παραφερω • PARAFERW • parapherō

Search: παρενεγκε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρενεγκεπαραφέρωπαρ·ενεγκ·ε2aor act imp 2nd sg
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρενεγκεπαραφέρωπαρ·ενεγκ·ε2aor act imp 2nd sg

παρα·φέρω (παρα+φερ-, -, παρ+ενεγκ·[σ]- or 2nd παρ+ενεγκ-, -, -, -)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραφερωπαρα·φερ·ωπαραφερομαιπαρα·φερ·ομαι
2ndπαραφερειςπαρα·φερ·ειςπαραφερῃ, παραφερει, παραφερεσαιπαρα·φερ·ῃ, παρα·φερ·ει classical, παρα·φερ·εσαι alt
3rdπαραφερειπαρα·φερ·ειπαραφερεταιπαρα·φερ·εται
Pl1stπαραφερομενπαρα·φερ·ομενπαραφερομεθαπαρα·φερ·ομεθα
2ndπαραφερετεπαρα·φερ·ετεπαραφερεσθε[GNT]παρα·φερ·εσθε
3rdπαραφερουσιν, παραφερουσιπαρα·φερ·ουσι(ν)παραφερονταιπαρα·φερ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραφερωπαρα·φερ·ωπαραφερωμαιπαρα·φερ·ωμαι
2ndπαραφερῃςπαρα·φερ·ῃςπαραφερῃπαρα·φερ·ῃ
3rdπαραφερῃπαρα·φερ·ῃπαραφερηταιπαρα·φερ·ηται
Pl1stπαραφερωμενπαρα·φερ·ωμενπαραφερωμεθαπαρα·φερ·ωμεθα
2ndπαραφερητεπαρα·φερ·ητεπαραφερησθεπαρα·φερ·ησθε
3rdπαραφερωσιν, παραφερωσιπαρα·φερ·ωσι(ν)παραφερωνταιπαρα·φερ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραφεροιμιπαρα·φερ·οιμιπαραφεροιμηνπαρα·φερ·οιμην
2ndπαραφεροιςπαρα·φερ·οιςπαραφεροιοπαρα·φερ·οιο
3rdπαραφεροιπαρα·φερ·οιπαραφεροιτοπαρα·φερ·οιτο
Pl1stπαραφεροιμενπαρα·φερ·οιμενπαραφεροιμεθαπαρα·φερ·οιμεθα
2ndπαραφεροιτεπαρα·φερ·οιτεπαραφεροισθεπαρα·φερ·οισθε
3rdπαραφεροιεν, παραφεροισανπαρα·φερ·οιεν, παρα·φερ·οισαν altπαραφεροιντοπαρα·φερ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραφερεπαρα·φερ·επαραφερουπαρα·φερ·ου
3rdπαραφερετωπαρα·φερ·ετωπαραφερεσθωπαρα·φερ·εσθω
Pl1st
2ndπαραφερετεπαρα·φερ·ετεπαραφερεσθε[GNT]παρα·φερ·εσθε
3rdπαραφερετωσαν, παραφεροντωνπαρα·φερ·ετωσαν, παρα·φερ·οντων classicalπαραφερεσθωσαν, παραφερεσθωνπαρα·φερ·εσθωσαν, παρα·φερ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραφερειν​παρα·φερ·ειν​παραφερεσθαι​παρα·φερ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραφερουσαπαραφερονπαρα·φερ·ουσ·απαρα·φερ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραφερωνπαρα·φερ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραφερουσανπαραφερονταπαρα·φερ·ουσ·ανπαρα·φερ·ο[υ]ντ·α
Datπαραφερουσῃπαραφεροντιπαρα·φερ·ουσ·ῃπαρα·φερ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραφερουσηςπαραφεροντοςπαρα·φερ·ουσ·ηςπαρα·φερ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραφερουσαιπαραφεροντεςπαραφερονταπαρα·φερ·ουσ·αιπαρα·φερ·ο[υ]ντ·εςπαρα·φερ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραφερουσαςπαραφερονταςπαρα·φερ·ουσ·αςπαρα·φερ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραφερουσαιςπαραφερουσι, παραφερουσινπαρα·φερ·ουσ·αιςπαρα·φερ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραφερουσωνπαραφεροντωνπαρα·φερ·ουσ·ωνπαρα·φερ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραφερομενηπαραφερομενεπαρα·φερ·ομεν·ηπαρα·φερ·ομεν·ε
