παρερχομαι • PARERCOMAI PARERXOMAI • parerchomai

Search: παρηλθομεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηλθομενπαρέρχομαιπαρ·ε·ελθ·ομεν2aor act ind 1st pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρηλθομενπαρέρχομαιπαρ·ε·ελθ·ομεν2aor act ind 1st pl

παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρερχομαιπαρ·ερχ·ομαι
2ndπαρερχῃ, παρερχει, παρερχεσαιπαρ·ερχ·ῃ, παρ·ερχ·ει classical, παρ·ερχ·εσαι alt
3rdπαρερχεται[GNT]παρ·ερχ·εται
Pl1stπαρερχομεθαπαρ·ερχ·ομεθα
2ndπαρερχεσθε[GNT]παρ·ερχ·εσθε
3rdπαρερχονταιπαρ·ερχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρερχωμαιπαρ·ερχ·ωμαι
2ndπαρερχῃπαρ·ερχ·ῃ
3rdπαρερχηταιπαρ·ερχ·ηται
Pl1stπαρερχωμεθαπαρ·ερχ·ωμεθα
2ndπαρερχησθεπαρ·ερχ·ησθε
3rdπαρερχωνταιπαρ·ερχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρερχοιμηνπαρ·ερχ·οιμην
2ndπαρερχοιοπαρ·ερχ·οιο
3rdπαρερχοιτοπαρ·ερχ·οιτο
Pl1stπαρερχοιμεθαπαρ·ερχ·οιμεθα
2ndπαρερχοισθεπαρ·ερχ·οισθε
3rdπαρερχοιντοπαρ·ερχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρερχουπαρ·ερχ·ου
3rdπαρερχεσθωπαρ·ερχ·εσθω
Pl1st
2ndπαρερχεσθε[GNT]παρ·ερχ·εσθε
3rdπαρερχεσθωσαν, παρερχεσθωνπαρ·ερχ·εσθωσαν, παρ·ερχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρερχεσθαι​παρ·ερχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρερχομενηπαρερχομενεπαρ·ερχ·ομεν·ηπαρ·ερχ·ομεν·ε
Nomπαρερχομενοςπαρ·ερχ·ομεν·ος
Accπαρερχομενηνπαρερχομενονπαρ·ερχ·ομεν·ηνπαρ·ερχ·ομεν·ον
Datπαρερχομενῃπαρερχομενῳπαρ·ερχ·ομεν·ῃπαρ·ερχ·ομεν·ῳ
Genπαρερχομενηςπαρερχομενουπαρ·ερχ·ομεν·ηςπαρ·ερχ·ομεν·ου
PlVocπαρερχομεναιπαρερχομενοιπαρερχομεναπαρ·ερχ·ομεν·αιπαρ·ερχ·ομεν·οιπαρ·ερχ·ομεν·α
Nom
Accπαρερχομεναςπαρερχομενους[LXX]παρ·ερχ·ομεν·αςπαρ·ερχ·ομεν·ους
Datπαρερχομεναιςπαρερχομενοιςπαρ·ερχ·ομεν·αιςπαρ·ερχ·ομεν·οις
Genπαρερχομενωνπαρερχομενωνπαρ·ερχ·ομεν·ωνπαρ·ερχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηρχομηνπαρ·ε·ερχ·ομην
2ndπαρηρχουπαρ·ε·ερχ·ου
3rdπαρηρχετοπαρ·ε·ερχ·ετο
Pl1stπαρηρχομεθαπαρ·ε·ερχ·ομεθα
2ndπαρηρχεσθεπαρ·ε·ερχ·εσθε
3rdπαρηρχοντοπαρ·ε·ερχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελευσομαι[LXX]παρ·ελευ·σομαι
2ndπαρελευσῃ[LXX], παρελευσει, παρελευσεσαιπαρ·ελευ·σῃ, παρ·ελευ·σει classical, παρ·ελευ·σεσαι alt
3rdπαρελευσεται[GNT][LXX]παρ·ελευ·σεται
Pl1stπαρελευσομεθα[LXX]παρ·ελευ·σομεθα
2ndπαρελευσεσθε[LXX]παρ·ελευ·σεσθε
3rdπαρελευσονται[GNT][LXX]παρ·ελευ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελευσοιμηνπαρ·ελευ·σοιμην
2ndπαρελευσοιοπαρ·ελευ·σοιο
3rdπαρελευσοιτοπαρ·ελευ·σοιτο
Pl1stπαρελευσοιμεθαπαρ·ελευ·σοιμεθα
2ndπαρελευσοισθεπαρ·ελευ·σοισθε
3rdπαρελευσοιντοπαρ·ελευ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρελευσεσθαι​παρ·ελευ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρελευσομενηπαρελευσομενεπαρ·ελευ·σομεν·ηπαρ·ελευ·σομεν·ε
Nomπαρελευσομενοςπαρ·ελευ·σομεν·ος
Accπαρελευσομενηνπαρελευσομενονπαρ·ελευ·σομεν·ηνπαρ·ελευ·σομεν·ον
Datπαρελευσομενῃπαρελευσομενῳπαρ·ελευ·σομεν·ῃπαρ·ελευ·σομεν·ῳ
Genπαρελευσομενηςπαρελευσομενουπαρ·ελευ·σομεν·ηςπαρ·ελευ·σομεν·ου
PlVocπαρελευσομεναιπαρελευσομενοιπαρελευσομεναπαρ·ελευ·σομεν·αιπαρ·ελευ·σομεν·οιπαρ·ελευ·σομεν·α
Nom
Accπαρελευσομεναςπαρελευσομενουςπαρ·ελευ·σομεν·αςπαρ·ελευ·σομεν·ους
Datπαρελευσομεναιςπαρελευσομενοιςπαρ·ελευ·σομεν·αιςπαρ·ελευ·σομεν·οις
Genπαρελευσομενωνπαρελευσομενωνπαρ·ελευ·σομεν·ωνπαρ·ελευ·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηλθαπαρ·ε·ελθ·[σ]α
2ndπαρηλθαςπαρ·ε·ελθ·[σ]ας
3rdπαρηλθεν[GNT][LXX], παρηλθεπαρ·ε·ελθ·[σ]ε(ν), παρ·ε·ελθ·[σ]ε(ν)
Pl1stπαρηλθαμενπαρ·ε·ελθ·[σ]αμεν
2ndπαρηλθατεπαρ·ε·ελθ·[σ]ατε
3rdπαρηλθαν[LXX]παρ·ε·ελθ·[σ]αν

