παραλαμβανω • PARALAMBANW • paralambanō

Search: παρελαβε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρελαβεπαραλαμβάνωπαρα·ε·λαβ·ε(ν)2aor act ind 3rd sg

παρα·λαμβάνω (παρα+λαμβαν-, παρα+λημψ-/παρα+ληψ-, 2nd παρα+λαβ-, -, παρα+ειληβ-, παρα+λημφ·θ-/παρα+ληφ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλαμβανωπαρα·λαμβαν·ωπαραλαμβανομαιπαρα·λαμβαν·ομαι
2ndπαραλαμβανειςπαρα·λαμβαν·ειςπαραλαμβανῃ, παραλαμβανει[GNT], παραλαμβανεσαιπαρα·λαμβαν·ῃ, παρα·λαμβαν·ει classical, παρα·λαμβαν·εσαι alt
3rdπαραλαμβανει[GNT]παρα·λαμβαν·ειπαραλαμβανεται[GNT]παρα·λαμβαν·εται
Pl1stπαραλαμβανομενπαρα·λαμβαν·ομενπαραλαμβανομεθαπαρα·λαμβαν·ομεθα
2ndπαραλαμβανετεπαρα·λαμβαν·ετεπαραλαμβανεσθεπαρα·λαμβαν·εσθε
3rdπαραλαμβανουσιν[GNT], παραλαμβανουσιπαρα·λαμβαν·ουσι(ν), παρα·λαμβαν·ουσι(ν)παραλαμβανονταιπαρα·λαμβαν·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλαμβανωπαρα·λαμβαν·ωπαραλαμβανωμαιπαρα·λαμβαν·ωμαι
2ndπαραλαμβανῃςπαρα·λαμβαν·ῃςπαραλαμβανῃπαρα·λαμβαν·ῃ
3rdπαραλαμβανῃπαρα·λαμβαν·ῃπαραλαμβανηταιπαρα·λαμβαν·ηται
Pl1stπαραλαμβανωμενπαρα·λαμβαν·ωμενπαραλαμβανωμεθαπαρα·λαμβαν·ωμεθα
2ndπαραλαμβανητεπαρα·λαμβαν·ητεπαραλαμβανησθεπαρα·λαμβαν·ησθε
3rdπαραλαμβανωσιν, παραλαμβανωσιπαρα·λαμβαν·ωσι(ν)παραλαμβανωνταιπαρα·λαμβαν·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλαμβανοιμιπαρα·λαμβαν·οιμιπαραλαμβανοιμηνπαρα·λαμβαν·οιμην
2ndπαραλαμβανοιςπαρα·λαμβαν·οιςπαραλαμβανοιοπαρα·λαμβαν·οιο
3rdπαραλαμβανοιπαρα·λαμβαν·οιπαραλαμβανοιτοπαρα·λαμβαν·οιτο
Pl1stπαραλαμβανοιμενπαρα·λαμβαν·οιμενπαραλαμβανοιμεθαπαρα·λαμβαν·οιμεθα
2ndπαραλαμβανοιτεπαρα·λαμβαν·οιτεπαραλαμβανοισθεπαρα·λαμβαν·οισθε
3rdπαραλαμβανοιεν, παραλαμβανοισανπαρα·λαμβαν·οιεν, παρα·λαμβαν·οισαν altπαραλαμβανοιντοπαρα·λαμβαν·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλαμβανεπαρα·λαμβαν·επαραλαμβανουπαρα·λαμβαν·ου
3rdπαραλαμβανετωπαρα·λαμβαν·ετωπαραλαμβανεσθωπαρα·λαμβαν·εσθω
Pl1st
2ndπαραλαμβανετεπαρα·λαμβαν·ετεπαραλαμβανεσθεπαρα·λαμβαν·εσθε
3rdπαραλαμβανετωσαν, παραλαμβανοντωνπαρα·λαμβαν·ετωσαν, παρα·λαμβαν·οντων classicalπαραλαμβανεσθωσαν, παραλαμβανεσθωνπαρα·λαμβαν·εσθωσαν, παρα·λαμβαν·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλαμβανειν​παρα·λαμβαν·ειν​παραλαμβανεσθαι​παρα·λαμβαν·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλαμβανουσαπαραλαμβανονπαρα·λαμβαν·ουσ·απαρα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραλαμβανωνπαρα·λαμβαν·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραλαμβανουσανπαραλαμβανονταπαρα·λαμβαν·ουσ·ανπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Datπαραλαμβανουσῃπαραλαμβανοντιπαρα·λαμβαν·ουσ·ῃπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ι
