πειναω • PEINAW • peinaō

Search: πεινασητε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεινασητεπεινάωπεινα·σητε1aor act sub 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πεινασητεπεινάωπεινα·σητε1aor act sub 2nd pl

πεινάω (πειν(α)-, πεινα·σ-, πεινα·σ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινωπειν(α)·ωπεινωμαιπειν(α)·ομαι
2ndπεινᾳςπειν(α)·ειςπεινᾳ[GNT][LXX], πεινασαιπειν(α)·ῃ, πειν(α)·ει classical, πειν(α)·εσαι alt
3rdπεινᾳ[GNT][LXX]πειν(α)·ειπειναταιπειν(α)·εται
Pl1stπεινωμεν[GNT][LXX]πειν(α)·ομενπεινωμεθαπειν(α)·ομεθα
2ndπεινατεπειν(α)·ετεπεινασθεπειν(α)·εσθε
3rdπεινωσιν[LXX], πεινωσιπειν(α)·ουσι(ν), πειν(α)·ουσι(ν)πεινωνταιπειν(α)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινωπειν(α)·ωπεινωμαιπειν(α)·ωμαι
2ndπεινᾳςπειν(α)·ῃςπεινᾳ[GNT][LXX]πειν(α)·ῃ
3rdπεινᾳ[GNT][LXX]πειν(α)·ῃπειναταιπειν(α)·ηται
Pl1stπεινωμεν[GNT][LXX]πειν(α)·ωμενπεινωμεθαπειν(α)·ωμεθα
2ndπεινατεπειν(α)·ητεπεινασθεπειν(α)·ησθε
3rdπεινωσιν[LXX], πεινωσιπειν(α)·ωσι(ν), πειν(α)·ωσι(ν)πεινωνταιπειν(α)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινῳμιπειν(α)·οιμιπεινῳμηνπειν(α)·οιμην
2ndπεινῳςπειν(α)·οιςπεινῳοπειν(α)·οιο
3rdπεινῳπειν(α)·οιπεινῳτοπειν(α)·οιτο
Pl1stπεινῳμενπειν(α)·οιμενπεινῳμεθαπειν(α)·οιμεθα
2ndπεινῳτεπειν(α)·οιτεπεινῳσθεπειν(α)·οισθε
3rdπεινῳεν, πεινῳσανπειν(α)·οιεν, πειν(α)·οισαν altπεινῳντοπειν(α)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπειναπειν(α)·επεινωπειν(α)·ου
3rdπεινατωπειν(α)·ετωπεινασθωπειν(α)·εσθω
Pl1st
2ndπεινατεπειν(α)·ετεπεινασθεπειν(α)·εσθε
3rdπεινατωσαν, πεινωντων[LXX]πειν(α)·ετωσαν, πειν(α)·οντων classicalπεινασθωσαν, πεινασθωνπειν(α)·εσθωσαν, πειν(α)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεινᾳν[GNT], πειναν[GNT]​πειν(α)·ειν, πειν(α)·ειν > πεινανπεινασθαι​πειν(α)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινωσα[LXX]πεινων[LXX]πειν(α)·ουσ·απειν(α)·ο[υ]ν[τ]
Nomπεινων[LXX]πειν(α)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπεινωσαν[LXX]πεινωντα[GNT]πειν(α)·ουσ·ανπειν(α)·ο[υ]ντ·α
Datπεινωσῃπεινωντι[LXX]πειν(α)·ουσ·ῃπειν(α)·ο[υ]ντ·ι
Genπεινωσηςπεινωντοςπειν(α)·ουσ·ηςπειν(α)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπεινωσαιπεινωντες[GNT][LXX]πεινωντα[GNT]πειν(α)·ουσ·αιπειν(α)·ο[υ]ντ·εςπειν(α)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπεινωσας[LXX]πεινωντας[GNT][LXX]πειν(α)·ουσ·αςπειν(α)·ο[υ]ντ·ας
Datπεινωσαιςπεινωσι, πεινωσιν[LXX]πειν(α)·ουσ·αιςπειν(α)·ου[ντ]·σι(ν), πειν(α)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπεινωσωνπεινωντων[LXX]πειν(α)·ουσ·ωνπειν(α)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινωμενηπεινωμενεπειν(α)·ομεν·ηπειν(α)·ομεν·ε
Nomπεινωμενοςπειν(α)·ομεν·ος
Accπεινωμενηνπεινωμενονπειν(α)·ομεν·ηνπειν(α)·ομεν·ον
