πατασσω • PATASSW • patassō

Search: παταξω

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παταξω; παταξωπατάσσωπατασσ·σω; πατασσ·σω1aor act sub 1st sg; fut act ind 1st sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παταξωπατάσσωπατασσ·σω1aor act sub 1st sg
παταξωπατάσσωπατασσ·σωfut act ind 1st sg

πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατασσωπατασσ·ωπατασσομαιπατασσ·ομαι
2ndπατασσειςπατασσ·ειςπατασσῃ, πατασσει, πατασσεσαιπατασσ·ῃ, πατασσ·ει classical, πατασσ·εσαι alt
3rdπατασσειπατασσ·ειπατασσεταιπατασσ·εται
Pl1stπατασσομενπατασσ·ομενπατασσομεθαπατασσ·ομεθα
2ndπατασσετεπατασσ·ετεπατασσεσθεπατασσ·εσθε
3rdπατασσουσιν, πατασσουσιπατασσ·ουσι(ν)πατασσονταιπατασσ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατασσωπατασσ·ωπατασσωμαιπατασσ·ωμαι
2ndπατασσῃςπατασσ·ῃςπατασσῃπατασσ·ῃ
3rdπατασσῃπατασσ·ῃπατασσηταιπατασσ·ηται
Pl1stπατασσωμενπατασσ·ωμενπατασσωμεθαπατασσ·ωμεθα
2ndπατασσητεπατασσ·ητεπατασσησθεπατασσ·ησθε
3rdπατασσωσιν, πατασσωσιπατασσ·ωσι(ν)πατασσωνταιπατασσ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπατασσοιμιπατασσ·οιμιπατασσοιμηνπατασσ·οιμην
2ndπατασσοιςπατασσ·οιςπατασσοιοπατασσ·οιο
3rdπατασσοιπατασσ·οιπατασσοιτοπατασσ·οιτο
Pl1stπατασσοιμενπατασσ·οιμενπατασσοιμεθαπατασσ·οιμεθα
2ndπατασσοιτεπατασσ·οιτεπατασσοισθεπατασσ·οισθε
3rdπατασσοιεν, πατασσοισανπατασσ·οιεν, πατασσ·οισαν altπατασσοιντοπατασσ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπατασσεπατασσ·επατασσουπατασσ·ου
3rdπατασσετωπατασσ·ετωπατασσεσθωπατασσ·εσθω
Pl1st
2ndπατασσετεπατασσ·ετεπατασσεσθεπατασσ·εσθε
3rdπατασσετωσαν, πατασσοντωνπατασσ·ετωσαν, πατασσ·οντων classicalπατασσεσθωσαν, πατασσεσθωνπατασσ·εσθωσαν, πατασσ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
πατασσειν[LXX]​πατασσ·εινπατασσεσθαι​πατασσ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατασσουσαπατασσονπατασσ·ουσ·απατασσ·ο[υ]ν[τ]
Nomπατασσωνπατασσ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπατασσουσανπατασσονταπατασσ·ουσ·ανπατασσ·ο[υ]ντ·α
Datπατασσουσῃπατασσοντιπατασσ·ουσ·ῃπατασσ·ο[υ]ντ·ι
Genπατασσουσηςπατασσοντοςπατασσ·ουσ·ηςπατασσ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπατασσουσαιπατασσοντεςπατασσονταπατασσ·ουσ·αιπατασσ·ο[υ]ντ·εςπατασσ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπατασσουσαςπατασσονταςπατασσ·ουσ·αςπατασσ·ο[υ]ντ·ας
Datπατασσουσαιςπατασσουσι, πατασσουσινπατασσ·ουσ·αιςπατασσ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπατασσουσωνπατασσοντωνπατασσ·ουσ·ωνπατασσ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπατασσομενηπατασσομενεπατασσ·ομεν·ηπατασσ·ομεν·ε
Nomπατασσομενοςπατασσ·ομεν·ος
Accπατασσομενηνπατασσομενονπατασσ·ομεν·ηνπατασσ·ομεν·ον
Datπατασσομενῃπατασσομενῳπατασσ·ομεν·ῃπατασσ·ομεν·ῳ
Genπατασσομενηςπατασσομενουπατασσ·ομεν·ηςπατασσ·ομεν·ου
PlVocπατασσομεναιπατασσομενοιπατασσομεναπατασσ·ομεν·αιπατασσ·ομεν·οιπατασσ·ομεν·α