Genπαραλαμβανουσηςπαραλαμβανοντοςπαρα·λαμβαν·ουσ·ηςπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραλαμβανουσαιπαραλαμβανοντες[GNT]παραλαμβανονταπαρα·λαμβαν·ουσ·αιπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·εςπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραλαμβανουσαςπαραλαμβανονταςπαρα·λαμβαν·ουσ·αςπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ας
Datπαραλαμβανουσαιςπαραλαμβανουσι, παραλαμβανουσιν[GNT]παρα·λαμβαν·ουσ·αιςπαρα·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν), παρα·λαμβαν·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραλαμβανουσωνπαραλαμβανοντωνπαρα·λαμβαν·ουσ·ωνπαρα·λαμβαν·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλαμβανομενηπαραλαμβανομενεπαρα·λαμβαν·ομεν·ηπαρα·λαμβαν·ομεν·ε
Nomπαραλαμβανομενοςπαρα·λαμβαν·ομεν·ος
Accπαραλαμβανομενηνπαραλαμβανομενονπαρα·λαμβαν·ομεν·ηνπαρα·λαμβαν·ομεν·ον
Datπαραλαμβανομενῃπαραλαμβανομενῳπαρα·λαμβαν·ομεν·ῃπαρα·λαμβαν·ομεν·ῳ
Genπαραλαμβανομενηςπαραλαμβανομενουπαρα·λαμβαν·ομεν·ηςπαρα·λαμβαν·ομεν·ου
PlVocπαραλαμβανομεναιπαραλαμβανομενοιπαραλαμβανομεναπαρα·λαμβαν·ομεν·αιπαρα·λαμβαν·ομεν·οιπαρα·λαμβαν·ομεν·α
Nom
Accπαραλαμβανομεναςπαραλαμβανομενουςπαρα·λαμβαν·ομεν·αςπαρα·λαμβαν·ομεν·ους
Datπαραλαμβανομεναιςπαραλαμβανομενοιςπαρα·λαμβαν·ομεν·αιςπαρα·λαμβαν·ομεν·οις
Genπαραλαμβανομενωνπαραλαμβανομενωνπαρα·λαμβαν·ομεν·ωνπαρα·λαμβαν·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελαμβανονπαρα·ε·λαμβαν·ονπαρελαμβανομηνπαρα·ε·λαμβαν·ομην
2ndπαρελαμβανεςπαρα·ε·λαμβαν·εςπαρελαμβανουπαρα·ε·λαμβαν·ου
3rdπαρελαμβανεν, παρελαμβανεπαρα·ε·λαμβαν·ε(ν)παρελαμβανετοπαρα·ε·λαμβαν·ετο
Pl1stπαρελαμβανομενπαρα·ε·λαμβαν·ομενπαρελαμβανομεθαπαρα·ε·λαμβαν·ομεθα
2ndπαρελαμβανετεπαρα·ε·λαμβαν·ετεπαρελαμβανεσθεπαρα·ε·λαμβαν·εσθε
3rdπαρελαμβανον, παρελαμβανοσανπαρα·ε·λαμβαν·ον, παρα·ε·λαμβαν·οσαν altπαρελαμβανοντοπαρα·ε·λαμβαν·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλημψω, παραληψωπαρα·λημβ·σω, παρα·ληβ·σωπαραλημψομαι[GNT][LXX], παραληψομαι[GNT]παρα·λημβ·σομαι, παρα·ληβ·σομαι
2ndπαραλημψεις, παραληψειςπαρα·λημβ·σεις, παρα·ληβ·σειςπαραλημψῃ, παραλημψει, παραλημψεσαι, παραληψῃ, παραληψει, παραληψεσαιπαρα·λημβ·σῃ, παρα·λημβ·σει classical, παρα·λημβ·σεσαι alt, παρα·ληβ·σῃ, παρα·ληβ·σει classical, παρα·ληβ·σεσαι alt
3rdπαραλημψει, παραληψειπαρα·λημβ·σει, παρα·ληβ·σειπαραλημψεται[LXX], παραληψεται[LXX]παρα·λημβ·σεται, παρα·ληβ·σεται
Pl1stπαραλημψομεν, παραληψομενπαρα·λημβ·σομεν, παρα·ληβ·σομενπαραλημψομεθα, παραληψομεθαπαρα·λημβ·σομεθα, παρα·ληβ·σομεθα
2ndπαραλημψετε, παραληψετεπαρα·λημβ·σετε, παρα·ληβ·σετεπαραλημψεσθε, παραληψεσθεπαρα·λημβ·σεσθε, παρα·ληβ·σεσθε
