παραγω • PARAGW • paragō

Search: παραγει

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραγει; παραγειπαράγωπαρ·αγ·ει; παρ·αγ·ειpres act ind 3rd sg; pres mp ind 2nd sg classical
Matching Inflections:

Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/kata/private/lexicon/queries/query-inflections.php on line 39
InflectionLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παραγειπαράγωπαρ·αγ·ειpres act ind 3rd sg
παραγειπαράγωπαρ·αγ·ειpres mp ind 2nd sg classical

παρ·άγω (παρ+αγ-, -, 2nd παρ+αγαγ-, -, -, παρ+αχ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγωπαρ·αγ·ωπαραγομαιπαρ·αγ·ομαι
2ndπαραγειςπαρ·αγ·ειςπαραγῃ, παραγει[GNT], παραγεσαιπαρ·αγ·ῃ, παρ·αγ·ει classical, παρ·αγ·εσαι alt
3rdπαραγει[GNT]παρ·αγ·ειπαραγεται[GNT]παρ·αγ·εται
Pl1stπαραγομενπαρ·αγ·ομενπαραγομεθαπαρ·αγ·ομεθα
2ndπαραγετεπαρ·αγ·ετεπαραγεσθεπαρ·αγ·εσθε
3rdπαραγουσιν[LXX], παραγουσιπαρ·αγ·ουσι(ν), παρ·αγ·ουσι(ν)παραγονταιπαρ·αγ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγωπαρ·αγ·ωπαραγωμαιπαρ·αγ·ωμαι
2ndπαραγῃςπαρ·αγ·ῃςπαραγῃπαρ·αγ·ῃ
3rdπαραγῃπαρ·αγ·ῃπαραγηταιπαρ·αγ·ηται
Pl1stπαραγωμενπαρ·αγ·ωμενπαραγωμεθαπαρ·αγ·ωμεθα
2ndπαραγητεπαρ·αγ·ητεπαραγησθεπαρ·αγ·ησθε
3rdπαραγωσιν, παραγωσιπαρ·αγ·ωσι(ν)παραγωνταιπαρ·αγ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγοιμιπαρ·αγ·οιμιπαραγοιμηνπαρ·αγ·οιμην
2ndπαραγοιςπαρ·αγ·οιςπαραγοιοπαρ·αγ·οιο
3rdπαραγοιπαρ·αγ·οιπαραγοιτοπαρ·αγ·οιτο
Pl1stπαραγοιμενπαρ·αγ·οιμενπαραγοιμεθαπαρ·αγ·οιμεθα
2ndπαραγοιτεπαρ·αγ·οιτεπαραγοισθεπαρ·αγ·οισθε
3rdπαραγοιεν, παραγοισανπαρ·αγ·οιεν, παρ·αγ·οισαν altπαραγοιντοπαρ·αγ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγεπαρ·αγ·επαραγουπαρ·αγ·ου
3rdπαραγετωπαρ·αγ·ετωπαραγεσθωπαρ·αγ·εσθω
Pl1st
2ndπαραγετεπαρ·αγ·ετεπαραγεσθεπαρ·αγ·εσθε
3rdπαραγετωσαν, παραγοντωνπαρ·αγ·ετωσαν, παρ·αγ·οντων classicalπαραγεσθωσαν, παραγεσθωνπαρ·αγ·εσθωσαν, παρ·αγ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγειν[LXX]​παρ·αγ·εινπαραγεσθαι​παρ·αγ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγουσαπαραγονπαρ·αγ·ουσ·απαρ·αγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραγων[GNT]παρ·αγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραγουσανπαραγοντα[GNT]παρ·αγ·ουσ·ανπαρ·αγ·ο[υ]ντ·α
Datπαραγουσῃπαραγοντι[GNT]παρ·αγ·ουσ·ῃπαρ·αγ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραγουσηςπαραγοντοςπαρ·αγ·ουσ·ηςπαρ·αγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραγουσαιπαραγοντες[LXX]παραγοντα[GNT]παρ·αγ·ουσ·αιπαρ·αγ·ο[υ]ντ·εςπαρ·αγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραγουσαςπαραγονταςπαρ·αγ·ουσ·αςπαρ·αγ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραγουσαιςπαραγουσι, παραγουσιν[LXX]παρ·αγ·ουσ·αιςπαρ·αγ·ου[ντ]·σι(ν), παρ·αγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραγουσωνπαραγοντωνπαρ·αγ·ουσ·ωνπαρ·αγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγομενηπαραγομενεπαρ·αγ·ομεν·ηπαρ·αγ·ομεν·ε
Nomπαραγομενοςπαρ·αγ·ομεν·ος
Accπαραγομενηνπαραγομενονπαρ·αγ·ομεν·ηνπαρ·αγ·ομεν·ον
Datπαραγομενῃπαραγομενῳπαρ·αγ·ομεν·ῃπαρ·αγ·ομεν·ῳ
Genπαραγομενηςπαραγομενουπαρ·αγ·ομεν·ηςπαρ·αγ·ομεν·ου
PlVocπαραγομεναιπαραγομενοιπαραγομεναπαρ·αγ·ομεν·αιπαρ·αγ·ομεν·οιπαρ·αγ·ομεν·α
Nom
Accπαραγομεναςπαραγομενουςπαρ·αγ·ομεν·αςπαρ·αγ·ομεν·ους
Datπαραγομεναιςπαραγομενοιςπαρ·αγ·ομεν·αιςπαρ·αγ·ομεν·οις
Genπαραγομενωνπαραγομενωνπαρ·αγ·ομεν·ωνπαρ·αγ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγον[LXX]παρ·ε·αγ·ονπαρηγομηνπαρ·ε·αγ·ομην
2ndπαρηγεςπαρ·ε·αγ·εςπαρηγουπαρ·ε·αγ·ου
3rdπαρηγεν[GNT][LXX], παρηγεπαρ·ε·αγ·ε(ν), παρ·ε·αγ·ε(ν)παρηγετοπαρ·ε·αγ·ετο
Pl1stπαρηγομενπαρ·ε·αγ·ομενπαρηγομεθαπαρ·ε·αγ·ομεθα
2ndπαρηγετεπαρ·ε·αγ·ετεπαρηγεσθεπαρ·ε·αγ·εσθε
3rdπαρηγον[LXX], παρηγοσανπαρ·ε·αγ·ον, παρ·ε·αγ·οσαν altπαρηγοντοπαρ·ε·αγ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

