παραστηκω • PARASTHKW • parastēkō

Search: παρεστηκεν

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεστηκενπαραστήκωπαρα·ε·στηκ·ε(ν)impf act ind 3rd sg
παρεστηκενπαρίστημιπαρ·εστη·κε(ν)perf act ind 3rd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεστηκενπαρίστημιπαρ·εστη·κε(ν)perf act ind 3rd sg
παρεστηκενπαραστήκωπαρα·ε·στηκ·ε(ν)impf act ind 3rd sg

παρα·στήκω (derivation of -ίστημι) [LXX] (παρα+στηκ-, -, -, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστηκωπαρα·στηκ·ωπαραστηκομαιπαρα·στηκ·ομαι
2ndπαραστηκειςπαρα·στηκ·ειςπαραστηκῃ, παραστηκει, παραστηκεσαιπαρα·στηκ·ῃ, παρα·στηκ·ει classical, παρα·στηκ·εσαι alt
3rdπαραστηκειπαρα·στηκ·ειπαραστηκεταιπαρα·στηκ·εται
Pl1stπαραστηκομενπαρα·στηκ·ομενπαραστηκομεθαπαρα·στηκ·ομεθα
2ndπαραστηκετεπαρα·στηκ·ετεπαραστηκεσθεπαρα·στηκ·εσθε
3rdπαραστηκουσιν, παραστηκουσιπαρα·στηκ·ουσι(ν)παραστηκονταιπαρα·στηκ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστηκωπαρα·στηκ·ωπαραστηκωμαιπαρα·στηκ·ωμαι
2ndπαραστηκῃςπαρα·στηκ·ῃςπαραστηκῃπαρα·στηκ·ῃ
3rdπαραστηκῃπαρα·στηκ·ῃπαραστηκηταιπαρα·στηκ·ηται
Pl1stπαραστηκωμενπαρα·στηκ·ωμενπαραστηκωμεθαπαρα·στηκ·ωμεθα
2ndπαραστηκητεπαρα·στηκ·ητεπαραστηκησθεπαρα·στηκ·ησθε
3rdπαραστηκωσιν, παραστηκωσιπαρα·στηκ·ωσι(ν)παραστηκωνταιπαρα·στηκ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραστηκοιμιπαρα·στηκ·οιμιπαραστηκοιμηνπαρα·στηκ·οιμην
2ndπαραστηκοιςπαρα·στηκ·οιςπαραστηκοιοπαρα·στηκ·οιο
3rdπαραστηκοιπαρα·στηκ·οιπαραστηκοιτοπαρα·στηκ·οιτο
Pl1stπαραστηκοιμενπαρα·στηκ·οιμενπαραστηκοιμεθαπαρα·στηκ·οιμεθα
2ndπαραστηκοιτεπαρα·στηκ·οιτεπαραστηκοισθεπαρα·στηκ·οισθε
3rdπαραστηκοιεν, παραστηκοισανπαρα·στηκ·οιεν, παρα·στηκ·οισαν altπαραστηκοιντοπαρα·στηκ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραστηκεπαρα·στηκ·επαραστηκουπαρα·στηκ·ου
3rdπαραστηκετωπαρα·στηκ·ετωπαραστηκεσθωπαρα·στηκ·εσθω
Pl1st
2ndπαραστηκετεπαρα·στηκ·ετεπαραστηκεσθεπαρα·στηκ·εσθε
3rdπαραστηκετωσαν, παραστηκοντωνπαρα·στηκ·ετωσαν, παρα·στηκ·οντων classicalπαραστηκεσθωσαν, παραστηκεσθωνπαρα·στηκ·εσθωσαν, παρα·στηκ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραστηκειν​παρα·στηκ·ειν​παραστηκεσθαι​παρα·στηκ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστηκουσαπαραστηκονπαρα·στηκ·ουσ·απαρα·στηκ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραστηκωνπαρα·στηκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραστηκουσανπαραστηκονταπαρα·στηκ·ουσ·ανπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·α
Datπαραστηκουσῃπαραστηκοντιπαρα·στηκ·ουσ·ῃπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραστηκουσηςπαραστηκοντοςπαρα·στηκ·ουσ·ηςπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραστηκουσαιπαραστηκοντες[LXX]παραστηκονταπαρα·στηκ·ουσ·αιπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·εςπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραστηκουσαςπαραστηκονταςπαρα·στηκ·ουσ·αςπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραστηκουσαιςπαραστηκουσι, παραστηκουσινπαρα·στηκ·ουσ·αιςπαρα·στηκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραστηκουσωνπαραστηκοντωνπαρα·στηκ·ουσ·ωνπαρα·στηκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραστηκομενηπαραστηκομενεπαρα·στηκ·ομεν·ηπαρα·στηκ·ομεν·ε
Nomπαραστηκομενοςπαρα·στηκ·ομεν·ος
Accπαραστηκομενηνπαραστηκομενονπαρα·στηκ·ομεν·ηνπαρα·στηκ·ομεν·ον
Datπαραστηκομενῃπαραστηκομενῳπαρα·στηκ·ομεν·ῃπαρα·στηκ·ομεν·ῳ
Genπαραστηκομενηςπαραστηκομενουπαρα·στηκ·ομεν·ηςπαρα·στηκ·ομεν·ου
PlVocπαραστηκομεναιπαραστηκομενοιπαραστηκομεναπαρα·στηκ·ομεν·αιπαρα·στηκ·ομεν·οιπαρα·στηκ·ομεν·α
Nom
Accπαραστηκομεναςπαραστηκομενουςπαρα·στηκ·ομεν·αςπαρα·στηκ·ομεν·ους
Datπαραστηκομεναιςπαραστηκομενοιςπαρα·στηκ·ομεν·αιςπαρα·στηκ·ομεν·οις
Genπαραστηκομενωνπαραστηκομενωνπαρα·στηκ·ομεν·ωνπαρα·στηκ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεστηκονπαρα·ε·στηκ·ονπαρεστηκομηνπαρα·ε·στηκ·ομην
2ndπαρεστηκεςπαρα·ε·στηκ·εςπαρεστηκουπαρα·ε·στηκ·ου
3rdπαρεστηκεν[GNT][LXX], παρεστηκεπαρα·ε·στηκ·ε(ν), παρα·ε·στηκ·ε(ν)παρεστηκετοπαρα·ε·στηκ·ετο
Pl1stπαρεστηκομενπαρα·ε·στηκ·ομενπαρεστηκομεθαπαρα·ε·στηκ·ομεθα
2ndπαρεστηκετεπαρα·ε·στηκ·ετεπαρεστηκεσθεπαρα·ε·στηκ·εσθε
3rdπαρεστηκον, παρεστηκοσανπαρα·ε·στηκ·ον, παρα·ε·στηκ·οσαν altπαρεστηκοντοπαρα·ε·στηκ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 15-Nov-2019 16:09:00 EST