3rdπαραλημψουσιν, παραλημψουσι, παραληψουσιν, παραληψουσιπαρα·λημβ·σουσι(ν), παρα·ληβ·σουσι(ν)παραλημψονται[LXX], παραληψονται[LXX]παρα·λημβ·σονται, παρα·ληβ·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλημψοιμι, παραληψοιμιπαρα·λημβ·σοιμι, παρα·ληβ·σοιμιπαραλημψοιμην, παραληψοιμηνπαρα·λημβ·σοιμην, παρα·ληβ·σοιμην
2ndπαραλημψοις, παραληψοιςπαρα·λημβ·σοις, παρα·ληβ·σοιςπαραλημψοιο, παραληψοιοπαρα·λημβ·σοιο, παρα·ληβ·σοιο
3rdπαραλημψοι, παραληψοιπαρα·λημβ·σοι, παρα·ληβ·σοιπαραλημψοιτο, παραληψοιτοπαρα·λημβ·σοιτο, παρα·ληβ·σοιτο
Pl1stπαραλημψοιμεν, παραληψοιμενπαρα·λημβ·σοιμεν, παρα·ληβ·σοιμενπαραλημψοιμεθα, παραληψοιμεθαπαρα·λημβ·σοιμεθα, παρα·ληβ·σοιμεθα
2ndπαραλημψοιτε, παραληψοιτεπαρα·λημβ·σοιτε, παρα·ληβ·σοιτεπαραλημψοισθε, παραληψοισθεπαρα·λημβ·σοισθε, παρα·ληβ·σοισθε
3rdπαραλημψοιεν, παραληψοιενπαρα·λημβ·σοιεν, παρα·ληβ·σοιενπαραλημψοιντο, παραληψοιντοπαρα·λημβ·σοιντο, παρα·ληβ·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλημψειν, παραληψειν​παρα·λημβ·σειν, παρα·ληβ·σειν​παραλημψεσθαι, παραληψεσθαι​παρα·λημβ·σεσθαι, παρα·ληβ·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλημψουσα, παραληψουσαπαραλημψον, παραληψονπαρα·λημβ·σουσ·α, παρα·ληβ·σουσ·απαρα·λημβ·σο[υ]ν[τ], παρα·ληβ·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραλημψων, παραληψωνπαρα·λημβ·σο[υ]ν[τ]·^, παρα·ληβ·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραλημψουσαν, παραληψουσανπαραλημψοντα, παραληψονταπαρα·λημβ·σουσ·αν, παρα·ληβ·σουσ·ανπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·α, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·α
Datπαραλημψουσῃ, παραληψουσῃπαραλημψοντι, παραληψοντιπαρα·λημβ·σουσ·ῃ, παρα·ληβ·σουσ·ῃπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·ι, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·ι
Genπαραλημψουσης, παραληψουσηςπαραλημψοντος, παραληψοντοςπαρα·λημβ·σουσ·ης, παρα·ληβ·σουσ·ηςπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·ος, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραλημψουσαι, παραληψουσαιπαραλημψοντες, παραληψοντεςπαραλημψοντα, παραληψονταπαρα·λημβ·σουσ·αι, παρα·ληβ·σουσ·αιπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·ες, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·εςπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·α, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραλημψουσας, παραληψουσαςπαραλημψοντας, παραληψονταςπαρα·λημβ·σουσ·ας, παρα·ληβ·σουσ·αςπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·ας, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·ας
