παρατιθημι • PARATIQHMI • paratithēmi

Search: παρεθεντο

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεθεντοπαρατίθημιπαρα·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παρεθεντοπαρατίθημιπαρα·ε·θ(ε)·ντο2aor mp ind 3rd pl

παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατιθημιπαρα·τιθ(ε)·^μιπαρατιθεμαι[GNT][LXX]παρα·τιθ(ε)·μαι
2ndπαρατιθης, παρατιθηθαπαρα·τιθ(ε)·^ς, παρα·τιθ(ε)·^θα classicalπαρατιθεσαιπαρα·τιθ(ε)·σαι
3rdπαρατιθησιν, παρατιθησιπαρα·τιθ(ε)·^σι(ν)παρατιθεται[LXX]παρα·τιθ(ε)·ται
Pl1stπαρατιθεμενπαρα·τιθ(ε)·μενπαρατιθεμεθαπαρα·τιθ(ε)·μεθα
2ndπαρατιθετεπαρα·τιθ(ε)·τεπαρατιθεσθεπαρα·τιθ(ε)·σθε
3rdπαρατιθεασιν[LXX], παρατιθεασιπαρα·τιθ(ε)·ασι(ν), παρα·τιθ(ε)·ασι(ν)παρατιθενταιπαρα·τιθ(ε)·νται

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατιθωπαρα·τιθ(ε)·ωπαρατιθωμαιπαρα·τιθ(ε)·ωμαι
2ndπαρατιθῃςπαρα·τιθ(ε)·ῃςπαρατιθῃπαρα·τιθ(ε)·ῃ
3rdπαρατιθῃπαρα·τιθ(ε)·ῃπαρατιθηταιπαρα·τιθ(ε)·ηται
Pl1stπαρατιθωμενπαρα·τιθ(ε)·ωμενπαρατιθωμεθαπαρα·τιθ(ε)·ωμεθα
2ndπαρατιθητεπαρα·τιθ(ε)·ητεπαρατιθησθεπαρα·τιθ(ε)·ησθε
3rdπαρατιθωσιν[GNT], παρατιθωσιπαρα·τιθ(ε)·ωσι(ν), παρα·τιθ(ε)·ωσι(ν)παρατιθωνταιπαρα·τιθ(ε)·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1stπαρατιθοιμεθαπαρα·τιθ(ε)·οιμεθα
2ndπαρατιθοισθεπαρα·τιθ(ε)·οισθε
3rdπαρατιθοιντοπαρα·τιθ(ε)·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρατιθειηνπαρα·τιθ(ε)·ιηνπαρατιθειμηνπαρα·τιθ(ε)·ιμην
2ndπαρατιθειηςπαρα·τιθ(ε)·ιηςπαρατιθειοπαρα·τιθ(ε)·ιο
3rdπαρατιθειηπαρα·τιθ(ε)·ιηπαρατιθειτοπαρα·τιθ(ε)·ιτο
Pl1stπαρατιθειημεν, παρατιθειμενπαρα·τιθ(ε)·ιημεν, παρα·τιθ(ε)·ιμεν classicalπαρατιθειμεθαπαρα·τιθ(ε)·ιμεθα
2ndπαρατιθειητε, παρατιθειτεπαρα·τιθ(ε)·ιητε, παρα·τιθ(ε)·ιτε classicalπαρατιθεισθεπαρα·τιθ(ε)·ισθε
3rdπαρατιθειησαν, παρατιθειενπαρα·τιθ(ε)·ιησαν, παρα·τιθ(ε)·ιεν classicalπαρατιθειντοπαρα·τιθ(ε)·ιντο

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατιθειπαρα·τιθ(ε)·ε
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατιθεθι, παρατιθεςπαρα·τιθ(ε)·θι, παρα·τιθ(ε)·ςπαρατιθεσοπαρα·τιθ(ε)·σο
3rdπαρατιθετωπαρα·τιθ(ε)·τωπαρατιθεσθωπαρα·τιθ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπαρατιθετεπαρα·τιθ(ε)·τεπαρατιθεσθεπαρα·τιθ(ε)·σθε
3rdπαρατιθετωσαν, παρατιθεντωνπαρα·τιθ(ε)·τωσαν, παρα·τιθ(ε)·ντων classicalπαρατιθεσθωσαν[GNT], παρατιθεσθωνπαρα·τιθ(ε)·σθωσαν, παρα·τιθ(ε)·σθων classical

