περιιστημι • PERIISTHMI • periistēmi

Search: περιεστως

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιεστως; περιεστῳςπεριΐστημιπερι·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς; περι·εστ(α)·[κ]οιςperf act ptcp mas nom sg; perf act opt 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιεστωςπεριΐστημιπερι·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ςperf act ptcp mas nom sg
περιεστῳςπεριΐστημιπερι·εστ(α)·[κ]οιςperf act opt 2nd sg

περι·ΐστημι (ath. περι+ιστ(α)-/ath. περι+ιστ(η)-, περι+στη·σ-, περι+στη·σ- or 2nd ath. περι+στ(η)-/ath. περι+στ(α)-, περι+εστη·κ-/περι+εστ(α)·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριιστημιπερι·ιστ(α)·^μιπεριισταμαιπερι·ιστ(α)·μαι
2ndπεριιστης, περιιστηθαπερι·ιστ(α)·^ς, περι·ιστ(α)·^θα classicalπεριιστασαιπερι·ιστ(α)·σαι
3rdπεριιστησιν, περιιστησιπερι·ιστ(α)·^σι(ν)περιισταταιπερι·ιστ(α)·ται
Pl1stπεριισταμενπερι·ιστ(α)·μενπεριισταμεθαπερι·ιστ(α)·μεθα
2ndπεριιστατεπερι·ιστ(α)·τεπεριιστασθεπερι·ιστ(α)·σθε
3rdπεριιστασιν, περιιστασιπερι·ιστ(α)·ασι(ν)περιιστανταιπερι·ιστ(α)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριιστωπερι·ιστ(η)·ωπεριιστωμαιπερι·ιστ(η)·ωμαι
2ndπεριιστῃςπερι·ιστ(η)·ῃςπεριιστῃπερι·ιστ(η)·ῃ
3rdπεριιστῃπερι·ιστ(η)·ῃπεριιστηταιπερι·ιστ(η)·ηται
Pl1stπεριιστωμενπερι·ιστ(η)·ωμενπεριιστωμεθαπερι·ιστ(η)·ωμεθα
2ndπεριιστητεπερι·ιστ(η)·ητεπεριιστησθεπερι·ιστ(η)·ησθε
3rdπεριιστωσιν, περιιστωσιπερι·ιστ(η)·ωσι(ν)περιιστωνταιπερι·ιστ(η)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριισταιηνπερι·ιστ(α)·ιηνπεριισταιμηνπερι·ιστ(α)·ιμην
2ndπεριισταιηςπερι·ιστ(α)·ιηςπεριισταιοπερι·ιστ(α)·ιο
3rdπεριισταιηπερι·ιστ(α)·ιηπεριισταιτοπερι·ιστ(α)·ιτο
Pl1stπεριισταιημεν, περιισταιμενπερι·ιστ(α)·ιημεν, περι·ιστ(α)·ιμεν classicalπεριισταιμεθαπερι·ιστ(α)·ιμεθα
2ndπεριισταιητε, περιισταιτεπερι·ιστ(α)·ιητε, περι·ιστ(α)·ιτε classicalπεριισταισθεπερι·ιστ(α)·ισθε
3rdπεριισταιησαν, περιισταιενπερι·ιστ(α)·ιησαν, περι·ιστ(α)·ιεν classicalπεριισταιντοπερι·ιστ(α)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριιστηπερι·ιστ(η)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριισταθι, περιισταςπερι·ιστ(α)·θι, περι·ιστ(α)·ςπεριιστασο[GNT]περι·ιστ(α)·σο
3rdπεριιστατωπερι·ιστ(α)·τωπεριιστασθωπερι·ιστ(α)·σθω
Pl1st
2ndπεριιστατεπερι·ιστ(α)·τεπεριιστασθεπερι·ιστ(α)·σθε
