παλαιοω • PALAIOW • palaioō

Search: πεπαλαιωκεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεπαλαιωκενπαλαιόωπεπαλαιω·κε(ν)perf act ind 3rd sg

παλαιόω (παλαι(ο)-, παλαιω·σ-, παλαιω·σ-, πεπαλαιω·κ-, πεπαλαιω-, παλαιω·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωπαλαι(ο)·ωπαλαιουμαιπαλαι(ο)·ομαι
2ndπαλαιοιςπαλαι(ο)·ειςπαλαιοι, παλαιουσαιπαλαι(ο)·ῃ, παλαι(ο)·ει classical, παλαι(ο)·εσαι alt
3rdπαλαιοιπαλαι(ο)·ειπαλαιουται[LXX]παλαι(ο)·εται
Pl1stπαλαιουμενπαλαι(ο)·ομενπαλαιουμεθαπαλαι(ο)·ομεθα
2ndπαλαιουτεπαλαι(ο)·ετεπαλαιουσθεπαλαι(ο)·εσθε
3rdπαλαιουσιν, παλαιουσιπαλαι(ο)·ουσι(ν)παλαιουνταιπαλαι(ο)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωπαλαι(ο)·ωπαλαιωμαιπαλαι(ο)·ωμαι
2ndπαλαιοιςπαλαι(ο)·ῃςπαλαιοιπαλαι(ο)·ῃ
3rdπαλαιοιπαλαι(ο)·ῃπαλαιωταιπαλαι(ο)·ηται
Pl1stπαλαιωμενπαλαι(ο)·ωμενπαλαιωμεθαπαλαι(ο)·ωμεθα
2ndπαλαιωτεπαλαι(ο)·ητεπαλαιωσθεπαλαι(ο)·ησθε
3rdπαλαιωσιν[LXX], παλαιωσιπαλαι(ο)·ωσι(ν), παλαι(ο)·ωσι(ν)παλαιωνταιπαλαι(ο)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιοιμιπαλαι(ο)·οιμιπαλαιοιμηνπαλαι(ο)·οιμην
2ndπαλαιοιςπαλαι(ο)·οιςπαλαιοιοπαλαι(ο)·οιο
3rdπαλαιοιπαλαι(ο)·οιπαλαιοιτοπαλαι(ο)·οιτο
Pl1stπαλαιοιμενπαλαι(ο)·οιμενπαλαιοιμεθαπαλαι(ο)·οιμεθα
2ndπαλαιοιτεπαλαι(ο)·οιτεπαλαιοισθεπαλαι(ο)·οισθε
3rdπαλαιοιεν, παλαιοισανπαλαι(ο)·οιεν, παλαι(ο)·οισαν altπαλαιοιντοπαλαι(ο)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαλαιου[GNT][LXX]παλαι(ο)·επαλαιου[GNT][LXX]παλαι(ο)·ου
3rdπαλαιουτωπαλαι(ο)·ετωπαλαιουσθωπαλαι(ο)·εσθω
Pl1st
2ndπαλαιουτεπαλαι(ο)·ετεπαλαιουσθεπαλαι(ο)·εσθε
3rdπαλαιουτωσαν, παλαιουντωνπαλαι(ο)·ετωσαν, παλαι(ο)·οντων classicalπαλαιουσθωσαν, παλαιουσθωνπαλαι(ο)·εσθωσαν, παλαι(ο)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παλαιουν​παλαι(ο)·ειν​παλαιουσθαι​παλαι(ο)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιουσαπαλαιουνπαλαι(ο)·ουσ·απαλαι(ο)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαλαιων[LXX]παλαι(ο)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαλαιουσανπαλαιουνταπαλαι(ο)·ουσ·ανπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Datπαλαιουσῃπαλαιουντιπαλαι(ο)·ουσ·ῃπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·ι
