πυκαζω • PUKAZW • pukazō

Search: πεπυκασμενων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεπυκασμενων; πεπυκασμενων; πεπυκασμενωνπυκάζωπεπυκασ·μεν·ων; πεπυκασ·μεν·ων; πεπυκασ·μεν·ωνperf mp ptcp fem gen pl; perf mp ptcp mas gen pl; perf mp ptcp neu gen pl

πυκάζω [LXX] (πυκαζ-, -, πυκα·σ-, -, πεπυκασ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυκαζωπυκαζ·ωπυκαζομαιπυκαζ·ομαι
2ndπυκαζειςπυκαζ·ειςπυκαζῃ, πυκαζει, πυκαζεσαιπυκαζ·ῃ, πυκαζ·ει classical, πυκαζ·εσαι alt
3rdπυκαζειπυκαζ·ειπυκαζεταιπυκαζ·εται
Pl1stπυκαζομενπυκαζ·ομενπυκαζομεθαπυκαζ·ομεθα
2ndπυκαζετεπυκαζ·ετεπυκαζεσθεπυκαζ·εσθε
3rdπυκαζουσιν[LXX], πυκαζουσιπυκαζ·ουσι(ν), πυκαζ·ουσι(ν)πυκαζονταιπυκαζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυκαζωπυκαζ·ωπυκαζωμαιπυκαζ·ωμαι
2ndπυκαζῃςπυκαζ·ῃςπυκαζῃπυκαζ·ῃ
3rdπυκαζῃπυκαζ·ῃπυκαζηταιπυκαζ·ηται
Pl1stπυκαζωμενπυκαζ·ωμενπυκαζωμεθαπυκαζ·ωμεθα
2ndπυκαζητεπυκαζ·ητεπυκαζησθεπυκαζ·ησθε
3rdπυκαζωσιν, πυκαζωσιπυκαζ·ωσι(ν)πυκαζωνταιπυκαζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυκαζοιμιπυκαζ·οιμιπυκαζοιμηνπυκαζ·οιμην
2ndπυκαζοιςπυκαζ·οιςπυκαζοιοπυκαζ·οιο
3rdπυκαζοιπυκαζ·οιπυκαζοιτοπυκαζ·οιτο
Pl1stπυκαζοιμενπυκαζ·οιμενπυκαζοιμεθαπυκαζ·οιμεθα
2ndπυκαζοιτεπυκαζ·οιτεπυκαζοισθεπυκαζ·οισθε
3rdπυκαζοιεν, πυκαζοισανπυκαζ·οιεν, πυκαζ·οισαν altπυκαζοιντοπυκαζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυκαζεπυκαζ·επυκαζουπυκαζ·ου
3rdπυκαζετωπυκαζ·ετωπυκαζεσθωπυκαζ·εσθω
Pl1st
2ndπυκαζετεπυκαζ·ετεπυκαζεσθεπυκαζ·εσθε
3rdπυκαζετωσαν, πυκαζοντωνπυκαζ·ετωσαν, πυκαζ·οντων classicalπυκαζεσθωσαν, πυκαζεσθωνπυκαζ·εσθωσαν, πυκαζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυκαζειν​πυκαζ·ειν​πυκαζεσθαι​πυκαζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυκαζουσα[LXX]πυκαζονπυκαζ·ουσ·απυκαζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπυκαζωνπυκαζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπυκαζουσανπυκαζονταπυκαζ·ουσ·ανπυκαζ·ο[υ]ντ·α
Datπυκαζουσῃπυκαζοντιπυκαζ·ουσ·ῃπυκαζ·ο[υ]ντ·ι
Genπυκαζουσηςπυκαζοντοςπυκαζ·ουσ·ηςπυκαζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπυκαζουσαιπυκαζοντεςπυκαζονταπυκαζ·ουσ·αιπυκαζ·ο[υ]ντ·εςπυκαζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπυκαζουσαςπυκαζονταςπυκαζ·ουσ·αςπυκαζ·ο[υ]ντ·ας
Datπυκαζουσαιςπυκαζουσι, πυκαζουσιν[LXX]πυκαζ·ουσ·αιςπυκαζ·ου[ντ]·σι(ν), πυκαζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπυκαζουσωνπυκαζοντωνπυκαζ·ουσ·ωνπυκαζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυκαζομενηπυκαζομενεπυκαζ·ομεν·ηπυκαζ·ομεν·ε
Nomπυκαζομενοςπυκαζ·ομεν·ος
Accπυκαζομενηνπυκαζομενονπυκαζ·ομεν·ηνπυκαζ·ομεν·ον
Datπυκαζομενῃπυκαζομενῳπυκαζ·ομεν·ῃπυκαζ·ομεν·ῳ