Nom
Accπατασσομεναςπατασσομενουςπατασσ·ομεν·αςπατασσ·ομεν·ους
Datπατασσομεναιςπατασσομενοιςπατασσ·ομεν·αιςπατασσ·ομεν·οις
Genπατασσομενωνπατασσομενωνπατασσ·ομεν·ωνπατασσ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπατασσονε·πατασσ·ονεπατασσομηνε·πατασσ·ομην
2ndεπατασσεςε·πατασσ·εςεπατασσουε·πατασσ·ου
3rdεπατασσεν, επατασσεε·πατασσ·ε(ν)επατασσετοε·πατασσ·ετο
Pl1stεπατασσομενε·πατασσ·ομενεπατασσομεθαε·πατασσ·ομεθα
2ndεπατασσετεε·πατασσ·ετεεπατασσεσθεε·πατασσ·εσθε
3rdεπατασσον, επατασσοσανε·πατασσ·ον, ε·πατασσ·οσαν altεπατασσοντοε·πατασσ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαταξω[GNT][LXX]πατασσ·σωπαταξομαιπατασσ·σομαι
2ndπαταξεις[LXX]πατασσ·σειςπαταξῃ[GNT][LXX], παταξει[LXX], παταξεσαιπατασσ·σῃ, πατασσ·σει classical, πατασσ·σεσαι alt
3rdπαταξει[LXX]πατασσ·σειπαταξεταιπατασσ·σεται
Pl1stπαταξομεν[GNT][LXX]πατασσ·σομενπαταξομεθαπατασσ·σομεθα
2ndπαταξετε[LXX]πατασσ·σετεπαταξεσθεπατασσ·σεσθε
3rdπαταξουσιν[LXX], παταξουσιπατασσ·σουσι(ν), πατασσ·σουσι(ν)παταξονταιπατασσ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαταξοιμιπατασσ·σοιμιπαταξοιμηνπατασσ·σοιμην
2ndπαταξοιςπατασσ·σοιςπαταξοιοπατασσ·σοιο
3rdπαταξοιπατασσ·σοιπαταξοιτοπατασσ·σοιτο
Pl1stπαταξοιμενπατασσ·σοιμενπαταξοιμεθαπατασσ·σοιμεθα
2ndπαταξοιτεπατασσ·σοιτεπαταξοισθεπατασσ·σοισθε
3rdπαταξοιενπατασσ·σοιενπαταξοιντοπατασσ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παταξειν​πατασσ·σειν​παταξεσθαι​πατασσ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαταξουσαπαταξον[LXX]πατασσ·σουσ·απατασσ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαταξωνπατασσ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαταξουσανπαταξονταπατασσ·σουσ·ανπατασσ·σο[υ]ντ·α
Datπαταξουσῃπαταξοντιπατασσ·σουσ·ῃπατασσ·σο[υ]ντ·ι
Genπαταξουσηςπαταξοντοςπατασσ·σουσ·ηςπατασσ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαταξουσαιπαταξοντεςπαταξονταπατασσ·σουσ·αιπατασσ·σο[υ]ντ·εςπατασσ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαταξουσαςπαταξονταςπατασσ·σουσ·αςπατασσ·σο[υ]ντ·ας
Datπαταξουσαιςπαταξουσι, παταξουσιν[LXX]πατασσ·σουσ·αιςπατασσ·σου[ντ]·σι(ν), πατασσ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαταξουσωνπαταξοντωνπατασσ·σουσ·ωνπατασσ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαταξομενηπαταξομενεπατασσ·σομεν·ηπατασσ·σομεν·ε
Nomπαταξομενοςπατασσ·σομεν·ος
Accπαταξομενηνπαταξομενονπατασσ·σομεν·ηνπατασσ·σομεν·ον
Datπαταξομενῃπαταξομενῳπατασσ·σομεν·ῃπατασσ·σομεν·ῳ
Genπαταξομενηςπαταξομενουπατασσ·σομεν·ηςπατασσ·σομεν·ου
PlVocπαταξομεναιπαταξομενοιπαταξομεναπατασσ·σομεν·αιπατασσ·σομεν·οιπατασσ·σομεν·α
Nom
Accπαταξομεναςπαταξομενουςπατασσ·σομεν·αςπατασσ·σομεν·ους
Datπαταξομεναιςπαταξομενοιςπατασσ·σομεν·αιςπατασσ·σομεν·οις
Genπαταξομενωνπαταξομενωνπατασσ·σομεν·ωνπατασσ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stεπαταξα[LXX]ε·πατασσ·σαεπαταξαμηνε·πατασσ·σαμην
