·φρονη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριφρονησασαπεριφρονησαςπεριφρονησανπερι·φρονη·σασ·απερι·φρονη·σα[ντ]·ςπερι·φρονη·σαν[τ]
Nom
Accπεριφρονησασανπεριφρονησανταπερι·φρονη·σασ·ανπερι·φρονη·σαντ·α
Datπεριφρονησασῃπεριφρονησαντιπερι·φρονη·σασ·ῃπερι·φρονη·σαντ·ι
Genπεριφρονησασηςπεριφρονησαντοςπερι·φρονη·σασ·ηςπερι·φρονη·σαντ·ος
PlVocπεριφρονησασαιπεριφρονησαντεςπεριφρονησανταπερι·φρονη·σασ·αιπερι·φρονη·σαντ·εςπερι·φρονη·σαντ·α
Nom
Accπεριφρονησασαςπεριφρονησανταςπερι·φρονη·σασ·αςπερι·φρονη·σαντ·ας
Datπεριφρονησασαιςπεριφρονησασι, περιφρονησασινπερι·φρονη·σασ·αιςπερι·φρονη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριφρονησασωνπεριφρονησαντωνπερι·φρονη·σασ·ωνπερι·φρονη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριφρονησαμενηπεριφρονησαμενεπερι·φρονη·σαμεν·ηπερι·φρονη·σαμεν·ε
Nomπεριφρονησαμενοςπερι·φρονη·σαμεν·ος
Accπεριφρονησαμενηνπεριφρονησαμενονπερι·φρονη·σαμεν·ηνπερι·φρονη·σαμεν·ον
Datπεριφρονησαμενῃπεριφρονησαμενῳπερι·φρονη·σαμεν·ῃπερι·φρονη·σαμεν·ῳ
Genπεριφρονησαμενηςπεριφρονησαμενουπερι·φρονη·σαμεν·ηςπερι·φρονη·σαμεν·ου
PlVocπεριφρονησαμεναιπεριφρονησαμενοιπεριφρονησαμεναπερι·φρονη·σαμεν·αιπερι·φρονη·σαμεν·οιπερι·φρονη·σαμεν·α
Nom
Accπεριφρονησαμεναςπεριφρονησαμενουςπερι·φρονη·σαμεν·αςπερι·φρονη·σαμεν·ους
Datπεριφρονησαμεναιςπεριφρονησαμενοιςπερι·φρονη·σαμεν·αιςπερι·φρονη·σαμεν·οις
Genπεριφρονησαμενωνπεριφρονησαμενωνπερι·φρονη·σαμεν·ωνπερι·φρονη·σαμεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 09:52:45 EDT