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρατιθεναι[GNT], παρατιθειναι​παρα·τιθ(ε)·ναι, παρα·τιθ(ε)·εναι​παρατιθεσθαι​παρα·τιθ(ε)·σθαι​

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατιθουσαπαρατιθουνπαρα·τιθ(ε)·ουσ·απαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]
Nomπαρατιθωνπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαρατιθουσανπαρατιθουνταπαρα·τιθ(ε)·ουσ·ανπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Datπαρατιθουσῃπαρατιθουντιπαρα·τιθ(ε)·ουσ·ῃπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ι
Genπαρατιθουσηςπαρατιθουντοςπαρα·τιθ(ε)·ουσ·ηςπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαρατιθουσαιπαρατιθουντεςπαρατιθουνταπαρα·τιθ(ε)·ουσ·αιπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·εςπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαρατιθουσαςπαρατιθουνταςπαρα·τιθ(ε)·ουσ·αςπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ας
Datπαρατιθουσαιςπαρατιθουσι, παρατιθουσινπαρα·τιθ(ε)·ουσ·αιςπαρα·τιθ(ε)·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαρατιθουσωνπαρατιθουντωνπαρα·τιθ(ε)·ουσ·ωνπαρα·τιθ(ε)·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατιθουμενηπαρατιθουμενεπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ηπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ε
Nomπαρατιθουμενοςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ος
Accπαρατιθουμενηνπαρατιθουμενονπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ηνπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ον
Datπαρατιθουμενῃπαρατιθουμενῳπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ῃπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ῳ
Genπαρατιθουμενηςπαρατιθουμενουπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ηςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ου
PlVocπαρατιθουμεναιπαρατιθουμενοιπαρατιθουμεναπαρα·τιθ(ε)·ομεν·αιπαρα·τιθ(ε)·ομεν·οιπαρα·τιθ(ε)·ομεν·α
Nom
Accπαρατιθουμεναςπαρατιθουμενουςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·αςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ους
Datπαρατιθουμεναιςπαρατιθουμενοιςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·αιςπαρα·τιθ(ε)·ομεν·οις
Genπαρατιθουμενωνπαρατιθουμενωνπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ωνπαρα·τιθ(ε)·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατιθεισαπαρατιθειςπαρατιθενπαρα·τιθ(ε)·εσ·απαρα·τιθ(ε)·[ντ]·ςπαρα·τιθ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπαρατιθεισανπαρατιθενταπαρα·τιθ(ε)·εσ·ανπαρα·τιθ(ε)·ντ·α
Datπαρατιθεισῃπαρατιθεντιπαρα·τιθ(ε)·εσ·ῃπαρα·τιθ(ε)·ντ·ι
Genπαρατιθεισηςπαρατιθεντοςπαρα·τιθ(ε)·εσ·ηςπαρα·τιθ(ε)·ντ·ος
PlVocπαρατιθεισαιπαρατιθεντεςπαρατιθενταπαρα·τιθ(ε)·εσ·αιπαρα·τιθ(ε)·ντ·εςπαρα·τιθ(ε)·ντ·α
Nom
Accπαρατιθεισαςπαρατιθενταςπαρα·τιθ(ε)·εσ·αςπαρα·τιθ(ε)·ντ·ας
Datπαρατιθεισαιςπαρατιθεισι, παρατιθεισινπαρα·τιθ(ε)·εσ·αιςπαρα·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > παρατιθεισι, παρα·τιθ(ε)·[ντ]·σι(ν) > παρατιθεισιν
Genπαρατιθεισωνπαρατιθεντωνπαρα·τιθ(ε)·εσ·ωνπαρα·τιθ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατιθεμενηπαρατιθεμενεπαρα·τιθ(ε)·μεν·ηπαρα·τιθ(ε)·μεν·ε
Nomπαρατιθεμενος[GNT]παρα·τιθ(ε)·μεν·ος
Accπαρατιθεμενηνπαρατιθεμενον[GNT]παρα·τιθ(ε)·μεν·ηνπαρα·τιθ(ε)·μεν·ον
Datπαρατιθεμενῃπαρατιθεμενῳπαρα·τιθ(ε)·μεν·ῃπαρα·τιθ(ε)·μεν·ῳ
Genπαρατιθεμενηςπαρατιθεμενουπαρα·τιθ(ε)·μεν·ηςπαρα·τιθ(ε)·μεν·ου
PlVocπαρατιθεμεναιπαρατιθεμενοιπαρατιθεμενα[GNT][LXX]παρα·τιθ(ε)·μεν·αιπαρα·τιθ(ε)·μεν·οιπαρα·τιθ(ε)·μεν·α
Nom
Accπαρατιθεμεναςπαρατιθεμενουςπαρα·τιθ(ε)·μεν·αςπαρα·τιθ(ε)·μεν·ους
Datπαρατιθεμεναιςπαρατιθεμενοιςπαρα·τιθ(ε)·μεν·αιςπαρα·τιθ(ε)·μεν·οις
Genπαρατιθεμενωνπαρατιθεμενωνπαρα·τιθ(ε)·μεν·ωνπαρα·τιθ(ε)·μεν·ων

