παροργιζω • PARORGIZW • parorgizō

Search: παροργιζετε

MatchLemmaUncontracted Form(s)Parsing
παροργιζετε; παροργιζετεπαροργίζωπαρ·οργιζ·ετε; παρ·οργιζ·ετεpres act imp 2nd pl; pres act ind 2nd pl

παρ·οργίζω (παρ+οργιζ-, παρ+οργι(ε)·[σ]-, παρ+οργι·σ-, -, παρ+ωργισ-, παρ+οργισ·θ-)

Verb

Not all forms below are necessarily attested. Highlighted words may or may not be a match to the GNT or LXX, if another word also inflects the same way.

1st Principal Part (Present and Imperfect) [hide]

Present Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργιζωπαρ·οργιζ·ωπαροργιζομαιπαρ·οργιζ·ομαι
2ndπαροργιζειςπαρ·οργιζ·ειςπαροργιζῃ, παροργιζει, παροργιζεσαιπαρ·οργιζ·ῃ, παρ·οργιζ·ει classical, παρ·οργιζ·εσαι alt
3rdπαροργιζειπαρ·οργιζ·ειπαροργιζεταιπαρ·οργιζ·εται
Pl1stπαροργιζομενπαρ·οργιζ·ομενπαροργιζομεθαπαρ·οργιζ·ομεθα
2ndπαροργιζετε[GNT][LXX]παρ·οργιζ·ετεπαροργιζεσθεπαρ·οργιζ·εσθε
3rdπαροργιζουσιν[LXX], παροργιζουσιπαρ·οργιζ·ουσι(ν), παρ·οργιζ·ουσι(ν)παροργιζονταιπαρ·οργιζ·ονται

Present Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργιζωπαρ·οργιζ·ωπαροργιζωμαιπαρ·οργιζ·ωμαι
2ndπαροργιζῃςπαρ·οργιζ·ῃςπαροργιζῃπαρ·οργιζ·ῃ
3rdπαροργιζῃπαρ·οργιζ·ῃπαροργιζηταιπαρ·οργιζ·ηται
Pl1stπαροργιζωμενπαρ·οργιζ·ωμενπαροργιζωμεθαπαρ·οργιζ·ωμεθα
2ndπαροργιζητε[LXX]παρ·οργιζ·ητεπαροργιζησθεπαρ·οργιζ·ησθε
3rdπαροργιζωσιν, παροργιζωσιπαρ·οργιζ·ωσι(ν)παροργιζωνταιπαρ·οργιζ·ωνται

Present Optative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργιζοιμιπαρ·οργιζ·οιμιπαροργιζοιμηνπαρ·οργιζ·οιμην
2ndπαροργιζοιςπαρ·οργιζ·οιςπαροργιζοιοπαρ·οργιζ·οιο
3rdπαροργιζοιπαρ·οργιζ·οιπαροργιζοιτοπαρ·οργιζ·οιτο
Pl1stπαροργιζοιμενπαρ·οργιζ·οιμενπαροργιζοιμεθαπαρ·οργιζ·οιμεθα
2ndπαροργιζοιτεπαρ·οργιζ·οιτεπαροργιζοισθεπαρ·οργιζ·οισθε
3rdπαροργιζοιεν, παροργιζοισανπαρ·οργιζ·οιεν, παρ·οργιζ·οισαν altπαροργιζοιντοπαρ·οργιζ·οιντο

Present Optative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Imperative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαροργιζεπαρ·οργιζ·επαροργιζουπαρ·οργιζ·ου
3rdπαροργιζετωπαρ·οργιζ·ετωπαροργιζεσθωπαρ·οργιζ·εσθω
Pl1st
2ndπαροργιζετε[GNT][LXX]παρ·οργιζ·ετεπαροργιζεσθεπαρ·οργιζ·εσθε
3rdπαροργιζετωσαν, παροργιζοντωνπαρ·οργιζ·ετωσαν, παρ·οργιζ·οντων classicalπαροργιζεσθωσαν, παροργιζεσθωνπαρ·οργιζ·εσθωσαν, παρ·οργιζ·εσθων classical