Genπαλαιουσηςπαλαιουντοςπαλαι(ο)·ουσ·ηςπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαλαιουσαιπαλαιουντεςπαλαιουνταπαλαι(ο)·ουσ·αιπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·εςπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαλαιουσαςπαλαιουνταςπαλαι(ο)·ουσ·αςπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·ας
Datπαλαιουσαιςπαλαιουσι, παλαιουσινπαλαι(ο)·ουσ·αιςπαλαι(ο)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαλαιουσωνπαλαιουντωνπαλαι(ο)·ουσ·ωνπαλαι(ο)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιουμενη[LXX]παλαιουμενεπαλαι(ο)·ομεν·ηπαλαι(ο)·ομεν·ε
Nomπαλαιουμενοςπαλαι(ο)·ομεν·ος
Accπαλαιουμενηνπαλαιουμενον[GNT]παλαι(ο)·ομεν·ηνπαλαι(ο)·ομεν·ον
Datπαλαιουμενῃπαλαιουμενῳπαλαι(ο)·ομεν·ῃπαλαι(ο)·ομεν·ῳ
Genπαλαιουμενηςπαλαιουμενουπαλαι(ο)·ομεν·ηςπαλαι(ο)·ομεν·ου
PlVocπαλαιουμεναιπαλαιουμενοιπαλαιουμενα[GNT]παλαι(ο)·ομεν·αιπαλαι(ο)·ομεν·οιπαλαι(ο)·ομεν·α
Nom
Accπαλαιουμεναςπαλαιουμενουςπαλαι(ο)·ομεν·αςπαλαι(ο)·ομεν·ους
Datπαλαιουμεναιςπαλαιουμενοιςπαλαι(ο)·ομεν·αιςπαλαι(ο)·ομεν·οις
Genπαλαιουμενωνπαλαιουμενωνπαλαι(ο)·ομεν·ωνπαλαι(ο)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαλαιουνε·παλαι(ο)·ονεπαλαιουμηνε·παλαι(ο)·ομην
2ndεπαλαιουςε·παλαι(ο)·εςεπαλαιουε·παλαι(ο)·ου
3rdεπαλαιουε·παλαι(ο)·εεπαλαιουτοε·παλαι(ο)·ετο
Pl1stεπαλαιουμενε·παλαι(ο)·ομενεπαλαιουμεθαε·παλαι(ο)·ομεθα
2ndεπαλαιουτεε·παλαι(ο)·ετεεπαλαιουσθεε·παλαι(ο)·εσθε
3rdεπαλαιουν, επαλαιουσανε·παλαι(ο)·ον, ε·παλαι(ο)·οσαν altεπαλαιουντοε·παλαι(ο)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωσωπαλαιω·σωπαλαιωσομαιπαλαιω·σομαι
2ndπαλαιωσειςπαλαιω·σειςπαλαιωσῃ, παλαιωσει[LXX], παλαιωσεσαιπαλαιω·σῃ, παλαιω·σει classical, παλαιω·σεσαι alt
3rdπαλαιωσει[LXX]παλαιω·σειπαλαιωσεταιπαλαιω·σεται
Pl1stπαλαιωσομενπαλαιω·σομενπαλαιωσομεθαπαλαιω·σομεθα
2ndπαλαιωσετεπαλαιω·σετεπαλαιωσεσθεπαλαιω·σεσθε
3rdπαλαιωσουσιν[LXX], παλαιωσουσιπαλαιω·σουσι(ν), παλαιω·σουσι(ν)παλαιωσονταιπαλαιω·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωσοιμιπαλαιω·σοιμιπαλαιωσοιμηνπαλαιω·σοιμην
2ndπαλαιωσοιςπαλαιω·σοιςπαλαιωσοιοπαλαιω·σοιο
3rdπαλαιωσοιπαλαιω·σοιπαλαιωσοιτοπαλαιω·σοιτο
Pl1stπαλαιωσοιμενπαλαιω·σοιμενπαλαιωσοιμεθαπαλαιω·σοιμεθα
2ndπαλαιωσοιτεπαλαιω·σοιτεπαλαιωσοισθεπαλαιω·σοισθε
3rdπαλαιωσοιενπαλαιω·σοιενπαλαιωσοιντοπαλαιω·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παλαιωσειν​παλαιω·σειν​παλαιωσεσθαι​παλαιω·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωσουσαπαλαιωσονπαλαιω·σουσ·απαλαιω·σο[υ]ν[τ]