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετιθουνπαρα·ε·τιθ(ε)·ον
2ndπαρετιθειςπαρα·ε·τιθ(ε)·ες
3rdπαρετιθειπαρα·ε·τιθ(ε)·ε
Pl1stπαρετιθουμενπαρα·ε·τιθ(ε)·ομεν
2ndπαρετιθειτεπαρα·ε·τιθ(ε)·ετε
3rdπαρετιθουν, παρετιθουσανπαρα·ε·τιθ(ε)·ον, παρα·ε·τιθ(ε)·οσαν alt

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρετιθηνπαρα·ε·τιθ(ε)·^νπαρετιθεμηνπαρα·ε·τιθ(ε)·μην
2ndπαρετιθης, παρετιθησθαπαρα·ε·τιθ(ε)·^ς, παρα·ε·τιθ(ε)·^σθα classicalπαρετιθεσοπαρα·ε·τιθ(ε)·σο
3rdπαρετιθηπαρα·ε·τιθ(ε)·^παρετιθετοπαρα·ε·τιθ(ε)·το
Pl1stπαρετιθεμενπαρα·ε·τιθ(ε)·μενπαρετιθεμεθαπαρα·ε·τιθ(ε)·μεθα
2ndπαρετιθετεπαρα·ε·τιθ(ε)·τεπαρετιθεσθεπαρα·ε·τιθ(ε)·σθε
3rdπαρετιθεσανπαρα·ε·τιθ(ε)·σανπαρετιθεντοπαρα·ε·τιθ(ε)·ντο