Datπαραλημψουσαις, παραληψουσαιςπαραλημψουσι, παραλημψουσιν, παραληψουσι, παραληψουσινπαρα·λημβ·σουσ·αις, παρα·ληβ·σουσ·αιςπαρα·λημβ·σου[ντ]·σι(ν), παρα·ληβ·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραλημψουσων, παραληψουσωνπαραλημψοντων, παραληψοντωνπαρα·λημβ·σουσ·ων, παρα·ληβ·σουσ·ωνπαρα·λημβ·σο[υ]ντ·ων, παρα·ληβ·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλημψομενη, παραληψομενηπαραλημψομενε, παραληψομενεπαρα·λημβ·σομεν·η, παρα·ληβ·σομεν·ηπαρα·λημβ·σομεν·ε, παρα·ληβ·σομεν·ε
Nomπαραλημψομενος[LXX], παραληψομενοςπαρα·λημβ·σομεν·ος, παρα·ληβ·σομεν·ος
Accπαραλημψομενην, παραληψομενηνπαραλημψομενον, παραληψομενονπαρα·λημβ·σομεν·ην, παρα·ληβ·σομεν·ηνπαρα·λημβ·σομεν·ον, παρα·ληβ·σομεν·ον
Datπαραλημψομενῃ, παραληψομενῃπαραλημψομενῳ, παραληψομενῳπαρα·λημβ·σομεν·ῃ, παρα·ληβ·σομεν·ῃπαρα·λημβ·σομεν·ῳ, παρα·ληβ·σομεν·ῳ
Genπαραλημψομενης, παραληψομενηςπαραλημψομενου, παραληψομενουπαρα·λημβ·σομεν·ης, παρα·ληβ·σομεν·ηςπαρα·λημβ·σομεν·ου, παρα·ληβ·σομεν·ου
PlVocπαραλημψομεναι, παραληψομεναιπαραλημψομενοι, παραληψομενοιπαραλημψομενα, παραληψομεναπαρα·λημβ·σομεν·αι, παρα·ληβ·σομεν·αιπαρα·λημβ·σομεν·οι, παρα·ληβ·σομεν·οιπαρα·λημβ·σομεν·α, παρα·ληβ·σομεν·α
Nom
Accπαραλημψομενας, παραληψομεναςπαραλημψομενους, παραληψομενουςπαρα·λημβ·σομεν·ας, παρα·ληβ·σομεν·αςπαρα·λημβ·σομεν·ους, παρα·ληβ·σομεν·ους
Datπαραλημψομεναις, παραληψομεναιςπαραλημψομενοις, παραληψομενοιςπαρα·λημβ·σομεν·αις, παρα·ληβ·σομεν·αιςπαρα·λημβ·σομεν·οις, παρα·ληβ·σομεν·οις
Genπαραλημψομενων, παραληψομενωνπαραλημψομενων, παραληψομενωνπαρα·λημβ·σομεν·ων, παρα·ληβ·σομεν·ωνπαρα·λημβ·σομεν·ων, παρα·ληβ·σομεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρελαβον[GNT]παρα·ε·λαβ·ονπαρελαβομηνπαρα·ε·λαβ·ομην
2ndπαρελαβες[GNT][LXX]παρα·ε·λαβ·εςπαρελαβουπαρα·ε·λαβ·ου
3rdπαρελαβεν[GNT][LXX], παρελαβε[LXX]παρα·ε·λαβ·ε(ν)παρελαβετοπαρα·ε·λαβ·ετο
Pl1stπαρελαβομενπαρα·ε·λαβ·ομενπαρελαβομεθαπαρα·ε·λαβ·ομεθα
2ndπαρελαβετε[GNT]παρα·ε·λαβ·ετεπαρελαβεσθεπαρα·ε·λαβ·εσθε
3rdπαρελαβον[GNT], παρελαβοσαν[GNT]παρα·ε·λαβ·ον, παρα·ε·λαβ·οσαν altπαρελαβοντοπαρα·ε·λαβ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλαβω[LXX]παρα·λαβ·ωπαραλαβωμαιπαρα·λαβ·ωμαι
2ndπαραλαβῃςπαρα·λαβ·ῃςπαραλαβῃπαρα·λαβ·ῃ
3rdπαραλαβῃπαρα·λαβ·ῃπαραλαβηταιπαρα·λαβ·ηται
Pl1stπαραλαβωμενπαρα·λαβ·ωμενπαραλαβωμεθαπαρα·λαβ·ωμεθα
2ndπαραλαβητεπαρα·λαβ·ητεπαραλαβησθεπαρα·λαβ·ησθε
3rdπαραλαβωσιν, παραλαβωσιπαρα·λαβ·ωσι(ν)παραλαβωνταιπαρα·λαβ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραλαβοιμιπαρα·λαβ·οιμιπαραλαβοιμηνπαρα·λαβ·οιμην
2ndπαραλαβοιςπαρα·λαβ·οιςπαραλαβοιοπαρα·λαβ·οιο
3rdπαραλαβοιπαρα·λαβ·οιπαραλαβοιτοπαρα·λαβ·οιτο
Pl1stπαραλαβοιμενπαρα·λαβ·οιμενπαραλαβοιμεθαπαρα·λαβ·οιμεθα
