πειραζω • PEIRAZW • peirazō

Search: πειρασαι

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πειρασαι; πειρασαι; πειρασαιπειράζωπειρα·σαι; πειρα·σαι; πειρα·σαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf
πειρασαι; πειρασαι; πειρασαι; πειρασαιπειράωπειρα·σαι; πειρα·σαι; πειρα·σαι; πειρ(α)·εσαι1aor mp imp 2nd sg; 1aor act opt 3rd sg; 1aor act inf; pres mp ind 2nd sg alt
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πειρασαιπειράζωπειρα·σαι1aor mp imp 2nd sg
πειρασαιπειράωπειρα·σαι1aor mp imp 2nd sg
πειρασαιπειράζωπειρα·σαι1aor act opt 3rd sg
πειρασαιπειράωπειρα·σαι1aor act opt 3rd sg
πειρασαιπειράζωπειρα·σαι1aor act inf
πειρασαιπειράωπειρα·σαι1aor act inf
πειρασαιπειράωπειρ(α)·εσαιpres mp ind 2nd sg alt

πειράζω (πειραζ-, πειρα·σ-, πειρα·σ-, -, πεπειρασ-, πειρασ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζωπειραζ·ωπειραζομαι[GNT]πειραζ·ομαι
2ndπειραζειςπειραζ·ειςπειραζῃ[GNT], πειραζει[GNT][LXX], πειραζεσαιπειραζ·ῃ, πειραζ·ει classical, πειραζ·εσαι alt
3rdπειραζει[GNT][LXX]πειραζ·ειπειραζεται[GNT]πειραζ·εται
Pl1stπειραζομενπειραζ·ομενπειραζομεθαπειραζ·ομεθα
2ndπειραζετε[GNT][LXX]πειραζ·ετεπειραζεσθεπειραζ·εσθε
3rdπειραζουσιν[LXX], πειραζουσιπειραζ·ουσι(ν), πειραζ·ουσι(ν)πειραζονταιπειραζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζωπειραζ·ωπειραζωμαιπειραζ·ωμαι
2ndπειραζῃςπειραζ·ῃςπειραζῃ[GNT]πειραζ·ῃ
3rdπειραζῃ[GNT]πειραζ·ῃπειραζηταιπειραζ·ηται
Pl1stπειραζωμενπειραζ·ωμενπειραζωμεθαπειραζ·ωμεθα
2ndπειραζητεπειραζ·ητεπειραζησθεπειραζ·ησθε
3rdπειραζωσιν, πειραζωσιπειραζ·ωσι(ν)πειραζωνταιπειραζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειραζοιμιπειραζ·οιμιπειραζοιμηνπειραζ·οιμην
2ndπειραζοιςπειραζ·οιςπειραζοιοπειραζ·οιο
3rdπειραζοιπειραζ·οιπειραζοιτοπειραζ·οιτο
Pl1stπειραζοιμενπειραζ·οιμενπειραζοιμεθαπειραζ·οιμεθα
2ndπειραζοιτεπειραζ·οιτεπειραζοισθεπειραζ·οισθε
3rdπειραζοιεν, πειραζοισανπειραζ·οιεν, πειραζ·οισαν altπειραζοιντοπειραζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειραζε[LXX]πειραζ·επειραζουπειραζ·ου
3rdπειραζετωπειραζ·ετωπειραζεσθωπειραζ·εσθω
Pl1st
2ndπειραζετε[GNT][LXX]πειραζ·ετεπειραζεσθεπειραζ·εσθε
3rdπειραζετωσαν, πειραζοντωνπειραζ·ετωσαν, πειραζ·οντων classicalπειραζεσθωσαν, πειραζεσθωνπειραζ·εσθωσαν, πειραζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειραζειν[LXX]​πειραζ·εινπειραζεσθαι​πειραζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειραζουσαπειραζονπειραζ·ουσ·απειραζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπειραζων[GNT][LXX]πειραζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπειραζουσανπειραζονταπειραζ·ουσ·ανπειραζ·ο[υ]ντ·α
Datπειραζουσῃπειραζοντιπειραζ·ουσ·ῃπειραζ·ο[υ]ντ·ι
Genπειραζουσηςπειραζοντοςπειραζ·ουσ·ηςπειραζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπειραζουσαιπειραζοντες[GNT]πειραζονταπειραζ·ουσ·αιπειραζ·ο[υ]ντ·εςπειραζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπειραζουσαςπειραζονταςπειραζ·ουσ·αςπειραζ·ο[υ]ντ·ας