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελθω[LXX]παρ·ελθ·[σ]ω
2ndπαρελθῃς[LXX]παρ·ελθ·[σ]ῃς
3rdπαρελθῃ[GNT][LXX]παρ·ελθ·[σ]ῃ
Pl1stπαρελθωμεν[LXX]παρ·ελθ·[σ]ωμεν
2ndπαρελθητεπαρ·ελθ·[σ]ητε
3rdπαρελθωσιν[GNT], παρελθωσιπαρ·ελθ·[σ]ωσι(ν), παρ·ελθ·[σ]ωσι(ν)

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελθαιμιπαρ·ελθ·[σ]αιμι
2ndπαρελθαις, παρελθειαςπαρ·ελθ·[σ]αις, παρ·ελθ·[σ]ειας classical
3rdπαρελθαι, παρελθειεπαρ·ελθ·[σ]αι, παρ·ελθ·[σ]ειε classical
Pl1stπαρελθαιμενπαρ·ελθ·[σ]αιμεν
2ndπαρελθαιτεπαρ·ελθ·[σ]αιτε
3rdπαρελθαιεν, παρελθαισαν, παρελθειαν, παρελθειενπαρ·ελθ·[σ]αιεν, παρ·ελθ·[σ]αισαν alt, παρ·ελθ·[σ]ειαν classical, παρ·ελθ·[σ]ειεν classical

