παρεχω • PARECW PAREXW • parechō

Search: παρεχετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεχετε; παρεχετεπαρέχωπαρ·εχ·ετε; παρ·εχ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεχετεπαρέχωπαρ·εχ·ετεpres act imp 2nd pl
παρεχετεπαρέχωπαρ·εχ·ετεpres act ind 2nd pl

παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεχωπαρ·εχ·ωπαρεχομαιπαρ·εχ·ομαι
2ndπαρεχειςπαρ·εχ·ειςπαρεχῃ, παρεχει[LXX], παρεχεσαιπαρ·εχ·ῃ, παρ·εχ·ει classical, παρ·εχ·εσαι alt
3rdπαρεχει[LXX]παρ·εχ·ειπαρεχεταιπαρ·εχ·εται
Pl1stπαρεχομενπαρ·εχ·ομενπαρεχομεθαπαρ·εχ·ομεθα
2ndπαρεχετε[GNT][LXX]παρ·εχ·ετεπαρεχεσθε[GNT]παρ·εχ·εσθε
3rdπαρεχουσιν[GNT], παρεχουσι[LXX]παρ·εχ·ουσι(ν)παρεχονταιπαρ·εχ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεχωπαρ·εχ·ωπαρεχωμαιπαρ·εχ·ωμαι
2ndπαρεχῃςπαρ·εχ·ῃςπαρεχῃπαρ·εχ·ῃ
3rdπαρεχῃπαρ·εχ·ῃπαρεχηταιπαρ·εχ·ηται
Pl1stπαρεχωμενπαρ·εχ·ωμενπαρεχωμεθαπαρ·εχ·ωμεθα
2ndπαρεχητεπαρ·εχ·ητεπαρεχησθεπαρ·εχ·ησθε
3rdπαρεχωσιν[LXX], παρεχωσιπαρ·εχ·ωσι(ν), παρ·εχ·ωσι(ν)παρεχωνταιπαρ·εχ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεχοιμιπαρ·εχ·οιμιπαρεχοιμηνπαρ·εχ·οιμην
2ndπαρεχοιςπαρ·εχ·οιςπαρεχοιοπαρ·εχ·οιο
3rdπαρεχοιπαρ·εχ·οιπαρεχοιτοπαρ·εχ·οιτο
Pl1stπαρεχοιμενπαρ·εχ·οιμενπαρεχοιμεθαπαρ·εχ·οιμεθα
2ndπαρεχοιτεπαρ·εχ·οιτεπαρεχοισθεπαρ·εχ·οισθε
3rdπαρεχοιεν, παρεχοισανπαρ·εχ·οιεν, παρ·εχ·οισαν altπαρεχοιντοπαρ·εχ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρεχε[GNT]παρ·εχ·επαρεχουπαρ·εχ·ου
3rdπαρεχετω[GNT]παρ·εχ·ετωπαρεχεσθωπαρ·εχ·εσθω
Pl1st
2ndπαρεχετε[GNT][LXX]παρ·εχ·ετεπαρεχεσθε[GNT]παρ·εχ·εσθε
3rdπαρεχετωσαν, παρεχοντωνπαρ·εχ·ετωσαν, παρ·εχ·οντων classicalπαρεχεσθωσαν, παρεχεσθωνπαρ·εχ·εσθωσαν, παρ·εχ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεχειν[GNT][LXX]​παρ·εχ·εινπαρεχεσθαι​παρ·εχ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεχουσαπαρεχονπαρ·εχ·ουσ·απαρ·εχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρεχων[LXX]παρ·εχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεχουσανπαρεχονταπαρ·εχ·ουσ·ανπαρ·εχ·ο[υ]ντ·α
