παροικεω • PAROIKEW • paroikeō

Search: παρῳκησαν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρῳκησανπαροικέωπαρ·ε·οικη·σαν1aor act ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρῳκησανπαροικέωπαρ·ε·οικη·σαν1aor act ind 3rd pl

παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικω[LXX]παρ·οικ(ε)·ωπαροικουμαιπαρ·οικ(ε)·ομαι
2ndπαροικεις[GNT][LXX]παρ·οικ(ε)·ειςπαροικῃ, παροικει[LXX], παροικεισαιπαρ·οικ(ε)·ῃ, παρ·οικ(ε)·ει classical, παρ·οικ(ε)·εσαι alt
3rdπαροικει[LXX]παρ·οικ(ε)·ειπαροικειταιπαρ·οικ(ε)·εται
Pl1stπαροικουμενπαρ·οικ(ε)·ομενπαροικουμεθαπαρ·οικ(ε)·ομεθα
2ndπαροικειτεπαρ·οικ(ε)·ετεπαροικεισθεπαρ·οικ(ε)·εσθε
3rdπαροικουσιν[LXX], παροικουσιπαρ·οικ(ε)·ουσι(ν), παρ·οικ(ε)·ουσι(ν)παροικουνταιπαρ·οικ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικω[LXX]παρ·οικ(ε)·ωπαροικωμαιπαρ·οικ(ε)·ωμαι
2ndπαροικῃςπαρ·οικ(ε)·ῃςπαροικῃπαρ·οικ(ε)·ῃ
3rdπαροικῃπαρ·οικ(ε)·ῃπαροικηταιπαρ·οικ(ε)·ηται
Pl1stπαροικωμενπαρ·οικ(ε)·ωμενπαροικωμεθαπαρ·οικ(ε)·ωμεθα
2ndπαροικητεπαρ·οικ(ε)·ητεπαροικησθεπαρ·οικ(ε)·ησθε
3rdπαροικωσιν, παροικωσιπαρ·οικ(ε)·ωσι(ν)παροικωνταιπαρ·οικ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικοιμιπαρ·οικ(ε)·οιμιπαροικοιμηνπαρ·οικ(ε)·οιμην
2ndπαροικοιςπαρ·οικ(ε)·οιςπαροικοιοπαρ·οικ(ε)·οιο
3rdπαροικοι[GNT][LXX]παρ·οικ(ε)·οιπαροικοιτοπαρ·οικ(ε)·οιτο
Pl1stπαροικοιμενπαρ·οικ(ε)·οιμενπαροικοιμεθαπαρ·οικ(ε)·οιμεθα
2ndπαροικοιτεπαρ·οικ(ε)·οιτεπαροικοισθεπαρ·οικ(ε)·οισθε
3rdπαροικοιεν, παροικοισανπαρ·οικ(ε)·οιεν, παρ·οικ(ε)·οισαν altπαροικοιντοπαρ·οικ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαροικει[LXX]παρ·οικ(ε)·επαροικου[LXX]παρ·οικ(ε)·ου
3rdπαροικειτωπαρ·οικ(ε)·ετωπαροικεισθωπαρ·οικ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαροικειτεπαρ·οικ(ε)·ετεπαροικεισθεπαρ·οικ(ε)·εσθε
3rdπαροικειτωσαν, παροικουντων[LXX]παρ·οικ(ε)·ετωσαν, παρ·οικ(ε)·οντων classicalπαροικεισθωσαν, παροικεισθωνπαρ·οικ(ε)·εσθωσαν, παρ·οικ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροικειν[LXX]​παρ·οικ(ε)·εινπαροικεισθαι​παρ·οικ(ε)·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικουσαπαροικουνπαρ·οικ(ε)·ουσ·απαρ·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαροικων[LXX]παρ·οικ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαροικουσανπαροικουντα[LXX]παρ·οικ(ε)·ουσ·ανπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαροικουσῃπαροικουντιπαρ·οικ(ε)·ουσ·ῃπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαροικουσηςπαροικουντοςπαρ·οικ(ε)·ουσ·ηςπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαροικουσαιπαροικουντες[LXX]παροικουντα[LXX]παρ·οικ(ε)·ουσ·αιπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαροικουσαςπαροικουντας[LXX]παρ·οικ(ε)·ουσ·αςπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαροικουσαιςπαροικουσι, παροικουσιν[LXX]παρ·οικ(ε)·ουσ·αιςπαρ·οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν), παρ·οικ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαροικουσωνπαροικουντων[LXX]παρ·οικ(ε)·ουσ·ωνπαρ·οικ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικουμενηπαροικουμενεπαρ·οικ(ε)·ομεν·ηπαρ·οικ(ε)·ομεν·ε
Nomπαροικουμενοςπαρ·οικ(ε)·ομεν·ος
Accπαροικουμενηνπαροικουμενονπαρ·οικ(ε)·ομεν·ηνπαρ·οικ(ε)·ομεν·ον
Datπαροικουμενῃπαροικουμενῳπαρ·οικ(ε)·ομεν·ῃπαρ·οικ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαροικουμενηςπαροικουμενουπαρ·οικ(ε)·ομεν·ηςπαρ·οικ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαροικουμεναιπαροικουμενοιπαροικουμεναπαρ·οικ(ε)·ομεν·αιπαρ·οικ(ε)·ομεν·οιπαρ·οικ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαροικουμεναςπαροικουμενουςπαρ·οικ(ε)·ομεν·αςπαρ·οικ(ε)·ομεν·ους
Datπαροικουμεναιςπαροικουμενοιςπαρ·οικ(ε)·ομεν·αιςπαρ·οικ(ε)·ομεν·οις
Genπαροικουμενωνπαροικουμενωνπαρ·οικ(ε)·ομεν·ωνπαρ·οικ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκουνπαρ·ε·οικ(ε)·ονπαρῳκουμηνπαρ·ε·οικ(ε)·ομην
2ndπαρῳκειςπαρ·ε·οικ(ε)·εςπαρῳκουπαρ·ε·οικ(ε)·ου
3rdπαρῳκει[LXX]παρ·ε·οικ(ε)·επαρῳκειτοπαρ·ε·οικ(ε)·ετο
Pl1stπαρῳκουμενπαρ·ε·οικ(ε)·ομενπαρῳκουμεθαπαρ·ε·οικ(ε)·ομεθα
2ndπαρῳκειτεπαρ·ε·οικ(ε)·ετεπαρῳκεισθεπαρ·ε·οικ(ε)·εσθε
3rdπαρῳκουν, παρῳκουσαν[LXX]παρ·ε·οικ(ε)·ον, παρ·ε·οικ(ε)·οσαν altπαρῳκουντοπαρ·ε·οικ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικησω[LXX]παρ·οικη·σωπαροικησομαιπαρ·οικη·σομαι
2ndπαροικησεις[LXX]παρ·οικη·σειςπαροικησῃ[LXX], παροικησει[LXX], παροικησεσαιπαρ·οικη·σῃ, παρ·οικη·σει classical, παρ·οικη·σεσαι alt
3rdπαροικησει[LXX]παρ·οικη·σειπαροικησεταιπαρ·οικη·σεται
Pl1stπαροικησομενπαρ·οικη·σομενπαροικησομεθαπαρ·οικη·σομεθα
2ndπαροικησετεπαρ·οικη·σετεπαροικησεσθεπαρ·οικη·σεσθε
3rdπαροικησουσιν[LXX], παροικησουσιπαρ·οικη·σουσι(ν), παρ·οικη·σουσι(ν)παροικησονταιπαρ·οικη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικησοιμιπαρ·οικη·σοιμιπαροικησοιμηνπαρ·οικη·σοιμην
