περιβαλλω • PERIBALLW • periballō

Search: περιβαλει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιβαλει; περιβαλειπεριβάλλωπερι·βαλ(ε)·[σ]ει; περι·βαλ(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg; fut mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
περιβαλειπεριβάλλωπερι·βαλ(ε)·[σ]ειfut act ind 3rd sg
περιβαλειπεριβάλλωπερι·βαλ(ε)·[σ]ειfut mp ind 2nd sg classical

περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλλωπερι·βαλλ·ωπεριβαλλομαιπερι·βαλλ·ομαι
2ndπεριβαλλειςπερι·βαλλ·ειςπεριβαλλῃ, περιβαλλει[LXX], περιβαλλεσαιπερι·βαλλ·ῃ, περι·βαλλ·ει classical, περι·βαλλ·εσαι alt
3rdπεριβαλλει[LXX]περι·βαλλ·ειπεριβαλλεται[LXX]περι·βαλλ·εται
Pl1stπεριβαλλομενπερι·βαλλ·ομενπεριβαλλομεθαπερι·βαλλ·ομεθα
2ndπεριβαλλετεπερι·βαλλ·ετεπεριβαλλεσθε[LXX]περι·βαλλ·εσθε
3rdπεριβαλλουσιν[LXX], περιβαλλουσιπερι·βαλλ·ουσι(ν), περι·βαλλ·ουσι(ν)περιβαλλονταιπερι·βαλλ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλλωπερι·βαλλ·ωπεριβαλλωμαιπερι·βαλλ·ωμαι
2ndπεριβαλλῃςπερι·βαλλ·ῃςπεριβαλλῃπερι·βαλλ·ῃ
3rdπεριβαλλῃπερι·βαλλ·ῃπεριβαλληται[LXX]περι·βαλλ·ηται
Pl1stπεριβαλλωμενπερι·βαλλ·ωμενπεριβαλλωμεθαπερι·βαλλ·ωμεθα
2ndπεριβαλλητεπερι·βαλλ·ητεπεριβαλλησθεπερι·βαλλ·ησθε
3rdπεριβαλλωσιν, περιβαλλωσιπερι·βαλλ·ωσι(ν)περιβαλλωνταιπερι·βαλλ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλλοιμιπερι·βαλλ·οιμιπεριβαλλοιμηνπερι·βαλλ·οιμην
2ndπεριβαλλοιςπερι·βαλλ·οιςπεριβαλλοιοπερι·βαλλ·οιο
3rdπεριβαλλοιπερι·βαλλ·οιπεριβαλλοιτοπερι·βαλλ·οιτο
Pl1stπεριβαλλοιμενπερι·βαλλ·οιμενπεριβαλλοιμεθαπερι·βαλλ·οιμεθα
2ndπεριβαλλοιτεπερι·βαλλ·οιτεπεριβαλλοισθεπερι·βαλλ·οισθε
3rdπεριβαλλοιεν, περιβαλλοισανπερι·βαλλ·οιεν, περι·βαλλ·οισαν altπεριβαλλοιντοπερι·βαλλ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβαλλεπερι·βαλλ·επεριβαλλουπερι·βαλλ·ου
3rdπεριβαλλετωπερι·βαλλ·ετωπεριβαλλεσθωπερι·βαλλ·εσθω
Pl1st
2ndπεριβαλλετεπερι·βαλλ·ετεπεριβαλλεσθε[LXX]περι·βαλλ·εσθε
3rdπεριβαλλετωσαν, περιβαλλοντωνπερι·βαλλ·ετωσαν, περι·βαλλ·οντων classicalπεριβαλλεσθωσαν, περιβαλλεσθωνπερι·βαλλ·εσθωσαν, περι·βαλλ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβαλλειν​περι·βαλλ·ειν​περιβαλλεσθαι[LXX]​περι·βαλλ·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλλουσαπεριβαλλονπερι·βαλλ·ουσ·απερι·βαλλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριβαλλωνπερι·βαλλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριβαλλουσανπεριβαλλονταπερι·βαλλ·ουσ·ανπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Datπεριβαλλουσῃπεριβαλλοντι[LXX]περι·βαλλ·ουσ·ῃπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριβαλλουσηςπεριβαλλοντοςπερι·βαλλ·ουσ·ηςπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριβαλλουσαιπεριβαλλοντεςπεριβαλλονταπερι·βαλλ·ουσ·αιπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·εςπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριβαλλουσαςπεριβαλλονταςπερι·βαλλ·ουσ·αςπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριβαλλουσαιςπεριβαλλουσι, περιβαλλουσιν[LXX]περι·βαλλ·ουσ·αιςπερι·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν), περι·βαλλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριβαλλουσωνπεριβαλλοντωνπερι·βαλλ·ουσ·ωνπερι·βαλλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλλομενη[LXX]περιβαλλομενεπερι·βαλλ·ομεν·ηπερι·βαλλ·ομεν·ε
Nomπεριβαλλομενοςπερι·βαλλ·ομεν·ος
Accπεριβαλλομενηνπεριβαλλομενονπερι·βαλλ·ομεν·ηνπερι·βαλλ·ομεν·ον
Datπεριβαλλομενῃπεριβαλλομενῳπερι·βαλλ·ομεν·ῃπερι·βαλλ·ομεν·ῳ
Genπεριβαλλομενηςπεριβαλλομενου[LXX]περι·βαλλ·ομεν·ηςπερι·βαλλ·ομεν·ου
PlVocπεριβαλλομεναιπεριβαλλομενοιπεριβαλλομεναπερι·βαλλ·ομεν·αιπερι·βαλλ·ομεν·οιπερι·βαλλ·ομεν·α
Nom
Accπεριβαλλομεναςπεριβαλλομενουςπερι·βαλλ·ομεν·αςπερι·βαλλ·ομεν·ους
Datπεριβαλλομεναιςπεριβαλλομενοιςπερι·βαλλ·ομεν·αιςπερι·βαλλ·ομεν·οις
Genπεριβαλλομενωνπεριβαλλομενωνπερι·βαλλ·ομεν·ωνπερι·βαλλ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεβαλλον[LXX]περι·ε·βαλλ·ονπεριεβαλλομηνπερι·ε·βαλλ·ομην
2ndπεριεβαλλεςπερι·ε·βαλλ·εςπεριεβαλλουπερι·ε·βαλλ·ου
3rdπεριεβαλλεν, περιεβαλλεπερι·ε·βαλλ·ε(ν)περιεβαλλετοπερι·ε·βαλλ·ετο
Pl1stπεριεβαλλομενπερι·ε·βαλλ·ομενπεριεβαλλομεθαπερι·ε·βαλλ·ομεθα
2ndπεριεβαλλετεπερι·ε·βαλλ·ετεπεριεβαλλεσθεπερι·ε·βαλλ·εσθε
3rdπεριεβαλλον[LXX], περιεβαλλοσανπερι·ε·βαλλ·ον, περι·ε·βαλλ·οσαν altπεριεβαλλοντοπερι·ε·βαλλ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλω[LXX]περι·βαλ(ε)·[σ]ωπεριβαλουμαιπερι·βαλ(ε)·[σ]ομαι
2ndπεριβαλεις[LXX]περι·βαλ(ε)·[σ]ειςπεριβαλῃ[GNT][LXX], περιβαλει[LXX], περιβαλεισαιπερι·βαλ(ε)·[σ]ῃ, περι·βαλ(ε)·[σ]ει classical, περι·βαλ(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπεριβαλει[LXX]περι·βαλ(ε)·[σ]ειπεριβαλειται[GNT][LXX]περι·βαλ(ε)·[σ]εται
Pl1stπεριβαλουμενπερι·βαλ(ε)·[σ]ομενπεριβαλουμεθα[LXX]περι·βαλ(ε)·[σ]ομεθα
2ndπεριβαλειτεπερι·βαλ(ε)·[σ]ετεπεριβαλεισθεπερι·βαλ(ε)·[σ]εσθε
3rdπεριβαλουσιν[GNT], περιβαλουσιπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν), περι·βαλ(ε)·[σ]ουσι(ν)περιβαλουνταιπερι·βαλ(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλοιμιπερι·βαλ(ε)·[σ]οιμιπεριβαλοιμηνπερι·βαλ(ε)·[σ]οιμην
2ndπεριβαλοιςπερι·βαλ(ε)·[σ]οιςπεριβαλοιοπερι·βαλ(ε)·[σ]οιο
3rdπεριβαλοιπερι·βαλ(ε)·[σ]οιπεριβαλοιτοπερι·βαλ(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπεριβαλοιμενπερι·βαλ(ε)·[σ]οιμενπεριβαλοιμεθαπερι·βαλ(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπεριβαλοιτεπερι·βαλ(ε)·[σ]οιτεπεριβαλοισθεπερι·βαλ(ε)·[σ]οισθε
