πατεω • PATEW • pateō

Search: πατησουσιν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατησουσιν; πατησουσιν; πατησουσινπατέωπατη·σου[ντ]·σι(ν); πατη·σου[ντ]·σι(ν); πατη·σουσι(ν)fut act ptcp mas dat pl; fut act ptcp neu dat pl; fut act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
πατησουσινπατέωπατη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp mas dat pl
πατησουσινπατέωπατη·σου[ντ]·σι(ν)fut act ptcp neu dat pl
πατησουσινπατέωπατη·σουσι(ν)fut act ind 3rd pl

πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατωπατ(ε)·ωπατουμαιπατ(ε)·ομαι
2ndπατειςπατ(ε)·ειςπατῃ, πατει[GNT][LXX], πατεισαιπατ(ε)·ῃ, πατ(ε)·ει classical, πατ(ε)·εσαι alt
3rdπατει[GNT][LXX]πατ(ε)·ειπατειταιπατ(ε)·εται
Pl1stπατουμενπατ(ε)·ομενπατουμεθαπατ(ε)·ομεθα
2ndπατειτε[LXX]πατ(ε)·ετεπατεισθεπατ(ε)·εσθε
3rdπατουσιν[LXX], πατουσιπατ(ε)·ουσι(ν), πατ(ε)·ουσι(ν)πατουνταιπατ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατωπατ(ε)·ωπατωμαιπατ(ε)·ωμαι
2ndπατῃςπατ(ε)·ῃςπατῃπατ(ε)·ῃ
3rdπατῃπατ(ε)·ῃπατηταιπατ(ε)·ηται
Pl1stπατωμενπατ(ε)·ωμενπατωμεθαπατ(ε)·ωμεθα
2ndπατητεπατ(ε)·ητεπατησθεπατ(ε)·ησθε
3rdπατωσιν, πατωσιπατ(ε)·ωσι(ν)πατωνταιπατ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατοιμιπατ(ε)·οιμιπατοιμηνπατ(ε)·οιμην
2ndπατοιςπατ(ε)·οιςπατοιοπατ(ε)·οιο
3rdπατοιπατ(ε)·οιπατοιτοπατ(ε)·οιτο
Pl1stπατοιμενπατ(ε)·οιμενπατοιμεθαπατ(ε)·οιμεθα
2ndπατοιτεπατ(ε)·οιτεπατοισθεπατ(ε)·οισθε
3rdπατοιεν, πατοισανπατ(ε)·οιεν, πατ(ε)·οισαν altπατοιντοπατ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπατει[GNT][LXX]πατ(ε)·επατουπατ(ε)·ου
3rdπατειτωπατ(ε)·ετωπατεισθωπατ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπατειτε[LXX]πατ(ε)·ετεπατεισθεπατ(ε)·εσθε
3rdπατειτωσαν, πατουντωνπατ(ε)·ετωσαν, πατ(ε)·οντων classicalπατεισθωσαν, πατεισθωνπατ(ε)·εσθωσαν, πατ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πατειν[GNT][LXX]​πατ(ε)·εινπατεισθαι​πατ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατουσαπατουνπατ(ε)·ουσ·απατ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπατωνπατ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπατουσανπατουντα[LXX]πατ(ε)·ουσ·ανπατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπατουσῃπατουντιπατ(ε)·ουσ·ῃπατ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπατουσηςπατουντοςπατ(ε)·ουσ·ηςπατ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπατουσαιπατουντες[LXX]πατουντα[LXX]πατ(ε)·ουσ·αιπατ(ε)·ο[υ]ντ·εςπατ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπατουσαςπατουντας[LXX]πατ(ε)·ουσ·αςπατ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπατουσαιςπατουσι, πατουσιν[LXX]πατ(ε)·ουσ·αιςπατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), πατ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπατουσωνπατουντωνπατ(ε)·ουσ·ωνπατ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατουμενη[GNT]πατουμενεπατ(ε)·ομεν·ηπατ(ε)·ομεν·ε