Datπειραζουσαιςπειραζουσι, πειραζουσιν[LXX]πειραζ·ουσ·αιςπειραζ·ου[ντ]·σι(ν), πειραζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπειραζουσωνπειραζοντωνπειραζ·ουσ·ωνπειραζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειραζομενηπειραζομενεπειραζ·ομεν·ηπειραζ·ομεν·ε
Nomπειραζομενος[GNT]πειραζ·ομεν·ος
Accπειραζομενηνπειραζομενονπειραζ·ομεν·ηνπειραζ·ομεν·ον
Datπειραζομενῃπειραζομενῳπειραζ·ομεν·ῃπειραζ·ομεν·ῳ
Genπειραζομενηςπειραζομενουπειραζ·ομεν·ηςπειραζ·ομεν·ου
PlVocπειραζομεναιπειραζομενοιπειραζομεναπειραζ·ομεν·αιπειραζ·ομεν·οιπειραζ·ομεν·α
Nom
Accπειραζομεναςπειραζομενουςπειραζ·ομεν·αςπειραζ·ομεν·ους
Datπειραζομεναιςπειραζομενοις[GNT]πειραζ·ομεν·αιςπειραζ·ομεν·οις
Genπειραζομενωνπειραζομενωνπειραζ·ομεν·ωνπειραζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειραζον[GNT]ε·πειραζ·ονεπειραζομηνε·πειραζ·ομην
2ndεπειραζεςε·πειραζ·εςεπειραζουε·πειραζ·ου
3rdεπειραζεν[GNT][LXX], επειραζεε·πειραζ·ε(ν), ε·πειραζ·ε(ν)επειραζετοε·πειραζ·ετο
Pl1stεπειραζομενε·πειραζ·ομενεπειραζομεθαε·πειραζ·ομεθα
2ndεπειραζετεε·πειραζ·ετεεπειραζεσθεε·πειραζ·εσθε
3rdεπειραζον[GNT], επειραζοσανε·πειραζ·ον, ε·πειραζ·οσαν altεπειραζοντοε·πειραζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασω[LXX]πειρα·σωπειρασομαι[LXX]πειρα·σομαι
2ndπειρασειςπειρα·σειςπειρασῃ[LXX], πειρασει[LXX], πειρασεσαιπειρα·σῃ, πειρα·σει classical, πειρα·σεσαι alt
3rdπειρασει[LXX]πειρα·σειπειρασεταιπειρα·σεται
Pl1stπειρασομενπειρα·σομενπειρασομεθα[LXX]πειρα·σομεθα
2ndπειρασετεπειρα·σετεπειρασεσθεπειρα·σεσθε
3rdπειρασουσιν[LXX], πειρασουσιπειρα·σουσι(ν), πειρα·σουσι(ν)πειρασονταιπειρα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασοιμιπειρα·σοιμιπειρασοιμηνπειρα·σοιμην
2ndπειρασοιςπειρα·σοιςπειρασοιοπειρα·σοιο
3rdπειρασοιπειρα·σοιπειρασοιτοπειρα·σοιτο
Pl1stπειρασοιμενπειρα·σοιμενπειρασοιμεθαπειρα·σοιμεθα
2ndπειρασοιτεπειρα·σοιτεπειρασοισθεπειρα·σοισθε
3rdπειρασοιενπειρα·σοιενπειρασοιντοπειρα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειρασειν​πειρα·σειν​πειρασεσθαι​πειρα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασουσαπειρασον[LXX]πειρα·σουσ·απειρα·σο[υ]ν[τ]
Nomπειρασωνπειρα·σο[υ]ν[τ]·^
Accπειρασουσανπειρασονταπειρα·σουσ·ανπειρα·σο[υ]ντ·α
Datπειρασουσῃπειρασοντιπειρα·σουσ·ῃπειρα·σο[υ]ντ·ι
Genπειρασουσηςπειρασοντοςπειρα·σουσ·ηςπειρα·σο[υ]ντ·ος
PlVocπειρασουσαιπειρασοντεςπειρασονταπειρα·σουσ·αιπειρα·σο[υ]ντ·εςπειρα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπειρασουσαςπειρασονταςπειρα·σουσ·αςπειρα·σο[υ]ντ·ας
Datπειρασουσαιςπειρασουσι, πειρασουσιν[LXX]πειρα·σουσ·αιςπειρα·σου[ντ]·σι(ν), πειρα·σου[ντ]·σι(ν)
Genπειρασουσωνπειρασοντωνπειρα·σουσ·ωνπειρα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασομενηπειρασομενεπειρα·σομεν·ηπειρα·σομεν·ε
