παυω • PAUW • pauō

Search: παυσον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παυσον; παυσον; παυσονπαύωπαυ·σον; παυ·σο[υ]ν[τ]; παυ·σο[υ]ν[τ]1aor act imp 2nd sg; fut act ptcp neu nom|acc|voc sg; fut act ptcp mas voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παυσονπαύωπαυ·σον1aor act imp 2nd sg
παυσονπαύωπαυ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp neu nom|acc|voc sg
παυσονπαύωπαυ·σο[υ]ν[τ]fut act ptcp mas voc sg

παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυωπαυ·ωπαυομαι[GNT][LXX]παυ·ομαι
2ndπαυειςπαυ·ειςπαυῃ, παυει[LXX], παυεσαιπαυ·ῃ, παυ·ει classical, παυ·εσαι alt
3rdπαυει[LXX]παυ·ειπαυεται[GNT]παυ·εται
Pl1stπαυομενπαυ·ομενπαυομεθα[GNT]παυ·ομεθα
2ndπαυετεπαυ·ετεπαυεσθεπαυ·εσθε
3rdπαυουσιν, παυουσιπαυ·ουσι(ν)παυονταιπαυ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυωπαυ·ωπαυωμαιπαυ·ωμαι
2ndπαυῃςπαυ·ῃςπαυῃπαυ·ῃ
3rdπαυῃπαυ·ῃπαυηταιπαυ·ηται
Pl1stπαυωμενπαυ·ωμενπαυωμεθαπαυ·ωμεθα
2ndπαυητεπαυ·ητεπαυησθεπαυ·ησθε
3rdπαυωσιν, παυωσιπαυ·ωσι(ν)παυωνταιπαυ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυοιμιπαυ·οιμιπαυοιμηνπαυ·οιμην
2ndπαυοιςπαυ·οιςπαυοιοπαυ·οιο
3rdπαυοιπαυ·οιπαυοιτοπαυ·οιτο
Pl1stπαυοιμενπαυ·οιμενπαυοιμεθαπαυ·οιμεθα
2ndπαυοιτεπαυ·οιτεπαυοισθεπαυ·οισθε
3rdπαυοιεν, παυοισανπαυ·οιεν, παυ·οισαν altπαυοιντοπαυ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαυεπαυ·επαυουπαυ·ου
3rdπαυετωπαυ·ετωπαυεσθωπαυ·εσθω
Pl1st
2ndπαυετεπαυ·ετεπαυεσθεπαυ·εσθε
3rdπαυετωσαν, παυοντωνπαυ·ετωσαν, παυ·οντων classicalπαυεσθωσαν, παυεσθωνπαυ·εσθωσαν, παυ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παυειν​παυ·ειν​παυεσθαι​παυ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυουσαπαυονπαυ·ουσ·απαυ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαυωνπαυ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαυουσανπαυονταπαυ·ουσ·ανπαυ·ο[υ]ντ·α
Datπαυουσῃπαυοντιπαυ·ουσ·ῃπαυ·ο[υ]ντ·ι
Genπαυουσηςπαυοντοςπαυ·ουσ·ηςπαυ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαυουσαιπαυοντεςπαυονταπαυ·ουσ·αιπαυ·ο[υ]ντ·εςπαυ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαυουσαςπαυονταςπαυ·ουσ·αςπαυ·ο[υ]ντ·ας
Datπαυουσαιςπαυουσι, παυουσινπαυ·ουσ·αιςπαυ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαυουσωνπαυοντωνπαυ·ουσ·ωνπαυ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυομενηπαυομενεπαυ·ομεν·ηπαυ·ομεν·ε