3rdπεριιστατωσαν, περιισταντωνπερι·ιστ(α)·τωσαν, περι·ιστ(α)·ντων classicalπεριιστασθωσαν, περιιστασθωνπερι·ιστ(α)·σθωσαν, περι·ιστ(α)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιισταναι​περι·ιστ(α)·ναι, περι·ιστ(α)·εναι​περιιστασθαι​περι·ιστ(α)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριιστασαπεριισταςπεριιστανπερι·ιστ(α)·εσ·απερι·ιστ(α)·[ντ]·ςπερι·ιστ(α)·ν[τ]
Nom
Accπεριιστασανπεριιστανταπερι·ιστ(α)·εσ·ανπερι·ιστ(α)·ντ·α
Datπεριιστασῃπεριισταντιπερι·ιστ(α)·εσ·ῃπερι·ιστ(α)·ντ·ι
Genπεριιστασηςπεριισταντοςπερι·ιστ(α)·εσ·ηςπερι·ιστ(α)·ντ·ος
PlVocπεριιστασαιπεριισταντεςπεριιστανταπερι·ιστ(α)·εσ·αιπερι·ιστ(α)·ντ·εςπερι·ιστ(α)·ντ·α
Nom
Accπεριιστασαςπεριιστανταςπερι·ιστ(α)·εσ·αςπερι·ιστ(α)·ντ·ας
Datπεριιστασαιςπεριιστασι, περιιστασινπερι·ιστ(α)·εσ·αιςπερι·ιστ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπεριιστασωνπεριισταντωνπερι·ιστ(α)·εσ·ωνπερι·ιστ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριισταμενηπεριισταμενεπερι·ιστ(α)·μεν·ηπερι·ιστ(α)·μεν·ε
Nomπεριισταμενοςπερι·ιστ(α)·μεν·ος
Accπεριισταμενηνπεριισταμενονπερι·ιστ(α)·μεν·ηνπερι·ιστ(α)·μεν·ον
Datπεριισταμενῃπεριισταμενῳπερι·ιστ(α)·μεν·ῃπερι·ιστ(α)·μεν·ῳ
Genπεριισταμενηςπεριισταμενου[LXX]περι·ιστ(α)·μεν·ηςπερι·ιστ(α)·μεν·ου
PlVocπεριισταμεναιπεριισταμενοιπεριισταμεναπερι·ιστ(α)·μεν·αιπερι·ιστ(α)·μεν·οιπερι·ιστ(α)·μεν·α
Nom
Accπεριισταμεναςπεριισταμενουςπερι·ιστ(α)·μεν·αςπερι·ιστ(α)·μεν·ους
Datπεριισταμεναιςπεριισταμενοιςπερι·ιστ(α)·μεν·αιςπερι·ιστ(α)·μεν·οις
Genπεριισταμενωνπεριισταμενωνπερι·ιστ(α)·μεν·ωνπερι·ιστ(α)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριιστηνπερι·ε·ιστ(α)·^νπεριισταμηνπερι·ε·ιστ(α)·μην
2ndπεριιστης, περιιστησθαπερι·ε·ιστ(α)·^ς, περι·ε·ιστ(α)·^σθα classicalπεριιστασο[GNT]περι·ε·ιστ(α)·σο
3rdπεριιστηπερι·ε·ιστ(α)·^περιιστατοπερι·ε·ιστ(α)·το
Pl1stπεριισταμενπερι·ε·ιστ(α)·μενπεριισταμεθαπερι·ε·ιστ(α)·μεθα
2ndπεριιστατεπερι·ε·ιστ(α)·τεπεριιστασθεπερι·ε·ιστ(α)·σθε
3rdπεριιστασανπερι·ε·ιστ(α)·σανπεριισταντοπερι·ε·ιστ(α)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριστησωπερι·στη·σωπεριστησομαιπερι·στη·σομαι
2ndπεριστησειςπερι·στη·σειςπεριστησῃ, περιστησει, περιστησεσαιπερι·στη·σῃ, περι·στη·σει classical, περι·στη·σεσαι alt
3rdπεριστησειπερι·στη·σειπεριστησεταιπερι·στη·σεται
Pl1stπεριστησομενπερι·στη·σομενπεριστησομεθαπερι·στη·σομεθα
2ndπεριστησετεπερι·στη·σετεπεριστησεσθεπερι·στη·σεσθε
3rdπεριστησουσιν, περιστησουσιπερι·στη·σουσι(ν)περιστησονταιπερι·στη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριστησοιμιπερι·στη·σοιμιπεριστησοιμηνπερι·στη·σοιμην
2ndπεριστησοιςπερι·στη·σοιςπεριστησοιοπερι·στη·σοιο
3rdπεριστησοιπερι·στη·σοιπεριστησοιτοπερι·στη·σοιτο