Nomπατουμενοςπατ(ε)·ομεν·ος
Accπατουμενηνπατουμενονπατ(ε)·ομεν·ηνπατ(ε)·ομεν·ον
Datπατουμενῃπατουμενῳπατ(ε)·ομεν·ῃπατ(ε)·ομεν·ῳ
Genπατουμενηςπατουμενουπατ(ε)·ομεν·ηςπατ(ε)·ομεν·ου
PlVocπατουμεναιπατουμενοιπατουμεναπατ(ε)·ομεν·αιπατ(ε)·ομεν·οιπατ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπατουμεναςπατουμενουςπατ(ε)·ομεν·αςπατ(ε)·ομεν·ους
Datπατουμεναιςπατουμενοιςπατ(ε)·ομεν·αιςπατ(ε)·ομεν·οις
Genπατουμενωνπατουμενωνπατ(ε)·ομεν·ωνπατ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπατουνε·πατ(ε)·ονεπατουμηνε·πατ(ε)·ομην
2ndεπατειςε·πατ(ε)·εςεπατουε·πατ(ε)·ου
3rdεπατειε·πατ(ε)·εεπατειτοε·πατ(ε)·ετο
Pl1stεπατουμενε·πατ(ε)·ομενεπατουμεθαε·πατ(ε)·ομεθα
2ndεπατειτεε·πατ(ε)·ετεεπατεισθεε·πατ(ε)·εσθε
3rdεπατουν, επατουσαν[LXX]ε·πατ(ε)·ον, ε·πατ(ε)·οσαν altεπατουντοε·πατ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατησωπατη·σωπατησομαιπατη·σομαι
2ndπατησειςπατη·σειςπατησῃ[LXX], πατησει, πατησεσαιπατη·σῃ, πατη·σει classical, πατη·σεσαι alt
3rdπατησειπατη·σειπατησεταιπατη·σεται
Pl1stπατησομενπατη·σομενπατησομεθαπατη·σομεθα
2ndπατησετεπατη·σετεπατησεσθεπατη·σεσθε
3rdπατησουσιν[GNT][LXX], πατησουσιπατη·σουσι(ν), πατη·σουσι(ν)πατησονταιπατη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατησοιμιπατη·σοιμιπατησοιμηνπατη·σοιμην
2ndπατησοιςπατη·σοιςπατησοιοπατη·σοιο
3rdπατησοιπατη·σοιπατησοιτοπατη·σοιτο
Pl1stπατησοιμενπατη·σοιμενπατησοιμεθαπατη·σοιμεθα
2ndπατησοιτεπατη·σοιτεπατησοισθεπατη·σοισθε
3rdπατησοιενπατη·σοιενπατησοιντοπατη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πατησειν​πατη·σειν​πατησεσθαι​πατη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατησουσαπατησονπατη·σουσ·απατη·σο[υ]ν[τ]
Nomπατησωνπατη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπατησουσανπατησονταπατη·σουσ·ανπατη·σο[υ]ντ·α
Datπατησουσῃπατησοντιπατη·σουσ·ῃπατη·σο[υ]ντ·ι
Genπατησουσηςπατησοντοςπατη·σουσ·ηςπατη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπατησουσαιπατησοντεςπατησονταπατη·σουσ·αιπατη·σο[υ]ντ·εςπατη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπατησουσαςπατησονταςπατη·σουσ·αςπατη·σο[υ]ντ·ας
Datπατησουσαιςπατησουσι, πατησουσιν[GNT][LXX]πατη·σουσ·αιςπατη·σου[ντ]·σι(ν), πατη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπατησουσωνπατησοντωνπατη·σουσ·ωνπατη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατησομενηπατησομενεπατη·σομεν·ηπατη·σομεν·ε
Nomπατησομενοςπατη·σομεν·ος
Accπατησομενηνπατησομενονπατη·σομεν·ηνπατη·σομεν·ον
Datπατησομενῃπατησομενῳπατη·σομεν·ῃπατη·σομεν·ῳ
Genπατησομενηςπατησομενουπατη·σομεν·ηςπατη·σομεν·ου