Nomπειρασομενοςπειρα·σομεν·ος
Accπειρασομενηνπειρασομενονπειρα·σομεν·ηνπειρα·σομεν·ον
Datπειρασομενῃπειρασομενῳπειρα·σομεν·ῃπειρα·σομεν·ῳ
Genπειρασομενηςπειρασομενουπειρα·σομεν·ηςπειρα·σομεν·ου
PlVocπειρασομεναιπειρασομενοιπειρασομεναπειρα·σομεν·αιπειρα·σομεν·οιπειρα·σομεν·α
Nom
Accπειρασομεναςπειρασομενουςπειρα·σομεν·αςπειρα·σομεν·ους
Datπειρασομεναιςπειρασομενοιςπειρα·σομεν·αιςπειρα·σομεν·οις
Genπειρασομενωνπειρασομενωνπειρα·σομεν·ωνπειρα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπειρασα[LXX]ε·πειρα·σαεπειρασαμηνε·πειρα·σαμην
2ndεπειρασας[GNT]ε·πειρα·σαςεπειρασωε·πειρα·σω
3rdεπειρασεν[GNT][LXX], επειρασεε·πειρα·σε(ν), ε·πειρα·σε(ν)επειρασατοε·πειρα·σατο
Pl1stεπειρασαμενε·πειρα·σαμενεπειρασαμεθαε·πειρα·σαμεθα
2ndεπειρασατε[LXX]ε·πειρα·σατεεπειρασασθεε·πειρα·σασθε
3rdεπειρασαν[GNT][LXX]ε·πειρα·σανεπειρασαντοε·πειρα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασω[LXX]πειρα·σωπειρασωμαιπειρα·σωμαι
2ndπειρασῃςπειρα·σῃςπειρασῃ[LXX]πειρα·σῃ
3rdπειρασῃ[LXX]πειρα·σῃπειρασηταιπειρα·σηται
Pl1stπειρασωμεν[LXX]πειρα·σωμενπειρασωμεθαπειρα·σωμεθα
2ndπειρασητεπειρα·σητεπειρασησθεπειρα·σησθε
3rdπειρασωσιν, πειρασωσιπειρα·σωσι(ν)πειρασωνταιπειρα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπειρασαιμιπειρα·σαιμιπειρασαιμηνπειρα·σαιμην
2ndπειρασαις, πειρασειαςπειρα·σαις, πειρα·σειας classicalπειρασαιοπειρα·σαιο
3rdπειρασαι[GNT][LXX], πειρασειεπειρα·σαι, πειρα·σειε classicalπειρασαιτοπειρα·σαιτο
Pl1stπειρασαιμενπειρα·σαιμενπειρασαιμεθαπειρα·σαιμεθα
2ndπειρασαιτεπειρα·σαιτεπειρασαισθεπειρα·σαισθε
3rdπειρασαιεν, πειρασαισαν, πειρασειαν, πειρασειενπειρα·σαιεν, πειρα·σαισαν alt, πειρα·σειαν classical, πειρα·σειεν classicalπειρασαιντοπειρα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειρασον[LXX]πειρα·σονπειρασαι[GNT][LXX]πειρα·σαι
3rdπειρασατωπειρα·σατωπειρασασθωπειρα·σασθω
Pl1st
2ndπειρασατεπειρα·σατεπειρασασθεπειρα·σασθε
3rdπειρασατωσαν, πειρασαντωνπειρα·σατωσαν, πειρα·σαντων classicalπειρασασθωσαν, πειρασασθωνπειρα·σασθωσαν, πειρα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πειρασαι[GNT][LXX]​πειρα·σαιπειρασασθαι​πειρα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασασαπειρασαςπειρασανπειρα·σασ·απειρα·σα[ντ]·ςπειρα·σαν[τ]
Nom
Accπειρασασανπειρασανταπειρα·σασ·ανπειρα·σαντ·α
Datπειρασασῃπειρασαντιπειρα·σασ·ῃπειρα·σαντ·ι
Genπειρασασηςπειρασαντοςπειρα·σασ·ηςπειρα·σαντ·ος
PlVocπειρασασαιπειρασαντεςπειρασανταπειρα·σασ·αιπειρα·σαντ·εςπειρα·σαντ·α
Nom
Accπειρασασαςπειρασανταςπειρα·σασ·αςπειρα·σαντ·ας
Datπειρασασαιςπειρασασι, πειρασασινπειρα·σασ·αιςπειρα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπειρασασωνπειρασαντωνπειρα·σασ·ωνπειρα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασαμενηπειρασαμενεπειρα·σαμεν·ηπειρα·σαμεν·ε
Nomπειρασαμενοςπειρα·σαμεν·ος
Accπειρασαμενηνπειρασαμενονπειρα·σαμεν·ηνπειρα·σαμεν·ον