Nomπαλαιωσωνπαλαιω·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαλαιωσουσανπαλαιωσονταπαλαιω·σουσ·ανπαλαιω·σο[υ]ντ·α
Datπαλαιωσουσῃπαλαιωσοντιπαλαιω·σουσ·ῃπαλαιω·σο[υ]ντ·ι
Genπαλαιωσουσηςπαλαιωσοντοςπαλαιω·σουσ·ηςπαλαιω·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαλαιωσουσαιπαλαιωσοντεςπαλαιωσονταπαλαιω·σουσ·αιπαλαιω·σο[υ]ντ·εςπαλαιω·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαλαιωσουσαςπαλαιωσονταςπαλαιω·σουσ·αςπαλαιω·σο[υ]ντ·ας
Datπαλαιωσουσαιςπαλαιωσουσι, παλαιωσουσιν[LXX]παλαιω·σουσ·αιςπαλαιω·σου[ντ]·σι(ν), παλαιω·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαλαιωσουσωνπαλαιωσοντωνπαλαιω·σουσ·ωνπαλαιω·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωσομενηπαλαιωσομενεπαλαιω·σομεν·ηπαλαιω·σομεν·ε
Nomπαλαιωσομενοςπαλαιω·σομεν·ος
Accπαλαιωσομενηνπαλαιωσομενονπαλαιω·σομεν·ηνπαλαιω·σομεν·ον
Datπαλαιωσομενῃπαλαιωσομενῳπαλαιω·σομεν·ῃπαλαιω·σομεν·ῳ
Genπαλαιωσομενηςπαλαιωσομενουπαλαιω·σομεν·ηςπαλαιω·σομεν·ου
PlVocπαλαιωσομεναιπαλαιωσομενοιπαλαιωσομεναπαλαιω·σομεν·αιπαλαιω·σομεν·οιπαλαιω·σομεν·α
Nom
Accπαλαιωσομεναςπαλαιωσομενουςπαλαιω·σομεν·αςπαλαιω·σομεν·ους
Datπαλαιωσομεναιςπαλαιωσομενοιςπαλαιω·σομεν·αιςπαλαιω·σομεν·οις
Genπαλαιωσομενωνπαλαιωσομενωνπαλαιω·σομεν·ωνπαλαιω·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαλαιωσαε·παλαιω·σαεπαλαιωσαμηνε·παλαιω·σαμην
2ndεπαλαιωσαςε·παλαιω·σαςεπαλαιωσωε·παλαιω·σω
3rdεπαλαιωσεν[LXX], επαλαιωσεε·παλαιω·σε(ν), ε·παλαιω·σε(ν)επαλαιωσατοε·παλαιω·σατο
Pl1stεπαλαιωσαμενε·παλαιω·σαμενεπαλαιωσαμεθαε·παλαιω·σαμεθα
2ndεπαλαιωσατεε·παλαιω·σατεεπαλαιωσασθεε·παλαιω·σασθε
3rdεπαλαιωσαν[LXX]ε·παλαιω·σανεπαλαιωσαντοε·παλαιω·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωσωπαλαιω·σωπαλαιωσωμαιπαλαιω·σωμαι
2ndπαλαιωσῃςπαλαιω·σῃςπαλαιωσῃπαλαιω·σῃ
3rdπαλαιωσῃπαλαιω·σῃπαλαιωσηταιπαλαιω·σηται
Pl1stπαλαιωσωμενπαλαιω·σωμενπαλαιωσωμεθαπαλαιω·σωμεθα
2ndπαλαιωσητεπαλαιω·σητεπαλαιωσησθεπαλαιω·σησθε
3rdπαλαιωσωσιν, παλαιωσωσιπαλαιω·σωσι(ν)παλαιωσωνταιπαλαιω·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωσαιμιπαλαιω·σαιμιπαλαιωσαιμηνπαλαιω·σαιμην
2ndπαλαιωσαις, παλαιωσειαςπαλαιω·σαις, παλαιω·σειας classicalπαλαιωσαιοπαλαιω·σαιο
3rdπαλαιωσαι, παλαιωσειεπαλαιω·σαι, παλαιω·σειε classicalπαλαιωσαιτοπαλαιω·σαιτο
Pl1stπαλαιωσαιμενπαλαιω·σαιμενπαλαιωσαιμεθαπαλαιω·σαιμεθα
2ndπαλαιωσαιτεπαλαιω·σαιτεπαλαιωσαισθεπαλαιω·σαισθε