2ndπαραλαβοιτεπαρα·λαβ·οιτεπαραλαβοισθεπαρα·λαβ·οισθε
3rdπαραλαβοιεν, παραλαβοισανπαρα·λαβ·οιεν, παρα·λαβ·οισαν altπαραλαβοιντοπαρα·λαβ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλαβε[GNT][LXX]παρα·λαβ·επαραλαβουπαρα·λαβ·ου
3rdπαραλαβετωπαρα·λαβ·ετωπαραλαβεσθωπαρα·λαβ·εσθω
Pl1st
2ndπαραλαβετεπαρα·λαβ·ετεπαραλαβεσθεπαρα·λαβ·εσθε
3rdπαραλαβετωσαν, παραλαβοντωνπαρα·λαβ·ετωσαν, παρα·λαβ·οντων classicalπαραλαβεσθωσαν, παραλαβεσθωνπαρα·λαβ·εσθωσαν, παρα·λαβ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραλαβειν[GNT][LXX]​παρα·λαβ·εινπαραλαβεσθαι​παρα·λαβ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλαβουσαπαραλαβονπαρα·λαβ·ουσ·απαρα·λαβ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραλαβων[GNT][LXX]παρα·λαβ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραλαβουσανπαραλαβοντα[GNT]παρα·λαβ·ουσ·ανπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Datπαραλαβουσῃπαραλαβοντιπαρα·λαβ·ουσ·ῃπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραλαβουσηςπαραλαβοντος[LXX]παρα·λαβ·ουσ·ηςπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραλαβουσαιπαραλαβοντες[GNT][LXX]παραλαβοντα[GNT]παρα·λαβ·ουσ·αιπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·εςπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραλαβουσαςπαραλαβονταςπαρα·λαβ·ουσ·αςπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραλαβουσαιςπαραλαβουσι, παραλαβουσινπαρα·λαβ·ουσ·αιςπαρα·λαβ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραλαβουσωνπαραλαβοντωνπαρα·λαβ·ουσ·ωνπαρα·λαβ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλαβομενηπαραλαβομενεπαρα·λαβ·ομεν·ηπαρα·λαβ·ομεν·ε
Nomπαραλαβομενοςπαρα·λαβ·ομεν·ος
Accπαραλαβομενηνπαραλαβομενονπαρα·λαβ·ομεν·ηνπαρα·λαβ·ομεν·ον
Datπαραλαβομενῃπαραλαβομενῳπαρα·λαβ·ομεν·ῃπαρα·λαβ·ομεν·ῳ
Genπαραλαβομενηςπαραλαβομενουπαρα·λαβ·ομεν·ηςπαρα·λαβ·ομεν·ου
PlVocπαραλαβομεναιπαραλαβομενοιπαραλαβομεναπαρα·λαβ·ομεν·αιπαρα·λαβ·ομεν·οιπαρα·λαβ·ομεν·α
Nom
Accπαραλαβομεναςπαραλαβομενουςπαρα·λαβ·ομεν·αςπαρα·λαβ·ομεν·ους
Datπαραλαβομεναιςπαραλαβομενοιςπαρα·λαβ·ομεν·αιςπαρα·λαβ·ομεν·οις
Genπαραλαβομενωνπαραλαβομενωνπαρα·λαβ·ομεν·ωνπαρα·λαβ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειλημμαι[LXX]παρα·ειληβ·μαι
2ndπαρειληψαιπαρα·ειληβ·σαι
3rdπαρειληπταιπαρα·ειληβ·ται
Pl1stπαρειλημμεθαπαρα·ειληβ·μεθα
2ndπαρειληφθεπαρα·ειληβ·σθε
3rdπαρειληφαταιπαρα·ειληβ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειληψομαιπαρα·ειληβ·σομαι
2ndπαρειληψῃ, παρειληψειπαρα·ειληβ·σῃ, παρα·ειληβ·σει classical
3rdπαρειληψεταιπαρα·ειληβ·σεται
Pl1stπαρειληψομεθαπαρα·ειληβ·σομεθα
2ndπαρειληψεσθεπαρα·ειληβ·σεσθε