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρελθον[LXX]παρ·ελθ·[σ]ον
3rdπαρελθατω[GNT][LXX]παρ·ελθ·[σ]ατω
Pl1st
2ndπαρελθατε[LXX]παρ·ελθ·[σ]ατε
3rdπαρελθατωσαν, παρελθαντωνπαρ·ελθ·[σ]ατωσαν, παρ·ελθ·[σ]αντων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρελθαι​παρ·ελθ·[σ]αι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρελθασαπαρελθαςπαρελθανπαρ·ελθ·[σ]ασ·απαρ·ελθ·[σ]α[ντ]·ςπαρ·ελθ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπαρελθασανπαρελθανταπαρ·ελθ·[σ]ασ·ανπαρ·ελθ·[σ]αντ·α
Datπαρελθασῃπαρελθαντιπαρ·ελθ·[σ]ασ·ῃπαρ·ελθ·[σ]αντ·ι
Genπαρελθασηςπαρελθαντοςπαρ·ελθ·[σ]ασ·ηςπαρ·ελθ·[σ]αντ·ος
PlVocπαρελθασαιπαρελθαντεςπαρελθανταπαρ·ελθ·[σ]ασ·αιπαρ·ελθ·[σ]αντ·εςπαρ·ελθ·[σ]αντ·α
Nom
Accπαρελθασαςπαρελθανταςπαρ·ελθ·[σ]ασ·αςπαρ·ελθ·[σ]αντ·ας
Datπαρελθασαιςπαρελθασι, παρελθασινπαρ·ελθ·[σ]ασ·αιςπαρ·ελθ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπαρελθασωνπαρελθαντωνπαρ·ελθ·[σ]ασ·ωνπαρ·ελθ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηλθον[GNT][LXX]παρ·ε·ελθ·ον
2ndπαρηλθες[LXX]παρ·ε·ελθ·ες
3rdπαρηλθεν[GNT][LXX], παρηλθεπαρ·ε·ελθ·ε(ν), παρ·ε·ελθ·ε(ν)
Pl1stπαρηλθομεν[LXX]παρ·ε·ελθ·ομεν
2ndπαρηλθετε[LXX]παρ·ε·ελθ·ετε
3rdπαρηλθον[GNT][LXX], παρηλθοσαν[LXX]παρ·ε·ελθ·ον, παρ·ε·ελθ·οσαν alt

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελθω[LXX]παρ·ελθ·ω
2ndπαρελθῃς[LXX]παρ·ελθ·ῃς
3rdπαρελθῃ[GNT][LXX]παρ·ελθ·ῃ
Pl1stπαρελθωμεν[LXX]παρ·ελθ·ωμεν
2ndπαρελθητεπαρ·ελθ·ητε
3rdπαρελθωσιν[GNT], παρελθωσιπαρ·ελθ·ωσι(ν), παρ·ελθ·ωσι(ν)

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελθοιμιπαρ·ελθ·οιμι
2ndπαρελθοιςπαρ·ελθ·οις
3rdπαρελθοι[LXX]παρ·ελθ·οι
Pl1stπαρελθοιμενπαρ·ελθ·οιμεν
2ndπαρελθοιτεπαρ·ελθ·οιτε
3rdπαρελθοιεν, παρελθοισανπαρ·ελθ·οιεν, παρ·ελθ·οισαν alt

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρελθε[LXX]παρ·ελθ·ε
3rdπαρελθετω[GNT][LXX]παρ·ελθ·ετω
Pl1st
2ndπαρελθετεπαρ·ελθ·ετε
3rdπαρελθετωσαν[LXX], παρελθοντων[LXX]παρ·ελθ·ετωσαν, παρ·ελθ·οντων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρελθειν[GNT][LXX]​παρ·ελθ·ειν

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρελθουσαπαρελθον[LXX]παρ·ελθ·ουσ·απαρ·ελθ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρελθων[GNT][LXX]παρ·ελθ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρελθουσανπαρελθονταπαρ·ελθ·ουσ·ανπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Datπαρελθουσῃπαρελθοντιπαρ·ελθ·ουσ·ῃπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρελθουσηςπαρελθοντοςπαρ·ελθ·ουσ·ηςπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρελθουσαιπαρελθοντες[GNT][LXX]παρελθονταπαρ·ελθ·ουσ·αιπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·εςπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρελθουσαςπαρελθονταςπαρ·ελθ·ουσ·αςπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρελθουσαιςπαρελθουσι, παρελθουσινπαρ·ελθ·ουσ·αιςπαρ·ελθ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρελθουσωνπαρελθοντων[LXX]παρ·ελθ·ουσ·ωνπαρ·ελθ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεληλυθαπαρ·εληλυθ·[κ]α
2ndπαρεληλυθας, παρεληλυθεςπαρ·εληλυθ·[κ]ας, παρ·εληλυθ·[κ]ες alt
3rdπαρεληλυθεν, παρεληλυθεπαρ·εληλυθ·[κ]ε(ν)
Pl1stπαρεληλυθαμενπαρ·εληλυθ·[κ]αμεν
2ndπαρεληλυθατεπαρ·εληλυθ·[κ]ατε
3rdπαρεληλυθασιν, παρεληλυθασι, παρεληλυθανπαρ·εληλυθ·[κ]ασι(ν), παρ·εληλυθ·[κ]αν alt