Pl1stπεριστησοιμενπερι·στη·σοιμενπεριστησοιμεθαπερι·στη·σοιμεθα
2ndπεριστησοιτεπερι·στη·σοιτεπεριστησοισθεπερι·στη·σοισθε
3rdπεριστησοιενπερι·στη·σοιενπεριστησοιντοπερι·στη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιστησειν​περι·στη·σειν​περιστησεσθαι​περι·στη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριστησουσαπεριστησον[LXX]περι·στη·σουσ·απερι·στη·σο[υ]ν[τ]
Nomπεριστησωνπερι·στη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεριστησουσανπεριστησονταπερι·στη·σουσ·ανπερι·στη·σο[υ]ντ·α
Datπεριστησουσῃπεριστησοντιπερι·στη·σουσ·ῃπερι·στη·σο[υ]ντ·ι
Genπεριστησουσηςπεριστησοντοςπερι·στη·σουσ·ηςπερι·στη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεριστησουσαιπεριστησοντεςπεριστησονταπερι·στη·σουσ·αιπερι·στη·σο[υ]ντ·εςπερι·στη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριστησουσαςπεριστησονταςπερι·στη·σουσ·αςπερι·στη·σο[υ]ντ·ας
Datπεριστησουσαιςπεριστησουσι, περιστησουσινπερι·στη·σουσ·αιςπερι·στη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεριστησουσωνπεριστησοντωνπερι·στη·σουσ·ωνπερι·στη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριστησομενηπεριστησομενεπερι·στη·σομεν·ηπερι·στη·σομεν·ε
Nomπεριστησομενοςπερι·στη·σομεν·ος
Accπεριστησομενηνπεριστησομενονπερι·στη·σομεν·ηνπερι·στη·σομεν·ον
Datπεριστησομενῃπεριστησομενῳπερι·στη·σομεν·ῃπερι·στη·σομεν·ῳ
Genπεριστησομενηςπεριστησομενουπερι·στη·σομεν·ηςπερι·στη·σομεν·ου
PlVocπεριστησομεναιπεριστησομενοιπεριστησομεναπερι·στη·σομεν·αιπερι·στη·σομεν·οιπερι·στη·σομεν·α
Nom
Accπεριστησομεναςπεριστησομενουςπερι·στη·σομεν·αςπερι·στη·σομεν·ους
Datπεριστησομεναιςπεριστησομενοιςπερι·στη·σομεν·αιςπερι·στη·σομεν·οις
Genπεριστησομενωνπεριστησομενωνπερι·στη·σομεν·ωνπερι·στη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστησαπερι·ε·στη·σαπεριεστησαμηνπερι·ε·στη·σαμην
2ndπεριεστησαςπερι·ε·στη·σαςπεριεστησωπερι·ε·στη·σω
3rdπεριεστησεν, περιεστησεπερι·ε·στη·σε(ν)περιεστησατοπερι·ε·στη·σατο
Pl1stπεριεστησαμενπερι·ε·στη·σαμενπεριεστησαμεθαπερι·ε·στη·σαμεθα
2ndπεριεστησατεπερι·ε·στη·σατεπεριεστησασθεπερι·ε·στη·σασθε
3rdπεριεστησαν[GNT]περι·ε·στη·σανπεριεστησαντοπερι·ε·στη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριστησωπερι·στη·σωπεριστησωμαιπερι·στη·σωμαι
2ndπεριστησῃςπερι·στη·σῃςπεριστησῃπερι·στη·σῃ
3rdπεριστησῃπερι·στη·σῃπεριστησηταιπερι·στη·σηται
Pl1stπεριστησωμενπερι·στη·σωμενπεριστησωμεθαπερι·στη·σωμεθα
2ndπεριστησητεπερι·στη·σητεπεριστησησθεπερι·στη·σησθε