Nomπαραφερομενοςπαρα·φερ·ομεν·ος
Accπαραφερομενηνπαραφερομενονπαρα·φερ·ομεν·ηνπαρα·φερ·ομεν·ον
Datπαραφερομενῃπαραφερομενῳπαρα·φερ·ομεν·ῃπαρα·φερ·ομεν·ῳ
Genπαραφερομενηςπαραφερομενουπαρα·φερ·ομεν·ηςπαρα·φερ·ομεν·ου
PlVocπαραφερομεναι[GNT]παραφερομενοιπαραφερομεναπαρα·φερ·ομεν·αιπαρα·φερ·ομεν·οιπαρα·φερ·ομεν·α
Nom
Accπαραφερομεναςπαραφερομενουςπαρα·φερ·ομεν·αςπαρα·φερ·ομεν·ους
Datπαραφερομεναιςπαραφερομενοιςπαρα·φερ·ομεν·αιςπαρα·φερ·ομεν·οις
Genπαραφερομενωνπαραφερομενωνπαρα·φερ·ομεν·ωνπαρα·φερ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεφερον[LXX]παρα·ε·φερ·ονπαρεφερομηνπαρα·ε·φερ·ομην
2ndπαρεφερεςπαρα·ε·φερ·εςπαρεφερουπαρα·ε·φερ·ου
3rdπαρεφερεν, παρεφερεπαρα·ε·φερ·ε(ν)παρεφερετο[LXX]παρα·ε·φερ·ετο
Pl1stπαρεφερομενπαρα·ε·φερ·ομενπαρεφερομεθαπαρα·ε·φερ·ομεθα
2ndπαρεφερετεπαρα·ε·φερ·ετεπαρεφερεσθεπαρα·ε·φερ·εσθε
3rdπαρεφερον[LXX], παρεφεροσανπαρα·ε·φερ·ον, παρα·ε·φερ·οσαν altπαρεφεροντοπαρα·ε·φερ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηνεγκαπαρ·ε·ενεγκ·[σ]απαρηνεγκαμηνπαρ·ε·ενεγκ·[σ]αμην
2ndπαρηνεγκαςπαρ·ε·ενεγκ·[σ]αςπαρηνεγκωπαρ·ε·ενεγκ·[σ]ω
3rdπαρηνεγκεν, παρηνεγκεπαρ·ε·ενεγκ·[σ]ε(ν)παρηνεγκατοπαρ·ε·ενεγκ·[σ]ατο
Pl1stπαρηνεγκαμενπαρ·ε·ενεγκ·[σ]αμενπαρηνεγκαμεθαπαρ·ε·ενεγκ·[σ]αμεθα
2ndπαρηνεγκατεπαρ·ε·ενεγκ·[σ]ατεπαρηνεγκασθεπαρ·ε·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdπαρηνεγκαν[LXX]παρ·ε·ενεγκ·[σ]ανπαρηνεγκαντοπαρ·ε·ενεγκ·[σ]αντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεγκωπαρ·ενεγκ·[σ]ωπαρενεγκωμαιπαρ·ενεγκ·[σ]ωμαι
2ndπαρενεγκῃςπαρ·ενεγκ·[σ]ῃςπαρενεγκῃπαρ·ενεγκ·[σ]ῃ
3rdπαρενεγκῃπαρ·ενεγκ·[σ]ῃπαρενεγκηταιπαρ·ενεγκ·[σ]ηται
Pl1stπαρενεγκωμενπαρ·ενεγκ·[σ]ωμενπαρενεγκωμεθαπαρ·ενεγκ·[σ]ωμεθα
2ndπαρενεγκητεπαρ·ενεγκ·[σ]ητεπαρενεγκησθεπαρ·ενεγκ·[σ]ησθε
3rdπαρενεγκωσιν, παρενεγκωσιπαρ·ενεγκ·[σ]ωσι(ν)παρενεγκωνταιπαρ·ενεγκ·[σ]ωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεγκαιμιπαρ·ενεγκ·[σ]αιμιπαρενεγκαιμηνπαρ·ενεγκ·[σ]αιμην
2ndπαρενεγκαις, παρενεγκειαςπαρ·ενεγκ·[σ]αις, παρ·ενεγκ·[σ]ειας classicalπαρενεγκαιοπαρ·ενεγκ·[σ]αιο
3rdπαρενεγκαι, παρενεγκειεπαρ·ενεγκ·[σ]αι, παρ·ενεγκ·[σ]ειε classicalπαρενεγκαιτοπαρ·ενεγκ·[σ]αιτο
Pl1stπαρενεγκαιμενπαρ·ενεγκ·[σ]αιμενπαρενεγκαιμεθαπαρ·ενεγκ·[σ]αιμεθα
2ndπαρενεγκαιτεπαρ·ενεγκ·[σ]αιτεπαρενεγκαισθεπαρ·ενεγκ·[σ]αισθε
3rdπαρενεγκαιεν, παρενεγκαισαν, παρενεγκειαν, παρενεγκειενπαρ·ενεγκ·[σ]αιεν, παρ·ενεγκ·[σ]αισαν alt, παρ·ενεγκ·[σ]ειαν classical, παρ·ενεγκ·[σ]ειεν classicalπαρενεγκαιντοπαρ·ενεγκ·[σ]αιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρενεγκονπαρ·ενεγκ·[σ]ονπαρενεγκαιπαρ·ενεγκ·[σ]αι
3rdπαρενεγκατωπαρ·ενεγκ·[σ]ατωπαρενεγκασθωπαρ·ενεγκ·[σ]ασθω
Pl1st
2ndπαρενεγκατεπαρ·ενεγκ·[σ]ατεπαρενεγκασθεπαρ·ενεγκ·[σ]ασθε
