παραιτεομαι • PARAITEOMAI • paraiteomai

Search: παρῃτημενον

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρῃτημενον; παρῃτημενονπαραιτέομαιπαρ·ῃτη·μεν·ον; παρ·ῃτη·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg; perf mp ptcp neu nom|acc|voc sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρῃτημενονπαραιτέομαιπαρ·ῃτη·μεν·ονperf mp ptcp mas acc sg
παρῃτημενονπαραιτέομαιπαρ·ῃτη·μεν·ονperf mp ptcp neu nom|acc|voc sg

παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραιτουμαι[GNT]παρ·αιτ(ε)·ομαι
2ndπαραιτῃ, παραιτει, παραιτεισαιπαρ·αιτ(ε)·ῃ, παρ·αιτ(ε)·ει classical, παρ·αιτ(ε)·εσαι alt
3rdπαραιτειταιπαρ·αιτ(ε)·εται
Pl1stπαραιτουμεθαπαρ·αιτ(ε)·ομεθα
2ndπαραιτεισθεπαρ·αιτ(ε)·εσθε
3rdπαραιτουνταιπαρ·αιτ(ε)·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραιτωμαιπαρ·αιτ(ε)·ωμαι
2ndπαραιτῃπαρ·αιτ(ε)·ῃ
3rdπαραιτηταιπαρ·αιτ(ε)·ηται
Pl1stπαραιτωμεθαπαρ·αιτ(ε)·ωμεθα
2ndπαραιτησθεπαρ·αιτ(ε)·ησθε
3rdπαραιτωνταιπαρ·αιτ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραιτοιμηνπαρ·αιτ(ε)·οιμην
2ndπαραιτοιοπαρ·αιτ(ε)·οιο
3rdπαραιτοιτοπαρ·αιτ(ε)·οιτο
Pl1stπαραιτοιμεθαπαρ·αιτ(ε)·οιμεθα
2ndπαραιτοισθεπαρ·αιτ(ε)·οισθε
3rdπαραιτοιντοπαρ·αιτ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραιτου[GNT]παρ·αιτ(ε)·ου
3rdπαραιτεισθωπαρ·αιτ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαραιτεισθεπαρ·αιτ(ε)·εσθε
3rdπαραιτεισθωσαν, παραιτεισθωνπαρ·αιτ(ε)·εσθωσαν, παρ·αιτ(ε)·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραιτεισθαι[GNT][LXX]​παρ·αιτ(ε)·εσθαι

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραιτουμενηπαραιτουμενεπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ηπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ε
Nomπαραιτουμενος[LXX]παρ·αιτ(ε)·ομεν·ος
Accπαραιτουμενηνπαραιτουμενονπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ηνπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ον
Datπαραιτουμενῃπαραιτουμενῳπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ῃπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαραιτουμενηςπαραιτουμενουπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ηςπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαραιτουμεναιπαραιτουμενοιπαραιτουμεναπαρ·αιτ(ε)·ομεν·αιπαρ·αιτ(ε)·ομεν·οιπαρ·αιτ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαραιτουμεναςπαραιτουμενουςπαρ·αιτ(ε)·ομεν·αςπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ους
Datπαραιτουμεναιςπαραιτουμενοιςπαρ·αιτ(ε)·ομεν·αιςπαρ·αιτ(ε)·ομεν·οις
Genπαραιτουμενωνπαραιτουμενωνπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ωνπαρ·αιτ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτουμηνπαρ·ε·αιτ(ε)·ομην
2ndπαρῃτουπαρ·ε·αιτ(ε)·ου
3rdπαρῃτειτο[LXX]παρ·ε·αιτ(ε)·ετο
Pl1stπαρῃτουμεθαπαρ·ε·αιτ(ε)·ομεθα
2ndπαρῃτεισθεπαρ·ε·αιτ(ε)·εσθε
3rdπαρῃτουντο[GNT]παρ·ε·αιτ(ε)·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτησαμηνπαρ·ε·αιτη·σαμην
2ndπαρῃτησωπαρ·ε·αιτη·σω
3rdπαρῃτησατο[LXX]παρ·ε·αιτη·σατο
Pl1stπαρῃτησαμεθαπαρ·ε·αιτη·σαμεθα
2ndπαρῃτησασθεπαρ·ε·αιτη·σασθε
3rdπαρῃτησαντο[GNT]παρ·ε·αιτη·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραιτησωμαιπαρ·αιτη·σωμαι
2ndπαραιτησῃπαρ·αιτη·σῃ
3rdπαραιτησηταιπαρ·αιτη·σηται
Pl1stπαραιτησωμεθαπαρ·αιτη·σωμεθα
2ndπαραιτησησθε[GNT]παρ·αιτη·σησθε
3rdπαραιτησωνταιπαρ·αιτη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραιτησαιμηνπαρ·αιτη·σαιμην
2ndπαραιτησαιοπαρ·αιτη·σαιο
3rdπαραιτησαιτοπαρ·αιτη·σαιτο
Pl1stπαραιτησαιμεθαπαρ·αιτη·σαιμεθα
2ndπαραιτησαισθεπαρ·αιτη·σαισθε
3rdπαραιτησαιντοπαρ·αιτη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραιτησαιπαρ·αιτη·σαι
3rdπαραιτησασθωπαρ·αιτη·σασθω
Pl1st
2ndπαραιτησασθεπαρ·αιτη·σασθε
3rdπαραιτησασθωσαν, παραιτησασθωνπαρ·αιτη·σασθωσαν, παρ·αιτη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραιτησασθαι[LXX]​παρ·αιτη·σασθαι