3rdπεριστησωσιν[LXX], περιστησωσιπερι·στη·σωσι(ν), περι·στη·σωσι(ν)περιστησωνταιπερι·στη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριστησαιμιπερι·στη·σαιμιπεριστησαιμηνπερι·στη·σαιμην
2ndπεριστησαις, περιστησειαςπερι·στη·σαις, περι·στη·σειας classicalπεριστησαιοπερι·στη·σαιο
3rdπεριστησαι, περιστησειεπερι·στη·σαι, περι·στη·σειε classicalπεριστησαιτοπερι·στη·σαιτο
Pl1stπεριστησαιμενπερι·στη·σαιμενπεριστησαιμεθαπερι·στη·σαιμεθα
2ndπεριστησαιτεπερι·στη·σαιτεπεριστησαισθεπερι·στη·σαισθε
3rdπεριστησαιεν, περιστησαισαν, περιστησειαν, περιστησειενπερι·στη·σαιεν, περι·στη·σαισαν alt, περι·στη·σειαν classical, περι·στη·σειεν classicalπεριστησαιντοπερι·στη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριστησον[LXX]περι·στη·σονπεριστησαιπερι·στη·σαι
3rdπεριστησατωπερι·στη·σατωπεριστησασθωπερι·στη·σασθω
Pl1st
2ndπεριστησατεπερι·στη·σατεπεριστησασθεπερι·στη·σασθε
3rdπεριστησατωσαν, περιστησαντωνπερι·στη·σατωσαν, περι·στη·σαντων classicalπεριστησασθωσαν, περιστησασθωνπερι·στη·σασθωσαν, περι·στη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιστησαι​περι·στη·σαι​περιστησασθαι​περι·στη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριστησασαπεριστησαςπεριστησανπερι·στη·σασ·απερι·στη·σα[ντ]·ςπερι·στη·σαν[τ]
Nom
Accπεριστησασανπεριστησανταπερι·στη·σασ·ανπερι·στη·σαντ·α
Datπεριστησασῃπεριστησαντιπερι·στη·σασ·ῃπερι·στη·σαντ·ι
Genπεριστησασηςπεριστησαντοςπερι·στη·σασ·ηςπερι·στη·σαντ·ος
PlVocπεριστησασαιπεριστησαντεςπεριστησανταπερι·στη·σασ·αιπερι·στη·σαντ·εςπερι·στη·σαντ·α
Nom
Accπεριστησασαςπεριστησανταςπερι·στη·σασ·αςπερι·στη·σαντ·ας
Datπεριστησασαιςπεριστησασι, περιστησασινπερι·στη·σασ·αιςπερι·στη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεριστησασωνπεριστησαντωνπερι·στη·σασ·ωνπερι·στη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριστησαμενηπεριστησαμενεπερι·στη·σαμεν·ηπερι·στη·σαμεν·ε
Nomπεριστησαμενοςπερι·στη·σαμεν·ος
Accπεριστησαμενηνπεριστησαμενονπερι·στη·σαμεν·ηνπερι·στη·σαμεν·ον
Datπεριστησαμενῃπεριστησαμενῳπερι·στη·σαμεν·ῃπερι·στη·σαμεν·ῳ
Genπεριστησαμενηςπεριστησαμενουπερι·στη·σαμεν·ηςπερι·στη·σαμεν·ου
PlVocπεριστησαμεναιπεριστησαμενοιπεριστησαμεναπερι·στη·σαμεν·αιπερι·στη·σαμεν·οιπερι·στη·σαμεν·α
Nom
Accπεριστησαμεναςπεριστησαμενουςπερι·στη·σαμεν·αςπερι·στη·σαμεν·ους
Datπεριστησαμεναιςπεριστησαμενοιςπερι·στη·σαμεν·αιςπερι·στη·σαμεν·οις
Genπεριστησαμενωνπεριστησαμενωνπερι·στη·σαμεν·ωνπερι·στη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστηνπερι·ε·στ(η)·^ν
2ndπεριεστης, περιεστησθαπερι·ε·στ(η)·^ς, περι·ε·στ(η)·^σθα classical
3rdπεριεστηπερι·ε·στ(η)·^