PlVocπατησομεναιπατησομενοιπατησομεναπατη·σομεν·αιπατη·σομεν·οιπατη·σομεν·α
Nom
Accπατησομεναςπατησομενουςπατη·σομεν·αςπατη·σομεν·ους
Datπατησομεναιςπατησομενοιςπατη·σομεν·αιςπατη·σομεν·οις
Genπατησομενωνπατησομενωνπατη·σομεν·ωνπατη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπατησαε·πατη·σαεπατησαμηνε·πατη·σαμην
2ndεπατησαςε·πατη·σαςεπατησωε·πατη·σω
3rdεπατησεν[LXX], επατησεε·πατη·σε(ν), ε·πατη·σε(ν)επατησατοε·πατη·σατο
Pl1stεπατησαμενε·πατη·σαμενεπατησαμεθαε·πατη·σαμεθα
2ndεπατησατεε·πατη·σατεεπατησασθεε·πατη·σασθε
3rdεπατησαν[LXX]ε·πατη·σανεπατησαντοε·πατη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατησωπατη·σωπατησωμαιπατη·σωμαι
2ndπατησῃςπατη·σῃςπατησῃ[LXX]πατη·σῃ
3rdπατησῃ[LXX]πατη·σῃπατησηταιπατη·σηται
Pl1stπατησωμενπατη·σωμενπατησωμεθαπατη·σωμεθα
2ndπατησητεπατη·σητεπατησησθεπατη·σησθε
3rdπατησωσιν, πατησωσιπατη·σωσι(ν)πατησωνταιπατη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατησαιμιπατη·σαιμιπατησαιμηνπατη·σαιμην
2ndπατησαις, πατησειαςπατη·σαις, πατη·σειας classicalπατησαιοπατη·σαιο
3rdπατησαι[LXX], πατησειεπατη·σαι, πατη·σειε classicalπατησαιτοπατη·σαιτο
Pl1stπατησαιμενπατη·σαιμενπατησαιμεθαπατη·σαιμεθα
2ndπατησαιτεπατη·σαιτεπατησαισθεπατη·σαισθε
3rdπατησαιεν, πατησαισαν, πατησειαν, πατησειενπατη·σαιεν, πατη·σαισαν alt, πατη·σειαν classical, πατη·σειεν classicalπατησαιντοπατη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπατησονπατη·σονπατησαι[LXX]πατη·σαι
3rdπατησατω[LXX]πατη·σατωπατησασθωπατη·σασθω
Pl1st
2ndπατησατεπατη·σατεπατησασθεπατη·σασθε
3rdπατησατωσαν, πατησαντωνπατη·σατωσαν, πατη·σαντων classicalπατησασθωσαν, πατησασθωνπατη·σασθωσαν, πατη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πατησαι[LXX]​πατη·σαιπατησασθαι​πατη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατησασαπατησαςπατησανπατη·σασ·απατη·σα[ντ]·ςπατη·σαν[τ]
Nom
Accπατησασανπατησανταπατη·σασ·ανπατη·σαντ·α
Datπατησασῃπατησαντιπατη·σασ·ῃπατη·σαντ·ι
Genπατησασηςπατησαντοςπατη·σασ·ηςπατη·σαντ·ος
PlVocπατησασαιπατησαντεςπατησανταπατη·σασ·αιπατη·σαντ·εςπατη·σαντ·α
Nom
Accπατησασαςπατησανταςπατη·σασ·αςπατη·σαντ·ας
Datπατησασαιςπατησασι, πατησασινπατη·σασ·αιςπατη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπατησασωνπατησαντωνπατη·σασ·ωνπατη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατησαμενηπατησαμενεπατη·σαμεν·ηπατη·σαμεν·ε
Nomπατησαμενοςπατη·σαμεν·ος
Accπατησαμενηνπατησαμενονπατη·σαμεν·ηνπατη·σαμεν·ον
Datπατησαμενῃπατησαμενῳπατη·σαμεν·ῃπατη·σαμεν·ῳ
Genπατησαμενηςπατησαμενουπατη·σαμεν·ηςπατη·σαμεν·ου
PlVocπατησαμεναιπατησαμενοιπατησαμεναπατη·σαμεν·αιπατη·σαμεν·οιπατη·σαμεν·α
Nom
Accπατησαμεναςπατησαμενουςπατη·σαμεν·αςπατη·σαμεν·ους
Datπατησαμεναιςπατησαμενοιςπατη·σαμεν·αιςπατη·σαμεν·οις