Present Imperative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Present Infinitive Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροργιζειν[LXX]​παρ·οργιζ·εινπαροργιζεσθαι​παρ·οργιζ·εσθαι​

Present Infinitive Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted

Present Participle Thematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργιζουσαπαροργιζονπαρ·οργιζ·ουσ·απαρ·οργιζ·ο[υ]ν[τ]
Nomπαροργιζων[LXX]παρ·οργιζ·ο[υ]ν[τ]·^
Accπαροργιζουσανπαροργιζονταπαρ·οργιζ·ουσ·ανπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·α
Datπαροργιζουσῃπαροργιζοντιπαρ·οργιζ·ουσ·ῃπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·ι
Genπαροργιζουσηςπαροργιζοντοςπαρ·οργιζ·ουσ·ηςπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·ος
PlVocπαροργιζουσαιπαροργιζοντες[LXX]παροργιζονταπαρ·οργιζ·ουσ·αιπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·εςπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαροργιζουσαςπαροργιζονταςπαρ·οργιζ·ουσ·αςπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·ας
Datπαροργιζουσαιςπαροργιζουσι, παροργιζουσιν[LXX]παρ·οργιζ·ουσ·αιςπαρ·οργιζ·ου[ντ]·σι(ν), παρ·οργιζ·ου[ντ]·σι(ν)
Genπαροργιζουσωνπαροργιζοντωνπαρ·οργιζ·ουσ·ωνπαρ·οργιζ·ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργιζομενηπαροργιζομενεπαρ·οργιζ·ομεν·ηπαρ·οργιζ·ομεν·ε
Nomπαροργιζομενοςπαρ·οργιζ·ομεν·ος
Accπαροργιζομενηνπαροργιζομενονπαρ·οργιζ·ομεν·ηνπαρ·οργιζ·ομεν·ον
Datπαροργιζομενῃπαροργιζομενῳπαρ·οργιζ·ομεν·ῃπαρ·οργιζ·ομεν·ῳ
Genπαροργιζομενηςπαροργιζομενουπαρ·οργιζ·ομεν·ηςπαρ·οργιζ·ομεν·ου
PlVocπαροργιζομεναιπαροργιζομενοιπαροργιζομεναπαρ·οργιζ·ομεν·αιπαρ·οργιζ·ομεν·οιπαρ·οργιζ·ομεν·α
Nom
Accπαροργιζομεναςπαροργιζομενουςπαρ·οργιζ·ομεν·αςπαρ·οργιζ·ομεν·ους
Datπαροργιζομεναιςπαροργιζομενοιςπαρ·οργιζ·ομεν·αιςπαρ·οργιζ·ομεν·οις
Genπαροργιζομενωνπαροργιζομενωνπαρ·οργιζ·ομεν·ωνπαρ·οργιζ·ομεν·ων

Present Participle Athematic

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen

Imperfect Indicative Thematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργιζονπαρ·ε·οργιζ·ονπαρωργιζομηνπαρ·ε·οργιζ·ομην
2ndπαρωργιζεςπαρ·ε·οργιζ·εςπαρωργιζουπαρ·ε·οργιζ·ου
3rdπαρωργιζεν, παρωργιζεπαρ·ε·οργιζ·ε(ν)παρωργιζετοπαρ·ε·οργιζ·ετο
Pl1stπαρωργιζομενπαρ·ε·οργιζ·ομενπαρωργιζομεθαπαρ·ε·οργιζ·ομεθα
2ndπαρωργιζετεπαρ·ε·οργιζ·ετεπαρωργιζεσθεπαρ·ε·οργιζ·εσθε
3rdπαρωργιζον, παρωργιζοσανπαρ·ε·οργιζ·ον, παρ·ε·οργιζ·οσαν altπαρωργιζοντοπαρ·ε·οργιζ·οντο

Imperfect Indicative Athematic

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

2nd Principal Part (Future Active and Middle-Passive) [hide]