Pl1stπεριεστημενπερι·ε·στ(η)·μεν
2ndπεριεστητεπερι·ε·στ(η)·τε
3rdπεριεστησαν[GNT]περι·ε·στ(η)·σαν

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριστωπερι·στ(η)·ω
2ndπεριστῃςπερι·στ(η)·ῃς
3rdπεριστῃπερι·στ(η)·ῃ
Pl1stπεριστωμενπερι·στ(η)·ωμεν
2ndπεριστητεπερι·στ(η)·ητε
3rdπεριστωσιν, περιστωσιπερι·στ(η)·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπερισταιηνπερι·στ(α)·ιην
2ndπερισταιηςπερι·στ(α)·ιης
3rdπερισταιηπερι·στ(α)·ιη
Pl1stπερισταιημεν, περισταιμενπερι·στ(α)·ιημεν, περι·στ(α)·ιμεν classical
2ndπερισταιητε, περισταιτεπερι·στ(α)·ιητε, περι·στ(α)·ιτε classical
3rdπερισταιησαν, περισταιενπερι·στ(α)·ιησαν, περι·στ(α)·ιεν classical

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριστηθι, περιστηςπερι·στ(η)·θι, περι·στ(η)·ς
3rdπεριστητωπερι·στ(η)·τω
Pl1st
2ndπεριστητεπερι·στ(η)·τε
3rdπεριστητωσαν, περισταντωνπερι·στ(η)·τωσαν, περι·στ(α)·ντων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιστηναι​περι·στ(η)·ναι, περι·στ(η)·εναι​

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριστασαπερισταςπεριστανπερι·στ(α)·εσ·απερι·στ(α)·[ντ]·ςπερι·στ(α)·ν[τ]
Nom
Accπεριστασανπεριστανταπερι·στ(α)·εσ·ανπερι·στ(α)·ντ·α
Datπεριστασῃπερισταντιπερι·στ(α)·εσ·ῃπερι·στ(α)·ντ·ι
Genπεριστασηςπερισταντοςπερι·στ(α)·εσ·ηςπερι·στ(α)·ντ·ος
PlVocπεριστασαιπερισταντες[LXX]περιστανταπερι·στ(α)·εσ·αιπερι·στ(α)·ντ·εςπερι·στ(α)·ντ·α
Nom
Accπεριστασαςπεριστανταςπερι·στ(α)·εσ·αςπερι·στ(α)·ντ·ας
Datπεριστασαιςπεριστασι, περιστασιν[LXX]περι·στ(α)·εσ·αιςπερι·στ(α)·[ντ]·σι(ν), περι·στ(α)·[ντ]·σι(ν)
Genπεριστασωνπερισταντωνπερι·στ(α)·εσ·ωνπερι·στ(α)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστηκα, περιεστααπερι·εστη·κα, περι·εστ(α)·[κ]α
2ndπεριεστηκας, περιεσταας, περιεστηκες, περιεσταςπερι·εστη·κας, περι·εστ(α)·[κ]ας, περι·εστη·κες alt, περι·εστ(α)·[κ]ες alt
3rdπεριεστηκεν, περιεστηκε, περιεσταπερι·εστη·κε(ν), περι·εστ(α)·[κ]ε(ν)
Pl1stπεριεστηκαμεν, περιεστααμενπερι·εστη·καμεν, περι·εστ(α)·[κ]αμεν
2ndπεριεστηκατε, περιεσταατεπερι·εστη·κατε, περι·εστ(α)·[κ]ατε
3rdπεριεστηκασιν, περιεσταασιν, περιεστηκασι, περιεσταασι, περιεστηκαν, περιεσταανπερι·εστη·κασι(ν), περι·εστ(α)·[κ]ασι(ν), περι·εστη·καν alt, περι·εστ(α)·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστω, περιεστηκωπερι·εστ(α)·[κ]ω, περι·εστη·κω
2ndπεριεστηκῃς, περιεστᾳςπερι·εστη·κῃς, περι·εστ(α)·[κ]ῃς
3rdπεριεστηκῃ, περιεστᾳπερι·εστη·κῃ, περι·εστ(α)·[κ]ῃ
Pl1stπεριεστωμεν, περιεστηκωμενπερι·εστ(α)·[κ]ωμεν, περι·εστη·κωμεν