Nomπαυομενοςπαυ·ομεν·ος
Accπαυομενηνπαυομενονπαυ·ομεν·ηνπαυ·ομεν·ον
Datπαυομενῃπαυομενῳπαυ·ομεν·ῃπαυ·ομεν·ῳ
Genπαυομενηςπαυομενουπαυ·ομεν·ηςπαυ·ομεν·ου
PlVocπαυομεναιπαυομενοιπαυομεναπαυ·ομεν·αιπαυ·ομεν·οιπαυ·ομεν·α
Nom
Accπαυομεναςπαυομενουςπαυ·ομεν·αςπαυ·ομεν·ους
Datπαυομεναιςπαυομενοιςπαυ·ομεν·αιςπαυ·ομεν·οις
Genπαυομενωνπαυομενωνπαυ·ομεν·ωνπαυ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαυονε·παυ·ονεπαυομηνε·παυ·ομην
2ndεπαυεςε·παυ·εςεπαυουε·παυ·ου
3rdεπαυεν, επαυεε·παυ·ε(ν)επαυετοε·παυ·ετο
Pl1stεπαυομενε·παυ·ομενεπαυομεθαε·παυ·ομεθα
2ndεπαυετεε·παυ·ετεεπαυεσθεε·παυ·εσθε
3rdεπαυον, επαυοσανε·παυ·ον, ε·παυ·οσαν altεπαυοντο[GNT]ε·παυ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυσω[LXX]παυ·σωπαυσομαι[LXX]παυ·σομαι
2ndπαυσεις[LXX]παυ·σειςπαυσῃ[GNT][LXX], παυσει[LXX], παυσεσαιπαυ·σῃ, παυ·σει classical, παυ·σεσαι alt
3rdπαυσει[LXX]παυ·σειπαυσεται[LXX]παυ·σεται
Pl1stπαυσομενπαυ·σομενπαυσομεθαπαυ·σομεθα
2ndπαυσετεπαυ·σετεπαυσεσθεπαυ·σεσθε
3rdπαυσουσιν, παυσουσιπαυ·σουσι(ν)παυσονται[GNT][LXX]παυ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυσοιμιπαυ·σοιμιπαυσοιμηνπαυ·σοιμην
2ndπαυσοιςπαυ·σοιςπαυσοιοπαυ·σοιο
3rdπαυσοιπαυ·σοιπαυσοιτοπαυ·σοιτο
Pl1stπαυσοιμενπαυ·σοιμενπαυσοιμεθαπαυ·σοιμεθα
2ndπαυσοιτεπαυ·σοιτεπαυσοισθεπαυ·σοισθε
3rdπαυσοιενπαυ·σοιενπαυσοιντοπαυ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παυσειν​παυ·σειν​παυσεσθαι​παυ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυσουσαπαυσον[LXX]παυ·σουσ·απαυ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαυσωνπαυ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαυσουσανπαυσονταπαυ·σουσ·ανπαυ·σο[υ]ντ·α
Datπαυσουσῃπαυσοντιπαυ·σουσ·ῃπαυ·σο[υ]ντ·ι
Genπαυσουσηςπαυσοντοςπαυ·σουσ·ηςπαυ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαυσουσαιπαυσοντεςπαυσονταπαυ·σουσ·αιπαυ·σο[υ]ντ·εςπαυ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαυσουσαςπαυσονταςπαυ·σουσ·αςπαυ·σο[υ]ντ·ας
Datπαυσουσαιςπαυσουσι, παυσουσινπαυ·σουσ·αιςπαυ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαυσουσωνπαυσοντωνπαυ·σουσ·ωνπαυ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυσομενηπαυσομενεπαυ·σομεν·ηπαυ·σομεν·ε
Nomπαυσομενοςπαυ·σομεν·ος
Accπαυσομενηνπαυσομενονπαυ·σομεν·ηνπαυ·σομεν·ον
