παιω • PAIW • paiō

Search: παισας

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παισαςπαίωπαι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παισαςπαίωπαι·σα[ντ]·ς1aor act ptcp mas nom|voc sg

παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιω[LXX]παι·ωπαιομαιπαι·ομαι
2ndπαιειςπαι·ειςπαιῃ, παιει, παιεσαιπαι·ῃ, παι·ει classical, παι·εσαι alt
3rdπαιειπαι·ειπαιεταιπαι·εται
Pl1stπαιομενπαι·ομενπαιομεθαπαι·ομεθα
2ndπαιετεπαι·ετεπαιεσθεπαι·εσθε
3rdπαιουσιν, παιουσιπαι·ουσι(ν)παιονταιπαι·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιω[LXX]παι·ωπαιωμαιπαι·ωμαι
2ndπαιῃςπαι·ῃςπαιῃπαι·ῃ
3rdπαιῃπαι·ῃπαιηταιπαι·ηται
Pl1stπαιωμενπαι·ωμενπαιωμεθαπαι·ωμεθα
2ndπαιητεπαι·ητεπαιησθεπαι·ησθε
3rdπαιωσιν, παιωσιπαι·ωσι(ν)παιωνταιπαι·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαιοιμιπαι·οιμιπαιοιμηνπαι·οιμην
2ndπαιοιςπαι·οιςπαιοιοπαι·οιο
3rdπαιοιπαι·οιπαιοιτοπαι·οιτο
Pl1stπαιοιμενπαι·οιμενπαιοιμεθαπαι·οιμεθα
2ndπαιοιτεπαι·οιτεπαιοισθεπαι·οισθε
3rdπαιοιεν, παιοισανπαι·οιεν, παι·οισαν altπαιοιντοπαι·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαιεπαι·επαιουπαι·ου
3rdπαιετωπαι·ετωπαιεσθωπαι·εσθω
Pl1st
2ndπαιετεπαι·ετεπαιεσθεπαι·εσθε
3rdπαιετωσαν, παιοντωνπαι·ετωσαν, παι·οντων classicalπαιεσθωσαν, παιεσθωνπαι·εσθωσαν, παι·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παιειν​παι·ειν​παιεσθαι​παι·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιουσαπαιονπαι·ουσ·απαι·ο[υ]ν[τ]
Nomπαιων[LXX]παι·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαιουσανπαιοντα[LXX]παι·ουσ·ανπαι·ο[υ]ντ·α
Datπαιουσῃπαιοντι[LXX]παι·ουσ·ῃπαι·ο[υ]ντ·ι
Genπαιουσηςπαιοντος[LXX]παι·ουσ·ηςπαι·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαιουσαιπαιοντεςπαιοντα[LXX]παι·ουσ·αιπαι·ο[υ]ντ·εςπαι·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαιουσαςπαιονταςπαι·ουσ·αςπαι·ο[υ]ντ·ας
Datπαιουσαιςπαιουσι, παιουσινπαι·ουσ·αιςπαι·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαιουσωνπαιοντωνπαι·ουσ·ωνπαι·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαιομενηπαιομενεπαι·ομεν·ηπαι·ομεν·ε
Nomπαιομενοςπαι·ομεν·ος
Accπαιομενηνπαιομενονπαι·ομεν·ηνπαι·ομεν·ον
Datπαιομενῃπαιομενῳπαι·ομεν·ῃπαι·ομεν·ῳ
Genπαιομενηςπαιομενουπαι·ομεν·ηςπαι·ομεν·ου
PlVocπαιομεναιπαιομενοιπαιομεναπαι·ομεν·αιπαι·ομεν·οιπαι·ομεν·α
Nom
Accπαιομεναςπαιομενουςπαι·ομεν·αςπαι·ομεν·ους
Datπαιομεναιςπαιομενοιςπαι·ομεν·αιςπαι·ομεν·οις
Genπαιομενωνπαιομενωνπαι·ομεν·ωνπαι·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαιονε·παι·ονεπαιομηνε·παι·ομην
2ndεπαιεςε·παι·εςεπαιουε·παι·ου
3rdεπαιεν, επαιεε·παι·ε(ν)επαιετοε·παι·ετο
Pl1stεπαιομενε·παι·ομενεπαιομεθαε·παι·ομεθα
2ndεπαιετεε·παι·ετεεπαιεσθεε·παι·εσθε
3rdεπαιον, επαιοσανε·παι·ον, ε·παι·οσαν altεπαιοντοε·παι·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαισωπαι·σωπαισομαιπαι·σομαι
2ndπαισειςπαι·σειςπαισῃ[GNT][LXX], παισει, παισεσαιπαι·σῃ, παι·σει classical, παι·σεσαι alt
3rdπαισειπαι·σειπαισεταιπαι·σεται
Pl1stπαισομενπαι·σομενπαισομεθαπαι·σομεθα
2ndπαισετεπαι·σετεπαισεσθεπαι·σεσθε