2ndπεριεστηκητε, περιεστατεπερι·εστη·κητε, περι·εστ(α)·[κ]ητε
3rdπεριεστωσιν, περιεστηκωσιν, περιεστωσι, περιεστηκωσιπερι·εστ(α)·[κ]ωσι(ν), περι·εστη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστῳμι, περιεστηκοιμι, περιεστῳην, περιεστηκοιηνπερι·εστ(α)·[κ]οιμι, περι·εστη·κοιμι, περι·εστ(α)·[κ]οιην classical, περι·εστη·κοιην classical
2ndπεριεστῳς, περιεστηκοις, περιεστῳης, περιεστηκοιηςπερι·εστ(α)·[κ]οις, περι·εστη·κοις, περι·εστ(α)·[κ]οιης classical, περι·εστη·κοιης classical
3rdπεριεστῳ, περιεστηκοι, περιεστῳη, περιεστηκοιηπερι·εστ(α)·[κ]οι, περι·εστη·κοι, περι·εστ(α)·[κ]οιη classical, περι·εστη·κοιη classical
Pl1stπεριεστῳμεν, περιεστηκοιμενπερι·εστ(α)·[κ]οιμεν, περι·εστη·κοιμεν
2ndπεριεστῳτε, περιεστηκοιτεπερι·εστ(α)·[κ]οιτε, περι·εστη·κοιτε
3rdπεριεστῳεν, περιεστηκοιενπερι·εστ(α)·[κ]οιεν, περι·εστη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριεστηκε, περιεσταπερι·εστη·κε, περι·εστ(α)·[κ]ε
3rdπεριεστηκετω, περιεστατωπερι·εστη·κετω, περι·εστ(α)·[κ]ετω
Pl1st
2ndπεριεστηκετε, περιεστατεπερι·εστη·κετε, περι·εστ(α)·[κ]ετε
3rdπεριεστηκετωσαν, περιεστατωσανπερι·εστη·κετωσαν, περι·εστ(α)·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιεστηκεναι, περιεσταναι​περι·εστη·κεναι, περι·εστ(α)·[κ]εναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριεστωσα, περιεστηκυιαπεριεστος, περιεστηκοςπερι·εστ(α)·[κ]οσ·α, περι·εστη·κυι·αirreg. περι·εστ[α]·[κ]ο[τ]·ς (instead of περι·εστ(α)·[κ]ο[τ]·ς > περιεστως), περι·εστη·κο[τ]·ς
Nomπεριεστως[LXX], περιεστηκωςπερι·εστ(α)·[κ]ο[τ]·^ς, περι·εστη·κο[τ]·^ς
Accπεριεστωσαν, περιεστηκυιανπεριεστωτα[GNT], περιεστηκοταπερι·εστ(α)·[κ]οσ·αν, περι·εστη·κυι·ανπερι·εστ(α)·[κ]οτ·α, περι·εστη·κοτ·α
Datπεριεστωσῃ, περιεστηκυιᾳπεριεστωτι, περιεστηκοτιπερι·εστ(α)·[κ]οσ·ῃ, περι·εστη·κυι·ᾳπερι·εστ(α)·[κ]οτ·ι, περι·εστη·κοτ·ι
Genπεριεστωσης, περιεστηκυιαςπεριεστωτος, περιεστηκοτοςπερι·εστ(α)·[κ]οσ·ης, περι·εστη·κυι·αςπερι·εστ(α)·[κ]οτ·ος, περι·εστη·κοτ·ος
PlVocπεριεστωσαι, περιεστηκυιαιπεριεστωτες[LXX], περιεστηκοτεςπεριεστωτα[GNT], περιεστηκοταπερι·εστ(α)·[κ]οσ·αι, περι·εστη·κυι·αιπερι·εστ(α)·[κ]οτ·ες, περι·εστη·κοτ·εςπερι·εστ(α)·[κ]οτ·α, περι·εστη·κοτ·α
Nom
Accπεριεστωσης, περιεστηκυιαςπεριεστωτας, περιεστηκοταςπερι·εστ(α)·[κ]οσ·ης, περι·εστη·κυι·αςπερι·εστ(α)·[κ]οτ·ας, περι·εστη·κοτ·ας
Datπεριεστωσαις, περιεστηκυιαιςπεριεστωσι, περιεστηκοσι, περιεστωσιν, περιεστηκοσιν[LXX]περι·εστ(α)·[κ]οσ·αις, περι·εστη·κυι·αιςπερι·εστ(α)·[κ]ο[τ]·σι(ν), περι·εστη·κο[τ]·σι(ν), περι·εστη·κο[τ]·σι(ν)