3rd(b) Principal Part (2nd Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

2nd Aorist Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρηγαγονπαρ·ε·αγαγ·ονπαρηγαγομηνπαρ·ε·αγαγ·ομην
2ndπαρηγαγεςπαρ·ε·αγαγ·εςπαρηγαγουπαρ·ε·αγαγ·ου
3rdπαρηγαγεν[LXX], παρηγαγεπαρ·ε·αγαγ·ε(ν), παρ·ε·αγαγ·ε(ν)παρηγαγετοπαρ·ε·αγαγ·ετο
Pl1stπαρηγαγομενπαρ·ε·αγαγ·ομενπαρηγαγομεθαπαρ·ε·αγαγ·ομεθα
2ndπαρηγαγετεπαρ·ε·αγαγ·ετεπαρηγαγεσθεπαρ·ε·αγαγ·εσθε
3rdπαρηγαγον, παρηγαγοσανπαρ·ε·αγαγ·ον, παρ·ε·αγαγ·οσαν altπαρηγαγοντοπαρ·ε·αγαγ·οντο

2nd Aorist Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγαγωπαρ·αγαγ·ωπαραγαγωμαιπαρ·αγαγ·ωμαι
2ndπαραγαγῃςπαρ·αγαγ·ῃςπαραγαγῃπαρ·αγαγ·ῃ
3rdπαραγαγῃπαρ·αγαγ·ῃπαραγαγηταιπαρ·αγαγ·ηται
Pl1stπαραγαγωμενπαρ·αγαγ·ωμενπαραγαγωμεθαπαρ·αγαγ·ωμεθα
2ndπαραγαγητεπαρ·αγαγ·ητεπαραγαγησθεπαρ·αγαγ·ησθε
3rdπαραγαγωσιν, παραγαγωσιπαρ·αγαγ·ωσι(ν)παραγαγωνταιπαρ·αγαγ·ωνται