3rdπαλαιωσαιεν, παλαιωσαισαν, παλαιωσειαν, παλαιωσειενπαλαιω·σαιεν, παλαιω·σαισαν alt, παλαιω·σειαν classical, παλαιω·σειεν classicalπαλαιωσαιντοπαλαιω·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαλαιωσονπαλαιω·σονπαλαιωσαιπαλαιω·σαι
3rdπαλαιωσατωπαλαιω·σατωπαλαιωσασθωπαλαιω·σασθω
Pl1st
2ndπαλαιωσατεπαλαιω·σατεπαλαιωσασθεπαλαιω·σασθε
3rdπαλαιωσατωσαν, παλαιωσαντωνπαλαιω·σατωσαν, παλαιω·σαντων classicalπαλαιωσασθωσαν, παλαιωσασθωνπαλαιω·σασθωσαν, παλαιω·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παλαιωσαι​παλαιω·σαι​παλαιωσασθαι​παλαιω·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωσασαπαλαιωσαςπαλαιωσανπαλαιω·σασ·απαλαιω·σα[ντ]·ςπαλαιω·σαν[τ]
Nom
Accπαλαιωσασανπαλαιωσανταπαλαιω·σασ·ανπαλαιω·σαντ·α
Datπαλαιωσασῃπαλαιωσαντιπαλαιω·σασ·ῃπαλαιω·σαντ·ι
Genπαλαιωσασηςπαλαιωσαντοςπαλαιω·σασ·ηςπαλαιω·σαντ·ος
PlVocπαλαιωσασαιπαλαιωσαντεςπαλαιωσανταπαλαιω·σασ·αιπαλαιω·σαντ·εςπαλαιω·σαντ·α
Nom
Accπαλαιωσασαςπαλαιωσανταςπαλαιω·σασ·αςπαλαιω·σαντ·ας
Datπαλαιωσασαιςπαλαιωσασι, παλαιωσασινπαλαιω·σασ·αιςπαλαιω·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαλαιωσασωνπαλαιωσαντωνπαλαιω·σασ·ωνπαλαιω·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωσαμενηπαλαιωσαμενεπαλαιω·σαμεν·ηπαλαιω·σαμεν·ε
Nomπαλαιωσαμενοςπαλαιω·σαμεν·ος
Accπαλαιωσαμενηνπαλαιωσαμενονπαλαιω·σαμεν·ηνπαλαιω·σαμεν·ον
Datπαλαιωσαμενῃπαλαιωσαμενῳπαλαιω·σαμεν·ῃπαλαιω·σαμεν·ῳ
Genπαλαιωσαμενηςπαλαιωσαμενουπαλαιω·σαμεν·ηςπαλαιω·σαμεν·ου
PlVocπαλαιωσαμεναιπαλαιωσαμενοιπαλαιωσαμεναπαλαιω·σαμεν·αιπαλαιω·σαμεν·οιπαλαιω·σαμεν·α
Nom
Accπαλαιωσαμεναςπαλαιωσαμενουςπαλαιω·σαμεν·αςπαλαιω·σαμεν·ους
Datπαλαιωσαμεναιςπαλαιωσαμενοιςπαλαιω·σαμεν·αιςπαλαιω·σαμεν·οις
Genπαλαιωσαμενωνπαλαιωσαμενωνπαλαιω·σαμεν·ωνπαλαιω·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωκαπεπαλαιω·καπεπαλαιωμαιπεπαλαιω·μαι
2ndπεπαλαιωκας, πεπαλαιωκεςπεπαλαιω·κας, πεπαλαιω·κες altπεπαλαιωσαιπεπαλαιω·σαι
3rdπεπαλαιωκεν[GNT], πεπαλαιωκεπεπαλαιω·κε(ν), πεπαλαιω·κε(ν)πεπαλαιωται[LXX]πεπαλαιω·ται
Pl1stπεπαλαιωκαμενπεπαλαιω·καμενπεπαλαιωμεθαπεπαλαιω·μεθα
2ndπεπαλαιωκατεπεπαλαιω·κατεπεπαλαιωσθεπεπαλαιω·σθε
3rdπεπαλαιωκασιν, πεπαλαιωκασι, πεπαλαιωκανπεπαλαιω·κασι(ν), πεπαλαιω·καν altπεπαλαιωνται[LXX]πεπαλαιω·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωσομαιπεπαλαιω·σομαι
2ndπεπαλαιωσῃ, πεπαλαιωσειπεπαλαιω·σῃ, πεπαλαιω·σει classical
3rdπεπαλαιωσεταιπεπαλαιω·σεται
Pl1stπεπαλαιωσομεθαπεπαλαιω·σομεθα
2ndπεπαλαιωσεσθεπεπαλαιω·σεσθε
3rdπεπαλαιωσονταιπεπαλαιω·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωκωπεπαλαιω·κω
2ndπεπαλαιωκῃςπεπαλαιω·κῃς
3rdπεπαλαιωκῃπεπαλαιω·κῃ
Pl1stπεπαλαιωκωμενπεπαλαιω·κωμεν
2ndπεπαλαιωκητεπεπαλαιω·κητε
3rdπεπαλαιωκωσιν, πεπαλαιωκωσιπεπαλαιω·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωκοιμι, πεπαλαιωκοιηνπεπαλαιω·κοιμι, πεπαλαιω·κοιην classical
2ndπεπαλαιωκοις, πεπαλαιωκοιηςπεπαλαιω·κοις, πεπαλαιω·κοιης classical
3rdπεπαλαιωκοι, πεπαλαιωκοιηπεπαλαιω·κοι, πεπαλαιω·κοιη classical
Pl1stπεπαλαιωκοιμενπεπαλαιω·κοιμεν
2ndπεπαλαιωκοιτεπεπαλαιω·κοιτε
3rdπεπαλαιωκοιενπεπαλαιω·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωσοιμηνπεπαλαιω·σοιμην
2ndπεπαλαιωσοιοπεπαλαιω·σοιο
3rdπεπαλαιωσοιτοπεπαλαιω·σοιτο
Pl1stπεπαλαιωσοιμεθαπεπαλαιω·σοιμεθα
2ndπεπαλαιωσοισθεπεπαλαιω·σοισθε
3rdπεπαλαιωσοιντοπεπαλαιω·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπαλαιωκεπεπαλαιω·κεπεπαλαιωσοπεπαλαιω·σο
3rdπεπαλαιωκετωπεπαλαιω·κετωπεπαλαιωσθωπεπαλαιω·σθω
Pl1st
2ndπεπαλαιωκετεπεπαλαιω·κετεπεπαλαιωσθεπεπαλαιω·σθε
3rdπεπαλαιωκετωσανπεπαλαιω·κετωσανπεπαλαιωσθωσαν, πεπαλαιωσθωνπεπαλαιω·σθωσαν, πεπαλαιω·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαλαιωκεναι​πεπαλαιω·κεναι​πεπαλαιωσθαι​πεπαλαιω·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαλαιωσεσθαι​πεπαλαιω·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπαλαιωκυιαπεπαλαιωκοςπεπαλαιω·κυι·απεπαλαιω·κο[τ]·ς
Nomπεπαλαιωκωςπεπαλαιω·κο[τ]·^ς
Accπεπαλαιωκυιανπεπαλαιωκοταπεπαλαιω·κυι·ανπεπαλαιω·κοτ·α
Datπεπαλαιωκυιᾳπεπαλαιωκοτιπεπαλαιω·κυι·ᾳπεπαλαιω·κοτ·ι
Genπεπαλαιωκυιαςπεπαλαιωκοτοςπεπαλαιω·κυι·αςπεπαλαιω·κοτ·ος
PlVocπεπαλαιωκυιαιπεπαλαιωκοτεςπεπαλαιωκοταπεπαλαιω·κυι·αιπεπαλαιω·κοτ·εςπεπαλαιω·κοτ·α
Nom
Accπεπαλαιωκυιαςπεπαλαιωκοταςπεπαλαιω·κυι·αςπεπαλαιω·κοτ·ας
Datπεπαλαιωκυιαιςπεπαλαιωκοσι, πεπαλαιωκοσινπεπαλαιω·κυι·αιςπεπαλαιω·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπαλαιωκυιωνπεπαλαιωκοτωνπεπαλαιω·κυι·ωνπεπαλαιω·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπαλαιωμενηπεπαλαιωμενε[LXX]πεπαλαιω·μεν·ηπεπαλαιω·μεν·ε
Nomπεπαλαιωμενοςπεπαλαιω·μεν·ος
Accπεπαλαιωμενηνπεπαλαιωμενονπεπαλαιω·μεν·ηνπεπαλαιω·μεν·ον
Datπεπαλαιωμενῃπεπαλαιωμενῳπεπαλαιω·μεν·ῃπεπαλαιω·μεν·ῳ