3rdπαρειληψονταιπαρα·ειληβ·σονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειληψοιμηνπαρα·ειληβ·σοιμην
2ndπαρειληψοιοπαρα·ειληβ·σοιο
3rdπαρειληψοιτοπαρα·ειληβ·σοιτο
Pl1stπαρειληψοιμεθαπαρα·ειληβ·σοιμεθα
2ndπαρειληψοισθεπαρα·ειληβ·σοισθε
3rdπαρειληψοιντοπαρα·ειληβ·σοιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρειληψοπαρα·ειληβ·σο
3rdπαρειληφθωπαρα·ειληβ·σθω
Pl1st
2ndπαρειληφθεπαρα·ειληβ·σθε
3rdπαρειληφθωσαν, παρειληφθωνπαρα·ειληβ·σθωσαν, παρα·ειληβ·σθων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρειληφθαι​παρα·ειληβ·σθαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρειληψεσθαι​παρα·ειληβ·σεσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρειλημμενηπαρειλημμενεπαρα·ειληβ·μεν·ηπαρα·ειληβ·μεν·ε
Nomπαρειλημμενοςπαρα·ειληβ·μεν·ος
Accπαρειλημμενηνπαρειλημμενονπαρα·ειληβ·μεν·ηνπαρα·ειληβ·μεν·ον
Datπαρειλημμενῃπαρειλημμενῳπαρα·ειληβ·μεν·ῃπαρα·ειληβ·μεν·ῳ
Genπαρειλημμενηςπαρειλημμενουπαρα·ειληβ·μεν·ηςπαρα·ειληβ·μεν·ου
PlVocπαρειλημμεναιπαρειλημμενοιπαρειλημμεναπαρα·ειληβ·μεν·αιπαρα·ειληβ·μεν·οιπαρα·ειληβ·μεν·α
Nom
Accπαρειλημμεναςπαρειλημμενουςπαρα·ειληβ·μεν·αςπαρα·ειληβ·μεν·ους
Datπαρειλημμεναιςπαρειλημμενοιςπαρα·ειληβ·μεν·αιςπαρα·ειληβ·μεν·οις
Genπαρειλημμενωνπαρειλημμενωνπαρα·ειληβ·μεν·ωνπαρα·ειληβ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρειλημμηνπαρα·ε·ειληβ·μην
2ndπαρειληψοπαρα·ε·ειληβ·σο
3rdπαρειληπτοπαρα·ε·ειληβ·το
Pl1stπαρειλημμεθαπαρα·ε·ειληβ·μεθα
2ndπαρειληφθεπαρα·ε·ειληβ·σθε
3rdπαρειληφατοπαρα·ε·ειληβ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρελημφθην, παρεληφθηνπαρα·ε·λημβ·θην, παρα·ε·ληβ·θην
2ndπαρελημφθης, παρεληφθηςπαρα·ε·λημβ·θης, παρα·ε·ληβ·θης
3rdπαρελημφθη, παρεληφθηπαρα·ε·λημβ·θη, παρα·ε·ληβ·θη
Pl1stπαρελημφθημεν, παρεληφθημενπαρα·ε·λημβ·θημεν, παρα·ε·ληβ·θημεν
2ndπαρελημφθητε, παρεληφθητεπαρα·ε·λημβ·θητε, παρα·ε·ληβ·θητε
3rdπαρελημφθησαν, παρεληφθησανπαρα·ε·λημβ·θησαν, παρα·ε·ληβ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλημφθησομαι, παραληφθησομαιπαρα·λημβ·θησομαι, παρα·ληβ·θησομαι
2ndπαραλημφθησῃ, παραλημφθησει, παραληφθησῃ, παραληφθησειπαρα·λημβ·θησῃ, παρα·λημβ·θησει classical, παρα·ληβ·θησῃ, παρα·ληβ·θησει classical
3rdπαραλημφθησεται[GNT], παραληφθησεται[GNT]παρα·λημβ·θησεται, παρα·ληβ·θησεται
Pl1stπαραλημφθησομεθα, παραληφθησομεθαπαρα·λημβ·θησομεθα, παρα·ληβ·θησομεθα
2ndπαραλημφθησεσθε, παραληφθησεσθεπαρα·λημβ·θησεσθε, παρα·ληβ·θησεσθε
3rdπαραλημφθησονται, παραληφθησονταιπαρα·λημβ·θησονται, παρα·ληβ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλημφθω, παραληφθωπαρα·λημβ·θω, παρα·ληβ·θω
2ndπαραλημφθῃς, παραληφθῃςπαρα·λημβ·θῃς, παρα·ληβ·θῃς
3rdπαραλημφθῃ, παραληφθῃπαρα·λημβ·θῃ, παρα·ληβ·θῃ