2ndπαροικησοιςπαρ·οικη·σοιςπαροικησοιοπαρ·οικη·σοιο
3rdπαροικησοιπαρ·οικη·σοιπαροικησοιτοπαρ·οικη·σοιτο
Pl1stπαροικησοιμενπαρ·οικη·σοιμενπαροικησοιμεθαπαρ·οικη·σοιμεθα
2ndπαροικησοιτεπαρ·οικη·σοιτεπαροικησοισθεπαρ·οικη·σοισθε
3rdπαροικησοιενπαρ·οικη·σοιενπαροικησοιντοπαρ·οικη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροικησειν​παρ·οικη·σειν​παροικησεσθαι​παρ·οικη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικησουσαπαροικησονπαρ·οικη·σουσ·απαρ·οικη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαροικησωνπαρ·οικη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαροικησουσανπαροικησονταπαρ·οικη·σουσ·ανπαρ·οικη·σο[υ]ντ·α
Datπαροικησουσῃπαροικησοντιπαρ·οικη·σουσ·ῃπαρ·οικη·σο[υ]ντ·ι
Genπαροικησουσηςπαροικησοντοςπαρ·οικη·σουσ·ηςπαρ·οικη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαροικησουσαιπαροικησοντεςπαροικησονταπαρ·οικη·σουσ·αιπαρ·οικη·σο[υ]ντ·εςπαρ·οικη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαροικησουσαςπαροικησονταςπαρ·οικη·σουσ·αςπαρ·οικη·σο[υ]ντ·ας
Datπαροικησουσαιςπαροικησουσι, παροικησουσιν[LXX]παρ·οικη·σουσ·αιςπαρ·οικη·σου[ντ]·σι(ν), παρ·οικη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαροικησουσωνπαροικησοντωνπαρ·οικη·σουσ·ωνπαρ·οικη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικησομενηπαροικησομενεπαρ·οικη·σομεν·ηπαρ·οικη·σομεν·ε
Nomπαροικησομενοςπαρ·οικη·σομεν·ος
Accπαροικησομενηνπαροικησομενονπαρ·οικη·σομεν·ηνπαρ·οικη·σομεν·ον
Datπαροικησομενῃπαροικησομενῳπαρ·οικη·σομεν·ῃπαρ·οικη·σομεν·ῳ
Genπαροικησομενηςπαροικησομενουπαρ·οικη·σομεν·ηςπαρ·οικη·σομεν·ου
PlVocπαροικησομεναιπαροικησομενοιπαροικησομεναπαρ·οικη·σομεν·αιπαρ·οικη·σομεν·οιπαρ·οικη·σομεν·α
Nom
Accπαροικησομεναςπαροικησομενουςπαρ·οικη·σομεν·αςπαρ·οικη·σομεν·ους
Datπαροικησομεναιςπαροικησομενοιςπαρ·οικη·σομεν·αιςπαρ·οικη·σομεν·οις
Genπαροικησομενωνπαροικησομενωνπαρ·οικη·σομεν·ωνπαρ·οικη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκησα[LXX]παρ·ε·οικη·σαπαρῳκησαμηνπαρ·ε·οικη·σαμην
2ndπαρῳκησας[LXX]παρ·ε·οικη·σαςπαρῳκησωπαρ·ε·οικη·σω
3rdπαρῳκησεν[GNT][LXX], παρῳκησεπαρ·ε·οικη·σε(ν), παρ·ε·οικη·σε(ν)παρῳκησατοπαρ·ε·οικη·σατο
Pl1stπαρῳκησαμεν[LXX]παρ·ε·οικη·σαμενπαρῳκησαμεθαπαρ·ε·οικη·σαμεθα
2ndπαρῳκησατεπαρ·ε·οικη·σατεπαρῳκησασθεπαρ·ε·οικη·σασθε
3rdπαρῳκησαν[LXX]παρ·ε·οικη·σανπαρῳκησαντοπαρ·ε·οικη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικησω[LXX]παρ·οικη·σωπαροικησωμαιπαρ·οικη·σωμαι