3rdπεριβαλοιενπερι·βαλ(ε)·[σ]οιενπεριβαλοιντοπερι·βαλ(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβαλειν[LXX]​περι·βαλ(ε)·[σ]εινπεριβαλεισθαι​περι·βαλ(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλουσαπεριβαλουνπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·απερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπεριβαλων[GNT]περι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριβαλουσανπεριβαλουνταπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ανπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπεριβαλουσῃπεριβαλουντιπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ῃπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπεριβαλουσηςπεριβαλουντοςπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ηςπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριβαλουσαιπεριβαλουντεςπεριβαλουνταπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριβαλουσαςπεριβαλουνταςπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αςπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπεριβαλουσαιςπεριβαλουσι, περιβαλουσιν[GNT]περι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·αιςπερι·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), περι·βαλ(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριβαλουσωνπεριβαλουντωνπερι·βαλ(ε)·[σ]ουσ·ωνπερι·βαλ(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλουμενηπεριβαλουμενεπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπεριβαλουμενοςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπεριβαλουμενηνπεριβαλουμενονπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηνπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπεριβαλουμενῃπεριβαλουμενῳπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῃπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπεριβαλουμενηςπεριβαλουμενουπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ηςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπεριβαλουμεναιπεριβαλουμενοιπεριβαλουμεναπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οιπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπεριβαλουμεναςπεριβαλουμενουςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπεριβαλουμεναιςπεριβαλουμενοιςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·αιςπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπεριβαλουμενωνπεριβαλουμενωνπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ωνπερι·βαλ(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεβαλον[GNT][LXX]περι·ε·βαλ·ονπεριεβαλομηνπερι·ε·βαλ·ομην
2ndπεριεβαλες[LXX]περι·ε·βαλ·εςπεριεβαλουπερι·ε·βαλ·ου
3rdπεριεβαλεν[LXX], περιεβαλε[LXX]περι·ε·βαλ·ε(ν)περιεβαλετο[GNT][LXX]περι·ε·βαλ·ετο
Pl1stπεριεβαλομεν[GNT]περι·ε·βαλ·ομενπεριεβαλομεθαπερι·ε·βαλ·ομεθα
2ndπεριεβαλετε[GNT]περι·ε·βαλ·ετεπεριεβαλεσθε[LXX]περι·ε·βαλ·εσθε