Future Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργιω[GNT][LXX]παρ·οργι(ε)·[σ]ωπαροργιουμαιπαρ·οργι(ε)·[σ]ομαι
2ndπαροργιειςπαρ·οργι(ε)·[σ]ειςπαροργιῃ, παροργιει, παροργιεισαιπαρ·οργι(ε)·[σ]ῃ, παρ·οργι(ε)·[σ]ει classical, παρ·οργι(ε)·[σ]εσαι alt
3rdπαροργιειπαρ·οργι(ε)·[σ]ειπαροργιειταιπαρ·οργι(ε)·[σ]εται
Pl1stπαροργιουμενπαρ·οργι(ε)·[σ]ομενπαροργιουμεθαπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεθα
2ndπαροργιειτεπαρ·οργι(ε)·[σ]ετεπαροργιεισθεπαρ·οργι(ε)·[σ]εσθε
3rdπαροργιουσιν[LXX], παροργιουσιπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσι(ν), παρ·οργι(ε)·[σ]ουσι(ν)παροργιουνταιπαρ·οργι(ε)·[σ]ονται

Future Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργιοιμιπαρ·οργι(ε)·[σ]οιμιπαροργιοιμηνπαρ·οργι(ε)·[σ]οιμην
2ndπαροργιοιςπαρ·οργι(ε)·[σ]οιςπαροργιοιοπαρ·οργι(ε)·[σ]οιο
3rdπαροργιοιπαρ·οργι(ε)·[σ]οιπαροργιοιτοπαρ·οργι(ε)·[σ]οιτο
Pl1stπαροργιοιμενπαρ·οργι(ε)·[σ]οιμενπαροργιοιμεθαπαρ·οργι(ε)·[σ]οιμεθα
2ndπαροργιοιτεπαρ·οργι(ε)·[σ]οιτεπαροργιοισθεπαρ·οργι(ε)·[σ]οισθε
3rdπαροργιοιενπαρ·οργι(ε)·[σ]οιενπαροργιοιντοπαρ·οργι(ε)·[σ]οιντο

Future Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροργιειν​παρ·οργι(ε)·[σ]ειν​παροργιεισθαι​παρ·οργι(ε)·[σ]εσθαι​

Future Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργιουσαπαροργιουνπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·απαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]
Nomπαροργιωνπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ν[τ]·^
Accπαροργιουσανπαροργιουνταπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·ανπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Datπαροργιουσῃπαροργιουντιπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·ῃπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ι
Genπαροργιουσηςπαροργιουντοςπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·ηςπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ος
PlVocπαροργιουσαιπαροργιουντεςπαροργιουνταπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·αιπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·εςπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·α
Nom
Accπαροργιουσαςπαροργιουνταςπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·αςπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ας
Datπαροργιουσαιςπαροργιουσι, παροργιουσιν[LXX]παρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·αιςπαρ·οργι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν), παρ·οργι(ε)·[σ]ου[ντ]·σι(ν)
Genπαροργιουσωνπαροργιουντωνπαρ·οργι(ε)·[σ]ουσ·ωνπαρ·οργι(ε)·[σ]ο[υ]ντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργιουμενηπαροργιουμενεπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ηπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ε
Nomπαροργιουμενοςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ος
Accπαροργιουμενηνπαροργιουμενονπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ηνπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ον
Datπαροργιουμενῃπαροργιουμενῳπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ῃπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ῳ
Genπαροργιουμενηςπαροργιουμενουπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ηςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ου
PlVocπαροργιουμεναιπαροργιουμενοιπαροργιουμεναπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·αιπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·οιπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·α
Nom
Accπαροργιουμεναςπαροργιουμενουςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·αςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ους
Datπαροργιουμεναιςπαροργιουμενοιςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·αιςπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·οις
Genπαροργιουμενωνπαροργιουμενωνπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ωνπαρ·οργι(ε)·[σ]ομεν·ων

3rd(a) Principal Part (1st Aorist Active and Middle-Passive) [hide]