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεληλυθωπαρ·εληλυθ·[κ]ω
2ndπαρεληλυθῃςπαρ·εληλυθ·[κ]ῃς
3rdπαρεληλυθῃπαρ·εληλυθ·[κ]ῃ
Pl1stπαρεληλυθωμενπαρ·εληλυθ·[κ]ωμεν
2ndπαρεληλυθητεπαρ·εληλυθ·[κ]ητε
3rdπαρεληλυθωσιν, παρεληλυθωσιπαρ·εληλυθ·[κ]ωσι(ν)

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεληλυθοιμι, παρεληλυθοιηνπαρ·εληλυθ·[κ]οιμι, παρ·εληλυθ·[κ]οιην classical
2ndπαρεληλυθοις, παρεληλυθοιηςπαρ·εληλυθ·[κ]οις, παρ·εληλυθ·[κ]οιης classical
3rdπαρεληλυθοι, παρεληλυθοιηπαρ·εληλυθ·[κ]οι, παρ·εληλυθ·[κ]οιη classical
Pl1stπαρεληλυθοιμενπαρ·εληλυθ·[κ]οιμεν
2ndπαρεληλυθοιτεπαρ·εληλυθ·[κ]οιτε
3rdπαρεληλυθοιενπαρ·εληλυθ·[κ]οιεν

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεληλυθεπαρ·εληλυθ·[κ]ε
3rdπαρεληλυθετωπαρ·εληλυθ·[κ]ετω
Pl1st
2ndπαρεληλυθετεπαρ·εληλυθ·[κ]ετε
3rdπαρεληλυθετωσανπαρ·εληλυθ·[κ]ετωσαν

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεληλυθεναι[GNT]​παρ·εληλυθ·[κ]εναι

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεληλυθυιαπαρεληλυθοςπαρ·εληλυθ·[κ]υι·απαρ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·ς
Nomπαρεληλυθως[GNT]παρ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·^ς
Accπαρεληλυθυιανπαρεληλυθοτα[LXX]παρ·εληλυθ·[κ]υι·ανπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Datπαρεληλυθυιᾳπαρεληλυθοτιπαρ·εληλυθ·[κ]υι·ᾳπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·ι
Genπαρεληλυθυιαςπαρεληλυθοτοςπαρ·εληλυθ·[κ]υι·αςπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·ος
PlVocπαρεληλυθυιαιπαρεληλυθοτεςπαρεληλυθοτα[LXX]παρ·εληλυθ·[κ]υι·αιπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·εςπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·α
Nom
Accπαρεληλυθυιαςπαρεληλυθοτας[LXX]παρ·εληλυθ·[κ]υι·αςπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·ας
Datπαρεληλυθυιαιςπαρεληλυθοσι, παρεληλυθοσινπαρ·εληλυθ·[κ]υι·αιςπαρ·εληλυθ·[κ]ο[τ]·σι(ν)
Genπαρεληλυθυιωνπαρεληλυθοτωνπαρ·εληλυθ·[κ]υι·ωνπαρ·εληλυθ·[κ]οτ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηληλυθειν, παρηληλυθηπαρ·ε·εληλυθ·[κ]ειν, παρ·ε·εληλυθ·[κ]η classical
2ndπαρηληλυθεις, παρηληλυθηςπαρ·ε·εληλυθ·[κ]εις, παρ·ε·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdπαρηληλυθειπαρ·ε·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stπαρηληλυθειμεν, παρηληλυθεμενπαρ·ε·εληλυθ·[κ]ειμεν, παρ·ε·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndπαρηληλυθειτε, παρηληλυθετεπαρ·ε·εληλυθ·[κ]ειτε, παρ·ε·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdπαρηληλυθεισαν, παρηληλυθεσανπαρ·ε·εληλυθ·[κ]εισαν, παρ·ε·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεληλυθειν, παρεληλυθηπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειν, παρ·[ε]·εληλυθ·[κ]η classical
2ndπαρεληλυθεις, παρεληλυθηςπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]εις, παρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ης classical
3rdπαρεληλυθειπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ει
Pl1stπαρεληλυθειμεν, παρεληλυθεμενπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειμεν, παρ·[ε]·εληλυθ·[κ]εμεν classical
2ndπαρεληλυθειτε, παρεληλυθετεπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ειτε, παρ·[ε]·εληλυθ·[κ]ετε classical
3rdπαρεληλυθεισαν, παρεληλυθεσανπαρ·[ε]·εληλυθ·[κ]εισαν, παρ·[ε]·εληλυθ·[κ]εσαν classical

Copyright 2007-2020 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 23-Jan-2020 02:25:48 EST