Genπεπαλαιωμενηςπεπαλαιωμενουπεπαλαιω·μεν·ηςπεπαλαιω·μεν·ου
PlVocπεπαλαιωμεναιπεπαλαιωμενοιπεπαλαιωμενα[LXX]πεπαλαιω·μεν·αιπεπαλαιω·μεν·οιπεπαλαιω·μεν·α
Nom
Accπεπαλαιωμεναςπεπαλαιωμενουςπεπαλαιω·μεν·αςπεπαλαιω·μεν·ους
Datπεπαλαιωμεναιςπεπαλαιωμενοιςπεπαλαιω·μεν·αιςπεπαλαιω·μεν·οις
Genπεπαλαιωμενωνπεπαλαιωμενωνπεπαλαιω·μεν·ωνπεπαλαιω·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπαλαιωκειν, επεπαλαιωκηε·πεπαλαιω·κειν, ε·πεπαλαιω·κη classicalεπεπαλαιωμηνε·πεπαλαιω·μην
2ndεπεπαλαιωκεις, επεπαλαιωκηςε·πεπαλαιω·κεις, ε·πεπαλαιω·κης classicalεπεπαλαιωσοε·πεπαλαιω·σο
3rdεπεπαλαιωκειε·πεπαλαιω·κειεπεπαλαιωτοε·πεπαλαιω·το
Pl1stεπεπαλαιωκειμεν, επεπαλαιωκεμενε·πεπαλαιω·κειμεν, ε·πεπαλαιω·κεμεν classicalεπεπαλαιωμεθαε·πεπαλαιω·μεθα
2ndεπεπαλαιωκειτε, επεπαλαιωκετεε·πεπαλαιω·κειτε, ε·πεπαλαιω·κετε classicalεπεπαλαιωσθεε·πεπαλαιω·σθε
3rdεπεπαλαιωκεισαν, επεπαλαιωκεσανε·πεπαλαιω·κεισαν, ε·πεπαλαιω·κεσαν classicalεπεπαλαιωντοε·πεπαλαιω·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαλαιωκειν, πεπαλαιωκη[ε]·πεπαλαιω·κειν, [ε]·πεπαλαιω·κη classicalπεπαλαιωμην[ε]·πεπαλαιω·μην
2ndπεπαλαιωκεις, πεπαλαιωκης[ε]·πεπαλαιω·κεις, [ε]·πεπαλαιω·κης classicalπεπαλαιωσο[ε]·πεπαλαιω·σο
3rdπεπαλαιωκει[ε]·πεπαλαιω·κειπεπαλαιωτο[ε]·πεπαλαιω·το
Pl1stπεπαλαιωκειμεν, πεπαλαιωκεμεν[ε]·πεπαλαιω·κειμεν, [ε]·πεπαλαιω·κεμεν classicalπεπαλαιωμεθα[ε]·πεπαλαιω·μεθα
2ndπεπαλαιωκειτε, πεπαλαιωκετε[ε]·πεπαλαιω·κειτε, [ε]·πεπαλαιω·κετε classicalπεπαλαιωσθε[ε]·πεπαλαιω·σθε
3rdπεπαλαιωκεισαν, πεπαλαιωκεσαν[ε]·πεπαλαιω·κεισαν, [ε]·πεπαλαιω·κεσαν classicalπεπαλαιωντο[ε]·πεπαλαιω·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπαλαιωθην[LXX]ε·παλαιω·θην
2ndεπαλαιωθης[LXX]ε·παλαιω·θης
3rdεπαλαιωθη[LXX]ε·παλαιω·θη
Pl1stεπαλαιωθημενε·παλαιω·θημεν
2ndεπαλαιωθητεε·παλαιω·θητε
3rdεπαλαιωθησαν[LXX]ε·παλαιω·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωθησομαιπαλαιω·θησομαι
2ndπαλαιωθησῃ, παλαιωθησειπαλαιω·θησῃ, παλαιω·θησει classical
3rdπαλαιωθησεται[LXX]παλαιω·θησεται
Pl1stπαλαιωθησομεθαπαλαιω·θησομεθα
2ndπαλαιωθησεσθε[LXX]παλαιω·θησεσθε
3rdπαλαιωθησονται[GNT][LXX]παλαιω·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωθωπαλαιω·θω
2ndπαλαιωθῃςπαλαιω·θῃς
3rdπαλαιωθῃ[LXX]παλαιω·θῃ
Pl1stπαλαιωθωμενπαλαιω·θωμεν
2ndπαλαιωθητεπαλαιω·θητε