3rdπεριεβαλον[GNT][LXX], περιεβαλοσανπερι·ε·βαλ·ον, περι·ε·βαλ·οσαν altπεριεβαλοντο[LXX]περι·ε·βαλ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλω[LXX]περι·βαλ·ωπεριβαλωμαιπερι·βαλ·ωμαι
2ndπεριβαλῃςπερι·βαλ·ῃςπεριβαλῃ[GNT][LXX]περι·βαλ·ῃ
3rdπεριβαλῃ[GNT][LXX]περι·βαλ·ῃπεριβαληται[GNT]περι·βαλ·ηται
Pl1stπεριβαλωμενπερι·βαλ·ωμενπεριβαλωμεθα[GNT]περι·βαλ·ωμεθα
2ndπεριβαλητεπερι·βαλ·ητεπεριβαλησθεπερι·βαλ·ησθε
3rdπεριβαλωσιν, περιβαλωσιπερι·βαλ·ωσι(ν)περιβαλωνται[LXX]περι·βαλ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβαλοιμιπερι·βαλ·οιμιπεριβαλοιμηνπερι·βαλ·οιμην
2ndπεριβαλοιςπερι·βαλ·οιςπεριβαλοιοπερι·βαλ·οιο
3rdπεριβαλοιπερι·βαλ·οιπεριβαλοιτοπερι·βαλ·οιτο
Pl1stπεριβαλοιμενπερι·βαλ·οιμενπεριβαλοιμεθαπερι·βαλ·οιμεθα
2ndπεριβαλοιτεπερι·βαλ·οιτεπεριβαλοισθεπερι·βαλ·οισθε
3rdπεριβαλοιεν, περιβαλοισανπερι·βαλ·οιεν, περι·βαλ·οισαν altπεριβαλοιντοπερι·βαλ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβαλε[LXX]περι·βαλ·επεριβαλου[GNT][LXX]περι·βαλ·ου
3rdπεριβαλετωπερι·βαλ·ετωπεριβαλεσθω[LXX]περι·βαλ·εσθω
Pl1st
2ndπεριβαλετεπερι·βαλ·ετεπεριβαλεσθεπερι·βαλ·εσθε
3rdπεριβαλετωσαν, περιβαλοντωνπερι·βαλ·ετωσαν, περι·βαλ·οντων classicalπεριβαλεσθωσαν[LXX], περιβαλεσθωνπερι·βαλ·εσθωσαν, περι·βαλ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβαλειν[LXX]​περι·βαλ·εινπεριβαλεσθαι[LXX]​περι·βαλ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλουσαπεριβαλονπερι·βαλ·ουσ·απερι·βαλ·ο[υ]ν[τ]
Nomπεριβαλων[GNT]περι·βαλ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεριβαλουσανπεριβαλονταπερι·βαλ·ουσ·ανπερι·βαλ·ο[υ]ντ·α
Datπεριβαλουσῃπεριβαλοντιπερι·βαλ·ουσ·ῃπερι·βαλ·ο[υ]ντ·ι
Genπεριβαλουσηςπεριβαλοντοςπερι·βαλ·ουσ·ηςπερι·βαλ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεριβαλουσαιπεριβαλοντεςπεριβαλονταπερι·βαλ·ουσ·αιπερι·βαλ·ο[υ]ντ·εςπερι·βαλ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεριβαλουσαςπεριβαλονταςπερι·βαλ·ουσ·αςπερι·βαλ·ο[υ]ντ·ας
Datπεριβαλουσαιςπεριβαλουσι, περιβαλουσιν[GNT]περι·βαλ·ουσ·αιςπερι·βαλ·ου[ντ]·σι(ν), περι·βαλ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεριβαλουσωνπεριβαλοντωνπερι·βαλ·ουσ·ωνπερι·βαλ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβαλομενηπεριβαλομενεπερι·βαλ·ομεν·ηπερι·βαλ·ομεν·ε
Nomπεριβαλομενοςπερι·βαλ·ομεν·ος
Accπεριβαλομενηνπεριβαλομενονπερι·βαλ·ομεν·ηνπερι·βαλ·ομεν·ον
Datπεριβαλομενῃπεριβαλομενῳπερι·βαλ·ομεν·ῃπερι·βαλ·ομεν·ῳ
Genπεριβαλομενηςπεριβαλομενουπερι·βαλ·ομεν·ηςπερι·βαλ·ομεν·ου
PlVocπεριβαλομεναιπεριβαλομενοι[LXX]περιβαλομεναπερι·βαλ·ομεν·αιπερι·βαλ·ομεν·οιπερι·βαλ·ομεν·α
Nom
Accπεριβαλομεναςπεριβαλομενουςπερι·βαλ·ομεν·αςπερι·βαλ·ομεν·ους
Datπεριβαλομεναιςπεριβαλομενοιςπερι·βαλ·ομεν·αιςπερι·βαλ·ομεν·οις
Genπεριβαλομενωνπεριβαλομενωνπερι·βαλ·ομεν·ωνπερι·βαλ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβεβλημαιπερι·βεβλη·μαι
2ndπεριβεβλησαιπερι·βεβλη·σαι