3rdπαρενεγκατωσαν, παρενεγκαντωνπαρ·ενεγκ·[σ]ατωσαν, παρ·ενεγκ·[σ]αντων classicalπαρενεγκασθωσαν, παρενεγκασθωνπαρ·ενεγκ·[σ]ασθωσαν, παρ·ενεγκ·[σ]ασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενεγκαι​παρ·ενεγκ·[σ]αι​παρενεγκασθαι​παρ·ενεγκ·[σ]ασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενεγκασαπαρενεγκαςπαρενεγκανπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·απαρ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·ςπαρ·ενεγκ·[σ]αν[τ]
Nom
Accπαρενεγκασανπαρενεγκανταπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·ανπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Datπαρενεγκασῃπαρενεγκαντιπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·ῃπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·ι
Genπαρενεγκασηςπαρενεγκαντοςπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·ηςπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·ος
PlVocπαρενεγκασαιπαρενεγκαντεςπαρενεγκανταπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·αιπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·εςπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·α
Nom
Accπαρενεγκασαςπαρενεγκανταςπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·αςπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·ας
Datπαρενεγκασαιςπαρενεγκασι, παρενεγκασινπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·αιςπαρ·ενεγκ·[σ]α[ντ]·σι(ν)
Genπαρενεγκασωνπαρενεγκαντωνπαρ·ενεγκ·[σ]ασ·ωνπαρ·ενεγκ·[σ]αντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενεγκαμενηπαρενεγκαμενεπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ε
Nomπαρενεγκαμενοςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ος
Accπαρενεγκαμενηνπαρενεγκαμενονπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηνπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ον
Datπαρενεγκαμενῃπαρενεγκαμενῳπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῃπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ῳ
Genπαρενεγκαμενηςπαρενεγκαμενουπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ηςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ου
PlVocπαρενεγκαμεναιπαρενεγκαμενοιπαρενεγκαμεναπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·οιπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·α
Nom
Accπαρενεγκαμεναςπαρενεγκαμενουςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·αςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ους
Datπαρενεγκαμεναιςπαρενεγκαμενοιςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·αιςπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·οις
Genπαρενεγκαμενωνπαρενεγκαμενωνπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ωνπαρ·ενεγκ·[σ]αμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηνεγκονπαρ·ε·ενεγκ·ονπαρηνεγκομηνπαρ·ε·ενεγκ·ομην
2ndπαρηνεγκεςπαρ·ε·ενεγκ·εςπαρηνεγκουπαρ·ε·ενεγκ·ου
3rdπαρηνεγκεν, παρηνεγκεπαρ·ε·ενεγκ·ε(ν)παρηνεγκετοπαρ·ε·ενεγκ·ετο
Pl1stπαρηνεγκομενπαρ·ε·ενεγκ·ομενπαρηνεγκομεθαπαρ·ε·ενεγκ·ομεθα
2ndπαρηνεγκετεπαρ·ε·ενεγκ·ετεπαρηνεγκεσθεπαρ·ε·ενεγκ·εσθε
3rdπαρηνεγκον, παρηνεγκοσανπαρ·ε·ενεγκ·ον, παρ·ε·ενεγκ·οσαν altπαρηνεγκοντοπαρ·ε·ενεγκ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεγκωπαρ·ενεγκ·ωπαρενεγκωμαιπαρ·ενεγκ·ωμαι