Genπυκαζομενηςπυκαζομενουπυκαζ·ομεν·ηςπυκαζ·ομεν·ου
PlVocπυκαζομεναιπυκαζομενοιπυκαζομεναπυκαζ·ομεν·αιπυκαζ·ομεν·οιπυκαζ·ομεν·α
Nom
Accπυκαζομεναςπυκαζομενουςπυκαζ·ομεν·αςπυκαζ·ομεν·ους
Datπυκαζομεναιςπυκαζομενοιςπυκαζ·ομεν·αιςπυκαζ·ομεν·οις
Genπυκαζομενωνπυκαζομενωνπυκαζ·ομεν·ωνπυκαζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυκαζονε·πυκαζ·ονεπυκαζομηνε·πυκαζ·ομην
2ndεπυκαζεςε·πυκαζ·εςεπυκαζουε·πυκαζ·ου
3rdεπυκαζεν, επυκαζεε·πυκαζ·ε(ν)επυκαζετοε·πυκαζ·ετο
Pl1stεπυκαζομενε·πυκαζ·ομενεπυκαζομεθαε·πυκαζ·ομεθα
2ndεπυκαζετεε·πυκαζ·ετεεπυκαζεσθεε·πυκαζ·εσθε
3rdεπυκαζον, επυκαζοσανε·πυκαζ·ον, ε·πυκαζ·οσαν altεπυκαζοντοε·πυκαζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπυκασαε·πυκα·σαεπυκασαμηνε·πυκα·σαμην
2ndεπυκασαςε·πυκα·σαςεπυκασωε·πυκα·σω
3rdεπυκασεν, επυκασεε·πυκα·σε(ν)επυκασατοε·πυκα·σατο
Pl1stεπυκασαμενε·πυκα·σαμενεπυκασαμεθαε·πυκα·σαμεθα
2ndεπυκασατεε·πυκα·σατεεπυκασασθεε·πυκα·σασθε
3rdεπυκασανε·πυκα·σανεπυκασαντοε·πυκα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυκασωπυκα·σωπυκασωμαιπυκα·σωμαι
2ndπυκασῃςπυκα·σῃςπυκασῃ[LXX]πυκα·σῃ
3rdπυκασῃ[LXX]πυκα·σῃπυκασηταιπυκα·σηται
Pl1stπυκασωμενπυκα·σωμενπυκασωμεθαπυκα·σωμεθα
2ndπυκασητεπυκα·σητεπυκασησθεπυκα·σησθε
3rdπυκασωσιν, πυκασωσιπυκα·σωσι(ν)πυκασωνταιπυκα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπυκασαιμιπυκα·σαιμιπυκασαιμηνπυκα·σαιμην
2ndπυκασαις, πυκασειαςπυκα·σαις, πυκα·σειας classicalπυκασαιοπυκα·σαιο
3rdπυκασαι, πυκασειεπυκα·σαι, πυκα·σειε classicalπυκασαιτοπυκα·σαιτο
Pl1stπυκασαιμενπυκα·σαιμενπυκασαιμεθαπυκα·σαιμεθα
2ndπυκασαιτεπυκα·σαιτεπυκασαισθεπυκα·σαισθε
3rdπυκασαιεν, πυκασαισαν, πυκασειαν, πυκασειενπυκα·σαιεν, πυκα·σαισαν alt, πυκα·σειαν classical, πυκα·σειεν classicalπυκασαιντοπυκα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπυκασονπυκα·σονπυκασαιπυκα·σαι
3rdπυκασατωπυκα·σατωπυκασασθωπυκα·σασθω
Pl1st
2ndπυκασατεπυκα·σατεπυκασασθεπυκα·σασθε
3rdπυκασατωσαν, πυκασαντωνπυκα·σατωσαν, πυκα·σαντων classicalπυκασασθωσαν, πυκασασθωνπυκα·σασθωσαν, πυκα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πυκασαι​πυκα·σαι​πυκασασθαι​πυκα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυκασασαπυκασαςπυκασανπυκα·σασ·απυκα·σα[ντ]·ςπυκα·σαν[τ]
Nom
Accπυκασασανπυκασανταπυκα·σασ·ανπυκα·σαντ·α
Datπυκασασῃπυκασαντιπυκα·σασ·ῃπυκα·σαντ·ι
Genπυκασασηςπυκασαντοςπυκα·σασ·ηςπυκα·σαντ·ος
PlVocπυκασασαιπυκασαντεςπυκασανταπυκα·σασ·αιπυκα·σαντ·εςπυκα·σαντ·α
Nom
Accπυκασασαςπυκασανταςπυκα·σασ·αςπυκα·σαντ·ας
Datπυκασασαιςπυκασασι, πυκασασινπυκα·σασ·αιςπυκα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπυκασασωνπυκασαντωνπυκα·σασ·ωνπυκα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπυκασαμενηπυκασαμενεπυκα·σαμεν·ηπυκα·σαμεν·ε