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραιτησαμενηπαραιτησαμενεπαρ·αιτη·σαμεν·ηπαρ·αιτη·σαμεν·ε
Nomπαραιτησαμενοςπαρ·αιτη·σαμεν·ος
Accπαραιτησαμενηνπαραιτησαμενονπαρ·αιτη·σαμεν·ηνπαρ·αιτη·σαμεν·ον
Datπαραιτησαμενῃπαραιτησαμενῳπαρ·αιτη·σαμεν·ῃπαρ·αιτη·σαμεν·ῳ
Genπαραιτησαμενηςπαραιτησαμενουπαρ·αιτη·σαμεν·ηςπαρ·αιτη·σαμεν·ου
PlVocπαραιτησαμεναιπαραιτησαμενοι[GNT][LXX]παραιτησαμεναπαρ·αιτη·σαμεν·αιπαρ·αιτη·σαμεν·οιπαρ·αιτη·σαμεν·α
Nom
Accπαραιτησαμεναςπαραιτησαμενουςπαρ·αιτη·σαμεν·αςπαρ·αιτη·σαμεν·ους
Datπαραιτησαμεναιςπαραιτησαμενοιςπαρ·αιτη·σαμεν·αιςπαρ·αιτη·σαμεν·οις
Genπαραιτησαμενωνπαραιτησαμενωνπαρ·αιτη·σαμεν·ωνπαρ·αιτη·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτημαιπαρ·ῃτη·μαι
2ndπαρῃτησαιπαρ·ῃτη·σαι
3rdπαρῃτηται[LXX]παρ·ῃτη·ται
Pl1stπαρῃτημεθαπαρ·ῃτη·μεθα
2ndπαρῃτησθεπαρ·ῃτη·σθε
3rdπαρῃτηνταιπαρ·ῃτη·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτησομαιπαρ·ῃτη·σομαι
2ndπαρῃτησῃ, παρῃτησειπαρ·ῃτη·σῃ, παρ·ῃτη·σει classical
3rdπαρῃτησεταιπαρ·ῃτη·σεται
Pl1stπαρῃτησομεθαπαρ·ῃτη·σομεθα
2ndπαρῃτησεσθεπαρ·ῃτη·σεσθε
3rdπαρῃτησονταιπαρ·ῃτη·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτησοιμηνπαρ·ῃτη·σοιμην
2ndπαρῃτησοιοπαρ·ῃτη·σοιο
3rdπαρῃτησοιτοπαρ·ῃτη·σοιτο
Pl1stπαρῃτησοιμεθαπαρ·ῃτη·σοιμεθα
2ndπαρῃτησοισθεπαρ·ῃτη·σοισθε
3rdπαρῃτησοιντοπαρ·ῃτη·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρῃτησοπαρ·ῃτη·σο
3rdπαρῃτησθωπαρ·ῃτη·σθω
Pl1st
2ndπαρῃτησθεπαρ·ῃτη·σθε
3rdπαρῃτησθωσαν, παρῃτησθωνπαρ·ῃτη·σθωσαν, παρ·ῃτη·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρῃτησθαι​παρ·ῃτη·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρῃτησεσθαι​παρ·ῃτη·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρῃτημενηπαρῃτημενεπαρ·ῃτη·μεν·ηπαρ·ῃτη·μεν·ε
Nomπαρῃτημενοςπαρ·ῃτη·μεν·ος
Accπαρῃτημενηνπαρῃτημενον[GNT]παρ·ῃτη·μεν·ηνπαρ·ῃτη·μεν·ον
Datπαρῃτημενῃπαρῃτημενῳπαρ·ῃτη·μεν·ῃπαρ·ῃτη·μεν·ῳ
Genπαρῃτημενηςπαρῃτημενουπαρ·ῃτη·μεν·ηςπαρ·ῃτη·μεν·ου
PlVocπαρῃτημεναιπαρῃτημενοιπαρῃτημεναπαρ·ῃτη·μεν·αιπαρ·ῃτη·μεν·οιπαρ·ῃτη·μεν·α
Nom
Accπαρῃτημεναςπαρῃτημενουςπαρ·ῃτη·μεν·αςπαρ·ῃτη·μεν·ους
Datπαρῃτημεναιςπαρῃτημενοιςπαρ·ῃτη·μεν·αιςπαρ·ῃτη·μεν·οις
Genπαρῃτημενωνπαρῃτημενωνπαρ·ῃτη·μεν·ωνπαρ·ῃτη·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρῃτημηνπαρ·ε·ῃτη·μην
2ndπαρῃτησοπαρ·ε·ῃτη·σο
3rdπαρῃτητοπαρ·ε·ῃτη·το
Pl1stπαρῃτημεθαπαρ·ε·ῃτη·μεθα
2ndπαρῃτησθεπαρ·ε·ῃτη·σθε
3rdπαρῃτηντοπαρ·ε·ῃτη·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 24-Jan-2020 00:47:19 EST