πεντακισχιλιοι • PENTAKISCILIOI PENTAKISXILIOI • pentakischilioi

Search: πεντακισχιλιων

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεντακισχιλιων; πεντακισχιλιων; πεντακισχιλιωνπεντακισχίλιοιπεντακισχιλι·ων; πεντακισχιλι·ων; πεντακισχιλι·ωνneu gen pl; mas gen pl; fem gen pl

πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α

Quantifier (Cardinal Numeral)

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

2-1-2 Adjective
ContractedUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVocπεντακισχιλιαι[LXX]πεντακισχιλιοι[GNT]πεντακισχιλια[LXX]πεντακισχιλι·αιπεντακισχιλι·οιπεντακισχιλι·α
Nom
Accπεντακισχιλιας[LXX]πεντακισχιλιους[GNT][LXX]πεντακισχιλι·αςπεντακισχιλι·ους
Datπεντακισχιλιαιςπεντακισχιλιοιςπεντακισχιλι·αιςπεντακισχιλι·οις
Genπεντακισχιλιων[GNT][LXX]πεντακισχιλι·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 06-May-2021 08:20:56 EDT