Genπατησαμενωνπατησαμενωνπατη·σαμεν·ωνπατη·σαμεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stεπατηθηνε·πατη·θην
2ndεπατηθηςε·πατη·θης
3rdεπατηθη[GNT]ε·πατη·θη
Pl1stεπατηθημενε·πατη·θημεν
2ndεπατηθητεε·πατη·θητε
3rdεπατηθησανε·πατη·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπατηθησομαιπατη·θησομαι
2ndπατηθησῃ, πατηθησειπατη·θησῃ, πατη·θησει classical
3rdπατηθησεταιπατη·θησεται
Pl1stπατηθησομεθαπατη·θησομεθα
2ndπατηθησεσθεπατη·θησεσθε
3rdπατηθησονταιπατη·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπατηθωπατη·θω
2ndπατηθῃςπατη·θῃς
3rdπατηθῃπατη·θῃ
Pl1stπατηθωμενπατη·θωμεν
2ndπατηθητεπατη·θητε
3rdπατηθωσιν, πατηθωσιπατη·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπατηθειηνπατη·θειην
2ndπατηθειηςπατη·θειης
3rdπατηθειηπατη·θειη
Pl1stπατηθειημεν, πατηθειμενπατη·θειημεν, πατη·θειμεν classical
2ndπατηθειητε, πατηθειτεπατη·θειητε, πατη·θειτε classical
3rdπατηθειησαν, πατηθειενπατη·θειησαν, πατη·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπατηθησοιμηνπατη·θησοιμην
2ndπατηθησοιοπατη·θησοιο
3rdπατηθησοιτοπατη·θησοιτο
Pl1stπατηθησοιμεθαπατη·θησοιμεθα
2ndπατηθησοισθεπατη·θησοισθε
3rdπατηθησοιντοπατη·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπατηθητιπατη·θητι
3rdπατηθητωπατη·θητω
Pl1st
2ndπατηθητεπατη·θητε
3rdπατηθητωσαν, πατηθεντωνπατη·θητωσαν, πατη·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
πατηθηναι​πατη·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
πατηθησεσθαι​πατη·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατηθεισαπατηθειςπατηθενπατη·θεισ·απατη·θει[ντ]·ςπατη·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπατηθεισανπατηθενταπατη·θεισ·ανπατη·θε[ι]ντ·α
Datπατηθεισῃπατηθεντιπατη·θεισ·ῃπατη·θε[ι]ντ·ι
Genπατηθεισηςπατηθεντοςπατη·θεισ·ηςπατη·θε[ι]ντ·ος
PlVocπατηθεισαιπατηθεντεςπατηθενταπατη·θεισ·αιπατη·θε[ι]ντ·εςπατη·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπατηθεισαςπατηθενταςπατη·θεισ·αςπατη·θε[ι]ντ·ας
Datπατηθεισαιςπατηθεισι, πατηθεισινπατη·θεισ·αιςπατη·θει[ντ]·σι(ν)
Genπατηθεισωνπατηθεντωνπατη·θεισ·ωνπατη·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατηθησομενηπατηθησομενεπατη·θησομεν·ηπατη·θησομεν·ε
Nomπατηθησομενοςπατη·θησομεν·ος
Accπατηθησομενηνπατηθησομενονπατη·θησομεν·ηνπατη·θησομεν·ον
Datπατηθησομενῃπατηθησομενῳπατη·θησομεν·ῃπατη·θησομεν·ῳ
Genπατηθησομενηςπατηθησομενουπατη·θησομεν·ηςπατη·θησομεν·ου
PlVocπατηθησομεναιπατηθησομενοιπατηθησομεναπατη·θησομεν·αιπατη·θησομεν·οιπατη·θησομεν·α
Nom
Accπατηθησομεναςπατηθησομενουςπατη·θησομεν·αςπατη·θησομεν·ους
Datπατηθησομεναιςπατηθησομενοιςπατη·θησομεν·αιςπατη·θησομεν·οις
Genπατηθησομενωνπατηθησομενωνπατη·θησομεν·ωνπατη·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 07-Dec-2019 22:35:52 EST