2ndπαροικησῃς[LXX]παρ·οικη·σῃςπαροικησῃ[LXX]παρ·οικη·σῃ
3rdπαροικησῃ[LXX]παρ·οικη·σῃπαροικησηταιπαρ·οικη·σηται
Pl1stπαροικησωμενπαρ·οικη·σωμενπαροικησωμεθαπαρ·οικη·σωμεθα
2ndπαροικησητεπαρ·οικη·σητεπαροικησησθεπαρ·οικη·σησθε
3rdπαροικησωσιν, παροικησωσιπαρ·οικη·σωσι(ν)παροικησωνταιπαρ·οικη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροικησαιμιπαρ·οικη·σαιμιπαροικησαιμηνπαρ·οικη·σαιμην
2ndπαροικησαις, παροικησειαςπαρ·οικη·σαις, παρ·οικη·σειας classicalπαροικησαιοπαρ·οικη·σαιο
3rdπαροικησαι[LXX], παροικησειεπαρ·οικη·σαι, παρ·οικη·σειε classicalπαροικησαιτοπαρ·οικη·σαιτο
Pl1stπαροικησαιμενπαρ·οικη·σαιμενπαροικησαιμεθαπαρ·οικη·σαιμεθα
2ndπαροικησαιτεπαρ·οικη·σαιτεπαροικησαισθεπαρ·οικη·σαισθε
3rdπαροικησαιεν, παροικησαισαν, παροικησειαν, παροικησειενπαρ·οικη·σαιεν, παρ·οικη·σαισαν alt, παρ·οικη·σειαν classical, παρ·οικη·σειεν classicalπαροικησαιντοπαρ·οικη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαροικησονπαρ·οικη·σονπαροικησαι[LXX]παρ·οικη·σαι
3rdπαροικησατωπαρ·οικη·σατωπαροικησασθωπαρ·οικη·σασθω
Pl1st
2ndπαροικησατεπαρ·οικη·σατεπαροικησασθεπαρ·οικη·σασθε
3rdπαροικησατωσαν, παροικησαντωνπαρ·οικη·σατωσαν, παρ·οικη·σαντων classicalπαροικησασθωσαν, παροικησασθωνπαρ·οικη·σασθωσαν, παρ·οικη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροικησαι[LXX]​παρ·οικη·σαιπαροικησασθαι​παρ·οικη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικησασαπαροικησαςπαροικησανπαρ·οικη·σασ·απαρ·οικη·σα[ντ]·ςπαρ·οικη·σαν[τ]
Nom
Accπαροικησασανπαροικησανταπαρ·οικη·σασ·ανπαρ·οικη·σαντ·α
Datπαροικησασῃπαροικησαντιπαρ·οικη·σασ·ῃπαρ·οικη·σαντ·ι
Genπαροικησασηςπαροικησαντοςπαρ·οικη·σασ·ηςπαρ·οικη·σαντ·ος
PlVocπαροικησασαιπαροικησαντεςπαροικησανταπαρ·οικη·σασ·αιπαρ·οικη·σαντ·εςπαρ·οικη·σαντ·α
Nom
Accπαροικησασαςπαροικησανταςπαρ·οικη·σασ·αςπαρ·οικη·σαντ·ας
Datπαροικησασαιςπαροικησασι, παροικησασινπαρ·οικη·σασ·αιςπαρ·οικη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαροικησασωνπαροικησαντωνπαρ·οικη·σασ·ωνπαρ·οικη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροικησαμενηπαροικησαμενεπαρ·οικη·σαμεν·ηπαρ·οικη·σαμεν·ε
Nomπαροικησαμενοςπαρ·οικη·σαμεν·ος
Accπαροικησαμενηνπαροικησαμενονπαρ·οικη·σαμεν·ηνπαρ·οικη·σαμεν·ον
Datπαροικησαμενῃπαροικησαμενῳπαρ·οικη·σαμεν·ῃπαρ·οικη·σαμεν·ῳ
Genπαροικησαμενηςπαροικησαμενουπαρ·οικη·σαμεν·ηςπαρ·οικη·σαμεν·ου