Datπαυσομενῃπαυσομενῳπαυ·σομεν·ῃπαυ·σομεν·ῳ
Genπαυσομενηςπαυσομενουπαυ·σομεν·ηςπαυ·σομεν·ου
PlVocπαυσομεναιπαυσομενοιπαυσομεναπαυ·σομεν·αιπαυ·σομεν·οιπαυ·σομεν·α
Nom
Accπαυσομεναςπαυσομενουςπαυ·σομεν·αςπαυ·σομεν·ους
Datπαυσομεναιςπαυσομενοιςπαυ·σομεν·αιςπαυ·σομεν·οις
Genπαυσομενωνπαυσομενωνπαυ·σομεν·ωνπαυ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαυσαε·παυ·σαεπαυσαμην[GNT]ε·παυ·σαμην
2ndεπαυσαςε·παυ·σαςεπαυσωε·παυ·σω
3rdεπαυσεν, επαυσεε·παυ·σε(ν)επαυσατο[GNT][LXX]ε·παυ·σατο
Pl1stεπαυσαμενε·παυ·σαμενεπαυσαμεθαε·παυ·σαμεθα
2ndεπαυσατεε·παυ·σατεεπαυσασθεε·παυ·σασθε
3rdεπαυσανε·παυ·σανεπαυσαντο[GNT][LXX]ε·παυ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυσω[LXX]παυ·σωπαυσωμαιπαυ·σωμαι
2ndπαυσῃςπαυ·σῃςπαυσῃ[GNT][LXX]παυ·σῃ
3rdπαυσῃ[GNT][LXX]παυ·σῃπαυσηται[LXX]παυ·σηται
Pl1stπαυσωμενπαυ·σωμενπαυσωμεθα[LXX]παυ·σωμεθα
2ndπαυσητεπαυ·σητεπαυσησθεπαυ·σησθε
3rdπαυσωσιν, παυσωσιπαυ·σωσι(ν)παυσωνται[LXX]παυ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαυσαιμιπαυ·σαιμιπαυσαιμηνπαυ·σαιμην
2ndπαυσαις, παυσειαςπαυ·σαις, παυ·σειας classicalπαυσαιοπαυ·σαιο
3rdπαυσαι[LXX], παυσειεπαυ·σαι, παυ·σειε classicalπαυσαιτοπαυ·σαιτο
Pl1stπαυσαιμενπαυ·σαιμενπαυσαιμεθαπαυ·σαιμεθα
2ndπαυσαιτεπαυ·σαιτεπαυσαισθεπαυ·σαισθε
3rdπαυσαιεν, παυσαισαν, παυσειαν, παυσειενπαυ·σαιεν, παυ·σαισαν alt, παυ·σειαν classical, παυ·σειεν classicalπαυσαιντοπαυ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαυσον[LXX]παυ·σονπαυσαι[LXX]παυ·σαι
3rdπαυσατω[GNT]παυ·σατωπαυσασθω[LXX]παυ·σασθω
Pl1st
2ndπαυσατεπαυ·σατεπαυσασθε[LXX]παυ·σασθε
3rdπαυσατωσαν, παυσαντωνπαυ·σατωσαν, παυ·σαντων classicalπαυσασθωσαν[LXX], παυσασθωνπαυ·σασθωσαν, παυ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παυσαι[LXX]​παυ·σαιπαυσασθαι[GNT][LXX]​παυ·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυσασαπαυσαςπαυσανπαυ·σασ·απαυ·σα[ντ]·ςπαυ·σαν[τ]
Nom
Accπαυσασανπαυσανταπαυ·σασ·ανπαυ·σαντ·α
Datπαυσασῃπαυσαντιπαυ·σασ·ῃπαυ·σαντ·ι
Genπαυσασηςπαυσαντοςπαυ·σασ·ηςπαυ·σαντ·ος
PlVocπαυσασαιπαυσαντεςπαυσανταπαυ·σασ·αιπαυ·σαντ·εςπαυ·σαντ·α
Nom
Accπαυσασαςπαυσανταςπαυ·σασ·αςπαυ·σαντ·ας
Datπαυσασαιςπαυσασι, παυσασινπαυ·σασ·αιςπαυ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαυσασωνπαυσαντωνπαυ·σασ·ωνπαυ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαυσαμενηπαυσαμενεπαυ·σαμεν·ηπαυ·σαμεν·ε