3rdπεριβεβληταιπερι·βεβλη·ται
Pl1stπεριβεβλημεθαπερι·βεβλη·μεθα
2ndπεριβεβλησθεπερι·βεβλη·σθε
3rdπεριβεβληνταιπερι·βεβλη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβεβλησομαιπερι·βεβλη·σομαι
2ndπεριβεβλησῃ, περιβεβλησειπερι·βεβλη·σῃ, περι·βεβλη·σει classical
3rdπεριβεβλησεταιπερι·βεβλη·σεται
Pl1stπεριβεβλησομεθαπερι·βεβλη·σομεθα
2ndπεριβεβλησεσθεπερι·βεβλη·σεσθε
3rdπεριβεβλησονταιπερι·βεβλη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβεβλησοιμηνπερι·βεβλη·σοιμην
2ndπεριβεβλησοιοπερι·βεβλη·σοιο
3rdπεριβεβλησοιτοπερι·βεβλη·σοιτο
Pl1stπεριβεβλησοιμεθαπερι·βεβλη·σοιμεθα
2ndπεριβεβλησοισθεπερι·βεβλη·σοισθε
3rdπεριβεβλησοιντοπερι·βεβλη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβεβλησοπερι·βεβλη·σο
3rdπεριβεβλησθωπερι·βεβλη·σθω
Pl1st
2ndπεριβεβλησθεπερι·βεβλη·σθε
3rdπεριβεβλησθωσαν, περιβεβλησθωνπερι·βεβλη·σθωσαν, περι·βεβλη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβεβλησθαι​περι·βεβλη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
περιβεβλησεσθαι​περι·βεβλη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβεβλημενη[GNT][LXX]περιβεβλημενεπερι·βεβλη·μεν·ηπερι·βεβλη·μεν·ε
Nomπεριβεβλημενος[GNT][LXX]περι·βεβλη·μεν·ος
Accπεριβεβλημενηνπεριβεβλημενον[GNT][LXX]περι·βεβλη·μεν·ηνπερι·βεβλη·μεν·ον
Datπεριβεβλημενῃπεριβεβλημενῳ[LXX]περι·βεβλη·μεν·ῃπερι·βεβλη·μεν·ῳ
Genπεριβεβλημενηςπεριβεβλημενου[LXX]περι·βεβλη·μεν·ηςπερι·βεβλη·μεν·ου
PlVocπεριβεβλημεναιπεριβεβλημενοι[GNT][LXX]περιβεβλημεναπερι·βεβλη·μεν·αιπερι·βεβλη·μεν·οιπερι·βεβλη·μεν·α
Nom
Accπεριβεβλημεναςπεριβεβλημενους[GNT][LXX]περι·βεβλη·μεν·αςπερι·βεβλη·μεν·ους
Datπεριβεβλημεναιςπεριβεβλημενοιςπερι·βεβλη·μεν·αιςπερι·βεβλη·μεν·οις
Genπεριβεβλημενων[LXX]περιβεβλημενων[LXX]περι·βεβλη·μεν·ωνπερι·βεβλη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριεβεβλημηνπερι·ε·βεβλη·μην
2ndπεριεβεβλησοπερι·ε·βεβλη·σο
3rdπεριεβεβλητοπερι·ε·βεβλη·το
Pl1stπεριεβεβλημεθαπερι·ε·βεβλη·μεθα
2ndπεριεβεβλησθεπερι·ε·βεβλη·σθε
3rdπεριεβεβληντοπερι·ε·βεβλη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεριβεβλημηνπερι·[ε]·βεβλη·μην
2ndπεριβεβλησοπερι·[ε]·βεβλη·σο
3rdπεριβεβλητοπερι·[ε]·βεβλη·το
Pl1stπεριβεβλημεθαπερι·[ε]·βεβλη·μεθα
2ndπεριβεβλησθεπερι·[ε]·βεβλη·σθε
3rdπεριβεβληντοπερι·[ε]·βεβλη·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριεβληθηνπερι·ε·βλη·θην
2ndπεριεβληθηςπερι·ε·βλη·θης
3rdπεριεβληθηπερι·ε·βλη·θη
Pl1stπεριεβληθημενπερι·ε·βλη·θημεν
2ndπεριεβληθητεπερι·ε·βλη·θητε
3rdπεριεβληθησανπερι·ε·βλη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριβληθησομαιπερι·βλη·θησομαι
2ndπεριβληθησῃ, περιβληθησειπερι·βλη·θησῃ, περι·βλη·θησει classical
3rdπεριβληθησεταιπερι·βλη·θησεται
Pl1stπεριβληθησομεθαπερι·βλη·θησομεθα
2ndπεριβληθησεσθεπερι·βλη·θησεσθε