2nd Aorist Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαραγαγοιμιπαρ·αγαγ·οιμιπαραγαγοιμηνπαρ·αγαγ·οιμην
2ndπαραγαγοιςπαρ·αγαγ·οιςπαραγαγοιοπαρ·αγαγ·οιο
3rdπαραγαγοιπαρ·αγαγ·οιπαραγαγοιτοπαρ·αγαγ·οιτο
Pl1stπαραγαγοιμενπαρ·αγαγ·οιμενπαραγαγοιμεθαπαρ·αγαγ·οιμεθα
2ndπαραγαγοιτεπαρ·αγαγ·οιτεπαραγαγοισθεπαρ·αγαγ·οισθε
3rdπαραγαγοιεν, παραγαγοισανπαρ·αγαγ·οιεν, παρ·αγαγ·οισαν altπαραγαγοιντοπαρ·αγαγ·οιντο

2nd Aorist Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραγαγε[LXX]παρ·αγαγ·επαραγαγουπαρ·αγαγ·ου
3rdπαραγαγετωπαρ·αγαγ·ετωπαραγαγεσθωπαρ·αγαγ·εσθω
Pl1st
2ndπαραγαγετεπαρ·αγαγ·ετεπαραγαγεσθεπαρ·αγαγ·εσθε
3rdπαραγαγετωσαν, παραγαγοντωνπαρ·αγαγ·ετωσαν, παρ·αγαγ·οντων classicalπαραγαγεσθωσαν, παραγαγεσθωνπαρ·αγαγ·εσθωσαν, παρ·αγαγ·εσθων classical

2nd Aorist Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Aorist Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παραγαγειν[LXX]​παρ·αγαγ·εινπαραγαγεσθαι​παρ·αγαγ·εσθαι​

2nd Aorist Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

2nd Aorist Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγαγουσαπαραγαγονπαρ·αγαγ·ουσ·απαρ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαραγαγωνπαρ·αγαγ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαραγαγουσανπαραγαγονταπαρ·αγαγ·ουσ·ανπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Datπαραγαγουσῃπαραγαγοντιπαρ·αγαγ·ουσ·ῃπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·ι
Genπαραγαγουσηςπαραγαγοντοςπαρ·αγαγ·ουσ·ηςπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαραγαγουσαιπαραγαγοντεςπαραγαγονταπαρ·αγαγ·ουσ·αιπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·εςπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαραγαγουσαςπαραγαγονταςπαρ·αγαγ·ουσ·αςπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·ας
Datπαραγαγουσαιςπαραγαγουσι, παραγαγουσινπαρ·αγαγ·ουσ·αιςπαρ·αγαγ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαραγαγουσωνπαραγαγοντωνπαρ·αγαγ·ουσ·ωνπαρ·αγαγ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραγαγομενηπαραγαγομενεπαρ·αγαγ·ομεν·ηπαρ·αγαγ·ομεν·ε
Nomπαραγαγομενοςπαρ·αγαγ·ομεν·ος
Accπαραγαγομενηνπαραγαγομενονπαρ·αγαγ·ομεν·ηνπαρ·αγαγ·ομεν·ον
Datπαραγαγομενῃπαραγαγομενῳπαρ·αγαγ·ομεν·ῃπαρ·αγαγ·ομεν·ῳ
Genπαραγαγομενηςπαραγαγομενουπαρ·αγαγ·ομεν·ηςπαρ·αγαγ·ομεν·ου
PlVocπαραγαγομεναιπαραγαγομενοιπαραγαγομεναπαρ·αγαγ·ομεν·αιπαρ·αγαγ·ομεν·οιπαρ·αγαγ·ομεν·α
Nom
Accπαραγαγομεναςπαραγαγομενουςπαρ·αγαγ·ομεν·αςπαρ·αγαγ·ομεν·ους
Datπαραγαγομεναιςπαραγαγομενοιςπαρ·αγαγ·ομεν·αιςπαρ·αγαγ·ομεν·οις
Genπαραγαγομενωνπαραγαγομενωνπαρ·αγαγ·ομεν·ωνπαρ·αγαγ·ομεν·ων