Nomπυκασαμενοςπυκα·σαμεν·ος
Accπυκασαμενηνπυκασαμενονπυκα·σαμεν·ηνπυκα·σαμεν·ον
Datπυκασαμενῃπυκασαμενῳπυκα·σαμεν·ῃπυκα·σαμεν·ῳ
Genπυκασαμενηςπυκασαμενουπυκα·σαμεν·ηςπυκα·σαμεν·ου
PlVocπυκασαμεναιπυκασαμενοιπυκασαμεναπυκα·σαμεν·αιπυκα·σαμεν·οιπυκα·σαμεν·α
Nom
Accπυκασαμεναςπυκασαμενουςπυκα·σαμεν·αςπυκα·σαμεν·ους
Datπυκασαμεναιςπυκασαμενοιςπυκα·σαμεν·αιςπυκα·σαμεν·οις
Genπυκασαμενωνπυκασαμενωνπυκα·σαμεν·ωνπυκα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυκασμαιπεπυκασ·μαι
2ndπεπυκασαιπεπυκασ·[σ]αι
3rdπεπυκασταιπεπυκασ·ται
Pl1stπεπυκασμεθαπεπυκασ·μεθα
2ndπεπυκασθεπεπυκασ·[σ]θε
3rdπεπυκαδαταιπεπυκασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυκασομαιπεπυκασ·[σ]ομαι
2ndπεπυκασῃ, πεπυκασειπεπυκασ·[σ]ῃ, πεπυκασ·[σ]ει classical
3rdπεπυκασεταιπεπυκασ·[σ]εται
Pl1stπεπυκασομεθαπεπυκασ·[σ]ομεθα
2ndπεπυκασεσθεπεπυκασ·[σ]εσθε
3rdπεπυκασονταιπεπυκασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυκασοιμηνπεπυκασ·[σ]οιμην
2ndπεπυκασοιοπεπυκασ·[σ]οιο
3rdπεπυκασοιτοπεπυκασ·[σ]οιτο
Pl1stπεπυκασοιμεθαπεπυκασ·[σ]οιμεθα
2ndπεπυκασοισθεπεπυκασ·[σ]οισθε
3rdπεπυκασοιντοπεπυκασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπυκασοπεπυκασ·[σ]ο
3rdπεπυκασθωπεπυκασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεπυκασθεπεπυκασ·[σ]θε
3rdπεπυκασθωσαν, πεπυκασθωνπεπυκασ·[σ]θωσαν, πεπυκασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπυκασθαι​πεπυκασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπυκασεσθαι​πεπυκασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπυκασμενηπεπυκασμενεπεπυκασ·μεν·ηπεπυκασ·μεν·ε
Nomπεπυκασμενοςπεπυκασ·μεν·ος
Accπεπυκασμενηνπεπυκασμενονπεπυκασ·μεν·ηνπεπυκασ·μεν·ον
Datπεπυκασμενῃπεπυκασμενῳπεπυκασ·μεν·ῃπεπυκασ·μεν·ῳ
Genπεπυκασμενηςπεπυκασμενουπεπυκασ·μεν·ηςπεπυκασ·μεν·ου
PlVocπεπυκασμεναιπεπυκασμενοιπεπυκασμεναπεπυκασ·μεν·αιπεπυκασ·μεν·οιπεπυκασ·μεν·α
Nom
Accπεπυκασμεναςπεπυκασμενουςπεπυκασ·μεν·αςπεπυκασ·μεν·ους
Datπεπυκασμεναιςπεπυκασμενοιςπεπυκασ·μεν·αιςπεπυκασ·μεν·οις
Genπεπυκασμενων[LXX]πεπυκασμενων[LXX]πεπυκασ·μεν·ωνπεπυκασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπυκασμηνε·πεπυκασ·μην
2ndεπεπυκασοε·πεπυκασ·[σ]ο
3rdεπεπυκαστοε·πεπυκασ·το
Pl1stεπεπυκασμεθαε·πεπυκασ·μεθα
2ndεπεπυκασθεε·πεπυκασ·[σ]θε
3rdεπεπυκαδατοε·πεπυκασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπυκασμην[ε]·πεπυκασ·μην
2ndπεπυκασο[ε]·πεπυκασ·[σ]ο
3rdπεπυκαστο[ε]·πεπυκασ·το
Pl1stπεπυκασμεθα[ε]·πεπυκασ·μεθα
2ndπεπυκασθε[ε]·πεπυκασ·[σ]θε
3rdπεπυκαδατο[ε]·πεπυκασ·ντο

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 22-Apr-2021 06:35:54 EDT