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθησω[GNT][LXX]παρα·θη·σωπαραθησομαι[GNT][LXX]παρα·θη·σομαι
2ndπαραθησεις[LXX]παρα·θη·σειςπαραθησῃ, παραθησει[LXX], παραθησεσαιπαρα·θη·σῃ, παρα·θη·σει classical, παρα·θη·σεσαι alt
3rdπαραθησει[LXX]παρα·θη·σειπαραθησεταιπαρα·θη·σεται
Pl1stπαραθησομεν[LXX]παρα·θη·σομενπαραθησομεθαπαρα·θη·σομεθα
2ndπαραθησετεπαρα·θη·σετεπαραθησεσθεπαρα·θη·σεσθε
3rdπαραθησουσιν, παραθησουσιπαρα·θη·σουσι(ν)παραθησονταιπαρα·θη·σονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθησοιμιπαρα·θη·σοιμιπαραθησοιμηνπαρα·θη·σοιμην
2ndπαραθησοιςπαρα·θη·σοιςπαραθησοιοπαρα·θη·σοιο
3rdπαραθησοιπαρα·θη·σοιπαραθησοιτοπαρα·θη·σοιτο
Pl1stπαραθησοιμενπαρα·θη·σοιμενπαραθησοιμεθαπαρα·θη·σοιμεθα
2ndπαραθησοιτεπαρα·θη·σοιτεπαραθησοισθεπαρα·θη·σοισθε
3rdπαραθησοιενπαρα·θη·σοιενπαραθησοιντοπαρα·θη·σοιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραθησειν​παρα·θη·σειν​παραθησεσθαι​παρα·θη·σεσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθησουσαπαραθησονπαρα·θη·σουσ·απαρα·θη·σο[υ]ν[τ]
Nomπαραθησωνπαρα·θη·σο[υ]ν[τ]·^
Accπαραθησουσανπαραθησονταπαρα·θη·σουσ·ανπαρα·θη·σο[υ]ντ·α
Datπαραθησουσῃπαραθησοντιπαρα·θη·σουσ·ῃπαρα·θη·σο[υ]ντ·ι
Genπαραθησουσηςπαραθησοντοςπαρα·θη·σουσ·ηςπαρα·θη·σο[υ]ντ·ος
PlVocπαραθησουσαιπαραθησοντεςπαραθησονταπαρα·θη·σουσ·αιπαρα·θη·σο[υ]ντ·εςπαρα·θη·σο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραθησουσαςπαραθησονταςπαρα·θη·σουσ·αςπαρα·θη·σο[υ]ντ·ας
Datπαραθησουσαιςπαραθησουσι, παραθησουσινπαρα·θη·σουσ·αιςπαρα·θη·σου[ντ]·σι(ν)
Genπαραθησουσωνπαραθησοντωνπαρα·θη·σουσ·ωνπαρα·θη·σο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθησομενηπαραθησομενεπαρα·θη·σομεν·ηπαρα·θη·σομεν·ε
Nomπαραθησομενοςπαρα·θη·σομεν·ος
Accπαραθησομενηνπαραθησομενονπαρα·θη·σομεν·ηνπαρα·θη·σομεν·ον
Datπαραθησομενῃπαραθησομενῳπαρα·θη·σομεν·ῃπαρα·θη·σομεν·ῳ
Genπαραθησομενηςπαραθησομενουπαρα·θη·σομεν·ηςπαρα·θη·σομεν·ου
PlVocπαραθησομεναιπαραθησομενοιπαραθησομεναπαρα·θη·σομεν·αιπαρα·θη·σομεν·οιπαρα·θη·σομεν·α
Nom
Accπαραθησομεναςπαραθησομενουςπαρα·θη·σομεν·αςπαρα·θη·σομεν·ους
Datπαραθησομεναιςπαραθησομενοιςπαρα·θη·σομεν·αιςπαρα·θη·σομεν·οις
Genπαραθησομενωνπαραθησομενωνπαρα·θη·σομεν·ωνπαρα·θη·σομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεθηκαπαρα·ε·θη·καπαρεθηκαμηνπαρα·ε·θη·καμην
2ndπαρεθηκας, παρεθηκεςπαρα·ε·θη·κας, παρα·ε·θη·κες altπαρεθηκωπαρα·ε·θη·κω
3rdπαρεθηκεν[GNT][LXX], παρεθηκεπαρα·ε·θη·κε(ν), παρα·ε·θη·κε(ν)παρεθηκατοπαρα·ε·θη·κατο
Pl1stπαρεθηκαμενπαρα·ε·θη·καμενπαρεθηκαμεθαπαρα·ε·θη·καμεθα
2ndπαρεθηκατεπαρα·ε·θη·κατεπαρεθηκασθεπαρα·ε·θη·κασθε