1st Aorist Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισα[LXX]παρ·ε·οργι·σαπαρωργισαμηνπαρ·ε·οργι·σαμην
2ndπαρωργισας[LXX]παρ·ε·οργι·σαςπαρωργισωπαρ·ε·οργι·σω
3rdπαρωργισεν[LXX], παρωργισεπαρ·ε·οργι·σε(ν), παρ·ε·οργι·σε(ν)παρωργισατοπαρ·ε·οργι·σατο
Pl1stπαρωργισαμενπαρ·ε·οργι·σαμενπαρωργισαμεθαπαρ·ε·οργι·σαμεθα
2ndπαρωργισατε[LXX]παρ·ε·οργι·σατεπαρωργισασθεπαρ·ε·οργι·σασθε
3rdπαρωργισαν[LXX]παρ·ε·οργι·σανπαρωργισαντοπαρ·ε·οργι·σαντο

1st Aorist Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργισωπαρ·οργι·σωπαροργισωμαιπαρ·οργι·σωμαι
2ndπαροργισῃς[LXX]παρ·οργι·σῃςπαροργισῃπαρ·οργι·σῃ
3rdπαροργισῃπαρ·οργι·σῃπαροργισηταιπαρ·οργι·σηται
Pl1stπαροργισωμενπαρ·οργι·σωμενπαροργισωμεθαπαρ·οργι·σωμεθα
2ndπαροργισητεπαρ·οργι·σητεπαροργισησθεπαρ·οργι·σησθε
3rdπαροργισωσιν[LXX], παροργισωσιπαρ·οργι·σωσι(ν), παρ·οργι·σωσι(ν)παροργισωνταιπαρ·οργι·σωνται

1st Aorist Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαροργισαιμιπαρ·οργι·σαιμιπαροργισαιμηνπαρ·οργι·σαιμην
2ndπαροργισαις, παροργισειαςπαρ·οργι·σαις, παρ·οργι·σειας classicalπαροργισαιοπαρ·οργι·σαιο
3rdπαροργισαι[LXX], παροργισειεπαρ·οργι·σαι, παρ·οργι·σειε classicalπαροργισαιτοπαρ·οργι·σαιτο
Pl1stπαροργισαιμενπαρ·οργι·σαιμενπαροργισαιμεθαπαρ·οργι·σαιμεθα
2ndπαροργισαιτεπαρ·οργι·σαιτεπαροργισαισθεπαρ·οργι·σαισθε
3rdπαροργισαιεν, παροργισαισαν, παροργισειαν, παροργισειενπαρ·οργι·σαιεν, παρ·οργι·σαισαν alt, παρ·οργι·σειαν classical, παρ·οργι·σειεν classicalπαροργισαιντοπαρ·οργι·σαιντο

1st Aorist Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαροργισονπαρ·οργι·σονπαροργισαι[LXX]παρ·οργι·σαι
3rdπαροργισατωπαρ·οργι·σατωπαροργισασθωπαρ·οργι·σασθω
Pl1st
2ndπαροργισατεπαρ·οργι·σατεπαροργισασθεπαρ·οργι·σασθε
3rdπαροργισατωσαν, παροργισαντωνπαρ·οργι·σατωσαν, παρ·οργι·σαντων classicalπαροργισασθωσαν, παροργισασθωνπαρ·οργι·σασθωσαν, παρ·οργι·σασθων classical

1st Aorist Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παροργισαι[LXX]​παρ·οργι·σαιπαροργισασθαι​παρ·οργι·σασθαι​