Datπεινωμενῃπεινωμενῳπειν(α)·ομεν·ῃπειν(α)·ομεν·ῳ
Genπεινωμενηςπεινωμενουπειν(α)·ομεν·ηςπειν(α)·ομεν·ου
PlVocπεινωμεναιπεινωμενοιπεινωμεναπειν(α)·ομεν·αιπειν(α)·ομεν·οιπειν(α)·ομεν·α
Nom
Accπεινωμεναςπεινωμενουςπειν(α)·ομεν·αςπειν(α)·ομεν·ους
Datπεινωμεναιςπεινωμενοιςπειν(α)·ομεν·αιςπειν(α)·ομεν·οις
Genπεινωμενωνπεινωμενωνπειν(α)·ομεν·ωνπειν(α)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεινωνε·πειν(α)·ονεπεινωμηνε·πειν(α)·ομην
2ndεπεινας[LXX]ε·πειν(α)·εςεπεινωε·πειν(α)·ου
3rdεπειναε·πειν(α)·εεπεινατοε·πειν(α)·ετο
Pl1stεπεινωμενε·πειν(α)·ομενεπεινωμεθαε·πειν(α)·ομεθα
2ndεπεινατεε·πειν(α)·ετεεπεινασθεε·πειν(α)·εσθε
3rdεπεινων, επεινωσανε·πειν(α)·ον, ε·πειν(α)·οσαν altεπεινωντοε·πειν(α)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινασω[LXX]πεινα·σωπεινασομαιπεινα·σομαι
2ndπεινασειςπεινα·σειςπεινασῃ[GNT], πεινασει[LXX], πεινασεσαιπεινα·σῃ, πεινα·σει classical, πεινα·σεσαι alt
3rdπεινασει[LXX]πεινα·σειπεινασεταιπεινα·σεται
Pl1stπεινασομενπεινα·σομενπεινασομεθαπεινα·σομεθα
2ndπεινασετε[GNT][LXX]πεινα·σετεπεινασεσθεπεινα·σεσθε
3rdπεινασουσιν[GNT][LXX], πεινασουσιπεινα·σουσι(ν), πεινα·σουσι(ν)πεινασονταιπεινα·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινασοιμιπεινα·σοιμιπεινασοιμηνπεινα·σοιμην
2ndπεινασοιςπεινα·σοιςπεινασοιοπεινα·σοιο
3rdπεινασοιπεινα·σοιπεινασοιτοπεινα·σοιτο
Pl1stπεινασοιμενπεινα·σοιμενπεινασοιμεθαπεινα·σοιμεθα
2ndπεινασοιτεπεινα·σοιτεπεινασοισθεπεινα·σοισθε
3rdπεινασοιενπεινα·σοιενπεινασοιντοπεινα·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεινασειν​πεινα·σειν​πεινασεσθαι​πεινα·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινασουσαπεινασονπεινα·σουσ·απεινα·σο[υ]ν[τ]
Nomπεινασωνπεινα·σο[υ]ν[τ]·^
Accπεινασουσανπεινασονταπεινα·σουσ·ανπεινα·σο[υ]ντ·α
Datπεινασουσῃπεινασοντιπεινα·σουσ·ῃπεινα·σο[υ]ντ·ι
Genπεινασουσηςπεινασοντοςπεινα·σουσ·ηςπεινα·σο[υ]ντ·ος
PlVocπεινασουσαιπεινασοντεςπεινασονταπεινα·σουσ·αιπεινα·σο[υ]ντ·εςπεινα·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπεινασουσαςπεινασονταςπεινα·σουσ·αςπεινα·σο[υ]ντ·ας
Datπεινασουσαιςπεινασουσι, πεινασουσιν[GNT][LXX]πεινα·σουσ·αιςπεινα·σου[ντ]·σι(ν), πεινα·σου[ντ]·σι(ν)
Genπεινασουσωνπεινασοντωνπεινα·σουσ·ωνπεινα·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινασομενηπεινασομενεπεινα·σομεν·ηπεινα·σομεν·ε
Nomπεινασομενοςπεινα·σομεν·ος
Accπεινασομενηνπεινασομενονπεινα·σομεν·ηνπεινα·σομεν·ον
Datπεινασομενῃπεινασομενῳπεινα·σομεν·ῃπεινα·σομεν·ῳ
Genπεινασομενηςπεινασομενουπεινα·σομεν·ηςπεινα·σομεν·ου
PlVocπεινασομεναιπεινασομενοιπεινασομεναπεινα·σομεν·αιπεινα·σομεν·οιπεινα·σομεν·α
Nom
Accπεινασομεναςπεινασομενουςπεινα·σομεν·αςπεινα·σομεν·ους
Datπεινασομεναιςπεινασομενοιςπεινα·σομεν·αιςπεινα·σομεν·οις
Genπεινασομενωνπεινασομενωνπεινα·σομεν·ωνπεινα·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεινασα[GNT]ε·πεινα·σαεπεινασαμηνε·πεινα·σαμην