PlVocπαροικησαμεναιπαροικησαμενοιπαροικησαμεναπαρ·οικη·σαμεν·αιπαρ·οικη·σαμεν·οιπαρ·οικη·σαμεν·α
Nom
Accπαροικησαμεναςπαροικησαμενουςπαρ·οικη·σαμεν·αςπαρ·οικη·σαμεν·ους
Datπαροικησαμεναιςπαροικησαμενοιςπαρ·οικη·σαμεν·αιςπαρ·οικη·σαμεν·οις
Genπαροικησαμενωνπαροικησαμενωνπαρ·οικη·σαμεν·ωνπαρ·οικη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκηκαπαρ·ῳκη·κα
2ndπαρῳκηκας, παρῳκηκεςπαρ·ῳκη·κας, παρ·ῳκη·κες alt
3rdπαρῳκηκεν, παρῳκηκεπαρ·ῳκη·κε(ν)
Pl1stπαρῳκηκαμενπαρ·ῳκη·καμεν
2ndπαρῳκηκατεπαρ·ῳκη·κατε
3rdπαρῳκηκασιν[LXX], παρῳκηκασι, παρῳκηκανπαρ·ῳκη·κασι(ν), παρ·ῳκη·κασι(ν), παρ·ῳκη·καν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκηκωπαρ·ῳκη·κω
2ndπαρῳκηκῃςπαρ·ῳκη·κῃς
3rdπαρῳκηκῃπαρ·ῳκη·κῃ
Pl1stπαρῳκηκωμενπαρ·ῳκη·κωμεν
2ndπαρῳκηκητεπαρ·ῳκη·κητε
3rdπαρῳκηκωσιν, παρῳκηκωσιπαρ·ῳκη·κωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκηκοιμι, παρῳκηκοιηνπαρ·ῳκη·κοιμι, παρ·ῳκη·κοιην classical
2ndπαρῳκηκοις, παρῳκηκοιηςπαρ·ῳκη·κοις, παρ·ῳκη·κοιης classical
3rdπαρῳκηκοι, παρῳκηκοιηπαρ·ῳκη·κοι, παρ·ῳκη·κοιη classical
Pl1stπαρῳκηκοιμενπαρ·ῳκη·κοιμεν
2ndπαρῳκηκοιτεπαρ·ῳκη·κοιτε
3rdπαρῳκηκοιενπαρ·ῳκη·κοιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρῳκηκεπαρ·ῳκη·κε
3rdπαρῳκηκετωπαρ·ῳκη·κετω
Pl1st
2ndπαρῳκηκετεπαρ·ῳκη·κετε
3rdπαρῳκηκετωσανπαρ·ῳκη·κετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρῳκηκεναι​παρ·ῳκη·κεναι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρῳκηκυιαπαρῳκηκοςπαρ·ῳκη·κυι·απαρ·ῳκη·κο[τ]·ς
Nomπαρῳκηκωςπαρ·ῳκη·κο[τ]·^ς
Accπαρῳκηκυιανπαρῳκηκοταπαρ·ῳκη·κυι·ανπαρ·ῳκη·κοτ·α
Datπαρῳκηκυιᾳπαρῳκηκοτιπαρ·ῳκη·κυι·ᾳπαρ·ῳκη·κοτ·ι
Genπαρῳκηκυιαςπαρῳκηκοτοςπαρ·ῳκη·κυι·αςπαρ·ῳκη·κοτ·ος
PlVocπαρῳκηκυιαιπαρῳκηκοτεςπαρῳκηκοταπαρ·ῳκη·κυι·αιπαρ·ῳκη·κοτ·εςπαρ·ῳκη·κοτ·α
Nom
Accπαρῳκηκυιαςπαρῳκηκοταςπαρ·ῳκη·κυι·αςπαρ·ῳκη·κοτ·ας
Datπαρῳκηκυιαιςπαρῳκηκοσι, παρῳκηκοσινπαρ·ῳκη·κυι·αιςπαρ·ῳκη·κο[τ]·σι(ν)
Genπαρῳκηκυιωνπαρῳκηκοτωνπαρ·ῳκη·κυι·ωνπαρ·ῳκη·κοτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῳκηκειν, παρῳκηκηπαρ·ε·ῳκη·κειν, παρ·ε·ῳκη·κη classical
2ndπαρῳκηκεις, παρῳκηκηςπαρ·ε·ῳκη·κεις, παρ·ε·ῳκη·κης classical
3rdπαρῳκηκειπαρ·ε·ῳκη·κει
Pl1stπαρῳκηκειμεν, παρῳκηκεμενπαρ·ε·ῳκη·κειμεν, παρ·ε·ῳκη·κεμεν classical
2ndπαρῳκηκειτε, παρῳκηκετεπαρ·ε·ῳκη·κειτε, παρ·ε·ῳκη·κετε classical
3rdπαρῳκηκεισαν, παρῳκηκεσανπαρ·ε·ῳκη·κεισαν, παρ·ε·ῳκη·κεσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 08-Dec-2019 21:05:58 EST