1st Aorist Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργισασαπαροργισαςπαροργισανπαρ·οργι·σασ·απαρ·οργι·σα[ντ]·ςπαρ·οργι·σαν[τ]
Nom
Accπαροργισασανπαροργισανταπαρ·οργι·σασ·ανπαρ·οργι·σαντ·α
Datπαροργισασῃπαροργισαντιπαρ·οργι·σασ·ῃπαρ·οργι·σαντ·ι
Genπαροργισασηςπαροργισαντοςπαρ·οργι·σασ·ηςπαρ·οργι·σαντ·ος
PlVocπαροργισασαιπαροργισαντεςπαροργισανταπαρ·οργι·σασ·αιπαρ·οργι·σαντ·εςπαρ·οργι·σαντ·α
Nom
Accπαροργισασαςπαροργισανταςπαρ·οργι·σασ·αςπαρ·οργι·σαντ·ας
Datπαροργισασαιςπαροργισασι, παροργισασινπαρ·οργι·σασ·αιςπαρ·οργι·σα[ντ]·σι(ν)
Genπαροργισασωνπαροργισαντωνπαρ·οργι·σασ·ωνπαρ·οργι·σαντ·ων
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργισαμενηπαροργισαμενεπαρ·οργι·σαμεν·ηπαρ·οργι·σαμεν·ε
Nomπαροργισαμενοςπαρ·οργι·σαμεν·ος
Accπαροργισαμενηνπαροργισαμενονπαρ·οργι·σαμεν·ηνπαρ·οργι·σαμεν·ον
Datπαροργισαμενῃπαροργισαμενῳπαρ·οργι·σαμεν·ῃπαρ·οργι·σαμεν·ῳ
Genπαροργισαμενηςπαροργισαμενουπαρ·οργι·σαμεν·ηςπαρ·οργι·σαμεν·ου
PlVocπαροργισαμεναιπαροργισαμενοιπαροργισαμεναπαρ·οργι·σαμεν·αιπαρ·οργι·σαμεν·οιπαρ·οργι·σαμεν·α
Nom
Accπαροργισαμεναςπαροργισαμενουςπαρ·οργι·σαμεν·αςπαρ·οργι·σαμεν·ους
Datπαροργισαμεναιςπαροργισαμενοιςπαρ·οργι·σαμεν·αιςπαρ·οργι·σαμεν·οις
Genπαροργισαμενωνπαροργισαμενωνπαρ·οργι·σαμεν·ωνπαρ·οργι·σαμεν·ων

4th and 5th Principal Parts (Perfect and Pluperfect) [hide]

Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισμαιπαρ·ωργισ·μαι
2ndπαρωργισαιπαρ·ωργισ·[σ]αι
3rdπαρωργισταιπαρ·ωργισ·ται
Pl1stπαρωργισμεθαπαρ·ωργισ·μεθα
2ndπαρωργισθεπαρ·ωργισ·[σ]θε
3rdπαρωργιδαταιπαρ·ωργισ·νται

Future Perfect Indicative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισομαιπαρ·ωργισ·[σ]ομαι
2ndπαρωργισῃ, παρωργισειπαρ·ωργισ·[σ]ῃ, παρ·ωργισ·[σ]ει classical
3rdπαρωργισεταιπαρ·ωργισ·[σ]εται
Pl1stπαρωργισομεθαπαρ·ωργισ·[σ]ομεθα
2ndπαρωργισεσθεπαρ·ωργισ·[σ]εσθε
3rdπαρωργισονταιπαρ·ωργισ·[σ]ονται

Perfect Subjunctive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

Future Perfect Optative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισοιμηνπαρ·ωργισ·[σ]οιμην
2ndπαρωργισοιοπαρ·ωργισ·[σ]οιο
3rdπαρωργισοιτοπαρ·ωργισ·[σ]οιτο
Pl1stπαρωργισοιμεθαπαρ·ωργισ·[σ]οιμεθα
2ndπαρωργισοισθεπαρ·ωργισ·[σ]οισθε
3rdπαρωργισοιντοπαρ·ωργισ·[σ]οιντο

Perfect Imperative

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαρωργισοπαρ·ωργισ·[σ]ο
3rdπαρωργισθωπαρ·ωργισ·[σ]θω
Pl1st
2ndπαρωργισθεπαρ·ωργισ·[σ]θε
3rdπαρωργισθωσαν, παρωργισθωνπαρ·ωργισ·[σ]θωσαν, παρ·ωργισ·[σ]θων classical

Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρωργισθαι​παρ·ωργισ·[σ]θαι​

Future Perfect Infinitive

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
παρωργισεσθαι​παρ·ωργισ·[σ]εσθαι​