Datπαρεχουσῃπαρεχοντι[GNT]παρ·εχ·ουσ·ῃπαρ·εχ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρεχουσης[LXX]παρεχοντοςπαρ·εχ·ουσ·ηςπαρ·εχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεχουσαιπαρεχοντεςπαρεχονταπαρ·εχ·ουσ·αιπαρ·εχ·ο[υ]ντ·εςπαρ·εχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεχουσαςπαρεχονταςπαρ·εχ·ουσ·αςπαρ·εχ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρεχουσαιςπαρεχουσι[LXX], παρεχουσιν[GNT]παρ·εχ·ουσ·αιςπαρ·εχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεχουσωνπαρεχοντωνπαρ·εχ·ουσ·ωνπαρ·εχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεχομενηπαρεχομενεπαρ·εχ·ομεν·ηπαρ·εχ·ομεν·ε
Nomπαρεχομενος[GNT]παρ·εχ·ομεν·ος
Accπαρεχομενηνπαρεχομενονπαρ·εχ·ομεν·ηνπαρ·εχ·ομεν·ον
Datπαρεχομενῃπαρεχομενῳπαρ·εχ·ομεν·ῃπαρ·εχ·ομεν·ῳ
Genπαρεχομενηςπαρεχομενουπαρ·εχ·ομεν·ηςπαρ·εχ·ομεν·ου
PlVocπαρεχομεναιπαρεχομενοιπαρεχομεναπαρ·εχ·ομεν·αιπαρ·εχ·ομεν·οιπαρ·εχ·ομεν·α
Nom
Accπαρεχομεναςπαρεχομενουςπαρ·εχ·ομεν·αςπαρ·εχ·ομεν·ους
Datπαρεχομεναιςπαρεχομενοιςπαρ·εχ·ομεν·αιςπαρ·εχ·ομεν·οις
Genπαρεχομενωνπαρεχομενωνπαρ·εχ·ομεν·ωνπαρ·εχ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειχον[GNT]παρ·ε·εχ·ονπαρειχομηνπαρ·ε·εχ·ομην
2ndπαρειχεςπαρ·ε·εχ·εςπαρειχουπαρ·ε·εχ·ου
3rdπαρειχεν[GNT], παρειχεπαρ·ε·εχ·ε(ν), παρ·ε·εχ·ε(ν)παρειχετο[GNT]παρ·ε·εχ·ετο
Pl1stπαρειχομενπαρ·ε·εχ·ομενπαρειχομεθαπαρ·ε·εχ·ομεθα
2ndπαρειχετεπαρ·ε·εχ·ετεπαρειχεσθεπαρ·ε·εχ·εσθε
3rdπαρειχον[GNT], παρειχοσανπαρ·ε·εχ·ον, παρ·ε·εχ·οσαν altπαρειχοντοπαρ·ε·εχ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεξωπαρ·εχ·σωπαρεξομαιπαρ·εχ·σομαι
2ndπαρεξειςπαρ·εχ·σειςπαρεξῃ[GNT], παρεξει[GNT][LXX], παρεξεσαιπαρ·εχ·σῃ, παρ·εχ·σει classical, παρ·εχ·σεσαι alt
3rdπαρεξει[GNT][LXX]παρ·εχ·σειπαρεξεταιπαρ·εχ·σεται
Pl1stπαρεξομενπαρ·εχ·σομενπαρεξομεθα[LXX]παρ·εχ·σομεθα
2ndπαρεξετεπαρ·εχ·σετεπαρεξεσθεπαρ·εχ·σεσθε
3rdπαρεξουσιν, παρεξουσιπαρ·εχ·σουσι(ν)παρεξονταιπαρ·εχ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεξοιμιπαρ·εχ·σοιμιπαρεξοιμηνπαρ·εχ·σοιμην
2ndπαρεξοιςπαρ·εχ·σοιςπαρεξοιοπαρ·εχ·σοιο
3rdπαρεξοιπαρ·εχ·σοιπαρεξοιτοπαρ·εχ·σοιτο
Pl1stπαρεξοιμενπαρ·εχ·σοιμενπαρεξοιμεθαπαρ·εχ·σοιμεθα
2ndπαρεξοιτεπαρ·εχ·σοιτεπαρεξοισθεπαρ·εχ·σοισθε