2ndπαρενεγκῃςπαρ·ενεγκ·ῃςπαρενεγκῃπαρ·ενεγκ·ῃ
3rdπαρενεγκῃπαρ·ενεγκ·ῃπαρενεγκηταιπαρ·ενεγκ·ηται
Pl1stπαρενεγκωμενπαρ·ενεγκ·ωμενπαρενεγκωμεθαπαρ·ενεγκ·ωμεθα
2ndπαρενεγκητεπαρ·ενεγκ·ητεπαρενεγκησθεπαρ·ενεγκ·ησθε
3rdπαρενεγκωσιν, παρενεγκωσιπαρ·ενεγκ·ωσι(ν)παρενεγκωνταιπαρ·ενεγκ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρενεγκοιμιπαρ·ενεγκ·οιμιπαρενεγκοιμηνπαρ·ενεγκ·οιμην
2ndπαρενεγκοιςπαρ·ενεγκ·οιςπαρενεγκοιοπαρ·ενεγκ·οιο
3rdπαρενεγκοιπαρ·ενεγκ·οιπαρενεγκοιτοπαρ·ενεγκ·οιτο
Pl1stπαρενεγκοιμενπαρ·ενεγκ·οιμενπαρενεγκοιμεθαπαρ·ενεγκ·οιμεθα
2ndπαρενεγκοιτεπαρ·ενεγκ·οιτεπαρενεγκοισθεπαρ·ενεγκ·οισθε
3rdπαρενεγκοιεν, παρενεγκοισανπαρ·ενεγκ·οιεν, παρ·ενεγκ·οισαν altπαρενεγκοιντοπαρ·ενεγκ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρενεγκε[GNT]παρ·ενεγκ·επαρενεγκουπαρ·ενεγκ·ου
3rdπαρενεγκετωπαρ·ενεγκ·ετωπαρενεγκεσθωπαρ·ενεγκ·εσθω
Pl1st
2ndπαρενεγκετεπαρ·ενεγκ·ετεπαρενεγκεσθεπαρ·ενεγκ·εσθε
3rdπαρενεγκετωσαν, παρενεγκοντωνπαρ·ενεγκ·ετωσαν, παρ·ενεγκ·οντων classicalπαρενεγκεσθωσαν, παρενεγκεσθωνπαρ·ενεγκ·εσθωσαν, παρ·ενεγκ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρενεγκειν[GNT]​παρ·ενεγκ·εινπαρενεγκεσθαι​παρ·ενεγκ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενεγκουσαπαρενεγκονπαρ·ενεγκ·ουσ·απαρ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρενεγκωνπαρ·ενεγκ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρενεγκουσανπαρενεγκονταπαρ·ενεγκ·ουσ·ανπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Datπαρενεγκουσῃπαρενεγκοντιπαρ·ενεγκ·ουσ·ῃπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ι
Genπαρενεγκουσηςπαρενεγκοντοςπαρ·ενεγκ·ουσ·ηςπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρενεγκουσαιπαρενεγκοντεςπαρενεγκονταπαρ·ενεγκ·ουσ·αιπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·εςπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρενεγκουσαςπαρενεγκονταςπαρ·ενεγκ·ουσ·αςπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ας
Datπαρενεγκουσαιςπαρενεγκουσι, παρενεγκουσινπαρ·ενεγκ·ουσ·αιςπαρ·ενεγκ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρενεγκουσωνπαρενεγκοντωνπαρ·ενεγκ·ουσ·ωνπαρ·ενεγκ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρενεγκομενηπαρενεγκομενεπαρ·ενεγκ·ομεν·ηπαρ·ενεγκ·ομεν·ε
Nomπαρενεγκομενοςπαρ·ενεγκ·ομεν·ος
Accπαρενεγκομενηνπαρενεγκομενονπαρ·ενεγκ·ομεν·ηνπαρ·ενεγκ·ομεν·ον
Datπαρενεγκομενῃπαρενεγκομενῳπαρ·ενεγκ·ομεν·ῃπαρ·ενεγκ·ομεν·ῳ
Genπαρενεγκομενηςπαρενεγκομενουπαρ·ενεγκ·ομεν·ηςπαρ·ενεγκ·ομεν·ου
PlVocπαρενεγκομεναιπαρενεγκομενοιπαρενεγκομεναπαρ·ενεγκ·ομεν·αιπαρ·ενεγκ·ομεν·οιπαρ·ενεγκ·ομεν·α
Nom
Accπαρενεγκομεναςπαρενεγκομενουςπαρ·ενεγκ·ομεν·αςπαρ·ενεγκ·ομεν·ους
Datπαρενεγκομεναιςπαρενεγκομενοιςπαρ·ενεγκ·ομεν·αιςπαρ·ενεγκ·ομεν·οις
Genπαρενεγκομενωνπαρενεγκομενωνπαρ·ενεγκ·ομεν·ωνπαρ·ενεγκ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 09-Dec-2019 11:29:35 EST