Nomπαυσαμενοςπαυ·σαμεν·ος
Accπαυσαμενηνπαυσαμενονπαυ·σαμεν·ηνπαυ·σαμεν·ον
Datπαυσαμενῃπαυσαμενῳπαυ·σαμεν·ῃπαυ·σαμεν·ῳ
Genπαυσαμενηςπαυσαμενου[LXX]παυ·σαμεν·ηςπαυ·σαμεν·ου
PlVocπαυσαμεναιπαυσαμενοιπαυσαμεναπαυ·σαμεν·αιπαυ·σαμεν·οιπαυ·σαμεν·α
Nom
Accπαυσαμεναςπαυσαμενουςπαυ·σαμεν·αςπαυ·σαμεν·ους
Datπαυσαμεναιςπαυσαμενοιςπαυ·σαμεν·αιςπαυ·σαμεν·οις
Genπαυσαμενωνπαυσαμενωνπαυ·σαμεν·ωνπαυ·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαυμαιπεπαυ·μαι
2ndπεπαυσαιπεπαυ·σαι
3rdπεπαυται[GNT][LXX]πεπαυ·ται
Pl1stπεπαυμεθαπεπαυ·μεθα
2ndπεπαυσθεπεπαυ·σθε
3rdπεπαυνταιπεπαυ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαυσομαιπεπαυ·σομαι
2ndπεπαυσῃ, πεπαυσειπεπαυ·σῃ, πεπαυ·σει classical
3rdπεπαυσεταιπεπαυ·σεται
Pl1stπεπαυσομεθαπεπαυ·σομεθα
2ndπεπαυσεσθεπεπαυ·σεσθε
3rdπεπαυσονταιπεπαυ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαυσοιμηνπεπαυ·σοιμην
2ndπεπαυσοιοπεπαυ·σοιο
3rdπεπαυσοιτοπεπαυ·σοιτο
Pl1stπεπαυσοιμεθαπεπαυ·σοιμεθα
2ndπεπαυσοισθεπεπαυ·σοισθε
3rdπεπαυσοιντοπεπαυ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπαυσοπεπαυ·σο
3rdπεπαυσθωπεπαυ·σθω
Pl1st
2ndπεπαυσθεπεπαυ·σθε
3rdπεπαυσθωσαν, πεπαυσθωνπεπαυ·σθωσαν, πεπαυ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαυσθαι​πεπαυ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαυσεσθαι​πεπαυ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπαυμενηπεπαυμενεπεπαυ·μεν·ηπεπαυ·μεν·ε
Nomπεπαυμενοςπεπαυ·μεν·ος
Accπεπαυμενηνπεπαυμενονπεπαυ·μεν·ηνπεπαυ·μεν·ον
Datπεπαυμενῃπεπαυμενῳπεπαυ·μεν·ῃπεπαυ·μεν·ῳ
Genπεπαυμενηςπεπαυμενουπεπαυ·μεν·ηςπεπαυ·μεν·ου
PlVocπεπαυμεναιπεπαυμενοιπεπαυμεναπεπαυ·μεν·αιπεπαυ·μεν·οιπεπαυ·μεν·α
Nom
Accπεπαυμεναςπεπαυμενουςπεπαυ·μεν·αςπεπαυ·μεν·ους
Datπεπαυμεναιςπεπαυμενοιςπεπαυ·μεν·αιςπεπαυ·μεν·οις
Genπεπαυμενωνπεπαυμενωνπεπαυ·μεν·ωνπεπαυ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπαυμηνε·πεπαυ·μην
2ndεπεπαυσοε·πεπαυ·σο
3rdεπεπαυτοε·πεπαυ·το
Pl1stεπεπαυμεθαε·πεπαυ·μεθα
2ndεπεπαυσθεε·πεπαυ·σθε
3rdεπεπαυντοε·πεπαυ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαυμην[ε]·πεπαυ·μην
2ndπεπαυσο[ε]·πεπαυ·σο
3rdπεπαυτο[ε]·πεπαυ·το
Pl1stπεπαυμεθα[ε]·πεπαυ·μεθα
2ndπεπαυσθε[ε]·πεπαυ·σθε
3rdπεπαυντο[ε]·πεπαυ·ντο

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 11-Jul-2020 09:43:59 EDT