2nd Aorist Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρηχθηνπαρ·ε·αγ·θην
2ndπαρηχθηςπαρ·ε·αγ·θης
3rdπαρηχθη[LXX]παρ·ε·αγ·θη
Pl1stπαρηχθημενπαρ·ε·αγ·θημεν
2ndπαρηχθητεπαρ·ε·αγ·θητε
3rdπαρηχθησανπαρ·ε·αγ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραχθησομαιπαρ·αγ·θησομαι
2ndπαραχθησῃ, παραχθησειπαρ·αγ·θησῃ, παρ·αγ·θησει classical
3rdπαραχθησεταιπαρ·αγ·θησεται
Pl1stπαραχθησομεθαπαρ·αγ·θησομεθα
2ndπαραχθησεσθεπαρ·αγ·θησεσθε
3rdπαραχθησονταιπαρ·αγ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραχθωπαρ·αγ·θω
2ndπαραχθῃςπαρ·αγ·θῃς
3rdπαραχθῃπαρ·αγ·θῃ
Pl1stπαραχθωμενπαρ·αγ·θωμεν
2ndπαραχθητεπαρ·αγ·θητε
3rdπαραχθωσιν, παραχθωσιπαρ·αγ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαραχθειηνπαρ·αγ·θειην
2ndπαραχθειηςπαρ·αγ·θειης
3rdπαραχθειηπαρ·αγ·θειη
Pl1stπαραχθειημεν, παραχθειμενπαρ·αγ·θειημεν, παρ·αγ·θειμεν classical
2ndπαραχθειητε, παραχθειτεπαρ·αγ·θειητε, παρ·αγ·θειτε classical
3rdπαραχθειησαν, παραχθειενπαρ·αγ·θειησαν, παρ·αγ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαραχθησοιμηνπαρ·αγ·θησοιμην
2ndπαραχθησοιοπαρ·αγ·θησοιο
3rdπαραχθησοιτοπαρ·αγ·θησοιτο
Pl1stπαραχθησοιμεθαπαρ·αγ·θησοιμεθα
2ndπαραχθησοισθεπαρ·αγ·θησοισθε
3rdπαραχθησοιντοπαρ·αγ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαραχθητιπαρ·αγ·θητι
3rdπαραχθητωπαρ·αγ·θητω
Pl1st
2ndπαραχθητεπαρ·αγ·θητε
3rdπαραχθητωσαν, παραχθεντωνπαρ·αγ·θητωσαν, παρ·αγ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παραχθηναι​παρ·αγ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παραχθησεσθαι​παρ·αγ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραχθεισαπαραχθειςπαραχθενπαρ·αγ·θεισ·απαρ·αγ·θει[ντ]·ςπαρ·αγ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαραχθεισανπαραχθενταπαρ·αγ·θεισ·ανπαρ·αγ·θε[ι]ντ·α
Datπαραχθεισῃπαραχθεντιπαρ·αγ·θεισ·ῃπαρ·αγ·θε[ι]ντ·ι
Genπαραχθεισηςπαραχθεντοςπαρ·αγ·θεισ·ηςπαρ·αγ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαραχθεισαιπαραχθεντεςπαραχθενταπαρ·αγ·θεισ·αιπαρ·αγ·θε[ι]ντ·εςπαρ·αγ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαραχθεισαςπαραχθενταςπαρ·αγ·θεισ·αςπαρ·αγ·θε[ι]ντ·ας
Datπαραχθεισαιςπαραχθεισι, παραχθεισινπαρ·αγ·θεισ·αιςπαρ·αγ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαραχθεισωνπαραχθεντωνπαρ·αγ·θεισ·ωνπαρ·αγ·θε[ι]ντ·ος

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαραχθησομενηπαραχθησομενεπαρ·αγ·θησομεν·ηπαρ·αγ·θησομεν·ε
Nomπαραχθησομενοςπαρ·αγ·θησομεν·ος
Accπαραχθησομενηνπαραχθησομενονπαρ·αγ·θησομεν·ηνπαρ·αγ·θησομεν·ον
Datπαραχθησομενῃπαραχθησομενῳπαρ·αγ·θησομεν·ῃπαρ·αγ·θησομεν·ῳ
Genπαραχθησομενηςπαραχθησομενουπαρ·αγ·θησομεν·ηςπαρ·αγ·θησομεν·ου
PlVocπαραχθησομεναιπαραχθησομενοιπαραχθησομεναπαρ·αγ·θησομεν·αιπαρ·αγ·θησομεν·οιπαρ·αγ·θησομεν·α
Nom
Accπαραχθησομεναςπαραχθησομενουςπαρ·αγ·θησομεν·αςπαρ·αγ·θησομεν·ους
Datπαραχθησομεναιςπαραχθησομενοιςπαρ·αγ·θησομεν·αιςπαρ·αγ·θησομεν·οις
Genπαραχθησομενωνπαραχθησομενωνπαρ·αγ·θησομεν·ωνπαρ·αγ·θησομεν·ου

Copyright 2007-2019 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 15-Dec-2019 08:46:08 EST