2ndεπαταξας[LXX]ε·πατασσ·σαςεπαταξωε·πατασσ·σω
3rdεπαταξεν[GNT][LXX], επαταξε[LXX]ε·πατασσ·σε(ν)επαταξατοε·πατασσ·σατο
Pl1stεπαταξαμεν[LXX]ε·πατασσ·σαμενεπαταξαμεθαε·πατασσ·σαμεθα
2ndεπαταξατε[LXX]ε·πατασσ·σατεεπαταξασθεε·πατασσ·σασθε
3rdεπαταξαν[LXX]ε·πατασσ·σανεπαταξαντοε·πατασσ·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαταξω[GNT][LXX]πατασσ·σωπαταξωμαιπατασσ·σωμαι
2ndπαταξῃς[LXX]πατασσ·σῃςπαταξῃ[GNT][LXX]πατασσ·σῃ
3rdπαταξῃ[GNT][LXX]πατασσ·σῃπαταξηταιπατασσ·σηται
Pl1stπαταξωμεν[LXX]πατασσ·σωμενπαταξωμεθαπατασσ·σωμεθα
2ndπαταξητε[LXX]πατασσ·σητεπαταξησθεπατασσ·σησθε
3rdπαταξωσιν[LXX], παταξωσιπατασσ·σωσι(ν), πατασσ·σωσι(ν)παταξωνταιπατασσ·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαταξαιμιπατασσ·σαιμιπαταξαιμηνπατασσ·σαιμην
2ndπαταξαις, παταξειαςπατασσ·σαις, πατασσ·σειας classicalπαταξαιοπατασσ·σαιο
3rdπαταξαι[GNT][LXX], παταξειεπατασσ·σαι, πατασσ·σειε classicalπαταξαιτοπατασσ·σαιτο
Pl1stπαταξαιμενπατασσ·σαιμενπαταξαιμεθαπατασσ·σαιμεθα
2ndπαταξαιτεπατασσ·σαιτεπαταξαισθεπατασσ·σαισθε
3rdπαταξαιεν, παταξαισαν, παταξειαν, παταξειενπατασσ·σαιεν, πατασσ·σαισαν alt, πατασσ·σειαν classical, πατασσ·σειεν classicalπαταξαιντοπατασσ·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαταξον[LXX]πατασσ·σονπαταξαι[GNT][LXX]πατασσ·σαι
3rdπαταξατωπατασσ·σατωπαταξασθωπατασσ·σασθω
Pl1st
2ndπαταξατε[LXX]πατασσ·σατεπαταξασθεπατασσ·σασθε
3rdπαταξατωσαν, παταξαντων[LXX]πατασσ·σατωσαν, πατασσ·σαντων classicalπαταξασθωσαν, παταξασθωνπατασσ·σασθωσαν, πατασσ·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παταξαι[GNT][LXX]​πατασσ·σαιπαταξασθαι​πατασσ·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαταξασαπαταξας[GNT][LXX]παταξανπατασσ·σασ·απατασσ·σα[ντ]·ςπατασσ·σαν[τ]
Nom
Accπαταξασανπαταξαντα[LXX]πατασσ·σασ·ανπατασσ·σαντ·α
Datπαταξασῃπαταξαντι[LXX]πατασσ·σασ·ῃπατασσ·σαντ·ι
Genπαταξασηςπαταξαντος[LXX]πατασσ·σασ·ηςπατασσ·σαντ·ος
PlVocπαταξασαιπαταξαντες[LXX]παταξαντα[LXX]πατασσ·σασ·αιπατασσ·σαντ·εςπατασσ·σαντ·α
Nom
Accπαταξασαςπαταξαντας[LXX]πατασσ·σασ·αςπατασσ·σαντ·ας
Datπαταξασαιςπαταξασι, παταξασινπατασσ·σασ·αιςπατασσ·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαταξασωνπαταξαντων[LXX]πατασσ·σασ·ωνπατασσ·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαταξαμενηπαταξαμενεπατασσ·σαμεν·ηπατασσ·σαμεν·ε
Nomπαταξαμενοςπατασσ·σαμεν·ος
Accπαταξαμενηνπαταξαμενονπατασσ·σαμεν·ηνπατασσ·σαμεν·ον
Datπαταξαμενῃπαταξαμενῳπατασσ·σαμεν·ῃπατασσ·σαμεν·ῳ
Genπαταξαμενηςπαταξαμενουπατασσ·σαμεν·ηςπατασσ·σαμεν·ου
PlVocπαταξαμεναιπαταξαμενοιπαταξαμεναπατασσ·σαμεν·αιπατασσ·σαμεν·οιπατασσ·σαμεν·α
Nom
Accπαταξαμεναςπαταξαμενουςπατασσ·σαμεν·αςπατασσ·σαμεν·ους
Datπαταξαμεναιςπαταξαμενοιςπατασσ·σαμεν·αιςπατασσ·σαμεν·οις
Genπαταξαμενωνπαταξαμενωνπατασσ·σαμεν·ωνπατασσ·σαμεν·ων

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Oct-2020 02:47:35 EDT