Datπειρασαμενῃπειρασαμενῳπειρα·σαμεν·ῃπειρα·σαμεν·ῳ
Genπειρασαμενηςπειρασαμενουπειρα·σαμεν·ηςπειρα·σαμεν·ου
PlVocπειρασαμεναιπειρασαμενοιπειρασαμεναπειρα·σαμεν·αιπειρα·σαμεν·οιπειρα·σαμεν·α
Nom
Accπειρασαμεναςπειρασαμενουςπειρα·σαμεν·αςπειρα·σαμεν·ους
Datπειρασαμεναιςπειρασαμενοιςπειρα·σαμεν·αιςπειρα·σαμεν·οις
Genπειρασαμενωνπειρασαμενωνπειρα·σαμεν·ωνπειρα·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασμαιπεπειρασ·μαι
2ndπεπειρασαιπεπειρασ·[σ]αι
3rdπεπειρασταιπεπειρασ·ται
Pl1stπεπειρασμεθαπεπειρασ·μεθα
2ndπεπειρασθεπεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειραδαταιπεπειρασ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασομαιπεπειρασ·[σ]ομαι
2ndπεπειρασῃ, πεπειρασειπεπειρασ·[σ]ῃ, πεπειρασ·[σ]ει classical
3rdπεπειρασεταιπεπειρασ·[σ]εται
Pl1stπεπειρασομεθαπεπειρασ·[σ]ομεθα
2ndπεπειρασεσθεπεπειρασ·[σ]εσθε
3rdπεπειρασονταιπεπειρασ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασοιμηνπεπειρασ·[σ]οιμην
2ndπεπειρασοιοπεπειρασ·[σ]οιο
3rdπεπειρασοιτοπεπειρασ·[σ]οιτο
Pl1stπεπειρασοιμεθαπεπειρασ·[σ]οιμεθα
2ndπεπειρασοισθεπεπειρασ·[σ]οισθε
3rdπεπειρασοιντοπεπειρασ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπειρασοπεπειρασ·[σ]ο
3rdπεπειρασθωπεπειρασ·[σ]θω
Pl1st
2ndπεπειρασθεπεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειρασθωσαν, πεπειρασθωνπεπειρασ·[σ]θωσαν, πεπειρασ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπειρασθαι​πεπειρασ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπειρασεσθαι​πεπειρασ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπειρασμενηπεπειρασμενεπεπειρασ·μεν·ηπεπειρασ·μεν·ε
Nomπεπειρασμενοςπεπειρασ·μεν·ος
Accπεπειρασμενηνπεπειρασμενον[GNT]πεπειρασ·μεν·ηνπεπειρασ·μεν·ον
Datπεπειρασμενῃπεπειρασμενῳπεπειρασ·μεν·ῃπεπειρασ·μεν·ῳ
Genπεπειρασμενηςπεπειρασμενουπεπειρασ·μεν·ηςπεπειρασ·μεν·ου
PlVocπεπειρασμεναιπεπειρασμενοιπεπειρασμεναπεπειρασ·μεν·αιπεπειρασ·μεν·οιπεπειρασ·μεν·α
Nom
Accπεπειρασμεναςπεπειρασμενουςπεπειρασ·μεν·αςπεπειρασ·μεν·ους
Datπεπειρασμεναιςπεπειρασμενοιςπεπειρασ·μεν·αιςπεπειρασ·μεν·οις
Genπεπειρασμενωνπεπειρασμενωνπεπειρασ·μεν·ωνπεπειρασ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπειρασμηνε·πεπειρασ·μην
2ndεπεπειρασοε·πεπειρασ·[σ]ο
3rdεπεπειραστοε·πεπειρασ·το
Pl1stεπεπειρασμεθαε·πεπειρασ·μεθα
2ndεπεπειρασθεε·πεπειρασ·[σ]θε
3rdεπεπειραδατοε·πεπειρασ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπειρασμην[ε]·πεπειρασ·μην
2ndπεπειρασο[ε]·πεπειρασ·[σ]ο
3rdπεπειραστο[ε]·πεπειρασ·το
Pl1stπεπειρασμεθα[ε]·πεπειρασ·μεθα
2ndπεπειρασθε[ε]·πεπειρασ·[σ]θε
3rdπεπειραδατο[ε]·πεπειρασ·ντο

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπειρασθηνε·πειρασ·θην
2ndεπειρασθηςε·πειρασ·θης
3rdεπειρασθηε·πειρασ·θη
Pl1stεπειρασθημενε·πειρασ·θημεν
2ndεπειρασθητεε·πειρασ·θητε
3rdεπειρασθησαν[GNT][LXX]ε·πειρασ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθησομαιπειρασ·θησομαι