Pl1stπαραλημφθωμεν, παραληφθωμενπαρα·λημβ·θωμεν, παρα·ληβ·θωμεν
2ndπαραλημφθητε, παραληφθητεπαρα·λημβ·θητε, παρα·ληβ·θητε
3rdπαραλημφθωσιν, παραλημφθωσι, παραληφθωσιν, παραληφθωσιπαρα·λημβ·θωσι(ν), παρα·ληβ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλημφθειην, παραληφθειηνπαρα·λημβ·θειην, παρα·ληβ·θειην
2ndπαραλημφθειης, παραληφθειηςπαρα·λημβ·θειης, παρα·ληβ·θειης
3rdπαραλημφθειη, παραληφθειηπαρα·λημβ·θειη, παρα·ληβ·θειη
Pl1stπαραλημφθειημεν, παραλημφθειμεν, παραληφθειημεν, παραληφθειμενπαρα·λημβ·θειημεν, παρα·λημβ·θειμεν classical, παρα·ληβ·θειημεν, παρα·ληβ·θειμεν classical
2ndπαραλημφθειητε, παραλημφθειτε, παραληφθειητε, παραληφθειτεπαρα·λημβ·θειητε, παρα·λημβ·θειτε classical, παρα·ληβ·θειητε, παρα·ληβ·θειτε classical
3rdπαραλημφθειησαν, παραλημφθειεν, παραληφθειησαν, παραληφθειενπαρα·λημβ·θειησαν, παρα·λημβ·θειεν classical, παρα·ληβ·θειησαν, παρα·ληβ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραλημφθησοιμην, παραληφθησοιμηνπαρα·λημβ·θησοιμην, παρα·ληβ·θησοιμην
2ndπαραλημφθησοιο, παραληφθησοιοπαρα·λημβ·θησοιο, παρα·ληβ·θησοιο
3rdπαραλημφθησοιτο, παραληφθησοιτοπαρα·λημβ·θησοιτο, παρα·ληβ·θησοιτο
Pl1stπαραλημφθησοιμεθα, παραληφθησοιμεθαπαρα·λημβ·θησοιμεθα, παρα·ληβ·θησοιμεθα
2ndπαραλημφθησοισθε, παραληφθησοισθεπαρα·λημβ·θησοισθε, παρα·ληβ·θησοισθε
3rdπαραλημφθησοιντο, παραληφθησοιντοπαρα·λημβ·θησοιντο, παρα·ληβ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραλημφθητι, παραληφθητιπαρα·λημβ·θητι, παρα·ληβ·θητι
3rdπαραλημφθητω, παραληφθητωπαρα·λημβ·θητω, παρα·ληβ·θητω
Pl1st
2ndπαραλημφθητε, παραληφθητεπαρα·λημβ·θητε, παρα·ληβ·θητε
3rdπαραλημφθητωσαν, παραλημφθεντων, παραληφθητωσαν, παραληφθεντωνπαρα·λημβ·θητωσαν, παρα·λημβ·θεντων classical, παρα·ληβ·θητωσαν, παρα·ληβ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραλημφθηναι, παραληφθηναι​παρα·λημβ·θηναι, παρα·ληβ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραλημφθησεσθαι, παραληφθησεσθαι​παρα·λημβ·θησεσθαι, παρα·ληβ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλημφθεισα, παραληφθεισαπαραλημφθεις, παραληφθειςπαραλημφθεν, παραληφθενπαρα·λημβ·θεισ·α, παρα·ληβ·θεισ·απαρα·λημβ·θει[ντ]·ς, παρα·ληβ·θει[ντ]·ςπαρα·λημβ·θε[ι]ν[τ], παρα·ληβ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραλημφθεισαν[LXX], παραληφθεισανπαραλημφθεντα, παραληφθενταπαρα·λημβ·θεισ·αν, παρα·ληβ·θεισ·ανπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·α, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Datπαραλημφθεισῃ, παραληφθεισῃπαραλημφθεντι, παραληφθεντιπαρα·λημβ·θεισ·ῃ, παρα·ληβ·θεισ·ῃπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ι, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·ι