2ndεπεινασαςε·πεινα·σαςεπεινασωε·πεινα·σω
3rdεπεινασεν[GNT][LXX], επεινασεε·πεινα·σε(ν), ε·πεινα·σε(ν)επεινασατοε·πεινα·σατο
Pl1stεπεινασαμενε·πεινα·σαμενεπεινασαμεθαε·πεινα·σαμεθα
2ndεπεινασατεε·πεινα·σατεεπεινασασθεε·πεινα·σασθε
3rdεπεινασαν[GNT][LXX]ε·πεινα·σανεπεινασαντοε·πεινα·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινασω[LXX]πεινα·σωπεινασωμαιπεινα·σωμαι
2ndπεινασῃςπεινα·σῃςπεινασῃ[GNT]πεινα·σῃ
3rdπεινασῃ[GNT]πεινα·σῃπεινασηταιπεινα·σηται
Pl1stπεινασωμεν[LXX]πεινα·σωμενπεινασωμεθαπεινα·σωμεθα
2ndπεινασητε[LXX]πεινα·σητεπεινασησθεπεινα·σησθε
3rdπεινασωσιν[LXX], πεινασωσιπεινα·σωσι(ν), πεινα·σωσι(ν)πεινασωνταιπεινα·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεινασαιμιπεινα·σαιμιπεινασαιμηνπεινα·σαιμην
2ndπεινασαις, πεινασειαςπεινα·σαις, πεινα·σειας classicalπεινασαιοπεινα·σαιο
3rdπεινασαι, πεινασειεπεινα·σαι, πεινα·σειε classicalπεινασαιτοπεινα·σαιτο
Pl1stπεινασαιμενπεινα·σαιμενπεινασαιμεθαπεινα·σαιμεθα
2ndπεινασαιτεπεινα·σαιτεπεινασαισθεπεινα·σαισθε
3rdπεινασαιεν, πεινασαισαν, πεινασειαν, πεινασειενπεινα·σαιεν, πεινα·σαισαν alt, πεινα·σειαν classical, πεινα·σειεν classicalπεινασαιντοπεινα·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεινασονπεινα·σονπεινασαιπεινα·σαι
3rdπεινασατωπεινα·σατωπεινασασθωπεινα·σασθω
Pl1st
2ndπεινασατεπεινα·σατεπεινασασθεπεινα·σασθε
3rdπεινασατωσαν, πεινασαντωνπεινα·σατωσαν, πεινα·σαντων classicalπεινασασθωσαν, πεινασασθωνπεινα·σασθωσαν, πεινα·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεινασαι​πεινα·σαι​πεινασασθαι​πεινα·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινασασαπεινασαςπεινασανπεινα·σασ·απεινα·σα[ντ]·ςπεινα·σαν[τ]
Nom
Accπεινασασανπεινασανταπεινα·σασ·ανπεινα·σαντ·α
Datπεινασασῃπεινασαντιπεινα·σασ·ῃπεινα·σαντ·ι
Genπεινασασηςπεινασαντοςπεινα·σασ·ηςπεινα·σαντ·ος
PlVocπεινασασαιπεινασαντεςπεινασανταπεινα·σασ·αιπεινα·σαντ·εςπεινα·σαντ·α
Nom
Accπεινασασαςπεινασανταςπεινα·σασ·αςπεινα·σαντ·ας
Datπεινασασαιςπεινασασι, πεινασασινπεινα·σασ·αιςπεινα·σα[ντ]·σι(ν)
Genπεινασασωνπεινασαντωνπεινα·σασ·ωνπεινα·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεινασαμενηπεινασαμενεπεινα·σαμεν·ηπεινα·σαμεν·ε
Nomπεινασαμενοςπεινα·σαμεν·ος
Accπεινασαμενηνπεινασαμενονπεινα·σαμεν·ηνπεινα·σαμεν·ον
Datπεινασαμενῃπεινασαμενῳπεινα·σαμεν·ῃπεινα·σαμεν·ῳ
Genπεινασαμενηςπεινασαμενουπεινα·σαμεν·ηςπεινα·σαμεν·ου
PlVocπεινασαμεναιπεινασαμενοιπεινασαμεναπεινα·σαμεν·αιπεινα·σαμεν·οιπεινα·σαμεν·α
Nom
Accπεινασαμεναςπεινασαμενουςπεινα·σαμεν·αςπεινα·σαμεν·ους
Datπεινασαμεναιςπεινασαμενοιςπεινα·σαμεν·αιςπεινα·σαμεν·οις
Genπεινασαμενωνπεινασαμενωνπεινα·σαμεν·ωνπεινα·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 19-Jan-2020 22:43:34 EST