3rdπεριβληθησονταιπερι·βλη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριβληθωπερι·βλη·θω
2ndπεριβληθῃςπερι·βλη·θῃς
3rdπεριβληθῃπερι·βλη·θῃ
Pl1stπεριβληθωμενπερι·βλη·θωμεν
2ndπεριβληθητεπερι·βλη·θητε
3rdπεριβληθωσιν, περιβληθωσιπερι·βλη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπεριβληθειηνπερι·βλη·θειην
2ndπεριβληθειηςπερι·βλη·θειης
3rdπεριβληθειηπερι·βλη·θειη
Pl1stπεριβληθειημεν, περιβληθειμενπερι·βλη·θειημεν, περι·βλη·θειμεν classical
2ndπεριβληθειητε, περιβληθειτεπερι·βλη·θειητε, περι·βλη·θειτε classical
3rdπεριβληθειησαν, περιβληθειενπερι·βλη·θειησαν, περι·βλη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπεριβληθησοιμηνπερι·βλη·θησοιμην
2ndπεριβληθησοιοπερι·βλη·θησοιο
3rdπεριβληθησοιτοπερι·βλη·θησοιτο
Pl1stπεριβληθησοιμεθαπερι·βλη·θησοιμεθα
2ndπεριβληθησοισθεπερι·βλη·θησοισθε
3rdπεριβληθησοιντοπερι·βλη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεριβληθητιπερι·βλη·θητι
3rdπεριβληθητωπερι·βλη·θητω
Pl1st
2ndπεριβληθητεπερι·βλη·θητε
3rdπεριβληθητωσαν, περιβληθεντωνπερι·βλη·θητωσαν, περι·βλη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
περιβληθηναι​περι·βλη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
περιβληθησεσθαι​περι·βλη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβληθεισαπεριβληθειςπεριβληθενπερι·βλη·θεισ·απερι·βλη·θει[ντ]·ςπερι·βλη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπεριβληθεισανπεριβληθενταπερι·βλη·θεισ·ανπερι·βλη·θε[ι]ντ·α
Datπεριβληθεισῃπεριβληθεντιπερι·βλη·θεισ·ῃπερι·βλη·θε[ι]ντ·ι
Genπεριβληθεισηςπεριβληθεντοςπερι·βλη·θεισ·ηςπερι·βλη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπεριβληθεισαιπεριβληθεντες[LXX]περιβληθενταπερι·βλη·θεισ·αιπερι·βλη·θε[ι]ντ·εςπερι·βλη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπεριβληθεισαςπεριβληθενταςπερι·βλη·θεισ·αςπερι·βλη·θε[ι]ντ·ας
Datπεριβληθεισαιςπεριβληθεισι, περιβληθεισινπερι·βλη·θεισ·αιςπερι·βλη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπεριβληθεισωνπεριβληθεντωνπερι·βλη·θεισ·ωνπερι·βλη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεριβληθησομενηπεριβληθησομενεπερι·βλη·θησομεν·ηπερι·βλη·θησομεν·ε
Nomπεριβληθησομενοςπερι·βλη·θησομεν·ος
Accπεριβληθησομενηνπεριβληθησομενονπερι·βλη·θησομεν·ηνπερι·βλη·θησομεν·ον
Datπεριβληθησομενῃπεριβληθησομενῳπερι·βλη·θησομεν·ῃπερι·βλη·θησομεν·ῳ
Genπεριβληθησομενηςπεριβληθησομενουπερι·βλη·θησομεν·ηςπερι·βλη·θησομεν·ου
PlVocπεριβληθησομεναιπεριβληθησομενοιπεριβληθησομεναπερι·βλη·θησομεν·αιπερι·βλη·θησομεν·οιπερι·βλη·θησομεν·α
Nom
Accπεριβληθησομεναςπεριβληθησομενουςπερι·βλη·θησομεν·αςπερι·βλη·θησομεν·ους
Datπεριβληθησομεναιςπεριβληθησομενοιςπερι·βλη·θησομεν·αιςπερι·βλη·θησομεν·οις
Genπεριβληθησομενωνπεριβληθησομενωνπερι·βλη·θησομεν·ωνπερι·βλη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 05-Apr-2020 12:21:47 EDT