3rdπαρεθηκαν[GNT][LXX]παρα·ε·θη·κανπαρεθηκαντοπαρα·ε·θη·καντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθησω[GNT][LXX]παρα·θη·σωπαραθησωμαιπαρα·θη·σωμαι
2ndπαραθησῃςπαρα·θη·σῃςπαραθησῃπαρα·θη·σῃ
3rdπαραθησῃπαρα·θη·σῃπαραθησηταιπαρα·θη·σηται
Pl1stπαραθησωμενπαρα·θη·σωμενπαραθησωμεθαπαρα·θη·σωμεθα
2ndπαραθησητεπαρα·θη·σητεπαραθησησθεπαρα·θη·σησθε
3rdπαραθησωσιν, παραθησωσιπαρα·θη·σωσι(ν)παραθησωνταιπαρα·θη·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθησαιμιπαρα·θη·σαιμιπαραθησαιμηνπαρα·θη·σαιμην
2ndπαραθησαις, παραθησειαςπαρα·θη·σαις, παρα·θη·σειας classicalπαραθησαιοπαρα·θη·σαιο
3rdπαραθησαι, παραθησειεπαρα·θη·σαι, παρα·θη·σειε classicalπαραθησαιτοπαρα·θη·σαιτο
Pl1stπαραθησαιμενπαρα·θη·σαιμενπαραθησαιμεθαπαρα·θη·σαιμεθα
2ndπαραθησαιτεπαρα·θη·σαιτεπαραθησαισθεπαρα·θη·σαισθε
3rdπαραθησαιεν, παραθησαισαν, παραθησειαν, παραθησειενπαρα·θη·σαιεν, παρα·θη·σαισαν alt, παρα·θη·σειαν classical, παρα·θη·σειεν classicalπαραθησαιντοπαρα·θη·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραθησονπαρα·θη·σονπαραθησαιπαρα·θη·σαι
3rdπαραθησατωπαρα·θη·σατωπαραθησασθωπαρα·θη·σασθω
Pl1st
2ndπαραθησατεπαρα·θη·σατεπαραθησασθεπαρα·θη·σασθε
3rdπαραθησατωσαν, παραθησαντωνπαρα·θη·σατωσαν, παρα·θη·σαντων classicalπαραθησασθωσαν, παραθησασθωνπαρα·θη·σασθωσαν, παρα·θη·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραθησαι​παρα·θη·σαι​παραθησασθαι​παρα·θη·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθησασαπαραθησαςπαραθησανπαρα·θη·σασ·απαρα·θη·σα[ντ]·ςπαρα·θη·σαν[τ]
Nom
Accπαραθησασανπαραθησανταπαρα·θη·σασ·ανπαρα·θη·σαντ·α
Datπαραθησασῃπαραθησαντιπαρα·θη·σασ·ῃπαρα·θη·σαντ·ι
Genπαραθησασηςπαραθησαντοςπαρα·θη·σασ·ηςπαρα·θη·σαντ·ος
PlVocπαραθησασαιπαραθησαντεςπαραθησανταπαρα·θη·σασ·αιπαρα·θη·σαντ·εςπαρα·θη·σαντ·α
Nom
Accπαραθησασαςπαραθησανταςπαρα·θη·σασ·αςπαρα·θη·σαντ·ας
Datπαραθησασαιςπαραθησασι, παραθησασινπαρα·θη·σασ·αιςπαρα·θη·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαραθησασωνπαραθησαντωνπαρα·θη·σασ·ωνπαρα·θη·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθησαμενηπαραθησαμενεπαρα·θη·σαμεν·ηπαρα·θη·σαμεν·ε
Nomπαραθησαμενοςπαρα·θη·σαμεν·ος
Accπαραθησαμενηνπαραθησαμενονπαρα·θη·σαμεν·ηνπαρα·θη·σαμεν·ον
Datπαραθησαμενῃπαραθησαμενῳπαρα·θη·σαμεν·ῃπαρα·θη·σαμεν·ῳ
Genπαραθησαμενηςπαραθησαμενουπαρα·θη·σαμεν·ηςπαρα·θη·σαμεν·ου
PlVocπαραθησαμεναιπαραθησαμενοιπαραθησαμεναπαρα·θη·σαμεν·αιπαρα·θη·σαμεν·οιπαρα·θη·σαμεν·α
Nom
Accπαραθησαμεναςπαραθησαμενουςπαρα·θη·σαμεν·αςπαρα·θη·σαμεν·ους
Datπαραθησαμεναιςπαραθησαμενοιςπαρα·θη·σαμεν·αιςπαρα·θη·σαμεν·οις
Genπαραθησαμενωνπαραθησαμενωνπαρα·θη·σαμεν·ωνπαρα·θη·σαμεν·ων