Perfect Participle

Act
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
PlVoc
Nom
Acc
Dat
Gen
M/P
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαρωργισμενηπαρωργισμενεπαρ·ωργισ·μεν·ηπαρ·ωργισ·μεν·ε
Nomπαρωργισμενοςπαρ·ωργισ·μεν·ος
Accπαρωργισμενην[LXX]παρωργισμενονπαρ·ωργισ·μεν·ηνπαρ·ωργισ·μεν·ον
Datπαρωργισμενῃπαρωργισμενῳπαρ·ωργισ·μεν·ῃπαρ·ωργισ·μεν·ῳ
Genπαρωργισμενηςπαρωργισμενουπαρ·ωργισ·μεν·ηςπαρ·ωργισ·μεν·ου
PlVocπαρωργισμεναιπαρωργισμενοιπαρωργισμεναπαρ·ωργισ·μεν·αιπαρ·ωργισ·μεν·οιπαρ·ωργισ·μεν·α
Nom
Accπαρωργισμεναςπαρωργισμενουςπαρ·ωργισ·μεν·αςπαρ·ωργισ·μεν·ους
Datπαρωργισμεναιςπαρωργισμενοιςπαρ·ωργισ·μεν·αιςπαρ·ωργισ·μεν·οις
Genπαρωργισμενωνπαρωργισμενωνπαρ·ωργισ·μεν·ωνπαρ·ωργισ·μεν·ων

Pluperfect Indicative Augmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισμηνπαρ·ε·ωργισ·μην
2ndπαρωργισοπαρ·ε·ωργισ·[σ]ο
3rdπαρωργιστοπαρ·ε·ωργισ·το
Pl1stπαρωργισμεθαπαρ·ε·ωργισ·μεθα
2ndπαρωργισθεπαρ·ε·ωργισ·[σ]θε
3rdπαρωργιδατοπαρ·ε·ωργισ·ντο

Pluperfect Indicative Unaugmented

ActM/P
InflectionUncontractedInflectionUncontracted
Sg1st
2nd
3rd
Pl1st
2nd
3rd

6th Principal Part (θη-Aorist and θη-Future) [hide]

θη-Aorist Indicative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαρωργισθηνπαρ·ε·οργισ·θην
2ndπαρωργισθηςπαρ·ε·οργισ·θης
3rdπαρωργισθηπαρ·ε·οργισ·θη
Pl1stπαρωργισθημενπαρ·ε·οργισ·θημεν
2ndπαρωργισθητεπαρ·ε·οργισ·θητε
3rdπαρωργισθησανπαρ·ε·οργισ·θησαν

θη-Future Indicative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαροργισθησομαιπαρ·οργισ·θησομαι
2ndπαροργισθησῃ, παροργισθησειπαρ·οργισ·θησῃ, παρ·οργισ·θησει classical
3rdπαροργισθησεται[LXX]παρ·οργισ·θησεται
Pl1stπαροργισθησομεθαπαρ·οργισ·θησομεθα
2ndπαροργισθησεσθεπαρ·οργισ·θησεσθε
3rdπαροργισθησονταιπαρ·οργισ·θησονται

θη-Aorist Subjunctive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαροργισθωπαρ·οργισ·θω
2ndπαροργισθῃςπαρ·οργισ·θῃς
3rdπαροργισθῃπαρ·οργισ·θῃ
Pl1stπαροργισθωμενπαρ·οργισ·θωμεν
2ndπαροργισθητεπαρ·οργισ·θητε
3rdπαροργισθωσιν, παροργισθωσιπαρ·οργισ·θωσι(ν)

θη-Aorist Optative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1stπαροργισθειηνπαρ·οργισ·θειην
2ndπαροργισθειηςπαρ·οργισ·θειης
3rdπαροργισθειηπαρ·οργισ·θειη
Pl1stπαροργισθειημεν, παροργισθειμενπαρ·οργισ·θειημεν, παρ·οργισ·θειμεν classical
2ndπαροργισθειητε, παροργισθειτεπαρ·οργισ·θειητε, παρ·οργισ·θειτε classical
3rdπαροργισθειησαν, παροργισθειενπαρ·οργισ·θειησαν, παρ·οργισ·θειεν classical