3rdπαρεξοιενπαρ·εχ·σοιενπαρεξοιντοπαρ·εχ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρεξειν​παρ·εχ·σειν​παρεξεσθαι​παρ·εχ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεξουσαπαρεξονπαρ·εχ·σουσ·απαρ·εχ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαρεξωνπαρ·εχ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαρεξουσανπαρεξονταπαρ·εχ·σουσ·ανπαρ·εχ·σο[υ]ντ·α
Datπαρεξουσῃπαρεξοντιπαρ·εχ·σουσ·ῃπαρ·εχ·σο[υ]ντ·ι
Genπαρεξουσηςπαρεξοντοςπαρ·εχ·σουσ·ηςπαρ·εχ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαρεξουσαιπαρεξοντεςπαρεξονταπαρ·εχ·σουσ·αιπαρ·εχ·σο[υ]ντ·εςπαρ·εχ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρεξουσαςπαρεξονταςπαρ·εχ·σουσ·αςπαρ·εχ·σο[υ]ντ·ας
Datπαρεξουσαιςπαρεξουσι, παρεξουσινπαρ·εχ·σουσ·αιςπαρ·εχ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαρεξουσωνπαρεξοντωνπαρ·εχ·σουσ·ωνπαρ·εχ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρεξομενηπαρεξομενεπαρ·εχ·σομεν·ηπαρ·εχ·σομεν·ε
Nomπαρεξομενος[LXX]παρ·εχ·σομεν·ος
Accπαρεξομενηνπαρεξομενονπαρ·εχ·σομεν·ηνπαρ·εχ·σομεν·ον
Datπαρεξομενῃπαρεξομενῳπαρ·εχ·σομεν·ῃπαρ·εχ·σομεν·ῳ
Genπαρεξομενηςπαρεξομενουπαρ·εχ·σομεν·ηςπαρ·εχ·σομεν·ου
PlVocπαρεξομεναιπαρεξομενοιπαρεξομεναπαρ·εχ·σομεν·αιπαρ·εχ·σομεν·οιπαρ·εχ·σομεν·α
Nom
Accπαρεξομεναςπαρεξομενουςπαρ·εχ·σομεν·αςπαρ·εχ·σομεν·ους
Datπαρεξομεναιςπαρεξομενοιςπαρ·εχ·σομεν·αιςπαρ·εχ·σομεν·οις
Genπαρεξομενωνπαρεξομενωνπαρ·εχ·σομεν·ωνπαρ·εχ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεσχον[GNT][LXX]παρα·ε·σχ·ονπαρεσχομηνπαρα·ε·σχ·ομην
2ndπαρεσχες[LXX]παρα·ε·σχ·εςπαρεσχου[LXX]παρα·ε·σχ·ου
3rdπαρεσχεν, παρεσχεπαρα·ε·σχ·ε(ν)παρεσχετοπαρα·ε·σχ·ετο
Pl1stπαρεσχομενπαρα·ε·σχ·ομενπαρεσχομεθαπαρα·ε·σχ·ομεθα
2ndπαρεσχετεπαρα·ε·σχ·ετεπαρεσχεσθεπαρα·ε·σχ·εσθε
3rdπαρεσχον[GNT][LXX], παρεσχοσανπαρα·ε·σχ·ον, παρα·ε·σχ·οσαν altπαρεσχοντοπαρα·ε·σχ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασχωπαρα·σχ·ωπαρασχωμαιπαρα·σχ·ωμαι
2ndπαρασχῃςπαρα·σχ·ῃςπαρασχῃπαρα·σχ·ῃ
3rdπαρασχῃπαρα·σχ·ῃπαρασχηταιπαρα·σχ·ηται
Pl1stπαρασχωμενπαρα·σχ·ωμενπαρασχωμεθαπαρα·σχ·ωμεθα
2ndπαρασχητεπαρα·σχ·ητεπαρασχησθεπαρα·σχ·ησθε
3rdπαρασχωσιν, παρασχωσιπαρα·σχ·ωσι(ν)παρασχωνταιπαρα·σχ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρασχοιμιπαρα·σχ·οιμιπαρασχοιμηνπαρα·σχ·οιμην