Genπεριεστωσων, περιεστηκυιωνπεριεστωτων, περιεστηκοτωνπερι·εστ(α)·[κ]οσ·ων, περι·εστη·κυι·ωνπερι·εστ(α)·[κ]οτ·ων, περι·εστη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριειστηκειν, περιειστᾳν, περιειστηκη, περιεισταπερι·ε·εστη·κειν, περι·ε·εστ(α)·[κ]ειν, περι·ε·εστη·κη classical, περι·ε·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπεριειστηκεις, περιειστᾳς, περιειστηκης, περιεισταςπερι·ε·εστη·κεις, περι·ε·εστ(α)·[κ]εις, περι·ε·εστη·κης classical, περι·ε·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπεριειστηκει, περιειστᾳπερι·ε·εστη·κει, περι·ε·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπεριειστηκειμεν, περιειστᾳμεν, περιειστηκεμεν, περιεισταμενπερι·ε·εστη·κειμεν, περι·ε·εστ(α)·[κ]ειμεν, περι·ε·εστη·κεμεν classical, περι·ε·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπεριειστηκειτε, περιειστᾳτε, περιειστηκετε, περιειστατεπερι·ε·εστη·κειτε, περι·ε·εστ(α)·[κ]ειτε, περι·ε·εστη·κετε classical, περι·ε·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπεριειστηκεισαν, περιειστᾳσαν, περιειστηκεσαν, περιειστασανπερι·ε·εστη·κεισαν, περι·ε·εστ(α)·[κ]εισαν, περι·ε·εστη·κεσαν classical, περι·ε·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεστηκειν, περιεστᾳν, περιεστηκη, περιεσταπερι·[ε]·εστη·κειν, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ειν, περι·[ε]·εστη·κη classical, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]η classical
2ndπεριεστηκεις, περιεστᾳς, περιεστηκης, περιεσταςπερι·[ε]·εστη·κεις, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]εις, περι·[ε]·εστη·κης classical, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ης classical
3rdπεριεστηκει, περιεστᾳπερι·[ε]·εστη·κει, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ει
Pl1stπεριεστηκειμεν, περιεστᾳμεν, περιεστηκεμεν, περιεσταμενπερι·[ε]·εστη·κειμεν, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ειμεν, περι·[ε]·εστη·κεμεν classical, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]εμεν classical
2ndπεριεστηκειτε, περιεστᾳτε, περιεστηκετε, περιεστατεπερι·[ε]·εστη·κειτε, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ειτε, περι·[ε]·εστη·κετε classical, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]ετε classical
3rdπεριεστηκεισαν, περιεστᾳσαν, περιεστηκεσαν, περιεστασανπερι·[ε]·εστη·κεισαν, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]εισαν, περι·[ε]·εστη·κεσαν classical, περι·[ε]·εστ(α)·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 04-Jul-2020 11:05:57 EDT