θη-Future Optative [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
Sg1stπαροργισθησοιμηνπαρ·οργισ·θησοιμην
2ndπαροργισθησοιοπαρ·οργισ·θησοιο
3rdπαροργισθησοιτοπαρ·οργισ·θησοιτο
Pl1stπαροργισθησοιμεθαπαρ·οργισ·θησοιμεθα
2ndπαροργισθησοισθεπαρ·οργισ·θησοισθε
3rdπαροργισθησοιντοπαρ·οργισ·θησοιντο

θη-Aorist Imperative [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
Sg1st
2ndπαροργισθητιπαρ·οργισ·θητι
3rdπαροργισθητωπαρ·οργισ·θητω
Pl1st
2ndπαροργισθητεπαρ·οργισ·θητε
3rdπαροργισθητωσαν, παροργισθεντωνπαρ·οργισ·θητωσαν, παρ·οργισ·θεντων classical

θη-Aorist Infinitive [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
παροργισθηναι​παρ·οργισ·θηναι​

θη-Future Infinitive [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
παροργισθησεσθαι​παρ·οργισ·θησεσθαι​

θη-Aorist Participle [show][hide]

θη-Aorist
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργισθεισαπαροργισθειςπαροργισθενπαρ·οργισ·θεισ·απαρ·οργισ·θει[ντ]·ςπαρ·οργισ·θε[ι]ν[τ]
Nom
Accπαροργισθεισανπαροργισθενταπαρ·οργισ·θεισ·ανπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·α
Datπαροργισθεισῃπαροργισθεντιπαρ·οργισ·θεισ·ῃπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·ι
Genπαροργισθεισηςπαροργισθεντοςπαρ·οργισ·θεισ·ηςπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·ος
PlVocπαροργισθεισαιπαροργισθεντεςπαροργισθενταπαρ·οργισ·θεισ·αιπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·εςπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·α
Nom
Accπαροργισθεισαςπαροργισθενταςπαρ·οργισ·θεισ·αςπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·ας
Datπαροργισθεισαιςπαροργισθεισι, παροργισθεισινπαρ·οργισ·θεισ·αιςπαρ·οργισ·θει[ντ]·σι(ν)
Genπαροργισθεισωνπαροργισθεντωνπαρ·οργισ·θεισ·ωνπαρ·οργισ·θε[ι]ντ·ων

θη-Future Participle [show][hide]

θη-Future
InflectionUncontracted
FemMasNeuFemMasNeu
SgVocπαροργισθησομενηπαροργισθησομενεπαρ·οργισ·θησομεν·ηπαρ·οργισ·θησομεν·ε
Nomπαροργισθησομενοςπαρ·οργισ·θησομεν·ος
Accπαροργισθησομενηνπαροργισθησομενονπαρ·οργισ·θησομεν·ηνπαρ·οργισ·θησομεν·ον
Datπαροργισθησομενῃπαροργισθησομενῳπαρ·οργισ·θησομεν·ῃπαρ·οργισ·θησομεν·ῳ
Genπαροργισθησομενηςπαροργισθησομενουπαρ·οργισ·θησομεν·ηςπαρ·οργισ·θησομεν·ου
PlVocπαροργισθησομεναιπαροργισθησομενοιπαροργισθησομεναπαρ·οργισ·θησομεν·αιπαρ·οργισ·θησομεν·οιπαρ·οργισ·θησομεν·α
Nom
Accπαροργισθησομεναςπαροργισθησομενουςπαρ·οργισ·θησομεν·αςπαρ·οργισ·θησομεν·ους
Datπαροργισθησομεναιςπαροργισθησομενοιςπαρ·οργισ·θησομεν·αιςπαρ·οργισ·θησομεν·οις
Genπαροργισθησομενωνπαροργισθησομενωνπαρ·οργισ·θησομεν·ωνπαρ·οργισ·θησομεν·ων

Copyright 2007-2021 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 12-May-2021 23:49:30 EDT