2ndπαρασχοιςπαρα·σχ·οιςπαρασχοιοπαρα·σχ·οιο
3rdπαρασχοιπαρα·σχ·οιπαρασχοιτοπαρα·σχ·οιτο
Pl1stπαρασχοιμενπαρα·σχ·οιμενπαρασχοιμεθαπαρα·σχ·οιμεθα
2ndπαρασχοιτεπαρα·σχ·οιτεπαρασχοισθεπαρα·σχ·οισθε
3rdπαρασχοιεν, παρασχοισανπαρα·σχ·οιεν, παρα·σχ·οισαν altπαρασχοιντοπαρα·σχ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρασχεπαρα·σχ·επαρασχουπαρα·σχ·ου
3rdπαρασχετωπαρα·σχ·ετωπαρασχεσθωπαρα·σχ·εσθω
Pl1st
2ndπαρασχετεπαρα·σχ·ετεπαρασχεσθεπαρα·σχ·εσθε
3rdπαρασχετωσαν, παρασχοντωνπαρα·σχ·ετωσαν, παρα·σχ·οντων classicalπαρασχεσθωσαν, παρασχεσθωνπαρα·σχ·εσθωσαν, παρα·σχ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρασχειν​παρα·σχ·ειν​παρασχεσθαι[LXX]​παρα·σχ·εσθαι

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασχουσαπαρασχονπαρα·σχ·ουσ·απαρα·σχ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρασχων[GNT]παρα·σχ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρασχουσανπαρασχονταπαρα·σχ·ουσ·ανπαρα·σχ·ο[υ]ντ·α
Datπαρασχουσῃπαρασχοντιπαρα·σχ·ουσ·ῃπαρα·σχ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρασχουσηςπαρασχοντοςπαρα·σχ·ουσ·ηςπαρα·σχ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρασχουσαιπαρασχοντεςπαρασχονταπαρα·σχ·ουσ·αιπαρα·σχ·ο[υ]ντ·εςπαρα·σχ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρασχουσαςπαρασχονταςπαρα·σχ·ουσ·αςπαρα·σχ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρασχουσαιςπαρασχουσι, παρασχουσινπαρα·σχ·ουσ·αιςπαρα·σχ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρασχουσωνπαρασχοντωνπαρα·σχ·ουσ·ωνπαρα·σχ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρασχομενηπαρασχομενεπαρα·σχ·ομεν·ηπαρα·σχ·ομεν·ε
Nomπαρασχομενοςπαρα·σχ·ομεν·ος
Accπαρασχομενηνπαρασχομενονπαρα·σχ·ομεν·ηνπαρα·σχ·ομεν·ον
Datπαρασχομενῃπαρασχομενῳπαρα·σχ·ομεν·ῃπαρα·σχ·ομεν·ῳ
Genπαρασχομενηςπαρασχομενουπαρα·σχ·ομεν·ηςπαρα·σχ·ομεν·ου
PlVocπαρασχομεναιπαρασχομενοιπαρασχομεναπαρα·σχ·ομεν·αιπαρα·σχ·ομεν·οιπαρα·σχ·ομεν·α
Nom
Accπαρασχομεναςπαρασχομενουςπαρα·σχ·ομεν·αςπαρα·σχ·ομεν·ους
Datπαρασχομεναιςπαρασχομενοιςπαρα·σχ·ομεν·αιςπαρα·σχ·ομεν·οις
Genπαρασχομενωνπαρασχομενωνπαρα·σχ·ομεν·ωνπαρα·σχ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 10:03:00 EST