Genπαραλημφθεισης, παραληφθεισηςπαραλημφθεντος, παραληφθεντοςπαρα·λημβ·θεισ·ης, παρα·ληβ·θεισ·ηςπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ος, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραλημφθεισαι, παραληφθεισαιπαραλημφθεντες, παραληφθεντεςπαραλημφθεντα, παραληφθενταπαρα·λημβ·θεισ·αι, παρα·ληβ·θεισ·αιπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ες, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·εςπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·α, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραλημφθεισας, παραληφθεισαςπαραλημφθεντας, παραληφθενταςπαρα·λημβ·θεισ·ας, παρα·ληβ·θεισ·αςπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ας, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·ας
Datπαραλημφθεισαις, παραληφθεισαιςπαραλημφθεισι, παραλημφθεισιν, παραληφθεισι, παραληφθεισινπαρα·λημβ·θεισ·αις, παρα·ληβ·θεισ·αιςπαρα·λημβ·θει[ντ]·σι(ν), παρα·ληβ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραλημφθεισων, παραληφθεισωνπαραλημφθεντων, παραληφθεντωνπαρα·λημβ·θεισ·ων, παρα·ληβ·θεισ·ωνπαρα·λημβ·θε[ι]ντ·ων, παρα·ληβ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραλημφθησομενη, παραληφθησομενηπαραλημφθησομενε, παραληφθησομενεπαρα·λημβ·θησομεν·η, παρα·ληβ·θησομεν·ηπαρα·λημβ·θησομεν·ε, παρα·ληβ·θησομεν·ε
Nomπαραλημφθησομενος, παραληφθησομενοςπαρα·λημβ·θησομεν·ος, παρα·ληβ·θησομεν·ος
Accπαραλημφθησομενην, παραληφθησομενηνπαραλημφθησομενον, παραληφθησομενονπαρα·λημβ·θησομεν·ην, παρα·ληβ·θησομεν·ηνπαρα·λημβ·θησομεν·ον, παρα·ληβ·θησομεν·ον
Datπαραλημφθησομενῃ, παραληφθησομενῃπαραλημφθησομενῳ, παραληφθησομενῳπαρα·λημβ·θησομεν·ῃ, παρα·ληβ·θησομεν·ῃπαρα·λημβ·θησομεν·ῳ, παρα·ληβ·θησομεν·ῳ
Genπαραλημφθησομενης, παραληφθησομενηςπαραλημφθησομενου, παραληφθησομενουπαρα·λημβ·θησομεν·ης, παρα·ληβ·θησομεν·ηςπαρα·λημβ·θησομεν·ου, παρα·ληβ·θησομεν·ου
PlVocπαραλημφθησομεναι, παραληφθησομεναιπαραλημφθησομενοι, παραληφθησομενοιπαραλημφθησομενα, παραληφθησομεναπαρα·λημβ·θησομεν·αι, παρα·ληβ·θησομεν·αιπαρα·λημβ·θησομεν·οι, παρα·ληβ·θησομεν·οιπαρα·λημβ·θησομεν·α, παρα·ληβ·θησομεν·α
Nom
Accπαραλημφθησομενας, παραληφθησομεναςπαραλημφθησομενους, παραληφθησομενουςπαρα·λημβ·θησομεν·ας, παρα·ληβ·θησομεν·αςπαρα·λημβ·θησομεν·ους, παρα·ληβ·θησομεν·ους
Datπαραλημφθησομεναις, παραληφθησομεναιςπαραλημφθησομενοις, παραληφθησομενοιςπαρα·λημβ·θησομεν·αις, παρα·ληβ·θησομεν·αιςπαρα·λημβ·θησομεν·οις, παρα·ληβ·θησομεν·οις
Genπαραλημφθησομενων, παραληφθησομενωνπαραλημφθησομενων, παραληφθησομενωνπαρα·λημβ·θησομεν·ων, παρα·ληβ·θησομεν·ωνπαρα·λημβ·θησομεν·ων, παρα·ληβ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 13-Apr-2021 09:07:54 EDT