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεθουμηνπαρα·ε·θ(ε)·ομην
2ndπαρεθουπαρα·ε·θ(ε)·ου
3rdπαρεθειτοπαρα·ε·θ(ε)·ετο
Pl1stπαρεθουμεθαπαρα·ε·θ(ε)·ομεθα
2ndπαρεθεισθεπαρα·ε·θ(ε)·εσθε
3rdπαρεθουντοπαρα·ε·θ(ε)·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρεθεμην[LXX]παρα·ε·θ(ε)·μην
2ndπαρεθεσοπαρα·ε·θ(ε)·σο
3rdπαρεθετο[LXX]παρα·ε·θ(ε)·το
Pl1stπαρεθεμενπαρα·ε·θ(ε)·μενπαρεθεμεθαπαρα·ε·θ(ε)·μεθα
2ndπαρεθετεπαρα·ε·θ(ε)·τεπαρεθεσθεπαρα·ε·θ(ε)·σθε
3rdπαρεθεσανπαρα·ε·θ(ε)·σανπαρεθεντο[GNT][LXX]παρα·ε·θ(ε)·ντο

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθωπαρα·θ(ε)·ωπαραθωμαιπαρα·θ(ε)·ωμαι
2ndπαραθῃςπαρα·θ(ε)·ῃςπαραθῃπαρα·θ(ε)·ῃ
3rdπαραθῃπαρα·θ(ε)·ῃπαραθηταιπαρα·θ(ε)·ηται
Pl1stπαραθωμενπαρα·θ(ε)·ωμενπαραθωμεθαπαρα·θ(ε)·ωμεθα
2ndπαραθητεπαρα·θ(ε)·ητεπαραθησθεπαρα·θ(ε)·ησθε
3rdπαραθωσιν[GNT], παραθωσιπαρα·θ(ε)·ωσι(ν), παρα·θ(ε)·ωσι(ν)παραθωνταιπαρα·θ(ε)·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθοιμηνπαρα·θ(ε)·οιμην
2ndπαραθοιοπαρα·θ(ε)·οιο
3rdπαραθοιτοπαρα·θ(ε)·οιτο
Pl1stπαραθοιμεθαπαρα·θ(ε)·οιμεθα
2ndπαραθοισθεπαρα·θ(ε)·οισθε
3rdπαραθοιντοπαρα·θ(ε)·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραθειηνπαρα·θ(ε)·ιηνπαραθειμηνπαρα·θ(ε)·ιμην
2ndπαραθειηςπαρα·θ(ε)·ιηςπαραθειοπαρα·θ(ε)·ιο
3rdπαραθειηπαρα·θ(ε)·ιηπαραθειτοπαρα·θ(ε)·ιτο
Pl1stπαραθειημεν, παραθειμενπαρα·θ(ε)·ιημεν, παρα·θ(ε)·ιμεν classicalπαραθειμεθαπαρα·θ(ε)·ιμεθα
2ndπαραθειητε, παραθειτεπαρα·θ(ε)·ιητε, παρα·θ(ε)·ιτε classicalπαραθεισθεπαρα·θ(ε)·ισθε
3rdπαραθειησαν, παραθειενπαρα·θ(ε)·ιησαν, παρα·θ(ε)·ιεν classicalπαραθειντοπαρα·θ(ε)·ιντο

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραθου[GNT]παρα·θ(ε)·ου
3rdπαραθεισθωπαρα·θ(ε)·εσθω
Pl1st
2ndπαραθεισθεπαρα·θ(ε)·εσθε
3rdπαραθεισθωσαν, παραθεισθωνπαρα·θ(ε)·εσθωσαν, παρα·θ(ε)·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραθεθι, παραθες[LXX]παρα·θ(ε)·θι, παρα·θ(ε)·ςπαραθεσοπαρα·θ(ε)·σο
3rdπαραθετωπαρα·θ(ε)·τωπαραθεσθωπαρα·θ(ε)·σθω
Pl1st
2ndπαραθετε[LXX]παρα·θ(ε)·τεπαραθεσθεπαρα·θ(ε)·σθε
3rdπαραθετωσαν, παραθεντωνπαρα·θ(ε)·τωσαν, παρα·θ(ε)·ντων classicalπαραθεσθωσαν, παραθεσθωνπαρα·θ(ε)·σθωσαν, παρα·θ(ε)·σθων classical