3rdπαισουσιν, παισουσιπαι·σουσι(ν)παισονταιπαι·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαισοιμιπαι·σοιμιπαισοιμηνπαι·σοιμην
2ndπαισοιςπαι·σοιςπαισοιοπαι·σοιο
3rdπαισοιπαι·σοιπαισοιτοπαι·σοιτο
Pl1stπαισοιμενπαι·σοιμενπαισοιμεθαπαι·σοιμεθα
2ndπαισοιτεπαι·σοιτεπαισοισθεπαι·σοισθε
3rdπαισοιενπαι·σοιενπαισοιντοπαι·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παισειν​παι·σειν​παισεσθαι​παι·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαισουσαπαισονπαι·σουσ·απαι·σο[υ]ν[τ]
Nomπαισωνπαι·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαισουσανπαισονταπαι·σουσ·ανπαι·σο[υ]ντ·α
Datπαισουσῃπαισοντιπαι·σουσ·ῃπαι·σο[υ]ντ·ι
Genπαισουσηςπαισοντοςπαι·σουσ·ηςπαι·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαισουσαιπαισοντεςπαισονταπαι·σουσ·αιπαι·σο[υ]ντ·εςπαι·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαισουσαςπαισονταςπαι·σουσ·αςπαι·σο[υ]ντ·ας
Datπαισουσαιςπαισουσι, παισουσινπαι·σουσ·αιςπαι·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαισουσωνπαισοντωνπαι·σουσ·ωνπαι·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαισομενηπαισομενεπαι·σομεν·ηπαι·σομεν·ε
Nomπαισομενοςπαι·σομεν·ος
Accπαισομενηνπαισομενονπαι·σομεν·ηνπαι·σομεν·ον
Datπαισομενῃπαισομενῳπαι·σομεν·ῃπαι·σομεν·ῳ
Genπαισομενηςπαισομενουπαι·σομεν·ηςπαι·σομεν·ου
PlVocπαισομεναιπαισομενοιπαισομεναπαι·σομεν·αιπαι·σομεν·οιπαι·σομεν·α
Nom
Accπαισομεναςπαισομενουςπαι·σομεν·αςπαι·σομεν·ους
Datπαισομεναιςπαισομενοιςπαι·σομεν·αιςπαι·σομεν·οις
Genπαισομενωνπαισομενωνπαι·σομεν·ωνπαι·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαισα[LXX]ε·παι·σαεπαισαμηνε·παι·σαμην
2ndεπαισας[LXX]ε·παι·σαςεπαισωε·παι·σω
3rdεπαισεν[GNT][LXX], επαισεε·παι·σε(ν), ε·παι·σε(ν)επαισατοε·παι·σατο
Pl1stεπαισαμενε·παι·σαμενεπαισαμεθαε·παι·σαμεθα
2ndεπαισατεε·παι·σατεεπαισασθεε·παι·σασθε
3rdεπαισαν[LXX]ε·παι·σανεπαισαντοε·παι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαισωπαι·σωπαισωμαιπαι·σωμαι
2ndπαισῃςπαι·σῃςπαισῃ[GNT][LXX]παι·σῃ
3rdπαισῃ[GNT][LXX]παι·σῃπαισηταιπαι·σηται
Pl1stπαισωμενπαι·σωμενπαισωμεθαπαι·σωμεθα
2ndπαισητεπαι·σητεπαισησθεπαι·σησθε
3rdπαισωσιν, παισωσιπαι·σωσι(ν)παισωνταιπαι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαισαιμιπαι·σαιμιπαισαιμηνπαι·σαιμην
2ndπαισαις, παισειαςπαι·σαις, παι·σειας classicalπαισαιοπαι·σαιο
3rdπαισαι, παισειεπαι·σαι, παι·σειε classicalπαισαιτοπαι·σαιτο
Pl1stπαισαιμενπαι·σαιμενπαισαιμεθαπαι·σαιμεθα
2ndπαισαιτεπαι·σαιτεπαισαισθεπαι·σαισθε
3rdπαισαιεν, παισαισαν, παισειαν, παισειενπαι·σαιεν, παι·σαισαν alt, παι·σειαν classical, παι·σειεν classicalπαισαιντοπαι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαισονπαι·σονπαισαιπαι·σαι
3rdπαισατωπαι·σατωπαισασθωπαι·σασθω
Pl1st
2ndπαισατεπαι·σατεπαισασθεπαι·σασθε
3rdπαισατωσαν, παισαντωνπαι·σατωσαν, παι·σαντων classicalπαισασθωσαν, παισασθωνπαι·σασθωσαν, παι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παισαι​παι·σαι​παισασθαι​παι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαισασαπαισας[GNT]παισανπαι·σασ·απαι·σα[ντ]·ςπαι·σαν[τ]
Nom
Accπαισασανπαισαντα[LXX]παι·σασ·ανπαι·σαντ·α
Datπαισασῃπαισαντιπαι·σασ·ῃπαι·σαντ·ι
Genπαισασηςπαισαντοςπαι·σασ·ηςπαι·σαντ·ος