2ndπειρασθησῃ, πειρασθησειπειρασ·θησῃ, πειρασ·θησει classical
3rdπειρασθησεταιπειρασ·θησεται
Pl1stπειρασθησομεθαπειρασ·θησομεθα
2ndπειρασθησεσθεπειρασ·θησεσθε
3rdπειρασθησονταιπειρασ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθωπειρασ·θω
2ndπειρασθῃς[GNT]πειρασ·θῃς
3rdπειρασθῃπειρασ·θῃ
Pl1stπειρασθωμενπειρασ·θωμεν
2ndπειρασθητε[GNT]πειρασ·θητε
3rdπειρασθωσιν, πειρασθωσι[LXX]πειρασ·θωσι(ν), πειρασ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθειηνπειρασ·θειην
2ndπειρασθειηςπειρασ·θειης
3rdπειρασθειηπειρασ·θειη
Pl1stπειρασθειημεν, πειρασθειμενπειρασ·θειημεν, πειρασ·θειμεν classical
2ndπειρασθειητε, πειρασθειτεπειρασ·θειητε, πειρασ·θειτε classical
3rdπειρασθειησαν, πειρασθειενπειρασ·θειησαν, πειρασ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπειρασθησοιμηνπειρασ·θησοιμην
2ndπειρασθησοιοπειρασ·θησοιο
3rdπειρασθησοιτοπειρασ·θησοιτο
Pl1stπειρασθησοιμεθαπειρασ·θησοιμεθα
2ndπειρασθησοισθεπειρασ·θησοισθε
3rdπειρασθησοιντοπειρασ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειρασθητιπειρασ·θητι
3rdπειρασθητωπειρασ·θητω
Pl1st
2ndπειρασθητε[GNT]πειρασ·θητε
3rdπειρασθητωσαν, πειρασθεντωνπειρασ·θητωσαν, πειρασ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πειρασθηναι[GNT]​πειρασ·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πειρασθησεσθαι​πειρασ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασθεισα[LXX]πειρασθεις[GNT]πειρασθενπειρασ·θεισ·απειρασ·θει[ντ]·ςπειρασ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπειρασθεισανπειρασθενταπειρασ·θεισ·ανπειρασ·θε[ι]ντ·α
Datπειρασθεισῃπειρασθεντιπειρασ·θεισ·ῃπειρασ·θε[ι]ντ·ι
Genπειρασθεισηςπειρασθεντοςπειρασ·θεισ·ηςπειρασ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπειρασθεισαιπειρασθεντεςπειρασθενταπειρασ·θεισ·αιπειρασ·θε[ι]ντ·εςπειρασ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπειρασθεισαςπειρασθενταςπειρασ·θεισ·αςπειρασ·θε[ι]ντ·ας
Datπειρασθεισαιςπειρασθεισι, πειρασθεισινπειρασ·θεισ·αιςπειρασ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπειρασθεισωνπειρασθεντωνπειρασ·θεισ·ωνπειρασ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπειρασθησομενηπειρασθησομενεπειρασ·θησομεν·ηπειρασ·θησομεν·ε
Nomπειρασθησομενοςπειρασ·θησομεν·ος
Accπειρασθησομενηνπειρασθησομενονπειρασ·θησομεν·ηνπειρασ·θησομεν·ον
Datπειρασθησομενῃπειρασθησομενῳπειρασ·θησομεν·ῃπειρασ·θησομεν·ῳ
Genπειρασθησομενηςπειρασθησομενουπειρασ·θησομεν·ηςπειρασ·θησομεν·ου
PlVocπειρασθησομεναιπειρασθησομενοιπειρασθησομεναπειρασ·θησομεν·αιπειρασ·θησομεν·οιπειρασ·θησομεν·α
Nom
Accπειρασθησομεναςπειρασθησομενουςπειρασ·θησομεν·αςπειρασ·θησομεν·ους
Datπειρασθησομεναιςπειρασθησομενοιςπειρασ·θησομεν·αιςπειρασ·θησομεν·οις
Genπειρασθησομενωνπειρασθησομενωνπειρασ·θησομεν·ωνπειρασ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 11:59:24 EST