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραθεναι, παραθειναι[GNT]​παρα·θ(ε)·ναι, παρα·θ(ε)·εναιπαραθεσθαι[LXX]​παρα·θ(ε)·σθαι

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθεισαπαραθειςπαραθενπαρα·θ(ε)·εσ·απαρα·θ(ε)·[ντ]·ςπαρα·θ(ε)·ν[τ]
Nom
Accπαραθεισανπαραθενταπαρα·θ(ε)·εσ·ανπαρα·θ(ε)·ντ·α
Datπαραθεισῃπαραθεντιπαρα·θ(ε)·εσ·ῃπαρα·θ(ε)·ντ·ι
Genπαραθεισηςπαραθεντοςπαρα·θ(ε)·εσ·ηςπαρα·θ(ε)·ντ·ος
PlVocπαραθεισαιπαραθεντεςπαραθενταπαρα·θ(ε)·εσ·αιπαρα·θ(ε)·ντ·εςπαρα·θ(ε)·ντ·α
Nom
Accπαραθεισαςπαραθενταςπαρα·θ(ε)·εσ·αςπαρα·θ(ε)·ντ·ας
Datπαραθεισαιςπαραθεισι, παραθεισινπαρα·θ(ε)·εσ·αιςπαρα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > παραθεισι, παρα·θ(ε)·[ντ]·σι(ν) > παραθεισιν
Genπαραθεισωνπαραθεντωνπαρα·θ(ε)·εσ·ωνπαρα·θ(ε)·ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραθεμενηπαραθεμενεπαρα·θ(ε)·μεν·ηπαρα·θ(ε)·μεν·ε
Nomπαραθεμενοςπαρα·θ(ε)·μεν·ος
Accπαραθεμενηνπαραθεμενονπαρα·θ(ε)·μεν·ηνπαρα·θ(ε)·μεν·ον
Datπαραθεμενῃπαραθεμενῳπαρα·θ(ε)·μεν·ῃπαρα·θ(ε)·μεν·ῳ
Genπαραθεμενηςπαραθεμενουπαρα·θ(ε)·μεν·ηςπαρα·θ(ε)·μεν·ου
PlVocπαραθεμεναιπαραθεμενοιπαραθεμεναπαρα·θ(ε)·μεν·αιπαρα·θ(ε)·μεν·οιπαρα·θ(ε)·μεν·α
Nom
Accπαραθεμεναςπαραθεμενουςπαρα·θ(ε)·μεν·αςπαρα·θ(ε)·μεν·ους
Datπαραθεμεναιςπαραθεμενοιςπαρα·θ(ε)·μεν·αιςπαρα·θ(ε)·μεν·οις
Genπαραθεμενωνπαραθεμενωνπαρα·θ(ε)·μεν·ωνπαρα·θ(ε)·μεν·ων