3rdπαλαιωθωσιν, παλαιωθωσιπαλαιω·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωθειηνπαλαιω·θειην
2ndπαλαιωθειηςπαλαιω·θειης
3rdπαλαιωθειηπαλαιω·θειη
Pl1stπαλαιωθειημεν, παλαιωθειμενπαλαιω·θειημεν, παλαιω·θειμεν classical
2ndπαλαιωθειητε, παλαιωθειτεπαλαιω·θειητε, παλαιω·θειτε classical
3rdπαλαιωθειησαν, παλαιωθειενπαλαιω·θειησαν, παλαιω·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαλαιωθησοιμηνπαλαιω·θησοιμην
2ndπαλαιωθησοιοπαλαιω·θησοιο
3rdπαλαιωθησοιτοπαλαιω·θησοιτο
Pl1stπαλαιωθησοιμεθαπαλαιω·θησοιμεθα
2ndπαλαιωθησοισθεπαλαιω·θησοισθε
3rdπαλαιωθησοιντοπαλαιω·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαλαιωθητι[LXX]παλαιω·θητι
3rdπαλαιωθητωπαλαιω·θητω
Pl1st
2ndπαλαιωθητεπαλαιω·θητε
3rdπαλαιωθητωσαν, παλαιωθεντωνπαλαιω·θητωσαν, παλαιω·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παλαιωθηναι​παλαιω·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παλαιωθησεσθαι​παλαιω·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωθεισαπαλαιωθειςπαλαιωθενπαλαιω·θεισ·απαλαιω·θει[ντ]·ςπαλαιω·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαλαιωθεισανπαλαιωθενταπαλαιω·θεισ·ανπαλαιω·θε[ι]ντ·α
Datπαλαιωθεισῃπαλαιωθεντιπαλαιω·θεισ·ῃπαλαιω·θε[ι]ντ·ι
Genπαλαιωθεισηςπαλαιωθεντοςπαλαιω·θεισ·ηςπαλαιω·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαλαιωθεισαιπαλαιωθεντεςπαλαιωθενταπαλαιω·θεισ·αιπαλαιω·θε[ι]ντ·εςπαλαιω·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαλαιωθεισαςπαλαιωθενταςπαλαιω·θεισ·αςπαλαιω·θε[ι]ντ·ας
Datπαλαιωθεισαιςπαλαιωθεισι, παλαιωθεισινπαλαιω·θεισ·αιςπαλαιω·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαλαιωθεισωνπαλαιωθεντωνπαλαιω·θεισ·ωνπαλαιω·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαλαιωθησομενηπαλαιωθησομενεπαλαιω·θησομεν·ηπαλαιω·θησομεν·ε
Nomπαλαιωθησομενοςπαλαιω·θησομεν·ος
Accπαλαιωθησομενηνπαλαιωθησομενονπαλαιω·θησομεν·ηνπαλαιω·θησομεν·ον
Datπαλαιωθησομενῃπαλαιωθησομενῳπαλαιω·θησομεν·ῃπαλαιω·θησομεν·ῳ
Genπαλαιωθησομενηςπαλαιωθησομενουπαλαιω·θησομεν·ηςπαλαιω·θησομεν·ου
PlVocπαλαιωθησομεναιπαλαιωθησομενοιπαλαιωθησομεναπαλαιω·θησομεν·αιπαλαιω·θησομεν·οιπαλαιω·θησομεν·α
Nom
Accπαλαιωθησομεναςπαλαιωθησομενουςπαλαιω·θησομεν·αςπαλαιω·θησομεν·ους
Datπαλαιωθησομεναιςπαλαιωθησομενοιςπαλαιω·θησομεν·αιςπαλαιω·θησομεν·οις
Genπαλαιωθησομενωνπαλαιωθησομενωνπαλαιω·θησομεν·ωνπαλαιω·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 10:04:18 EDT