PlVocπαισασαιπαισαντεςπαισαντα[LXX]παι·σασ·αιπαι·σαντ·εςπαι·σαντ·α
Nom
Accπαισασαςπαισανταςπαι·σασ·αςπαι·σαντ·ας
Datπαισασαιςπαισασι, παισασινπαι·σασ·αιςπαι·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαισασωνπαισαντωνπαι·σασ·ωνπαι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαισαμενηπαισαμενεπαι·σαμεν·ηπαι·σαμεν·ε
Nomπαισαμενοςπαι·σαμεν·ος
Accπαισαμενηνπαισαμενονπαι·σαμεν·ηνπαι·σαμεν·ον
Datπαισαμενῃπαισαμενῳπαι·σαμεν·ῃπαι·σαμεν·ῳ
Genπαισαμενηςπαισαμενουπαι·σαμεν·ηςπαι·σαμεν·ου
PlVocπαισαμεναιπαισαμενοιπαισαμεναπαι·σαμεν·αιπαι·σαμεν·οιπαι·σαμεν·α
Nom
Accπαισαμεναςπαισαμενουςπαι·σαμεν·αςπαι·σαμεν·ους
Datπαισαμεναιςπαισαμενοιςπαι·σαμεν·αιςπαι·σαμεν·οις
Genπαισαμενωνπαισαμενωνπαι·σαμεν·ωνπαι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαικαπεπαι·κα
2ndπεπαικας[LXX], πεπαικεςπεπαι·κας, πεπαι·κες alt
3rdπεπαικεν[LXX], πεπαικεπεπαι·κε(ν), πεπαι·κε(ν)
Pl1stπεπαικαμενπεπαι·καμεν
2ndπεπαικατεπεπαι·κατε
3rdπεπαικασιν, πεπαικασι, πεπαικανπεπαι·κασι(ν), πεπαι·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαικωπεπαι·κω
2ndπεπαικῃςπεπαι·κῃς
3rdπεπαικῃπεπαι·κῃ
Pl1stπεπαικωμενπεπαι·κωμεν
2ndπεπαικητεπεπαι·κητε
3rdπεπαικωσιν, πεπαικωσιπεπαι·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαικοιμι, πεπαικοιηνπεπαι·κοιμι, πεπαι·κοιην classical
2ndπεπαικοις, πεπαικοιηςπεπαι·κοις, πεπαι·κοιης classical
3rdπεπαικοι, πεπαικοιηπεπαι·κοι, πεπαι·κοιη classical
Pl1stπεπαικοιμενπεπαι·κοιμεν
2ndπεπαικοιτεπεπαι·κοιτε
3rdπεπαικοιενπεπαι·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπεπαικεπεπαι·κε
3rdπεπαικετωπεπαι·κετω
Pl1st
2ndπεπαικετεπεπαι·κετε
3rdπεπαικετωσανπεπαι·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πεπαικεναι​πεπαι·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπεπαικυιαπεπαικοςπεπαι·κυι·απεπαι·κο[τ]·ς
Nomπεπαικωςπεπαι·κο[τ]·^ς
Accπεπαικυιανπεπαικοταπεπαι·κυι·ανπεπαι·κοτ·α
Datπεπαικυιᾳπεπαικοτιπεπαι·κυι·ᾳπεπαι·κοτ·ι
Genπεπαικυιαςπεπαικοτοςπεπαι·κυι·αςπεπαι·κοτ·ος
PlVocπεπαικυιαιπεπαικοτεςπεπαικοταπεπαι·κυι·αιπεπαι·κοτ·εςπεπαι·κοτ·α
Nom
Accπεπαικυιαςπεπαικοταςπεπαι·κυι·αςπεπαι·κοτ·ας
Datπεπαικυιαιςπεπαικοσι, πεπαικοσινπεπαι·κυι·αιςπεπαι·κο[τ]·σι(ν)
Genπεπαικυιωνπεπαικοτωνπεπαι·κυι·ωνπεπαι·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπεπαικειν, επεπαικηε·πεπαι·κειν, ε·πεπαι·κη classical
2ndεπεπαικεις, επεπαικηςε·πεπαι·κεις, ε·πεπαι·κης classical
3rdεπεπαικειε·πεπαι·κει
Pl1stεπεπαικειμεν, επεπαικεμενε·πεπαι·κειμεν, ε·πεπαι·κεμεν classical
2ndεπεπαικειτε, επεπαικετεε·πεπαι·κειτε, ε·πεπαι·κετε classical
3rdεπεπαικεισαν, επεπαικεσανε·πεπαι·κεισαν, ε·πεπαι·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπεπαικειν, πεπαικη[ε]·πεπαι·κειν, [ε]·πεπαι·κη classical
2ndπεπαικεις, πεπαικης[ε]·πεπαι·κεις, [ε]·πεπαι·κης classical
3rdπεπαικει[ε]·πεπαι·κει
Pl1stπεπαικειμεν, πεπαικεμεν[ε]·πεπαι·κειμεν, [ε]·πεπαι·κεμεν classical
2ndπεπαικειτε, πεπαικετε[ε]·πεπαι·κειτε, [ε]·πεπαι·κετε classical
3rdπεπαικεισαν, πεπαικεσαν[ε]·πεπαι·κεισαν, [ε]·πεπαι·κεσαν classical

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 11-Dec-2019 16:57:10 EST