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρετεθηνπαρα·ε·τε·θην
2ndπαρετεθηςπαρα·ε·τε·θης
3rdπαρετεθη[LXX]παρα·ε·τε·θη
Pl1stπαρετεθημενπαρα·ε·τε·θημεν
2ndπαρετεθητεπαρα·ε·τε·θητε
3rdπαρετεθησανπαρα·ε·τε·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρατεθησομαιπαρα·τε·θησομαι
2ndπαρατεθησῃ, παρατεθησειπαρα·τε·θησῃ, παρα·τε·θησει classical
3rdπαρατεθησεταιπαρα·τε·θησεται
Pl1stπαρατεθησομεθαπαρα·τε·θησομεθα
2ndπαρατεθησεσθεπαρα·τε·θησεσθε
3rdπαρατεθησονταιπαρα·τε·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρατεθωπαρα·τε·θω
2ndπαρατεθῃςπαρα·τε·θῃς
3rdπαρατεθῃπαρα·τε·θῃ
Pl1stπαρατεθωμενπαρα·τε·θωμεν
2ndπαρατεθητεπαρα·τε·θητε
3rdπαρατεθωσιν, παρατεθωσιπαρα·τε·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρατεθειηνπαρα·τε·θειην
2ndπαρατεθειηςπαρα·τε·θειης
3rdπαρατεθειηπαρα·τε·θειη
Pl1stπαρατεθειημεν, παρατεθειμενπαρα·τε·θειημεν, παρα·τε·θειμεν classical
2ndπαρατεθειητε, παρατεθειτεπαρα·τε·θειητε, παρα·τε·θειτε classical
3rdπαρατεθειησαν, παρατεθειενπαρα·τε·θειησαν, παρα·τε·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαρατεθησοιμηνπαρα·τε·θησοιμην
2ndπαρατεθησοιοπαρα·τε·θησοιο
3rdπαρατεθησοιτοπαρα·τε·θησοιτο
Pl1stπαρατεθησοιμεθαπαρα·τε·θησοιμεθα
2ndπαρατεθησοισθεπαρα·τε·θησοισθε
3rdπαρατεθησοιντοπαρα·τε·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρατεθητιπαρα·τε·θητι
3rdπαρατεθητωπαρα·τε·θητω
Pl1st
2ndπαρατεθητεπαρα·τε·θητε
3rdπαρατεθητωσαν, παρατεθεντωνπαρα·τε·θητωσαν, παρα·τε·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παρατεθηναι[LXX]​παρα·τε·θηναι

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παρατεθησεσθαι​παρα·τε·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατεθεισαπαρατεθειςπαρατεθενπαρα·τε·θεισ·απαρα·τε·θει[ντ]·ςπαρα·τε·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαρατεθεισανπαρατεθεντα[LXX]παρα·τε·θεισ·ανπαρα·τε·θε[ι]ντ·α
Datπαρατεθεισῃπαρατεθεντιπαρα·τε·θεισ·ῃπαρα·τε·θε[ι]ντ·ι
Genπαρατεθεισηςπαρατεθεντοςπαρα·τε·θεισ·ηςπαρα·τε·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαρατεθεισαιπαρατεθεντεςπαρατεθεντα[LXX]παρα·τε·θεισ·αιπαρα·τε·θε[ι]ντ·εςπαρα·τε·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαρατεθεισαςπαρατεθενταςπαρα·τε·θεισ·αςπαρα·τε·θε[ι]ντ·ας
Datπαρατεθεισαιςπαρατεθεισι, παρατεθεισινπαρα·τε·θεισ·αιςπαρα·τε·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαρατεθεισωνπαρατεθεντωνπαρα·τε·θεισ·ωνπαρα·τε·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρατεθησομενηπαρατεθησομενεπαρα·τε·θησομεν·ηπαρα·τε·θησομεν·ε
Nomπαρατεθησομενοςπαρα·τε·θησομεν·ος
Accπαρατεθησομενηνπαρατεθησομενονπαρα·τε·θησομεν·ηνπαρα·τε·θησομεν·ον
Datπαρατεθησομενῃπαρατεθησομενῳπαρα·τε·θησομεν·ῃπαρα·τε·θησομεν·ῳ
Genπαρατεθησομενηςπαρατεθησομενουπαρα·τε·θησομεν·ηςπαρα·τε·θησομεν·ου
PlVocπαρατεθησομεναιπαρατεθησομενοιπαρατεθησομεναπαρα·τε·θησομεν·αιπαρα·τε·θησομεν·οιπαρα·τε·θησομεν·α
Nom
Accπαρατεθησομεναςπαρατεθησομενουςπαρα·τε·θησομεν·αςπαρα·τε·θησομεν·ους
Datπαρατεθησομεναιςπαρατεθησομενοιςπαρα·τε·θησομεν·αιςπαρα·τε·θησομεν·οις
Genπαρατεθησομενωνπαρατεθησομενωνπαρα·τε·θησομεν·ωνπαρα·τε·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 05-Dec-2019 09:28:07 EST